Toekomst Zuid-Willemsvaart:Infoavond in Week van Zuid-Willemspark

Printerversie
Gepubliceerd op: 28-12-2016 | Gewijzigd op: 28-01-2017
In de week van 13  t/m 18 februari 2017  toont Buro Lubbers, dat door de gemeente werd gevraagd een plan voor de kanaalomgeving te maken, haar visie  in het Inloopcafé aan de Tramkade. Dat gaat gepaard met wandelingen langs en een boottocht op het kanaal. In het werkatelier kunnen belangstellenden tot eind maart ook ideeën aandragen.
Uiteindelijk presenteert Buro Lubbers komende zomer 2017 de slotvisie ter inspiratie van een aanpak van de kanaalomgeving.

Bericht 'Buro Lubbers presenteert plan kanaalomgeving' dd. 7 september 2016.
Buro Lubbers ziet in haar ‘Ínspiratiedocument’ de stad van Oost naar West landschappelijk verbonden door parken. Daar past een toekomstig nieuw ‘ ZWV-lanenpark’ [werktitel] goed in.
Buro Lubbers is samen met Arcadis, uit vier bureaus door de gemeente gekozen, om met plannen voor een nieuwe kanaalfunctie/omgeving te komen. Het Vughtse buro voor landschapsarchitectuur en stedenbouw, ziet de Zuid-Willemsvaart als een belangrijke verbinding van water, landschap, dorpen, steden, goederen en mensen.
Anno 2016 heeft het kanaal nog steeds, zoals de opzet een eeuw geleden was [handelsdrift en waterbouwkundig] een iconische betekenis.
Door het verdwijnen van de beroepsvaart liggen de kansen voor een herontwikkeling voor het oprapen. Tot nu toe ontbrak het aan een overkoepelende visie met concrete en haalbare plannen, aldus nog steeds de notitie van het buro voor in Vught.

De Diezemonding
Het Landschapspark van de stad waar Heineken,
HAS en waterschaoppen samen werken aan 
een duurzame toekomst met biertuinen,
waterrecreatie educatie en energiewinning.
Ertveld
In dit waterpark liggen potenties om  energie
op te wekken, die bestemd is voor drijvende recreatiewoningen, de watertaxi en kassen voor agrifood
.

Het kanaal biedt een rijkdom aan ruimtelijke sociale en economische kansen. Lubbers vertaalt in haar ‘inspiratiedocument’ de betekenis van het kanaal als verbinder naar de 21ste eeuw: het verbindt nieuwe ruimtelijke plannen, koppelt kringlopen en verenigt bewoners en bezoekers.
Lubbers ziet het kanaal als een ZWV-lanenpark [werktitel] dwars door de stads. Het verbindt de binnenstad en het buitengebied met als gemene deler de parkachtige structuur. Die is te onderscheiden in een landschapspark, bedrijvenpark, waterpark, cultuurpark, woonpark, stadspark sportpark [zie de foto’s]. Knooppunten binnen deze parken vormen de ankers van het gehele ZWV-lanenpark. Specifiek noemt Lubbers Crevecoeur, Haverlij, De Heus/Tramkade, Gasthuiskwartier, Sluis 0 en Oosterplas. Zij verknopen het kanaal met zijn omgeving.
Naast dat het kanaal nieuwe verbindingen legt, creëert het een actief netwerk van routes op het water. Specifiek noemt Lubers waterbussen, watertaxi’s en stadsfietsen, ofwel een nieuwe mobiliteit van Oost en West, in de waterstad Den Bosch.
Kop van 't Zand/Tramkade
Cultuur, recreatie en ecologie komen hier samen. 
Aan de voet van De Heus en de Verkadefabriek
liggen zwemplekken en een passantenhaven.
Fauna trekt van de Dommel en de Aa via het cultuurpark naar het Waterpark [Ertveld].

Van Veldekekade

De Van Veldekekade is nog de enige plek aan
het water waar nog plaats is voor nieuwbouw met -onder architectuur- gebouwde  klimaatneutrale waterwoningen. De TU van Eindhoven bouwt er een proeflab.

Kanaal beeld
Kenmerkend voor de kanaalzone zijn de suikeresdoorns, maar ook onder meer meubilair, en bewegwijzering bepalen de identiteit, evenals bouwkundige objecten [vlonders, brugwachtershuisjes en steigers] . Op die wijze voegen zij een nieuwe laag toe aan de Waterstad Den Bosch.
In haar concept inspiratiedocument geeft Lubbers daar met concrete voorbeelden [zie foto’s] invulling aan
Lubbers koppelt aan dat verbindingselement ook nog de ontwikkeling en de ambities van de stad die staat voor het oplossen van klimaat en energieproblemen. Hiermee versterkt de ZWV-lanenpark de duurzame circulaire strategie voor Den Bosch en voor zijn ommelanden.

Gasthuiskwartier
De er langs lopende weg wordt vervangen
door een parkplein met een
nieuwe brug over het kanaal naar de Muntel.
Van Rossumpark

De oevers worden gemodelleerd tot terras geschikt voor bijv. wijnbouw. Op en over het water creëren vlonders, bruggen en pleintjes verbindingen en verblijfsplekken.

Lubbers zegt fijntjes dat het gezien de problemen van een ongebruikt kanaal urgent is om het kanaal te transformeren, want het biedt ook economische kansen, juist nu de stad een populaire bestemming is geworden.
In de aanpak wil Lubbers zoveel mogelijk op bestaande initiatieven inhaken. Maar te beginnen valt met een inspiratiedocument [financieringsstrategie] en een communicatietraject. Dat moet ook duidelijk maken aan het publiek, de ondernemers en de politiek dat het kanaal op de agenda staat: Er staat in de stad wat te gebeuren!’
De gemeenteraad zal op 21 september 2016 deze visie aan de orde stellen en er haar mening over geven of Lubbers /Arcadis dit document met een budget van € 100.00 verder mag uitwerken, zodat het definitieve document in 2017 ter tafel ligt.


Terug naar boven