Leefbaar vraagt nadere gegevens over aanbesteding Sluis O

Printerversie
Gepubliceerd op: 15-07-2022 | Gewijzigd op: 15-07-2022
Leefbaar 's-Hertogenbosch  heeft naar aanleiding van de vertraging in de bouw van het nieuwe Sluis 0 vragen gesteld aan B&W.
Zo vraagt de fractie hor de 'uitvraag' bij de aanbesteding is verlopen.  Ging het daarbij om een strak omlijnd - in tekeningen en bestekken - plan,  of ging het om een prestatiebestek met bepaalde uitgangspunten waar de inschrijvers hun prijs op konden baseren?
De volgende vraag gaat over de te beverwachten prijsstijgingen van arbeid en materiaal. Leefbaar vraagt of het daarbij beperkt blijft ? De vraag komt voort uit onzekerheid over de mogelijke kostenstijgingen, die zij op vele miljoenen inschat.  Mogelijk gaat er achter de 'uitvraag' aanbestedingen van verkeerde gegevens en aannames in de gemeentelijke stukken uit. 
 
Bericht van 7 juli 2022 Technisch ontwerp en kosten Sluis O bekend /realisatie pas in 2023 
Sluis gezien vanuit het Oosten.foto © herman van boxtel,
18 september 2009.

Het heeft even geduurd maar de kosten voor de herinrichting van Sluis O zijn duidelijk, zo meldt de gemeente [dd. 07072022]. Het gaat om het technisch ontwerp inclusief de spuiriolen en het park. De berekening was ook afhankelijk van mondiale ontwikkeling [prijsstijging van grondstoffen en energie]. Maar als reserve staat te lezen: ‘ de aannemer moet nog een exacte prijsaanbieding afleveren’. Dat maakt de conclusie ‘ dat uitvoering van Sluis O als stadspark niet binnen het beschikbare budget kan worden gerealiseerd’.
Ook al zullen in het derde kwartaal van 2022 de definitieve kosten van de aannemer voor gemeente en waterschap Aa en Maas duidelijk worden, maar het is úu niet bekend in welke posten de stijgingen zullen voorkomen.De begroting ging  uit van € 9 miljoen... !
Start werkzaamheden pas in 2023
Dat brengt de gemeente tot het besluit ‘ dat een definitieve opdracht voor de realisatie pas kan worden verstrekt als er voldoende budget beschikbaar is.’ Over die uitkomst [kosten onderhandelingen met de aannemer] zal aan de gemeente en het waterschap een voorstel worden gedaan. Vertaald wil dat zeggen dat pas in 2023 met de uitvoering van ‘Sluis O’ kan worden begonnen.
Tot die tijd mogen het Bosch Architectuur Initiatief en de Stichting Weeshuisjes [redactie boek over de huisjes] de brughuisjes tijdelijk als thuisbasis gebruiken.

Bericht van 30 januari 2020 Herinrichitng Zuid-Willemsvaart vanaf Kardinaal van Rossumplein tot en met Sluis 0
De herinrichting van de Zuid-Willemsvaart, zoals dat in juni 2019 door wethouder Ufuk Kàhya werd aangekondigd [zie artikel hieronder] is uitgebreid met een extra smal paadje meteen langs het water.
Er was al een wandelpand [vlonderpad geheten] langs de parkeerplaatsen voorzien. Op de rijbaan is plaats voor zowel twee fietsstroken !, twee richtingverkeer én een trottoir voor voetgangers langs de huizen. Dat vlonderpad is zwevend zodat de boomwortels er onderlangs kunnen doorgroeien. Het werk vangt op 3 maart aan en moet rond 29 mei zijn afgerond.

Bericht van 12 juni 2019: Herinrichting Zuid-Willemsvaart vanaf Sluis 0 -Kardinaal van Rossumplein
De gemeente legt binnenkort*  aan de raad het voorstel voor van de herinrichting van de Zuid-Willemsvaart vanaf Kardinaal van Rossumplein t/m Sluis O [aan de stadszijde]. De belangrijkste doelen zijn: een autoluwe, maar bereikbare binnenstad  en een herinrichting die niet ten laste gaat van het milieu. Vandaar ook een 30 km zone. De omwonenden, met wie dinsdagavond [dd.11060219] een infoavond was belegd, zijn ook tevreden. Er is rekening gehouden met de overlast die  klinkers binnenshuis veroorzaken. Deze huizen zijn hier over het algemeen meer dan 140 jaar oud. Die keuze is het effect na een trillingsonderzoek. Daarom is alsnog -specifiek voor deze route- voor asfalt in plaats van klinkers gekozen. Ook de drie verkeerssluizen betekenen een accent waar de omwonenden op hebben aangedrongen. Aan weerszijden ligt ook nog eens een fietsloper. 
Er gaan wel zes bomen ipv acht gekapt worden om plaats te geven aan drie verkeerssluizen die om de 150 meter komen te liggen.
Ook  blijven voorlopig de meeste parkeervakken [muv de plek van de verkeerssluizen] in gebruik totdat er verkeerstechnisch -over de gehele binnenstad- voor data aspect een oplossing is gekozen.
 
-Boven: Een overlangse doorsnede van het wegtracee met een smalle verkeersbaan waar direct naast -aan weerszijden- een rode fietsloper ligt en dan daarbuiten een trottoir aan de zijde huizen en een pad aan de kanaalzijde. 
-Onder: Inzicht van een van de drie verkeerssluizen die er om de 150 m komen te liggen.Aan de linker kant op de tekening [aan de bomenzijde] ligt het kanaal. 

* Binnenkort, wil zeggen er volgt nog enkele procedures: Eerts gaan er een raadsinformatiebrief en dan een verkeersbesluit uit.  Er dienen nog vergunningen te worden aangevraagd. Ook een stap is de bestektekening uitvoeren. Dan kan voorjaar 2020  de herinrichting beginnen. 
Na dit traject van de aan te leggen verkeersboulevard op de travers volgt de Oranjeboulevard, tussen Emmaplein en Koningsweg in 2020  en de Hekellaan in 2023 en de Zuidwal in 2024.


Terug naar boven