Nieuwe coalitie met 5 wethouders stelt zich voor

Printerversie
Gepubliceerd op: 20-01-2015 | Gewijzigd op: 21-01-2015
In AVANS op de Onderwijsboulevard werd dinsdagmiddag 20 januari 2015 door de 5 ‘nieuwe’ wethouders inhoudelijk en representatief de nieuwe coalitie voorgesteld.
De vijf, Eric Logister [D66], Huib van Olden [CDA], Jan Hoskam [VVD] Paul Kagie [Bosch Belang] en Jos van Son [Rosmalens Belang] gaven kort een inkijk in het aandeel van hun partij in het nieuwe bestuursakkoord.-Rechts de vijf 'nieuwe'  wethouders
vlnr Paul Kagie [Bosch Belang], Jan Hoskam [VVD], Eric Logiser [D66], Jos van Son [Rosmalens Belang] en Huib van Olden [CDA].
Links: De omslag van het Bestuursakkoord waarmee de vijf coalitiepartijen voor de komende bestuursperiode [tot  2018] aan de slag gaan.
 Voor inzage zie ook de gemeente pagina
 
http://www.s-hertogenbosch.nl.

Het motto van de nieuwe coalitie, die drie jaar ’zit’, is ‘Tussen de mensen’. Dat wil zeggen dat alle vijf wethouders hebben voorgenomen zich meer buiten het stadhuis te laten zien. Inzake beleidszaken, zoals onder meer veiligheid, zorg, stadsontwikkeling willen zij meer met de burgerij en met partijen in gesprek gaan om inzicht te krijgen en daar waar nodig zaken bij te sturen.
Neem veiligheid: de gemeente kan haar aanwezigheid laten zien, door zaken in de wijk te faciliteren of bijv. met apps of via de BINCO ondersteunen.


-Boven de nieuwe wethouder
voor D66, deTilburger Eric Logister.
-Rechtsboven: Marc van der Geld van D66, van de leidende en sturende partij bij de onderhandelingen. Rechts naast Marc  Eric Logister.


-Rechts: Jan Hoskam van de VVD.
Alle partijen behaalden vijf zetels,
maar numeriek was D66 de grootste.

foto's © paul kriele, 20 janauri 2015.

Steeds lieten de portefeuillehouders uitkomen dat uitgegaan wordt van een collegiale aanpak, en dat niet elk aspect onder een specifieke wethouder ingeklemd zit.

Met name de Zorg zal een zware portefeuille worden, aldus werd aan Paul Kagie [Bosch Belang] vanuit het publiek voorspeld.
Kagie herhaalde dat hier de vinger aan de pols wordt gehouden. ‘Het is zaak de zorg anders, dichtbij de mensen te organiseren. Alle vrijwilligers zullen gemobiliseerd moeten worden. Immers het gaat bij de verandering in de zorg om mensen. Het vereist wel flexibiliteit,’ sprak Kagie.’ Jong of oud, we moeten hen een handreiking kunnen geven.’ Om die zorg - na de rijskbezuinigingen - 'zacht te doen landen' richt de gemeente een 'Sociaal & Zorgfonds'. Daar zit al € 8 miljoen in, aldus  Kagie.

De 'nieuwkomers', nou ja nieuwkomers, links Paul Kagie voor Bosch Belang  met de portefeuille Zorg, waar  de oud politicus een hele kluif aan zal krijgen..

-Rechts: Jos van Son van Rosmalens
Belang, die de portefeuille wijken en dorpen gaat doen
.

foto's © paul kriele, 20 januari 2015.

Maar ook inzake de ontwikkeling van het Paleiskwartier, Willemspoort en het GZG, daar wil het nieuw College zich opnieuw in verdiepen en bezien of zaken de tand des tijds hebben doorstaan en eventueel bijgestuurd dienen te worden,’ was het antwoord van Erik Logisters [D66].’Ten aanzien van Willemspoort zullen functies logisch herbelegd dienen te worden.’

Marc van der Geld, de jongste bij de coalitiebesprekingen, ontving complimenten vergezeld door een applaus voor zijn inzet rond de coalitievorming. Daarop volgde wel de directe vraag op welke 5 punten D66 in het Bestuursakkoord te herkennen valt:
Van der Geld noemde het Kenniscentrum dat aan de Onderwijsboulevard komt tegenover de HAS en AVANS, de afbouw van het Paleiskwartier, het onderwijsfonds en -meer gezamenlijk- van werk werk maken en het overstijgend maken [tussen de mensen !] van de bestuurscultuur. 
Huib van Olden [CDA]: 'De Bosch richt zich  als centrumgemeente mede op de buurgemeenten.'

Van Olden stipte de samenwerkingsverbanden met de collegae gemeenten aan.

 

De formateur Henk van der Linden zei: 'Zie zo, het zit er op. Het was een hele klus.
Voordeel van een formateur is dat hij geen eindverslag hoeft te schrijven. Een informateur heeft er meer werk mee.'
Van der Linden ziet in het nieuwe College 'een mooi bestuur, strak, zakelijk en collegiaal.
'

foto's © paul kriele, 20 januari 2015.

Huib van Olden antwoordde op de vraag hoe het zit met de bezuinigingen op cultuur..?, dat er verbindingen gemaakt zullen worden tussen Erfgoed, Cultuur en Toerisme om te bezien waar het beter kan. Samenwerken, dat vergt ook dat partijen meer met elkaar in verbinding zullen gaan’.
Jan Hoskam: ‘Cultuur is geen statisch verhaal. Soms zal geld anders verdeeld gaan worden.’
Maar of het Theaterfestival Boulevard in 2015 door gaat? 'Zeker en vast'. En ook in 2016? 'Dat zien we dan wel weer, want dan is het intussen al het Jeroen Boschjaar …,' reageerde Van Olden.
Het Noordbrabants Museum kan rekenen op een blijvende subdsie.

Met name Jos van Son en Huib van Olden benadrukte de regiopositie van Den Bosch.  Daarop zei Logister: 'Onze ambitie is om een stategische agenda op te stellen. Op alle terreinen Ruimtelijke Ordening, Onderwijs of Gezondheid is er die gezamenlijkheid al.'
'Als centrumgemeente trekt Den Bosch al in samenwerkverbanden met gemeenten in de regio op. Het regiodenken heeft een andere aanpak gekregen vergeleken bij vroeger,' vulde  Van Olden aan.

Bestuursakkoord
Verder in het Bestuursakkoord:
-nieuwbouw Theater op de Parade.
-Geen bibliotheek op GZG-terrein.  Bieb mogelijk met fusie Muzerije.
-Wel een nieuwe kijk op plannen GZG-terrein evenals op plannen mbt Willemspoort.
-Ontwikkeling kenniscentrum in Paleiskwartier aan Onderwijsboulevard.
-Ontwikkeling en afronden van Paleiskwartier en steun aan graduateunvisersteit.
-Buurgemeenten uitnodigen deel te nemen in economisch investeringsfonds.
-Verder ontwikkelen Agrifood.
-Gemeentelijk vastgoed ter beschikking stellen aan startende ondernemers. Versoepeling regelgeving ondernemers.
-Uitbreiden parkeerplaatsen in de binnenstad  voor inwoners.
-Positie VVV evalueren en vaststellen van een hotelnota.
-Gefaseerd realiseren van Oranjeboulevard inklusief de verbetering van de situatie knooppunt rond de Draak [verder   overdekken Drakentunnel].
 -Ondersteunen en ontlasten van mantelzorgers
-Versterkenvan culturele instellingen [de kleinere musea] in Noord-Oosthoek binnenstad.
-Stimuleren van de komst van een megabioscoop.
-Bezien ofSt.Jansmuseum alsnog uitvoerbaar is.
-Bezien of nieuwe huisvesting WeenerXL wel noodzakelijk is.
-Onderzoek naar haalbaarheid zwembad/sporthal bij  AVANS/HAS
-Mogelijk inrichting/bouw van ambulancepost nabij A2/ Rosmalen ivm files op de rondweg
-Hofvijver Paleiskwartier als festivallocatie gebruiken
-Zichtbaar en toegankelijk maken van fundamenten Pieckepoort op Wilhelminaplein

In een extra raadsvergadering op 27 januari 2015 worden de wethouders officieel benoemd. Dan vindt ook het debat met de raad over het Bestuursakkoord plaats.
Het volledige Bestuursakkoord is te lezen op de gemeentepagina. http://www.s-hertogenbosch.nl

Portefeuilleverdeling:
-D66 EricLogister:  Onderwijs, StedelijkeTransformatie, Grondbeleid en Wonen
-Rosmalens Belang Jan vanSon Wijken en Dorpen, Verkeer en vervoer en Sport.
-VVD Jan Hoskam: Financiën, Economie en Duurzaamheid
-CDA Huib van Olden: Werk en Inkomen,Cultuur, Toerisme en Erfgoed.
-Bosch Belang: Paul Kagie:  Zorg: Gezondheidszorg, Jeugdzorg,  AWBZ-Wmo, VerslavingszorgTerug naar boven