Commissie Maatsch.Ontwikkelingen behandelt nota Lokale Omroep

Printerversie
Gepubliceerd op: 24-02-2015 | Gewijzigd op: 24-02-2015
De commissievergadering Maatschappelijke Ontwikkelingen van woensdagavond 25 februari 2015 behandelt de mogelijke opzet van een nieuwe lokale omroep. Daartoe heeft raadslid Frans van Valkenburg van Bosch Belang een discussiestuk ingediend. *
Bosch Belang vraagt de leden woensdagavond of zij B&W willen verzoeken een notitie** voor te bereiden als aanloop naar de behandeling in de commissie MO van 25 maart a.s. en naar de gemeenteraad van 14 april/ 12 mei 2015, waarin over een lokale omroep een definitieve uitspraak wordt verwacht.

**Die notitie dient in te gaan op: 
 - Geen steun meer verlenen aan Boschtion
-  Kaders aan nieuwe lokale publieke omroep
- Bereidheid om afhankelijk van de kaders meer te investeren
- Keuze voor een echte lokale omroep of een grote regionale omroep

*Toekomst van de lokale publieke omroep in ’s-Hertogenbosch

Inleiding
Het is voor een gemeente als ’s-Hertogenbosch met een omvang van 150.00 inwoners en als hoofdstad van de Provincie Noord-Brabant van allergrootste belang dat er een goede lokale publieke omroep heeft. Een omroep die een podiumfunctie heeft waar de inwoners van de stad en de omliggende wijken dorpen kunnen zien wat er aan de hand is, waar ze elkaar zien, waar ze kunnen laten zien wat ze doen. Met informatie over cultuur, sport, politiek, educatie en evenementen. Een publieke omroep, die informeert en activeert. Een omroep die bijdrage levert aan de lokale democratie door te berichten of er wat in de Bossche samenleving gebeurt en specifiek wat er in de politiek gebeurt. Een omroep waar de Bosschenaar graag naar kijkt en die informatie biedt vanuit de lokale situatie.
De feitelijke situatie
Sinds 2003 wordt de functie van publieke omroep vervuld door Boschtion. Het is duidelijk dat op geen manier Boschtion voldoet aan wat er van een publieke omroep verlangd wordt, zoals in de inleiding wordt geschetst. Het is geen breed podium , het mist de professionele kwaliteit en daarnaast is het een organisatie die niet stabiel is. Ook wordt er op geen enkele manier voldaan aan de Mediawet en heeft het geen functionerend toetsend orgaan. Ook wordt er nauwelijks naar gekeken en geluisterd. Draagvlak onder de bevolking is er ook niet. Ook de poging van een nieuw bestuur (sinds januari 2013) om hierin verbetering aan te brengen is niet gelukt. Bij het debat van het Brabants Dagblad op 2 februari 2015 was de mening van alle aanwezigen dat het tijd wordt voor een nieuwe omroep.

Per 1 januari is de licentie aan Boschtion vervallen en doet de kans zich voor om te heroriënteren van de taak en functie van de lokale publieke omroep
 - De toewijzing van een nieuwe licentie gebeurt door het Commissariaat van de Media.
 - Dit gebeurt nadat de gemeenteraad daarover een advies heeft uitgebracht

Gewenste situatie
Wij vinden dat ’s-Hertogenbosch recht heeft op een volwaardige lokale publieke omroep,
 - die voldoet aan de podiumfunctie en informatiebehoefte. Een omroep die echt geworteld is in de Bossche samenleving. 
 - die aandacht besteedt aan de politiek, aan alle (top) sportevenementen, aan het culturele leven in de meest brede zin en alles wat er zich in de samenleving afspeelt.
- die werkt met deskundigen en vrijwilligers uit ‘s-Hertogenbosch
- die in de toekomst werkt aan regionale functie, maar zich in eerste instantie richt op de eigen gemeente met aandacht voor alle wijken en dorpen
- die samenwerkt in het Medialeerpark met scholen en scholing/ontplooiingsmogelijkheden biedt aan jongeren in de meest brede zin.
- die voldoet aan Mediawet
- die een breed draagvlak heeft onder de bevolking

Discussie

Wij willen het college van B en W verzoeken om een richtinggevende notitie voor te bereiden waarin de volgende discussiepunten in ieder geval terugkomen:
„- Geen steun meer verlenen aan Boschtion
-  Kaders aan nieuwe lokale publieke omroep
-  Bereidheid om afhankelijk van de kaders meer te investeren
-  Keuze voor een echte lokale omroep of een grote regionale omroep
-  Deze notitie bespreken in de commissie MO van 25 maart als voorbereiding op definitieve besluitvorming in de gemeenteraad van 14 april/12 mei/19 mei.

Vraag aan de commissie:
Steunt u ons idee om een dergelijk verzoek aan het college voor te leggen? En zo ja, welke onderwerpen zouden daarin wat u betreft aan bod moeten komen?

Frans van Valkenburg Bosch Belang

Dit discussiestuk is ook te lezen op de site van de gemeente bij: >>gemeenteraad  >>commissie Maatschappelijke Ontwikkeling en dan >>agenda, ofwel:
https://s-hertogenbosch.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=1142270/type=pdf/Toekomst_lokale_publieke_omroep__Van_Valkenburg_.pdf

Terug naar boven