Bezuinigingen geaccepteerd / Roy Geers overleeft interpellatiedebat

Printerversie
Gepubliceerd op: 16-06-2020 | Gewijzigd op: 17-06-2020
Raadsvergadering van dinsdag 16 juni 2020 Jan Hoskam wethouder van Financiën vatte de gevarieerde soms overbodige [bijv de herhaling van twee maanden corona..] inbreng van de raadsleden samen.
Hoskam concludeerde dat de raad noch de hoogte noch de noodzaak van de bezuinigingen ter discussie stelt .’Ons degelijk financieel bijgehouden huishoudboekje,’ zoals Van Genugten van het CDA zei, ‘stelt ons in staat een aantal ombuigingen te doen’.
Jan Hoskam wethouder
van Financi
ën en Economische Zaken.

foto © paul kriele, 27 september 2019.
..............................................

Pleidooi van de Bossche VVD-er Jan Hoskam 
‘Graag wil ik gezegd hebben dat de toekomst van het Midden-en Kleinbedrijf [M+KB] bepaald wordt door de consument. Dus of u koopt bij de winkelier of bij bol.com of amazone dat scheelt hen in hun bestaan. Hier dienen we in de toekomst rekening mee te houden. Ja, inderdaad de winkelstand zal er anders gaan uitzien. Daar zullen zich ontwikkelingen voor gaan doen. We moeten als gemeente daarop inhaken… De vraag is dan: waar zijn we goed in? Waar zullen we afscheid van moeten nemen en waarin gaan we ons verder in ontwikkelen?

Op de vraag van Paul Kagie van Leefbaar ’s-Hertogenbosch, ‘Hoe we de bezuinigingen in de steigers gaan zetten?, antwoordde Hoskam,: 'Het College gaat daarover met u in debat. Niet nu, maar pas in augustus doen wij die exercitie in de Commissie Bestuurszaken wanneer we weer een paar zekerheden meer hebben dan nu.’

Wat zijn dan die bezuinigingen.?
Het is nog niet in te schatten door de effecten van de coronacrisis [nu al € 15 miljoen].
Maar de basis van €5 miljoen bezuinigingen is al uitgergoeid naar  jaarlijks € 5,6  miljoen plus  € 6,6 miljoen extra te bezuinigen bij.
Zie artikel  voorjaarsnota dd. 4 juni 2020. Daarin is al vast opgesomd:
-Voor 2020 is er al een voorlopig negatief effect tussen € 15 -€ 25 miljoen. -Door de tegenvallende inkomsten en onvoorziene kosten verslechtert het financiële beeld voor de komende jaren met € 3 á 4 miljoen per jaar; Het hele pakket van bezuinigingsplannen bedraagt ruim € 5,6 miljoen structureel en € 6,6 miljoen incidenteel; -Extra tegenvallers zijn de ontwikkeling van het zogeheten Sociaal en Zorgfonds [o.a.Jeugdzorg] . Dat dreigt binnen een paar jaar erg negatief uit te pakken. ook staat ons de kosten voor de bestrijding van de processierups te wachten. -De algemene reserve (nu € 25,3 miljoen) wordt minder. Daaroor hebben we in die Reserve ook geen buffer meer.

Interpellatie debat jegens de rol van wethouder Roy Geers in de kwestie Dierenbosch in Vinkel
Paul Kagie van Leefbaar 's-Hertogenbosch was namens de negen oppositiepartijen de initiatiefnemer van dit debat. 
Wethouder Roy Geers van Rosmalen Belang overleefde [na drie schorsingen]
het interpellatiedebat van dinsdagavond
16 juni 2020.


Wethouder Roy Geers heeft daarop nog eens geprobeerd op een fatsoenlijke manier, soms deemoedig en soms emotioneel, het hele proces, zoals hij dat doorlopen heeft, duidelijk te maken.
Op dit moment 22.00-22.30 uur zijn na een schorsing de raadsleden van de diverse fracties aan het woord,  waarbij raadslid van Rosmalens Belang Antoon de Groot redelijk verzachtende woorden richting Roy Geers uit sprak.  De teneur is in het algemeen de wethouder van RO en Stedenbouw  sparend. De klemtoon bleef liggen op de taak van de wethouder om de raad te  [blijven] informeren

Het is momenteel,  22.45 uur,  en er is er opnieuw door Roy Geers, om een schorsing gevraagd.

Positie van wethouder Roy Geers gespaard.
Roy Geers schetst nog eens de wijze waarop hij  met die conceptbrief  van Libéma, met de precaire inhoud jegens de bewoners  van Dierenbosch, is omgegaan. Daarin stelt hij dat in het geval dit een volgende keer zou voordoen, en de raad om die brief had gevraagd  en niet om de inhoud , hij dan wel de raad over een degelijke conceptbrief zou hebben geïnformeerd. Met zulk een afspraak zou dat dan een leermoment voor mij zijn,  sprak Geers.
Kagie, als in dit geval leider van de oppositie, vond het, zoals uit zijn mimiek ook bleek, redelijk dat Geers aangaf dat het dan een leermoment  voor hem zou zijn. Woorden die Kagie in zijn slotwoord ook letterlijk aanhaalde.

'Welterusten,' zo sprak voorzitter Jack Mikkers,  kort, maar overduidelijk bedoeld  om deze raadsvergadering te sluiten. 

Terug naar boven