Nadere toelichting van zes wethouders op bestuursakkoord

Printerversie
Gepubliceerd op: 24-05-2022 | Gewijzigd op: 25-05-2022
Bestuursakkoord 2022-2026: Slagkracht en ambitie
Inhoud bestuursakkoord de portefeuilleverdeling en het aandeel [portefeuilie] van elke van de zes wethouders. 
 
.........................
De dag van de presentatie van het bestuursakkoord 2022-2026 begon in de namiddag met een korte sessie van de zes nieuwe wethouders voor de lokale pers.
foto's © paul kriele, 24 mei 2022.

Samenvatting Bestuursakkoord
‘s-'s-Hertogenbosch staat er goed voor om de toekomst te omarmen. Tegelijk zijn de uitdagingen die voor ons liggen groot. Onderwerpen die vragen om focus en stevige keuzes. Denk aan de crisis op de woningmarkt, energietransitie en kansenongelijkheid. Tegelijk liggen er mooie kansen om door te groeien. Dit vormt de basis voor de hoofdopgaven voor de komende vier jaar.
Dat vertaalt zich in de volgende ambities:
o Meer kansen op de Bossche woningmarkt voor iedereen, die aansluit bij eigen wensen en mogelijkheden. Hogere investeringen en zorgen voor versnelling van de woningbouw.
O Opgave een klimaatneutrale gemeente te zijn vervroegen naar 2045 ipv 2050.Het is essentieel dat iedere Bosschenaar mee kan doen in de energietransitie.
o In onze gemeente moet iedereen het beste uit zichzelf kunnen halen. Het nieuwe bestuur zet stevig in op gelijke kansen voor iedereen. zodat een ieder mee kan doen in onze samenleving.
o Onze economische positie en ons nationaal aansprekende culturele aanbod maakt Den Bosch onderscheiden zowel in Brabant als in Europa. Alle zes partijen D66, VVD, GroenLinks, Rosmalens Belang, CDA en PvdA willen met lef en energie de toekomst in: “We leggen de lat hoog, want we willen het beste voor onze inwoners en durven onszelf daarin uit te dagen.” Daarom zet het nieuwe bestuur de deur [ook die van het stadhuis] open. De wethouders gaan er op uit en gaan verbinding zoeken met alle inwoners. Ook met die stemmen [inwoners] die minder vaak te horen zijn.
Heffingen en lasten
Om de gestelde ambities waar te maken, ontkomen we niet aan een stijging van de woonlasten met 10% en de verhoging van de toeristenbelasting van €3,65  naar € 5 per nacht. Als excuus geeft het college aan dat dit In combinatie met de energietoeslag en het kwijtschelden van heffingen voor de laagste inkomens, die woonlasten betaalbaar. blijven... De lastendruk blijft  daarom in vergelijking tot andere steden beneden het gemiddelde.,aldus de uitleg.
Onzekere factoren staat daar tegenover.Dat betreft de inkomsten uit 's Rijks fondsen. Dat schommelt nog steeds en brengt onzekerheid..Ook de stijgende kosten voor levensonderhoud, en voor de bouw en de zorg, maken het voor de wethouder van Financiën Mike van der Geld  niet gemakkelijk op.  
vlnr:Presentator Huub van Mackelenbergh, de wethouders Roy Geers, Ufuk Kâhya, Pieter-Paul Slikker, Marianne van der Sloot, Ralph Geers en Mike van der Geld. 
foto © paul kriele, 24 mei 2022

Met de pers werd vooraf met de zes wethouders een aparte meeting gehouden om in te kunnen haken op onderdelen van het Bestuursakkkoord. Dat speelde zich af in de Brasserie van het Noordbrabants Museum 
Een algemene opmerking over de samenstelling van het nieuwe college kwam van  Omroep Brabant [Agnes] die slechts één vrouw in het College opmerkte.'En dat pas na zovele [twaalf] jaren'. Ufuk Kâhya merkte op dat '..we zijn met zes kwalitatieve wethouders die  aan de slag gaan .'

Formateur Alexander Pechtold, die in het algemeen over het nieuwe College sprak: Het  wordt niet grijs.  het wordt een regenboog waarbinnen ieder zijn kleur heeft. Het is zeker geen eenheidsworst. 
'Bosschenaar van afkomst' Alexander Pechtold [soms ook als Bechtold geschreven..]  mocht in de presentatie in het Design Musuem zijn Bossche afkomst  belichten. Pechtold:'Al in 1776 was er ene  in Duitsland woonachtige George  Pechtold. En -5 tot 6 generaties geleden- kwam diens kleinzoon naar Den Bosch. In het museum Slager hangt diens portret.' 
Bechtold over het welslagen van de onderhandelingen: 'Den Bosch is de eerste van de B5-gemeenten die met een nieuwe coalitie start.'  
Ik zeg: in Den Bosch klappen ze met d'r handen in hun  zakken.  Nu mogen ook wel eens die handen eruit. Niet alleen om te werken,  maar om de twaalf mensen die meededen aan die onderhandelingen een applaus te geven'. 

Per wethouder een toelichting op de portefeuille verdeling
Burgemeester Jack Mikkers  [ de oudste van het stel en ' dat voor het eerst in mijn werkzame jaren,' aldus Mikkers] 

• Algemene bestuurszaken • Bestuurlijke organisatie • Openbare orde • Veiligheid en geïntegreerd veiligheidsbeleid • Opvang vluchtelingen/ontheemden • Brandweer • Bovengemeentelijke betrekkingen • Relatie zustersteden • Communicatie, representatie en citymarketing • Coördinatie lobby en strategie
D66- wethouder Mike van der Geld [32 jaar] Duurzame verstedelijking, financiën en cultuur • Verstedelijking • Spoorzone • Ruimtelijke ordening • Energietransitie • Cultuur • Financiën
Van der Geld zei over : De onzekerheid die het Rijk telkens met zich meebrengt dat de coursen van het Rijk dagcoursen blijven..Maar voor die onzxekere begrote uitgsaven de zgn pijnpiuntgne die bastionornaje ereder noemde daar kunne we en beroep doen op he tspaarpotje
Voor het nieuwe Designmuseum wordt gedacht aan de locatie Stadsdelta [of bij de Tramkade of aan de Vogelstraat bij de Diezebrug.  Ook de oude V&D aan de Schapenmarkt is nog in beeld. 

VVD-wethouder Ralph Geers [32 jaar] Economie, Leefomgeving & Milieuzaken • Economische zaken • Data-economie en innovatie • Openbare ruimte • Water & Groen • Dierenwelzijn • Afvalstoffendienst • Milieu • VTH (Vergunningen, Toezicht & Handhaving) • Personeel & Organisatie

Groen Links-wethouder Ufuk Kâhya [34 jaar] Talentontwikkeling, gezondheid en data · Onderwijs · Jongeren · Positief preventief jeugdbeleid · Positieve gezondheid (samen gezond) · Inclusie · Datastad ’s-Hertogenbosch · Knooppuntontwikkeling station ’s-Hertogenbosch · Europees Comité van de Regio’s
Kâhha noemde specifiek kansengelijkheid voor de jeugd door onder meer  talentontwikkeling. En wat btreft  Data in zijn portefeuille? .Daarvan moest Kâhya toegeven weinig met Data te  hebben. Hierna hield Ufuk een groots pleidooi om Data al vroeg te implanten, te beginnen bij  de kleuters, al is het zeker om je sociale doelen te halen.'. 

Rosmalens Belang-wethouder Roy Geers [46 jaar] Wijken & dorpen en bereikbaarheid • Wijk- en dorpsgericht werken • Mobiliteit en bereikbaarheid • Maatschappelijk vastgoed • Accommodatiebeleid • Evenementen • Buitengebied • Omgevingswet • Publieke dienstverlening • Bestuursraad Empel Meerwijk
De portefeuille woningbouw is van Geers overgeheveld naar PvdA-er Pieter-Paul Slikker. die daarvoor met een  ambitieuze aanpak komt.

CDA-wethouder Marianne van der Sloot [40 jaar] Werk en inkomen, sociale structuur, sport en erfgoed • Werk- en inkomen • Arbeidsmarktbeleid • Armoede en schulden • Sociale structuur (eenzaamheid, vrijwilligers, mantelzorg, dementie) • Sport • Erfgoed • Toerisme • Brabantstad • Bestuursraad Engelen Bokhoven
Voor wat betreft de werkgelegenheid, daar zouden betaalbare  huisvesting gecreëerd moeten worden voor  potentiële werknemers uit de regio door die daarmee naar de stad te halen.Ook kan de blik gericht worden [waar het doel geldt de arbeidsmarkt te vergroter] door bijstandhouders en 'pensioenhouders in zicht' te benaderen.

PvdA-wethouder Pieter-Paul Slikker [42 jaar  Zorg, wonen en bestuurlijke vernieuwing • Wonen • Huisvesting bijzondere groepen • Zorg • Jeugdzorg • Toegang en regie (KOO) • Inkoop sociaal domein • Bestuurlijke vernieuwing.

Slikker wil wat de zorg betreft de wachtlijsten helpen te verkorten en  de huidige  instellingszorg  terugbrengen naar een gezinszorg.
En ons bestuur meer werken naar participatie van de inwoners. Slikker noemde hier een buegerraad. 
Wat betreft de woningbouw:   die gaan we versnellen door de juiste wonignente bouwen, om de doorsrtomiong een impuls te gevgen,en het inbreiden van,  dat wil zeggen het toevoegen van woningen binnen het bestaand bebouwd gebied en door het binnen stedelijk woonklimaat te verbeteren ook in de dorpen.aan te pakken /te verbeteren.
Concreet stelde Skliker in het aspect woningbouw voor te streven naar  40 % sociaal, 15 % midden en 45 % dure bouw. en accenten te leggen op de middenhuur en betaalbare koop en wat woon/bouwverdichting betreft kiezen we voor 30% sociaal, 30 % middenhuur en 10 % betaaabare koopwoningen en 30% dure  huur en [middel] dure koop.
Slikker merkte ook op dat hij alle stemmen in de gemeente wil laten klinken, zeker degenen die niet gestemd hebben.'

Gastsprekers  bij de publiekspresentatie in het Design Museum
De zes wethouders brachten in hun voorstelling aan het publiek een gast ten tonele.
Wethouder Mike van der Geld had als gast Elma Mieras [Duurzame energie transitie ] die onder meer over energiebesparing sprak. door bijv energie coaches aan te stellen om mensen te helpen met dat besparingsvraagstuk. Aan de bedrijvenkant wil Elma Mieras ook de bedrijven aardgas vrij maken, te beginnen met de kleine bedrijfsterreinen. Elma noemde ook het instellen van een energiebesparingslening voor particulieren.

Ufuk Kâhya had als gasten Yamnina en Lina. Ze stodnener nog wat onmwennig en verlegen bij. De regie vroeg de aanwezigen van dit onderdeel  geen foto's te maken.
Lina, de jongste van 14 jaar,  zat op de Sancta Maria Mavo en de ander op het Van Maerlant Colllege. Lina wilde doorgaan in haar liefste vak Duits. Waarom? 'Dat is zo'n bijzondere en onbekende taal,'  zei Lina. Beiden hebben als hobby Kick boxen.Maar niet bij dezelfde club..Als vrijwilligers werken zij in het Jongerencentrum De Poort waar ze zelf ook  graag komen.

Wethouder Roy Geers  had VNO-voorzitter Marc Hoedemakers meegebracht. Rosmalenaar Hoedemakers had voor de werkgevers drie  uitdagingen als doel gesteld: Voorop staat een samenwerking van het College met de werkgevers. Als punt 2: de bereikbaarheid van Den Bosch. Daarin lopen we vast, aldus de bekende Hoedemakers-bouwman en ten derde revatilisering/verbetering van de bedirjfsterreinenIk mis dat punt inh et Economisch deel. Hoedemakers duidde specifiek ook op vertrekkende bedrijven waar de plek niet opgevuld wordt. 
Aangaande het vestigingsklimaat sprak Marc Hoedemakers dat in de regio meer de verbinding gelegd moet worden met AgriFood. 'Doorpakken wat hier aangaat,' aldus spreker. En tot slot- op gebied van arbeidsmarkt -het thema exklusiviteit aanpakken'. 

Bij Marianne van der Sloot [CDA] mocht Rob van Bergen voorzitter van de Seniorenbus' dat social aspect breeduit toelichten en pleiten voor meer subsidie. Immers al die [100] vrijwilligers brengen een vorm van sociale structuur in de stad.  Zij maken het leven mooier en beter.  Want achter elke passagier zit ook een verhaal dat merkbaar in elk van onze zes bussen naar voren komt, aldus een enthousiaste Rob van Bergen  die het vriwilligersvervoer ook naar de dropen wil brengen. Daarvoor zijn extra bussen nodig'.

Bij Roy Geers Rosmalens Belang pleitte Marc Wagenbuur voor meer fietsgebruik /voorzieningen om de files op te kunnen lossen.
Geers richtte zich in dat  duel op de bereikbaarheid van de Groote Wielen en de binnenstad G eers noemde daarbij ook het investeren in het tegen gaan van sluipverheer  Waarop Wagenbuur wenste dat eens 10% van de autobezitters ook wel eens de fiets gaan pakken.  
Het slot van het breedsprakerige pleidooi [auto of fiets]  was dat de een toegaf ook wel eens de auto en de ander ook wel eens de fiets te  zulen
gebruiken...

PvdA-wethouder  Pieter-Paiul Sliker werd door zijn gast studente Businees innovation Mara van Eijndhoven scherp aan de tand gevoeld over het uitbljven van voor jongeren geschikte woningen. .Deze studente is er al jaren naar een betaalbaar, niet te groot appartement op zoek. Na afloop stelde Huub van Mackelenbergh haar die vraag waar en wewlk woning.  In ieder geval een kamer en een keuken, zei Mara. Niet te duur wel betaalbaar. Ik sta in de rij met 600 andere gegadigden, aldus Mara. Wanneer komt er voor mij iets vrij..?'De nieuw bakken wethouder moest eerlijk zeggen dat dat nog wel even kan duren.
Daarop vroeg de presentator aan de zaal een hand op te steken door degene die zo iets beschikbaar heeft. Dat viel tegen maar Van Mackelenbergh hield zijn vraag en een eventueel antwoord daarop open voor  na afloop....
 


De zaal in het Design Museum waar het publiek werd geïnformeerd over het bestuursakkoord en waar de nieuwe wethouders werden voorgesteld. Presentator Huub van Mackelenbergh. foto 's © paul kriele 24 mei 2022.
-----------------------------------------------------------------------------------------
....
Na de presentatie van de zes wethouders kreeg burgemeester Jack Mikkers [als oudste van het stel bestuurders [merkte hij zelf op...]  het woord. 
Kelly Verdonk sloot de namiddag af met een 'sproken word'. Haar afsluitende zin was:
Een stad die meegaat  met zijn tijd dat maakt Den Bosch tot Den Bosch.

foto's © paul kriele, 24 mei 2022.
....

Op 31 mei 2022 neemt de gemeenteraad een besluit daarover en vragen de zes fracties de raad dat bestuursakkoord te ondersteunen. Tijdens deze vergadering worden de nieuwe wethouders benoemd en beëdigd. 

Terug naar boven