Nieuw College met 5 'nieuwe' wethouders

Printerversie
Gepubliceerd op: 16-04-2010 | Gewijzigd op: 16-04-2010
Bericht van 16 april 2010, 20.00 uur: D66 teleurgesteld over coalitieakkoord.
D66 was er het eerste bij om haar ontevredenheid over het coalitieakkoord aan de pers kenbaar te makenen. De fractie die weer terug is in de raad, herhaalt de drie aspecten waar zij in de aanloop naar de verkiezingen [partijprogram] tegen was: tegen de bouw van een [te] grote parkeergarage Hekellaan, tegen de opzet van hostels met 35 plaatsen. Liever kleinere hostels die eventueel bedrijfsmatig geëxploiteerd gaan worden om d ekosten t ekunnen drukken em zij is tegen het miljoenenplan 'Jeroen Bosch 500'.

Rosmalens Belang is 'om' met parkeergarage en de hostels
Opvallend is overigens wel dat Rosmalens Belang gezwicht is voor de uitgangspunten van de overige fracties, met name de voortgang van de parkeergarage Hekellaan en de komst van hostels in woonbuurten.
Fractieleider Jan van Son geeft als verklaring, dat '..als je als kleinere partij aansluit bij vier grotere, en je de kans krijgt mee te regeren, dat er dan concessies gedaan moeten worden. Maar in de onderhandelingen hadden we niet het gevoel dat we een vijfde wiel aan de wagen waren. Én wat de parkeergarage betreft: wij hebben ons aangesloten bij de meerderheid en omdat de economische belangen van de garage meespelen,'  zegt Van Son.
vervolg D66
Het andere deel waarop D66 kritiek heeft is de aanpak van de bezuinigingen:  'We zien er  niets of niet veel van terug in het akkoord. Er wordt wel een bedrag [van 18 miljoen] genoemd], maar het is te te summier aangegeven waar dat geld vandaan moet komen, aldus de reactie van het D66-bestuur.

 bericht dd. 16 april 2010, 12.00 uur: Coalitieakkoord getekend.
De vijf -vertegenwoordigers van de - coalitepartners ondertekenden vrijdagmiddag 16 april 2010 het coalitieprogramma: [niet zichtbaar] Ruud Schouten Groen Links, Bert Pauli [VVD], Hermie van Ommeren [PvdA] 2e vr. en rechts Jan van Son [Rosmalens Belang]  en Ben Wagemakers [CDA], die later binnenkwam.

foto © paul kriele, 16 april 2010

Vanmiddag - vrijdag 16 april 2010 - hebben de vijf wethouders van de vijf fracties die de komende vijf jaar het nieuwe stadsbestuur gaan vormen zich aan de pers voorgesteld. Op die bijeenkomst werd het coalitieprogramma gepresenteerd. Dat gaat uit van nagenoeg alle oude, eerder genomen zaken. Dat was ook een van de uitgangspunten bij de formatiebesprekingen, zei in een toelichting Bert Pauli als middagvoorzitter. Pauli gaf daarnaast nog enkele speerpunten aan. Maar het aspect 'veiligheid' voert de boventoon en loopt - qua aandachtsgebied -ook door alle portefeulliehouders heen, evenals economie, dat zit in cultuur, milieu, sport en onderwijs.' g van Bert Pauli, die de presentatie voorzat. 

Markant aspect is dat Bart Eigeman van Groen Links de portefeuille 'Verkeer' heeft afgestaan aan Bert Pauli van de VVD. Maar aan de garage Hekellaan, die Eigemans stokpaardje was in het licht van een autoluwe binnenstad, wordt evenals aan de garage onder het GZG-terrein, niet getornd. Dat zijn eerder genomen besluiten, gaf ook  Ruud Schouten van Groen Links nog eens aan. Maar v.w.b. de garage GZG, waar de bereikbaarheid voor deze fractie een heikel punt was, wordt naar innovatieve oplossingen gezocht. En wat dat zijn..? Daar valt van alles onder te bedenken, tot een light rail toe.

Het arbeidsbeleid wordt voortgezet  en het College zal veel aandacht gaan besteden aan het onderwijs, met name HBO en het beroepsonderwijs In het vmbo moet een kwaliteitsimpuls komen, aldus nog steed Pauli.

Nog een discussiepunt is de  Parade. Die wordt als nieuw in te richten plein geschrapt en dat scheelt van de  € 5 miljoen 2 miljoen, die niet meer hoeft te worden uitgegeven. Het uitgekleed plan gaat uit van behoud van de kastanjebomen [de zeikte is gestopt, zegt Pauli] en van bestaand materiaal. Het bedrag dat overblijft, de besparing van € 3-3 ½,  gaat  
naar de pot Openbare Ruimte in de wijken, zoals inrichting en groenvoorzieningen.

De vijf wethouders van het nieuwe College van B&W dat de komende vier jaar het stadsbestuur gaat vormen.
Boven vlnr.: Bert Pauli [VVD], Rodney Weterings [PvdA], Huib van Olden [CDA].
Onder links Bart Eigeman [Groen Links] en rechts Ton van Bussel [Rosmalens Belang].

foto's © paul kriele, 16 april 2010. 

De wethouderportefeuilles:
-Bert Pauli [VVD]:
Financiën, EconomischeZaken, citymarketing, Verkeer ! en Toerisme.Tevens Brabant Stad en
Coördinerend wethouder  Ondernemerszaken.
-Bart Eigeman [Groen Links]:
Jeugd en Onderwijs, Milieu [inkl. Afvalstoffen]. Openbare Ruimte [inrichting & beheer], Water & Groen, Coördinerend wethouder Schone en veilige wijken.
-Rodney Weterings [PvdA]:
Volkdhuisvesting inkl. GSB, Welzijn, Cultuur en projectwethouder [dat is een tijdelijke positie/functie] Hostels.
-Huib van Olden [CDA]:
Sociale Zaken, Arbeidsmarktbeleid, WMO, Sport-en Recreatie, de BAM, inkl.Vestingwerken en Stadsarchief en vervolgens qua gemeentelijke organisatie: Gebouwenbeheer, ICT, Publieke dienstverlening en Bestuursraad Engelen en Bokhoven.
-Ton van Bussel [Rosmalens Belang]:l
Welzijn/zorg, Ruimtelijke Ordening, en qua gemeentelijke organisatie: Grondbeleid, Bestuursraad Empel en Meerwijk

Burgemeester Rombouts behoudt de portefeuilles: Algemene Bestuurszaken, Bestuurlijke Organisatie, Openbare Orde, Brandweer, Communicatie en Bovengemeentelijke betrekkingen.

vervolg beleidslijnen
Ook het  aspect Hostels blijft in stand. Dit jaar nog zullen in samenspraak met de omwonenden [Pauli:' Samenspraak staat steeds voorop'] nieuwe locaties worden bepaald in Hintham en Zuid. Hostels komen er nog steeds, in totaal 5 met een minimale bezetting van 20  en een maximale bezetting van 40 plaatsen... als de kosten het toelaten.Grotere [gemiddelde] bezetting dan 28 vergoed de zorgverzekeraar niet].

Bert Pauli zei in zijn visie op de nieuwe bestuursperiode dat ... 'We onze ambities met minder moeten regelen. In het algemeen staan we voor een veilig, sociaal sterk en duurzaam Den Bosch. De coalitie wil de stad economisch sterker maken. Daarin zijn de kernpunten: Groen, gezond en ondernemend met als belangrijkste thema het arbeidsproces. We blijven oog houden voor de sociaal zwakkeren en we streven naar een slagvaardige organisatie op gebied van P&O. Daarin kondigde Pauli nog wel enkele veranderingen aan.
Aan het eind van de presentatie werd het coalitieprogramma door de vijf fractievertegenwoordigers, die deel hebben genomen aan de onderhandelingen, ondertekend .

Terug naar boven