Herbenoeming burgemeester Rombouts in beeld

Printerversie
Gepubliceerd op: 17-12-2011 | Gewijzigd op: 17-12-2011
In het nieuwe jaar al komt de herbenoeming van Ton Rombouts voor de 4e achtereenvolgende periode in beeld.
Dat gaan de fracties zich beraden over de voortzetting van deze post door Rombouts, die in 1996 begon.
Een 4e periode is overigens even onzeker geworden door een brief van de toenmalige minister van BZ Guusje ter Horst. Op 24 augustus 2009 legde zij aan de Tweede Kamer voor om een burgemeester niet langer dan 3 perioden achtereen aan te doen blijven. Er is nimmer een vervolg op gegeven.

Ton Rombouts [*Waspik,1951] in 1996 benoemd als burgemeester van 's-Hertogenbosch.

Rombouts wil graag na 2014 zijn vierde ambtstermijn ingaan. De meeste fracties hebben daar geen moeite mee en waarderen de burgemeester in zijn functioneren
.

foto © paul kriele,  2 januari 2010.

Een procedure start vroegtijdig en zeker het vraagstuk van de keuze van een nieuwe kandidaat. Redenen waarom Bastion Oranje de fracties vroeg naar hun mening over Rombouts als burgemeester.

-PvdA Fractieleider Hermie van Ommeren schrijft, dat ze ‘. het functioneren van burgemeester Rombouts prima vindt. Maar voegt er wel aan toe, dat ‘..drie periodes van 6 jaar genoeg is. ‘
De PvdA staat niet per sée op een herbenoeming, maar voor iemand die dat wenst en ook goed functioneert, is het niet netjes niet her te benoemen… ‘.

Bij een kandidaat die de juiste kwaliteit bezit, maakt de politieke kleur niet zoveel uit,’ is de reactie op: Kiest de PvdA dan voor een burgemeester met een andere politieke kleur?
‘We hebben geen kandidaat voor ogen, maar het zou mooi zijn als iemand begrip heeft , zowel voor de Bossche cultuur als daar ook wat afstand naar toe kan bewaren.’
‘Bij die burgemeesterspost, waaraan een maximum termijn gekoppeld behoort te worden, zou aan de raad overgelaten moeten worden en zonder bemoeienis van de CdK. De PvdA ziet geen rol weggelegd voor de burgerij, omdat ‘..de burgemeester geen eigen programma heeft en ook geen centrale politieke rol vervult.’

-CDA Van het CDA kwam geen reactie. Ook niet na rechtstreeks aandringen bij Ben Wagemakers.
-VVD
De Bossche VVD heeft deze kwestie nog niet in de fractie besproken. De VVD vindt bij monde van Ralph Geers dat er geen objectieve redenen zijn dat Rombouts niet voor een nieuwe termijn kan gaan.
Maar tegelijkertijd stelt Geers of ‘..het tegen die tijd en na zoveel jaren, niet goed zou zijn een nieuw iemand aan te stellen.’

Maar hoe en van welke partij daarop laat de VVD het antwoord nog even rusten.
‘De procedure van het kiezen van een kandidaat wordt door de landelijke politiek geregeld.’

Evenzo dat de VVD ‘.. hierin de lijn van de landelijke VVD volgt,’ zegt Geers, ‘omdat wij – na ervaringen in Utrecht- kritisch staan tegenover burgerparticipatie.’


-Groen Links Ruud Schouten zegt kort dat ‘..de fractie nog niet bezig is met dit onderwerp.’

-D66
D66 schrijft dat de herbenoeming van Ton Rombouts nog niet in de fractie is besproken en als onderwerp voorlopig niet op de agenda staat.

Of Rombouts moet worden herbenoemd is op de eerste plaats aan zichzelf.
D66 heeft hierover nog geen standpunt schrijft fractieleider Jan Smit.

Maar D66 wil – omdat zij voorstander is van een gekozen burgemeester -de kiezer daarbij zoveel mogelijk betrekken.

-Bosch Belang
Bosch Blang reageert even kort en kracht als summier. Paul van der Krabben schrijft dat ‘..Rombouts best voor een herbenoeming in aanmerking mag komen.’


-Stadspartij Knillis
Paul Masselink schrijft dat Rombouts best steeds verder in zijn rol is gegroeid en de stad veel heeft gebracht en als een echte bestuurder met inzicht en overzicht en met lange termijn visie optreedt.

Als mogelijke opvolger suggereert Masselink ‘net een dergelijk figuur als Rombouts. Maar verder vindt Knillis het tijdstip te vroeg om nu al aan te geven wat de beste eigenschappen en kwaliteiten van een nieuwe burgervader moeten zijn.

-Leefbaar Paul Kagie reageert namens Leefbaar dat de opvolgingskwestie ‘nogal vroeg’ is gesteld, maar ‘Leefbaar staat positief tegenover een voortzetting door Rombouts van het  burgemeesterschap.’-SP
Voor de SP reageert Cecile Visscher’, dat er binnen haar fractie nog geen aandacht aan deze herbenoeming is gegeven en ook niet in de planning staat.

Ook de SP evenals de VVD, verwijst even naar het onlangs gehouden functioneringsgesprek over de burgemeester. De uitslag daarvan is ‘.. dat Rombouts voldoet aan de destijds opgestelde profielschets[..]. We kennen de burgemeester inmiddels goed en we hebben da n ook niet veel aan te merken op zijn functioneren.
Anderzijds zou een nieuwe burgemeester aanleiding kunnen zijn die schets eens aan te gaan passen, want ‘nieuwe bezems vegen schoner’.

En toch schrijft de SP ‘.. niet per see vast te houden aan een herbenoeming van de heer Rombouts. Er is geen speciale voorkeur voor een CDA- burgemeester, de partij is niet belangrijk. ‘De SP,’ schrijft Cecile tot slot, ‘is voor een door de gemeenteraad gekozen burgemeester.
-Bossche Groenen
-De opvolging is besproken met daarop aansluitend een advies van de fractievoorzitter naar het presidium. Maar er is nog geen standpunt ingenomen, stelt Judith Hendrickx.
-'De Bossche Groenen' vindt overigens een zittingsperiode van drie termijnen ‘voldoende’, want ‘… de stad moet eens opgeschud worden met een nieuwe frisse voorzitter’.


En in dit opzicht ligt ‘..gezien het verlies van het CDA een CDA-kandidaat niet voor de hand en mag er best eens een na een opeenvolging van christelijke burgemeesters uit de katholieke hoek eens een andere politieke kleur komen.
Omdat een burgemeester boven de partijen staat mag die persoon best iemand uit de winnende oppositiepartijen voortkomen of onafhankelijk zijn.
De Bossche Groenen is voor een rechtstreeks gekozen burgemeester. De huidige werkwijze is weinig transparant.

Conclusies
Samengevat komt het erop neer dat er geen fractie is die Rombouts weg willen hebben, maar subtiel geven sommigen [VVD] aan dat het wel eens tijd wordt dat er een andere [ 'nieuwe bezems'/SP] persoon komt, dus van een andere kleur/ partij [Bossche Groenen].
De meeste tonen zich tevreden met Rombouts en staan een herbenoeming niet in de weg.
Masselink/Knillis over de burgemeester: 'Een echte bestuurder met inzicht en overzicht'. PvdA/ Hermie van Ommeren: 'Het functioneren van Rombouts is prima'. Ook Paul Kagie/Leefbaar '.. staat positief tegenover een voortzetting van het ambt door Rombouts.'

Er zijn maar twee fracties [Bossche Groenen en de PvdA], die een maximum aan de bestuursperiode willen stellen en dus 3 termijnen genoeg vinden. Een burgemeester door de burgerij laten benoemen:  daarvan zegt D66: 'de kiezer erbij betrekken en twee fracties te weten PvdA en SP willen een burgemeester -niet door de burgerij- maar wel via de raad laten kiezen.

Terug naar boven