B&W bericht PvdA over frauduleuze -aanbesteding van een BBS

Printerversie
Gepubliceerd op: 21-12-2017 Op vragen van raadslid Peter Paul Slikker [brief dd. 28 november 2017] over de voortgang van onderzoek naar bouwfraude bij onderwijsinstellingen met Bossch middelen [zie bericht dd. 14042017 hieronder] reageert B&W [brief, dd. 19122017], dat zij de kwestie op 31 maart 2017 bij de Autoriteit Consument en Markt [ACM] heeft voorgelegd.

Dat is gebeurd nadat de verzoeker -over mogelijke misstanden  bij de aanbesteding en bouw van een school [Kameleon] door het schoolbestuur [Signum] - bij een eerder ingeschakeld extern bureau, aldaar een onbevredigend antwoord kreeg en de Ombudscommissie inschakelde die overigens wees naar haar eigen visie van verantwoordelijkheden, wat opnieuw bij de indiener tot ontevredenheid leidde. 

ACM ziet op dit moment geen aanleiding over te gaan tot verder onderzoek. Maar B&W zegt wel, dat het onderzoek wordt voortgezet.  Maar dat  zij - op aandringen van ACM -in het belang van het onderzoek niet in het openbaar zal communiceren. Mocht het ACM de gemeente nader informeren, dan zal zij de raad daarover rapport uitbrengen.

Bericht van 14 april 2017 PvdA legt frauduleuze aanbesteding BBS bloot

De PvA heeft met de aanbesteding van de Kameleon als kapstok,  een -familiaire] fraude* bij de aanbesteding van een serie Bossche basisscholen blootgelegd. 
Pieter Paul Slikker vindt het opvallend dat van die serie inschrijvingen voor BBS-scholen  aannemer Timmers  ! uit Rosmalen steeds de laagste was. Alle andere zaten allemaal met hun bedrag steeds vlak bij elkaar !

Nog merkwaardiger is dat  - na een rapportage aan de gemeente- met deze affaire niets werd gedaan. Totdat.... de ombudsman werd ingeschakeld. PvdA-raadslid Pieter Paul Stikker vindt de intussen genomen -slechts twee** - stappen nog onvoldoende.


Het perbericht van de PvdA meldt:
Onlangs verscheen het eindrapport van de ombudscommissie naar het toezicht en de controle vanuit de gemeente ‘s-Hertogenbosch bij de bouw van de school ‘de Kameleon’ van onderwijsinstelling Signum. Een ontluisterend rapport waarin ernstige vermoedens van bouwfraude* aan het licht komen.De ombudscommissie focust zich naar aanleiding van een klacht van een klokkenluider op de rol van de gemeente in het toezicht en de controle. De conclusies zijn niet mals. De projectorganisatie rammelt, zorgelijke signalen over malversaties blijven hangen bij de ambtelijk projectleider van de gemeente en bereiken pas zeer laat het College, de gemeenteraad blijft in het ongewisse en zelfs tot op heden (reactie College op het rapport in raadsinformatiebulletin week 13) wijst het stadsbestuur op de verdeling van verantwoordelijkheden tussen schoolbestuur en de gemeente als reden waarom er niet adequaat gereageerd is op mogelijke malversaties met gemeenschapsgeld bij de aanbesteding. Dit terwijl deugdelijke besteding van belastinggeld en het kunnen vertrouwen op adequaat toezicht daarop tot de kern van goed bestuur behoort.

**Als eerste de Projectorganisatie aangepakt
Het College heeft op een tweetal punten reeds actie ondernomen. Op het terrein van de projectorganisatie zijn naar aanleiding van een door de gemeente ingesteld onderzoek de nodige verbeteringen aangebracht.

Als tweede zijn de Malversaties gemeld
Ook neemt het College de aanbeveling van de ombudscommissie over om de gang van zaken rondom de vermeende malversaties en misstanden bij de bouw van de nieuwe school voor te leggen aan de Autoriteit consument en markt (AcM).

*Raadslid Pieter Paul Slikker vindt dat onvoldoende:
In een serie vragen aan B&W moet die beerput open worden gelegd
-Er is mogelijk sprake van uitgebreide bouwfraude die veel verder gaat dan alleen de bouw van de Kameleon.
-Het ziet er naar uit dat jarenlang opdrachten zijn gegund aan één en dezelfde aannemer die tevens familielid is van de voorzitter van het College van Bestuur van de onderwijsinstelling Signum .
-Het toezicht van de gemeente rammelde daarnaast en de gemeenteraad werd niet geïnformeerd. Dat moet tot de bodem worden uitgezocht.’


Onderzoek gewenst
De PvdA pleit daarom voor een uitgebreid onderzoek van de Autoriteit consument en Markt naar alle nieuwbouw en renovatieactiviteiten van onderwijsinstelling Signum de afgelopen jaren. Ook wil de partij weten waarom het gemeentelijk toezicht zo heeft kunnen falen en waarom de gemeenteraad deze informatie onthouden is.

 Terug naar boven