PvdA vraagt B&W om preventieve werkloosheidsaanpak jongeren

Printerversie
Gepubliceerd op: 01-10-2020 | Gewijzigd op: 01-10-2020
PvdA vraagt B&W om een preventieve werkloosheidsaanpak voor jongeren door effect van corona. Van de ene kant schetst zij met 3.000 extra werklozen een verdubbeling van werkloze jongeren onder 27 jaar, wat B&W tegenspreekt. 
B&W stelt in haar antwoord [brief dd.01-09-2020] op het verzoek van Pieter  Paul Slikker en Jolanda van Gool een dalend aantal personen, ook jongeren, in de WW en in de bijstand [cijfers DNB dd. 8-6-2020]. 
Daar tegenover stelt  B&W dat vanaf de start van de coronacrisis  [februari 2020] er inderdaad een forse stijging geweest in het aantal WW-uitkeringen onder jongeren tot 27 jaar. Dit aantal nam in juli en augustus weer licht af. 'Het aantal bijstandsuitkeringen – ook onder jongeren – liet een lichte stijging zien. Wij kunnen uw beeld met betrekking tot de bijstand onder jongeren derhalve niet bevestigen'.  

-De brief van de gemeente antwoordt op vragen of zij bereid is bij beëndiging van tijdelijke contracten de uitstroom van jongeren te voorkomen negatief? 
-Of de gemeente bereid is om in vacatures te voorzien  vanuit het bestand van werkloze jonge inwoners?
De regeling daarvoor is opgenomen  per 1 januari 2020 bij de vaststelling van het personeelsreglement, aldus B&W. 
-Is het College bereid in overleg met de onerwijsinstellinngen  extra werkervaringsplekken en stageplekken te realiseren?
Daarover, zo schrijft B&W  is in september 2020 al namens NO-Brabant Werkt! een brief  naar alle ondernemersverenigingen gestuurd. In de eigen organisatie hebben we 120 stageplaatsen.
-Welke extra intensivering van samenwerking wordt aan Agrifood Capital en de arbeidsmarktregio  NO-Brabant gevraagd?
B&W:  Er lopen al diverse actielijnen. We vragen op dit moment geen extra intensivering . 
Hierna volgt een reeks van  lopende acties:
Inzet VR-brillen, Inzet op alle jongeren van16-17 jaar zonder startkwalificatie en zonder werk of uitkering, actie op een soepele overstap onderwijs-arbeidsmarkt, project loopbaan-en mobiliteit [zoals eerste hulp bij dreigend ontslag], provinciale lancering websites:  brabantleert.nl en opleiding.nl.
-Gaat de gemeente werken met een specifieke crisisaanpak ,zoals in andere gemeenten?
B&W: De dienstverlening van de gemeente naar jongeren is al sterk afgestemd.
-Wil de gemeente onderzoek doen naar de mogelijkheid van maatschappelijk relevante basisbanen [bijv.  een conciërgebaan] ?
Dit instrument is nog niet ingevoerd. We  wachten invoering af als punt bij de volgende kabinetsformatie.