Zayaz presenteert jaarverslag 2012

Printerversie
Gepubliceerd op: 26-04-2013 | Gewijzigd op: 26-04-2013
Wooncoporatie Zayaz presenteert in juni het jaarverslag 2012. 
De wooncopoartie kwam vorig jaar in het nieuws door het afzeggen van bouwprojecten, maar ook door de omschakeling naar een eenhoofdige directie met het ontslag van de twee directeuren Maassen en VanGurp.(
Met name de rijksbesluiten het niet meer verkrijgen van leningen uit het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en de verplichte afdracht [huurdersheffing en saneringsheffing] aan het Rijk zette de corporatie in de klem. zie artikel Zayaz ziet af van bouwproject Zuiderparkweg dd, 1 maart 2013

.

Jaarverslag ´roerige tijd´
Aanpassing van de derivatenportefeuille, een bestuurswisseling, het stilleggen van bouwplannen en het inrekenen van de aanstaande rijksheffingen vroegen naast het beheer en onderhoud van onze woningen veel tijd. De corporatie heeft de afgelopen maanden gewerkt aan een nieuw ondernemingsplan en reorganiseert momenteel haar organisatie om in de toekomst een financieel gezonde organisatie te blijven.
Van dat voornemen heeft de nieuwe  bestuurder Mohammed Acharki een speerpunt gemaakt . 
Zayaz wil de rekening van de heffingen niet in zijn geheel voor rekening van de huurders laten komen. De organisatie ontkomt om die reden niet aan een reorganisatie om te kunnen besparen op de bedrijfslasten.

De genomen maatregelen hebben er toe geleid dat het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) weer borg staat voor een beperkt aantal investeringen, zodat de corporatie komend jaar weer een bouwvolume van 26 miljoen kan vrijmaken voor nieuwbouw. Ook staat voor komend jaar een bedrag van 16 miljoen gereserveerd voor renovatie van bestaande woningen.

Aanpassing derivatenportefeuille
Net als vele instellingen bezit Zayaz derivaten om zich te beschermen tegen sterke rentestijgingen die de organisatie betaalt op haar vastgoedleningen. In het voorjaar van 2012 kwamen de derivaten negatief in het nieuws door de problemen bij de Rotterdamse woningcorporatie Vestia.
Door een aanhoudende rentedaling heeft Zayaz in het voorjaar van 2012 besloten haar derivatenportefeuille aan te passen. Zayaz wil hiermee het risico verlagen dat banken bij een verdere rentedaling eisen dat Zayaz een geldbedrag afstort bij wijze van garantstelling. Daarnaast is in 2012 de liquiditeit van de organisatie verbeterd en zijn kredietplafonds met banken afgesproken zodat bij verdere rentedalingen de organisatie niet in financiële problemen kan komen.


* Nieuw bestuursmodel naar eenhoofdige directie
Het jaarverslag Door de keuze van een eenhoofdige directie werd versneld afscheid genomen van de twee bestuurders Maassen en Van Gurp.
Dan staat er  dat de Raad van Commissarissen beide bestuurders zeer erkentelijk voor hun forse bijdrage aan de maatschappelijke ontwikkelingen in de stad. De heren ontvingen een  vertrekregeling van elk royaal € 250.000.

De verklaring is, dat beide bestuurders een dienstverband hadden voor onbepaalde tijd en hun bestuursbenoeming tot eind 2013 liep.  De regeling houdt in dat hun arbeidsovereenkomst per 31 maart 2013 ontbonden zou worden, dat tot die datum het salaris en pensioen werden doorbetaald en dat beide bestuurders gebruik konden blijven maken van hun leaseauto. Daarnaast is een vergoeding betaald vanwege het ontbinden van de arbeidsovereenkomst.
>>>Voor gedetailleeerde vertrekregeling klik op nieuws van de site Zayaz.  dit is een doorklik !

Bouwplannen weer opgestart

In de nieuwe begroting voor de komende jaren is wel weer ruimte voor nieuwbouw. Voor het komend jaar bedraagt het volume voor nieuwbouw  € 26 miljoen en voor renovatie van bestaande woningen  € 16 miljoen.
Er is de afgelopen maanden alles aan gedaan om de bouwplannen opnieuw te kunnen opstarten. Zo zijn de te betalen rijksheffingen vanaf 2014 – voor Zayaz een jaarlijks bedrag van circa  € 11 miljoen  – in de jaarbegroting ingerekend. Gevolg hiervan is wel dat Zayaz haar bedrijfslasten blijvend moet terugbrengen en haar organisatie hiervoor moet inkrimpen.Terug naar boven