Kring Vrienden: nieuwe kandidaat bestuursleden

Printerversie
Gepubliceerd op: 26-05-2016 | Gewijzigd op: 27-05-2016
Na het overlijden van de begoogd voorzitter van de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch, Ad Schulte*, heeft het oude bestuur dat dit jaar voltallig aftreedt, nieuwe kandidaat bestuuders moeten zoeken. Intussen heeft A.Janssen zich om persoonlijke redenen teruggetrokken.

In plaats van de heren Schulte en Janssen stellen we voor om te benoemen tot voorzitter Yvonne Moerman – Van Heel* en tot bestuurslid de heer J. Hielkema. De eerder al edane voordracht tot benoeming van de heren J. Van den Berg, Vincent Verstappen en Jos Holland blijft in stand.

*Yvonne Moerman was voorheen adjunct-directeur van het KW1-College.
Zoals reeds bericht is de ALV uitgesteld naar 20 juni 2016 waarop het nieuwe bestuur wordt benoemd

Volgens artikel 10 van de statuten en artikel 5 van het Huishoudelijk Reglement van de Kring kunnen op schriftelijk verzoek van tenminste 2% van de stemgerechtigde leden van de vereniging schriftelijk tegenkandidaten worden voorgedragen tot uiterlijk 14 dagen voor de datum van ALV, in dit geval dus tot 15 juni 2016. Uiterlijk één week voor die datum (22 juni 2016) maakt het bestuur eventueel voorgedragen tegenkandidaten bekend.

De heer Marcel van Heesewijk is na zeer ampele overweging bereid gevonden om gedurende een beperkte termijn van maximaal één jaar bestuurslid en penningmeester te blijven. Het nieuwe bestuur zal zich inspannen om binnen deze termijn nog een nieuw bestuurslid te werven die de functie van penningmeester kan vervullen.

Zoals vermeld in de uitnodiging zullen de nieuwe bestuursleden zich tijdens de ALV aan de leden voorstellen. Na de bestuursverkiezing zal het nieuwe bestuur een toelichting geven.

*Zie bericht dd. 18 april 2016 Kring Vrienden in impasse door overlijden van Ad Schulte.