ALV 'De Kring' kiest voor voorzitter Jo Timmermans

Printerversie
Gepubliceerd op: 03-06-2009 | Gewijzigd op: 06-07-2009
Op de Algemene Leden Vergadering [ALV] van 2 juni 2009 in de Nederlands Hervormde Kerk werd weer aardig wat met modder gegooid. Helaas maakte, in deze door 300 Kringleden bijgewoonde vergadering, de herbenoemde voorzitter Jo Timmermans zich, in zijn op de persoon gerichte verwijten, daar ook schuldig aan. De bijna 60-jarige Timmermans [ik ben niet geëmotioneerd..’’] ontkende alle aantijgingen, ook die waarin hij [‘Ik maak je kapot ..’] zich tegen Herman van den Heuvel en ex-secretaris Frans van Zundert * nogal intimiderend had opgesteld.
'*Van Zundert zie onderaan voor diens reactie

De interrupties kwamen -soms wat heftig- met name van de ‘verontruste leden' voor wie Martijn Groenendijk  als woordvoerder optrad. Bij herhaling werd teruggevallen op de Stichting Binnendieze, een dochter die –aldus voorzitter Timmermans - in deze Verenigingsvergadering niet aan de orde is. Ook trachtte Groenendijk steeds op het niet-transparante bestuur terug te vallen. Uiteindelijk mocht, wat Groenendijk te berde had te brengen, doorgeschoven worden 'de rondvraag’ op het eind van de ALV.

Ook ‘de krant’ die over de foute inhoud van de brieven van ’de tien’ en de procedures en Free’s bemiddeling ‘onzorgvuldig’ had geschreven, kreeg vanuit de vergadering een sneer. Ad Schulte, die zich een van de 3000 ambassadeurs van ‘de Kring Vrienden’ voelt, kreeg applaus bij zijn verwijt tegen de aanwezige verslaggever Wim Hagemans. Het Brabants Dagblad zou zich weinig betrokken tonen bij de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch en de Stichting Binnendieze’. 

Timmermans wenste niet in te gaan op de bedreigingen richting oud-bestuurders, de secretaris en ere leden. In zijn monoloog kreeg niet alleen 'de pers' er van langs, maar plotseling werd ook 'de politiek' erbij gehaald .
De kandidatuur van Karel Burger Dirven bleek ook nog eens te zijn versterkt door een mailing [dd.24 mei 2009] aan kringleden die tevens lid zijn van de VVD om op Karel Burger te stemmen. 
Voorzitter Jo Timmermans maakte die privé-mail via de beamer openbaar. In  de mail werd namens de VVD Burger Dirven aanbevolen als VVD- politiek getinte kandidaat. Met dat accent ‘politiek’ had het bestuur het helemaal gehad. In een telefoongesprek, dat Timmermans met de VVD-wethouder Bert Pauli ter verduidelijking van die mail voerde, werd deze VVD-getinte kandidaatstelling ontkend.

Karel Burger Dirven die werd voorgedragen ondermeer door de ereleden en oud-voorzitters Cor Gillhaus, Herman van den Heuvel, Jan van der Eerden en Joseph Grooten.
Diens voordracht werd ingetrokken nadat bekend werd dat Herman van den Heuvel door voorzitter Timmermans zou zijn bedreigd met een rechtzaak als hij niet zijn handtekening vóór Burger Dirven  zou intrekken.

foto © paul kriele,11 juni 2009.

Kandidatuur nieuwe voorzitter
Via het wervingsbureau Statos hadden zich nog twee serieuze vrouwelijke kandidaten aangemeld. Het is een trend om vrouwen in belangrijke functies aan te stellen, aldus Timmermans. Vanwege het emotionele en bindend karakter, factoren die bij een man niet zo nadrukkelijk aanwezig zijn, [gelach vanuit de zaal] had een vrouw de voorkeur. Echter op het laatste moment hadden deze twee kandidaten afgezegd.
Timmermans:'Het bestuur kan binnen korte termijn een nieuwe -mannelijke –opvolger aanstellen voor het voorzitterschap.' Het voorstel, dat door Henk Mees als hoofd stadsredactie in een van zijn columns was gedaan, om naast de voorzitter een manager aan te stellen, wees [aanvankelijk na een compliment voor dit idee] de voorzitter af vanwege de scheve verhouding die ontstaat in een vrijwilligersorganisatie, waar een betaalde kracht het op bepaalde momenten voor het zeggen heeft.

Verzwakte ‘groep van 10’
Inmiddels was de invloed van de tien verontruste leden aanmerkelijk verzwakt. Opvallend was bijvoorbeeld dat zij zich hadden afgemeld: Cor Gilhaus met in zijn kielzog Marianne Keser, Jan van der Eerden en Herman van den Heuvel. En dat Groenendijk gemachtigd was voor Cor Gilhaus. De afwezigen lieten gaven de wel aanwezige leden hun machtiging: Martijn Groenendijk, Joseph Grooten, Maarte van Logten en Karel Burger Dirven.
Maar met name Martijn Groendijk werd het spreken herhaaldelijk belet. Ook uit de stemming in de zaal bleek dat deze groep niet meer ‘in de smaak ‘ viel bij de 300 aanwezigen die met boegeroep en tegenapplaus hun aandeel weghoonde.

Oud voorzitter en erelid Cor Gillhaus liet een  verklaring voorlezen, waarbij ook hij nadrukkelijk afstand nam van alle uitlatingen van Jo Timmermans over personen in de ledenvergadering van 25 november 2008. Daarnaast liet hij de leden uitdrukkelijk weten dat hij Karel Burger Dirven als kandidaat voor het voorzitterschap van harte ondersteunt en hij deed een -inmiddels achterhaalde- aanbeveling bij de leden van de Kring Vrienden om deze voordracht van harte te ondersteunen
-Ook Jan van der Eerden had een telefoontje ontvangen van Jo Timmermans met daarin het verzoek van Timmermans om zijn handtekening voor de voordracht van Karel Burger Dirven in te trekken. Jan van der Eerden heeft dit geweigerd, zo bleek uit de machtiging die werd voorgelezen.

Ook van  oud secretaris Frans van Sundert  kwam een door Timmermans voorgelezen verklaring:
1. In de vergadering van 25 november 2008 werden tijdens een lange inleidende monoloog allerlei uitlatingen gedaan over personen. Deze uitlatingen waren onjuist, niet terecht en niet ter zake. Ik neem nadrukkelijk afstand van de uitgesproken woorden over personen en verzoek u dit op te nemen in de notulen.
2. Hetgeen over mij is vermeld in de brief van 21 mei 2009 aan Coen Free, lid en adviseur van de Kring, is correct en juist weergegeven (dit betrof de melding aan Coen Free dat Frans van Sundert was bedreigd door Jo Timmermans). Hetgeen over Herman van den Heuvel is weergegeven is eveneens juist en correct weergegeven. Herman heeft mij dit zelf verklaard. (Ook dit betrof een bedreiging van Jo Timmermans, maar nu aan het adres van oud voorzitter en erelid Herman van den Heuvel).
3. De ledenvergadering wil ik nadrukkelijk laten weten dat de notulen van 21 mei 2008 niet door mij zijn vastgesteld en zijn getekend, zoals wel staat voorgeschreven in de Statuten onder artikel 21, vierde lid. Dit betekent voor agendapunt 5a van vanavond, dat deze notulen niet op de statutaire wijze zijn vastgesteld en getekend.

Timmermans had veel te verhalen: nog uit de vorige hectische vergadering die hij aanhaalde en welk relaas als aanloop was bedoeld op wat er recentelijk was voorgevallen. Timmermans noemde de schriftelijke scheldkanonnades en beschuldigingen door de ‘groep van 10’.
Voorzitter Jo Timmermans ontkende dat hij leden had gevraagd om een handtekening in te trekken. Ook ontkende hij de bedreigingen aan het adres van Herman van den Heuvel en Frans van Sundert. Jo Tiimmermans kondigde stappen aan tegen Frans van Sundert wegens smaad. Herman van den Heuvel heeft na afloop van de ledenvergadering ook de toorn over zich heen gekregen van Timmermans. Herman van den Heuvel is, als voorzitter van de Stichting ’s-Hertogenbossche Monumentenzorg, niet meer welkom in het Kringhuis. Verder is de kring Vrienden uit het overleg gestapt van de Monumenten Belangen Organisaties (MBO’s).

bemiddeling Coen Free als Raad van Advieslid
Ook spaken de voorzitter en Coen Free zelf over het gesprek van Raad van Advieslid Coen Free met ‘de groep van bezorgde leden’.
Coen Free gaf aan de hand van de met Herman van den Heuvel gevoerde gesprekken en de briefwisseling met de 'groep van 10'duidelijkheid over de gang van zaken en de rol die hij daarin als adviseur had gespeeld. Voor Free waren het warrige en tegenstrijdige verhalen. Ook kwam de nogal wisselende rol en het uiteindelijk onuitgesproken standpunt van Herman van den Heuvel tav wel of geen handtekening voor kandidatuur van Burger Dirven gezet, in beeld
Ook stelde Free dat de ex-secretaris Frans van Zundert in de krant onjuiste informatie heeft gegeven. De vermeende bedreiging door Jo Timmermans waarover Van Zundert sprak heb ik niet afgedaan met frustratie. Dat woord sloeg op de frustratie van Van Zundert jegens mij en niet jegens Jo Timmermans.
In het algemeen ergerde Free zich aan die negatieve berichtgeving en de ontwikkeling rondom de Stichting Binnendieze die ook in de kolommen van het Brabants Dagblad vookwam. In dit verband stelt Free [later in de vergadering] over de rol van 'de krant', dat '..naast een journalistieke functie zij ook maatschappelijke verantwoording draagt'.

Verklaring  'groep van 10' nav toespraak Coen Free
-In een verklaring stelt 'de groep van 10' dat  in de ALV wedeorm onjuiste uitlatingen zijn gedaan over personen. Het royement werd dan wel ingetrokken, maar is nog wel uitgesproken.
-De groep, die geen uitnodiiging kreeg voor een gesprek met het bestuur, heeft wel met de Adviseur Coen Free een onderhoud gehad. Daarin stelde Free dat -aan de hand van de opgevoerde 13 punten - alle 'majeure punten'zijn weerlegd. Maar die 13 vragen vinden hun oorsprong in het feit dat er drie grote zorgen bestaan over de vereniging: 1. herstel van vertrouwen,  2. gebrek aan openheid en transparantie en 3. onterechte beïnvloeding van de leden door manipulatie en intimidatie. Deze zorgen zijn door Coen Free niet opgenomen in zijn advies aan het bestuur. En ook later heeft hij hier niets mee willen doen.
-Opmerkelijk is dat Herman van den Heuvel [Adviseur van de vereniging] geen stukken kreeg die Coen Free wel in zijn bezit had. Daar vond Free niets van.
-Over onze uitleg over de couverts en de gunsten aan leden staat van ons duidelijke antwoord niets in zijn verslag dat Free in de ALV voorlas. 
-Coen Free maakte duidelijk dat hij als adviseur optreedt en het bestuur zijn adviezen wel of niet kan overnemen. 'De groep' is benieuwd wat het bestuur nu zelf vindt.
-Uiteindelijk hebben wij het vertrouwen opgezegd in Coen Free als enig overgebleven adviseur van de Kring. In een brief aan hem en het bestuur hebben we toegelicht dat hij zijn verantwoordelijkheid als adviseur niet neemt.
Sinds 2005 zijn een groot aantal leden van de Raad van Advies verdwenen of opgestapt: Jac Stienstra, professor Arnoud-Jan van Bijsterveld, Rolf Hagen, Wies van Leeuwen, Cor Gillhaus en nu dus ook Herman van den Heuvel.
-Het bestuur heeft tot op heden niet met ons gesproken en heeft dit per brief geweigerd. Zij wil alleen maar met ons in gesprek tijdens de ledenvergadering, hetgeen wij betreuren. Daardoor zijn wij nu gedwongen om onze mening in de openbaarheid te brengen en onze zorgen hier op tafel te leggen. In ieder geval heeft het bestuur geen blijk gegeven om het vertrouwen te willen herstellen.
-Frans van Sundert, Jan van der Eerden en Herman van den Heuvel zijn op een onjuiste wijze benaderd door voorzitter Jo Timmermans. Naar twee van de leden is gedreigd met een rechtszaak. Ook in andere gevallen is er sprake van een solitair handelen van voorzitter Jo Timmermans, waarbij hij besluiten neemt zonder bestuursbesluit. Hiervoor hebben wij schriftelijke bewijzen in handen.
-Bericht van Cor Gilhaus
Cor Gillhaus, evenals de overige bezorgde leden, twijfelt niet aan de woorden van Jan van der Eerden, Herman van den Heuvel en Frans van Sundert. Daarmee is de positie van de voorzitter onhoudbaar geworden.
Cor Gilhaus geeft [agendapunt 9]  de leden het uitdrukkelijk advies om tegen de herverkiezing en herbenoeming van Jo Timmermans als voorzitter van de Vereniging te stemmen.

Karel Burger Dirven
Free gaf ook verduidelijking over de houding van het bestuur jegens Burger Dirven. Het bestuur heeft een kennismakingsgesprek met de kandidaat-voorzitter Burger Dirven afgewezen, omdat zij die positie ziet als 'een niet-politieke functie'. Free zou later aangeven, dat Burger Dirven zich niet heeft laten inschrijven in het wervingsbureau.
Merkwaardig vindt Free de correspondentie van de 'groep van 10', die eerst met een brief met 13 punten kwam en daarna stelde dat het alleen ging om de drie hoofdzaken: 'vertrouwen in het bestuur, openheid en transparantie van bestuur en intimidatie en manipulatie'.
Free vindt dat het bestuur in de vergadering van 25 november 2009 collectief verantwoording heeft gegeven op de gang van zaken en de RvA geen afstand neemt van de rol van voorzitter. Op alle -13- punten: zoals de geldstromen, de kwestie Burger Dirven, het royement en de positie van de Kring, werd een correct en beleidsmatig antwoord gegeven, aldus Free.
Binnendieze
Specifiek lichtte Free nog eens de gang van zaken mbt tot de Stichting Binnendieze in relatie tot de gemeente toe. Er is nimmer sprake geweest om die Stichting los te koppelen van 'de Kring', Haar beleid is gericht op 'professionalisering en beter toezicht'. Free tot slotvan dit aspect: 'Het zou goed zijn de statuten van de Stichting Binnendieze te bekijken omdat ze niet altijd even helder zijn.'
Geldstromen
Over de geldstromen binnen de Vereniging verduidelijkte Free dat tav schenkingen een aantal niet zijn terug te vinden, zoals de Uniformen Koninklijke Harmonie, Openingsfeest Markt.  Maar van het altaarstuk [Engelen] St.Jan, Oordeelspel en het Oeteldonks Muzejum wel. Die laatste zijn conform de statuten van 'de Kring' gedaan', aldus Free.
Free stelt dat hij als adviseur zich niet kan mengen in persoonlijk gerichte kwesties. Sommigen miskennen de rol van adviseur mbt beleid en beleidsbeslissingen. Mijn rol is gevraad of ongevraagd te adviseren
Voor de voorzitter was er reden genoeg hun stem af te kappen en voor een applaudisserende de zaal [na inspraak door Ad Schulte, Rob Hoogenboom en Peter van Goethem] om hen te doen royeren als lid.
‘Het bestuur neemt kennis van het signaal dat u vanavond heeft afgegeven en zal dit terugkoppelen naar de leden,’ aldus Timmermans in zijn afsluitende zin.
* Correspondentie  'Groep van bezorgde leden' met Bestuur.
De groep van 10 heeft Bastion Oranje specifieke correspondentie voorgelegd zo dat een beter inzicht in de materie zou kunnen worden verkregen.

Uiteindelijk moest er ook vergaderd worden.
De Kascommissie kreeg groen licht en hun verslag werd geaccordeerd. Maar commissielid Peter van Spaandonk liet bij het commissieverslag wel de kanttekening opnemen dat ‘.de voorbereiding en de afhandeling van de ALV van 25 november 2009 direct een zware druk leggen op de jaarrekening. Dit wil de commissie graag opgenomen zien’, aldus Van Spaandonk.
Ook de Resultatenrekening 2008, de verslagen van de ALV en de begroting voor 2009 werden zonder commentaar door de vereniging gefiatteerd. Mogelijk dat deze verslagen voortaan via een pdf-bestand of via internet gemakkelijker toegankelijk worden gemaakt, aldus de voorzitter.
In een schriftelijke stemming kwamen tot slot de vacature van aspirant-bestuurslid Joop Thissen en de herbenoeming van Marcel van Heeswijk [penningmeester] en de nieuwe benoeming van Jo Timmermans als voorzitter aan bod. Bij algemene - op een 20-30 tal tegenstemmers na -stemming werden alle drie herkozen.
De vraag over de post van 24000 euro huisvestingskosten werd door de voorzitter beantwoord met: ‘Het pand in het Lombardje is eigendom van de Stichting Binnendieze en de Vereniging huurt dat van de Stichting’.

De tot Lid van Verdiensten benoemde Cees Mosch [r] en Guus Smits [l] . foto's © paul kriele, 2 juni 2009.

Lopende de vergadering werden nog de ‘bescheiden en zeer gewaardeerd schipper van het eerste uur’ Cees Mosch en de [coördinator] stadsgids en voorzitter coördinatorenoverleg Guus Smits tot Lid van Verdiensten benoemd.

*Reactie ex-secretaris Frans van Sundert

Er staat in de 1e alinea nogal intimiderend'. 'Ik heb vanaf mijn terugtreden, op 1 juni 2008, tot op heden geen contact gehad en nergens op gereageerd. Het enige commentaar wat ik heb gehad is de reactie van mij in het Brabants Dagblad van 30 mei 2009. Met die reactie reageerde ik op datgene wat mij ter ore was gekomen over het intrekken van de handtekeningen van Herman van den Heuvel en Jan van der Eerden ivm hun instemming op de kandidatuur van Karel Burger Dirven. Timmermans zou in dat telefoongesprek gezegd hebben: Als die ondertekening niet wordt ingetrokken, volgen consequenties.

Jo Timmermans had me al in mei 2008 een gesprekverbod opgelegd. Ik mocht hem noch mailen noch bellen. Rechtstreeks mailen of bellen naar de voorzitter is al die jaren onmogelijk geweest.. Je kunt je raden wat dat betekent.. Ik heb me van elk commentaar onthouden. Ook in een artikel over mij in het Brabants Dagblad van juli 2008.
In het verhaal van Brabants Dagblad van 30 mei 2009 heb ik ondermeer gezegd dat ik ook bedreigd ben geweest. Sterker nog, Jo Timmermans heeft me gezegd: Ik maak je letterlijk kapot'. Dus ik vraag me af: Wie intimideert ?en Wie gooit hier nou met modder? '

De opmerking in de ALV dat het Brabants Dagblad niet bij 'de Kring' betrokken zou zijn..? Als er iemand betrokken is bij de vereniging, dan is het wel het Brabants Dagblad. In al die 9 jaar van mijn secretarisschap heb ik nog nooit een verkeerd artikel in 'de krant' gekregen.

Karel Burger Dirven.
'Waarom spreekt Jo Timmermans over de kandidatuur van Burger Dirven? Die Karel Burger Dirven, die ik een integer en respectvol persoon vind, en een prima opvolger van de huidigevoorzitter zou zijn. die had zich namens degenen die hem hadden voorgedragen, al 2 weken voor de ALV van 2 juni 2009 in een aangetekende brief teruggetrokken. Moet dat dan nog een agendapunt zijn? Waarom dan nog een monoloog over die persoon in die ALV. Burger Dirven is onheus behandeld. Verschrikkelijk !

Bastion Oranje schrijf over een 'verzwakte groep van 10'. Op de eerste plaats hebben wij nooit in een groep van 10 gezeten. Hoe men hier aan komt is mij een raadsel.
Een verzwakte groep komt doordat  Cor Gilhaus en Jan van der Eerden ernstig ziek zijn en wat Herman van den Heuvel betreft: die was op vakantie en werd de dag na de ALV door de gemeente van vakantie teruggeroepen.
'Over de absenties gesproken: In andere jaren valt de datum van de ALV in de 2e week van mei en nu stond die ineens in begin juni gepland.
Ook staat er in het verslag van Bastion Oranje geschreven 'schriftelijke scheldkannonades'. Ik heb de briefwisseling van 'de groep van 10' er op nagelezen, maar er staat geen enkele scheldkannonade in.
Dan het gesteggel over het woord frustratie dat ik gebruikt zou hebben. Ik heb dat woord niet gebruikt maar die term werd door Coen Free gebezigd in zijn commentaar in het Brabants Dagblad van 30 mei j.l. '
Het getuigt van weinig respect om de vraagsteller Martijn Groenendijk niet uit te laten spreken.en hem het woord te ontnemen.
Ik vind de ontwikkelingen binnen 'de Kring' verontrustend.'

Reactie van de groep bezorgde leden
De groep bezorgde leden laat de redactie van Bastion Oranje weten dat de leden in de ledenvergadering door Jo Timmermans volstrekt verkeerd zijn voorgelicht. 
“Bij brief van 26 oktober 2008 heeft een groep leden van de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch (“de Kring”) het bestuur om een ledenvergadering verzocht. De reden was ongerustheid over het functioneren van het bestuur. Ook waren er vragen over de positie van de Stichting Binnendieze (“de Stichting”). Dit naar aanleiding van een onbekend onderzoek van een notaris waaruit blijkt dat het bestuur overweegt om de Stichting en de Kring statutair te ontkoppelen.
Met betrekking tot het verzoek tot een ledenvergadering merken wij op dat agendapunten, waar de leden om hebben verzocht, niet zijn behandeld. Om de agenda die door het bestuur is opgesteld, met onder meer een statutenwijziging, is niet verzocht. De moties die zijn ingebracht werden niet behandeld. Moties van orde werden weg gewuifd door het bestuur. De wijze waarop de ledenvergadering op 25 november 2008 is verlopen keuren wij volstrekt af. Het mag duidelijk zijn dat het bestuur hiervoor volledig verantwoordelijk is.

De leden die het bestuur hebben verzocht om een ledenvergadering handelden conform de statuten. Het verzoek om een ledenvergadering wordt deze leden kwalijk genomen en zij zijn in de pers gekwalificeerd als “Bende van Tien”. Van die kwalificatie werd ter vergadering door het bestuur geen afstand genomen.

Gezien de valse beschuldigingen, verwijten en beledigingen naar een aantal leden tijdens de ledenvergadering van 25 november 2008 hebben wij er geen enkele behoefte aan om een poging te wagen om ons bij dit bestuur te rechtvaardigen. Wij zouden het op prijs stellen als het bestuur afstand neemt van de gedane uitspraken in de monoloog van de voorzitter tijdens de ledenvergadering van 25 november 2008.
Wij verzoeken het bestuur om ons binnen een redelijke termijn (doch uiterlijk 3 weken voorafgaand aan de eerstvolgende ledenvergadering) schriftelijk te bevestigen dat het bestuur de uitspraken van de voorzitter gedaan in de laatste ledenvergadering betreurt, en als bestuur er afstand van neemt.”

Het bestuur liet weten geen afstand te willen nemen van de gedane uitspraken. Ook liet het bestuur weten geen gesprek te willen met de bezorgde leden. Ook nadat het bestuur zich negatief had uitgelaten over een gesprek hebben de bezorgde leden nogmaals tot het bestuur gewend. “Wij staan nog steeds open voor een gesprek, maar vragen ons werkelijk af of het bestuur zo’n oplossing wel zinvol vindt, gelet op de inhoud van de door ons betreurde aangetekende brief die wij op 7 mei 2009 mochten ontvangen.”
Wel kwam er een gesprek met Coen Free, adviseur van de Kring Vrienden. Opmerkelijk is dat onder het bewind van Jo Timmermans alle andere adviseur van de Kring Vrienden zijn opgestapt. Zo zijn Cor Gillhaus, Jac Stienstra, professor Arnoud-Jan Bijsterveld, Rolf Hagen, Wies Hagen en nu dus ook – na de bedreiging – Herman van den Heuvel allemaal afgetreden. Daarmee is het gezag van de laatst zittende adviseur behoorlijk aangetast. De bezorgde leden hebben Coen Free verzocht om afstand te nemen van de bedreigingen die door voorzitter Jo Timmermans zijn geuit aan het adres van Herman van den Heuvel. Ook is Coen Free in overweging gegeven om dezelfde stap te zetten als Herman van den Heuvel (d.w.z. neerleggen van de adviesfunctie). Hiermee zou Free solidair zijn met Herman van den Heuvel, maar vooral zou het signaal zijn naar het bestuur en de vereniging dat de gang van zaken in het bestuur van de Kring Vrienden niet meer te tolereren is.
Terug naar boven