Ledenvergadering Kring Vrienden: wandelingenbezoek loopt terug

Printerversie
Gepubliceerd op: 27-06-2019 | Gewijzigd op: 27-06-2019
Op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch op 26 juni 2019 in het Jeroen Bosch Art Center, die overigens maar door 4% (87 leden) van de 2300 leden bezocht werd, bevatte de [her-]benoeming van drie bestuursleden iets actueels. Ook de bijdrage van Bert van Coenen (coördinator droge tak) valt op, daar waar Bert meldt dat de animo voor stadswandelingen aan het teruglopen is stijgen de rondleidingen en arrangementen.
Herbenoemd, met een klein aantal (9) tegenstemmen, zijn mevrouw Yvonne Moerman in de functie van voorzitter die daarmee haar eerste bestuursperiode verlengd ziet en de heer Jos Holland, die overigens om persoonlijke omstandigheden afwezig was. Daarnaast was er de benoeming van mevrouw Nicolette Kroezen.
............

Het bestuur van de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch vlnr penningmeester
Marcel van Heesewijk, herbenoemd voorzitter Yvonne Moerman, bestuurslid
Jan van der Meer en het zojuist gekozen bestuurslid Nicolette Kroezen.
Jos Holland kondoor persoonlijke omstandigheden niet aanwezig zijn.


foto © paul kriele, 26 juni 2019.
..............................................................................................................................................................

De notulen van de ALV 2018, het jaarverslag 2018, het financieel verslag 2018 en de begroting 2019 werden door de leden unaniem goedgekeurd. Het voorstel om de vrijwilliger vrij te stellen van het betalen van contributie werd door de Ledenvergadering met ruime meerderheid van stemmen verworpen. De contributie blijft ook voor 2020 gehandhaafd op € 20,00.
De financiën
Het pand Parade 12 komt in januari 2020 vrij van hypotheek middels een boetevrije aflossing. Daarmee is de Vereniging geheel schulden vrij, aldus de penningmeester Marcel van Heesewijk. Het vermogen van ’De Kring’ bedraagt globaal € 4,8 miljoen (exclusief boten en inventaris).
De gebouwen vertegenwoordigen globaal een waarde van € 3,5 miljoen. Het banktegoed van vereniging en stichtingen bedraagt € 1,3 miljoen. In de statuten is geregeld, volgens de penningmeester op een vraag van de heer Burger, mocht ooit besloten worden tot liquidatie van de vereniging, dat dit vermogen [€ 4,8 miljoen] hoofdelijk over de leden zal worden verdeeld.
Er is gekozen voor steunstichtingen om de aansprakelijkheid bij leden van de vereniging weg te nemen. De aansprakelijkheid voor bestuursleden/leden van de RvT is afgedekt middels een verzekering. De gebouwen en boten zijn onderdeel van het vermogen van de Stichting Binnendieze.
Het Kringhuis op Parade 12.
Het pand is hypotheek vrij
vanaf januari 2020. Dat
maakt de Kring schulden vrij.


foto © paul kriele, 15 juni 2011.

Gemeld wordt dat noodzakelijk groot onderhoud aan de salonboot Frederik Hendrik in 2019 ruim € 40.000 zal kosten. In 2018 is het dak van Parade 12 volledig gerenoveerd waarvan de kosten ongeveer € 100.000 bedroegen. Op dit moment wordt Parade 12 aan de buitenzijde geschilderd.
De jaarrekeningen van de Stichtingen behoeven niet voor de leden ter inzage te liggen. De Stichting Binnendieze draagt over de vaarinkomsten 25% af aan de Gemeente. Na aftrek bleef er voor 2018 een omzet over van ongeveer € 1 miljoen.

Bezoek aan wandelingen loopt terug
De Kring mist de betrokkenheid van de jeugd bij de heemkundekring. Bij een bezoek in 2018 aan het KW1C bleek niemand De Kring te kennen. Dat was voor een groep studenten aanleiding dat gemis in een project op te pakken. 'Want,' zo legt voorzitter Yvonne Moerman uit: 'Daar zit een groep van jeugdige studenten van 15 -20 jaar. Die zit niet te wachten op een droge historische uitleg die hen niet echt interesseert. Zij worden geraakt door smeuïge verhalen en de achtergrond van bijvoorbeeld het vroegere uitgaansleven, sport en muziek'.
'Vergroot de betrokkenheid en de inzet van studenten. We moeten vernieuwen door een andere aanpak,' aldus de voorzitter. Reclame op bushokjes, of publiciteit op internet, of leg folders in studentencafees neer. Dat waren zo wat adviezen van de onderzoeksgroep van studenten.
 
Aanleiding voor deze uitleg kwam voort omdat de interesse voor stadswandelingen afneemt. In een bijdrage van Bert Coenen (coördinator droge tak) bleek dat het bezoek onder leiding van een gids aan de Sint Jan afneemt. Men loopt liever alleen door de kerk met een mobiel [GPS-systeem] in de hand. Ook bezoeken aan Het Sint-Jansmuseum en Het Stadhuis lopen terug. Wel is er een stijgende belangstelling voor wandelingen in het Paleiskwartier en de winterse themawandelingen.
 
De Duketown Barbershop Singers (a capella)
zorgden voor een muzikaal intermezzo met herkenbare liederen zoals 'Brabant' van Guus
Meewis en 'Yesterday' van The Beatles. De
zangers, die een a capella repertoire hebben,
stonden onder leiding van dirigent Michel Strijbosch.


foto © paul kriele, 26 juni 2019.

.......................................................................................

Nieuwe aanpak wandelingen / jeugdige betrokkenheid
Voor de voorzitter was dit aanleiding zich te gaan beraden over stadswandelingen. De voorzitter vraagt zich af op welke manier je mensen hiertoe kunt verleiden, ‘Denk daar eens over na, dat daagt ons uit,’ aldus Yvonne Moerman, die aankondigt dat een werkgroep i.s.m. Babel en de diverse musea zich daarover gaat buigen. ‘Die aandacht is voor De Kring van levensbelang’.
Nieuw opzet Kruithuis Het Huis van Bosch en het JBAC
In september 2019 komt het bestuur met een visie over de toekomst c.q. invulling van Het Huis van Bosch (Markt 29), een Vesting- en Watermuseum in het Kruithuis en ontwikkelingen rondom het J.B.A.C. .Daar worden voor de leden twee speciale informatie-avonden over belegd. Bossche Kringen digitaal?
Ook volgt er een studie over de papieren uitgave van Bossche Kringen. Bij die studie spelen de kosten een rol en ook dat Erfgoed digitaal is gegaan. De Kringredactie wil middels een enquête de tevredenheid onder haar lezers peilen.
 
De kerkzaal van het JBAC waar de Kring woensdag
26 juni 2019vergaderde. Maar als kerkzaal met een
storende nagalm lijkt de locatie voor een vergadering
niet zo geschikt, aldus het commentaar van  een van de toehoorders.


foto © paul kriele, 26 juni 2019.
.........................................................................................................................

Betoog door Cees Roodnat over de invoering  AVG 
Cees Roodnat, die samen met Henny Isbouts en Theo van Boekel vorig jaar de invoering van de AVG hebben begeleid en admistratief hebben verwerkt,  gaf een brede en nogal grondige uiteenzetting van wat de regels en consenquenties zijn van deze privacy beschermende wettelijke maatregel.  Met een power pointpresentatie met een grafiek en tekstbeelden gaf Roodnat een toelichting op die door sommige [fotografen en journalisten verguisde ] AVG. die Roodnat positief wist te verklaren. Maar de bijkomende complexiteit heeft het drietal veel werk en hoofdbrekens gekost. Nog afgezien van de omvang van te raadplegen dossiers en archiefstukken.
Uiteraard heeft de Kring  met 2300 leden,  kontakten met organisaties en bedrijven. Juridisch en administratief heeft dat voor de Kringorganisatie  een grote impact. En dan is het voor een leek nog moeilijk de effecten en de regels van deze AVG-wet te doorzien. 
 
Laatste uurwerkopdraaier
Terzijde kwam Pieter van der Schoot met het verzoek om in de Sint-Janstoren een plaquette aan te brengen ter herinnering aan een oude traditie die op 22 oktober 1944 abrupt werd beëindigd. Daar kwam door oorlogsgeweld de functionaris om het leven, wiens taak het was de uurwerken in de Sint-Janstoren op te draaien.
75 jaar Bevrijding Yvonne Moerman roept leden op die belangstelling hebben om deel te nemen aan de begeleiding van een grote fietstocht die in het kader van 75 jaar bevrijding in de week van 20-27 oktober 2019 van Vinkel naar Den Bosch trekt. Vinkel is het stadsdeel dat als eerste werd bevrijd. Aan deze fietstocht nemen 146 Bossche schoolkinderen deel welke de 146 omgekomen soldaten symboliseren. 

Na afloop van een toch nog lange vergadering waar tussen de stoelen door aan de leden kleine hapjes werden uitgedeeld, kwam er nog een nazit met borrel achter in de kerk.
 

Terug naar boven