ALV: Kringvoorzitter Moerman ‘Een zwaar jaar, maar hoop doet leven’

Printerversie
Gepubliceerd op: 25-10-2021 | Gewijzigd op: 27-10-2021
Kringvoorzitter Yvonne Moerman ‘Een zwaar jaar, maar hoop doet leven’.

Voorzitter van de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch keek op de ‘sobere’ Algemene Ledenvergadering van maandagavond 25 oktober 2021 in het Helftheuvel Cultureel Centrum terug en vooruit. Ze hoopte, na een zwaar jaar, in 2022 terug te kunnen keren naar een ’normaal jaar’. ‘Zwaar’ in de zin dat ‘.. we nauwelijks open zijn geweest. Dus in sociaal en financieel* opzicht’.
Op de ALV achter de bestuurstafel bestuurslid Ab Cuppé, voorzitter Yvonne Moerman en rechts secretaris Nicolette Kroezen-Harmsen. Links Peter van den Berghe, die als lid van de kascommissie zijn controlerende taak toelichtte. foto © paul kriele, 25 oktober 2021.
  
Financieel komt later ter sprake, maar in sociaal opzicht wilde Moerman beginnen met het herdenken van degenen die - onder meer door corona-ons zijn ontvallen. Voor hen werd een minuut stilte in acht genomen.
Financieel rust uiteraard het zwaarst op een vereniging die overigens nog wel wat achter de hand heeft. Dat is dankzij de boekhouding door Marcel van Heesewijk, de penningmeester die het afgelopen jaar [dd.28062021] terug trad, zijn de tegenvallers nog te overkomen.
Overigens werden door de 44 aanwezige leden de Jaarrekening 2020 en de begroting 2021 goedgekeurd*.

Ruim 1 miljoen minder inkomsten stichting Binnendieze
Hoewel de natte tak van de Kring – de stichting Binnendieze - niet als agendapunt in de ALV thuis hoort, onderstreepte de voorzitter met enkele cijfers het begrip ‘Zwaar’ voor ’De Kring’. Met de rondvaarten kwam in 2019 € 1,3 miljoen binnen en in 2020 € 190.000. Met andere worden de inkomsten bedroegen ruim één miljoen minder.
Ondanks de steun van het kabinet waar De Kring van mee kon profiteren, eindigde het boekjaar met een klein tekort, '...wat te overkomen is,' aldus Moerman. Dat nam niet weg dat op de vraag van bestuurslid Ab Cuppé of de contributie moest worden aangepast, of op hetzelfde niveau moest worden gehouden, er geen stemmers in de zaal waren die kozen voor aanpassing.
Van de globaal stabiel aantal leden van rond de 2.000 waren, er 44 aanwezig. ‘Een aantal [zowel aanwezigen in de ALV [44] als in het ledenbestand],’ aldus Moerman. 'Al jaren achtereen schommelt dat tussen de 2300-2500 leden'.

Kort samengevat de financiële positie van Kring Vrienden door Yvonne Moerman als waarnemend penningmeester
De Jaarrekening meldt aan liquide middelen:  in 2019: € 744.373 en in 2020 € 742079.  Een verschil van  € 2.294. Dat  is niet opzienbarend, aldus Moer,man.   Ons vernmogen bedraagt altijd nog ruim € 700.000. Dat is het netto resultaat van opbrengsten minus kosten. 
Tensltte voegt de waarnemend penningsmeester-referend aande coronaepidemiee er nog aan toe, dat de opbrengsten over j2019 € 110.000 en in 2020 € 16.000 bedroegen, .bijna een ton minder.

Bestuurssamenstelling
Moerman deelde mee dat op de ALV van 28 maart 2022 drie kandidaat-leden worden voorgesteld en vervolgens benoemd: Joost Reijnen aspirant penningmeester, een functie die Moerman nu waarneemt, Harrie Hulshof als aspirant bestuurslid en Michel Wouters, eveneens als aspirant bestuurslid. Gezocht wordt nog  naar een bestuurslid met een ' museale achtergrond'. Dan is het aantal bestuursleden met 7 weer compleet.

Fort Crèvecoeur Via de directeur Vestingwerken, Huibert Crijns, is door de Kring steun verleend aan de Bond Heemschut, die er voor zorgt dat het fort op de Europese lijst komt te staan van bedreigd erfgoed en dat zij er bij de Minister van Cultuur op zal aandringen het Fort Crèvecoeur te doen behouden.
Huis73 neemt Boschlogie over ...
Op vragen van Paul Kriele over wat het precies inhoudt dat Boschlogie gaat samenwerken met Huis73, ofwel Huis73 neemt de cursusadministratie over. [zie bericht bastionoranje dd., zegt vooriztte rMoerman dat het puur de adnminstratie betreft. De locatie blijft zoals die is.
De achtergrond van deze samenwerking is dat secretaresse Annemanie Verschoof[in dienst bij jhet KW1C]  in juli 2021 met pensioen is gegaan dat het KW1C intussen eene nieuw Bestuurscollege heeft en er een nieuwe regeling Rijks overheidsgelden aan het onderwijs van kracht  is  geworden [minder geworden].

De ALV was - onder rondvraag.. - met net iets meer dan een uur, om even over half negen, beklonken.


Terug naar boven