Gemeente vraagt De Kring om meer transparantie

Printerversie
Gepubliceerd op: 06-09-2010 | Gewijzigd op: 07-09-2010
--
Na een discussie van een uur, die door D66 en TON hoog werd ingezet, maar al lopende de commissievergadering Financiën, EZ en Sociale Zaken [Bestuurscentrum maandagavond 6 september 2010] werd afgezwakt, kwam een soort compromis in de richting van wethouder Bert Pauli, dat de gemeente de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch, beter gezegd de Stichting Binnendieze, een brief stuurt.
Wat ook na dat uur overbleef was dat de raad kon rekenen op een voortijdige [in 2012] verslaglegging van de financiële gang van zaken.  Pas uit een gesprek met het Kringbestuur zou het besluit kunnen vallen of de concessie over de vaartochten zou worden opengebroken. Als daar geen aanleiding voor was wordt de verpachting van de vaartochten op de Binnendieze aan de Stichting Binnendieze na 2013 stilzwijgend gecontinueerd.

De brief dringt aan op meer 'transparantie' door de Stichting Binnendieze. En ook dat ‘..de gemeente tijdig de jaarrekening mag verwachten. De Stichting Binnendieze zal gevraagd worden meer openheid te geven over de besteding van de gelden en de winst’, zo gaf Pauli uiteindelijk aan. Ook de bestuurlijke organisatie krijgt een verzoek om ‘die gesprekken met de stichting correct [regulier] te doen plaatsvinden en daarvan notulen te maken.’
D66 [Jan Smit] en wat minder stellig TON [André Rotman] wilden feitelijk eerst nog de winst uit de vaartochten afromen en de concessie, die tot 2013 loopt, openbreken.
Vooral het CDA [Marianne van der Sloot] en de VVD [Govert Schermers] wilden van een bemoeienis met de financiën niets weten. Daar sloten zich ook de SP [Wim Vugs], BB [Paul van der Krabben], de Bossche Groenen [Harold Opdam], Rosmalens Belang [Jos van Son], Knillis [Paul Masselink] en Leefbaar [Paul Kagie] bij aan.
Evenmin Bert Pauli in zijn antwoord: ‘Geen controle op controle. In het coalitieprogram hebben we ons daarvan gedistantieerd,’ aldus Pauli, die zich eerst nog gebeten voelde door de aanhoudende opstelling van enkele commissieleden onder aanvoering van Jan Smit, die al lopende dat uur weinig aanhang voor zijn standpunten overhield. Pauli: ‘Je moet oppassen dat je niet het vloerkleed onder de Kring weghaalt. Er bestaat geen commerciële partij die dit zo van ’de Kring’ zou kunnen voortzetten.’

Die ontwikkeling in de commissie werd nauwlettend gevolgd door voorzitter Joop Thissen en penningmeester Marcel van Heeswijk van de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch.
In dat uur ging het vooral om transparantie en meer inzicht in de financiële gang van zaken en het besteden van de –nogal hoge - winst van de vaartochten, de pachtgelden en het contact tussen de gemeente en het Kringbestuur, dat tevens het bestuur is van de Stichting Binnendieze.
Juist om dat laatste had Pauli zich in zijn antwoorden op raadsvragen nav ‘het gekrakeel’ binnen ‘de Kring’ verdacht gemaakt, omdat later bleek dat er - zoals feitelijk was afgesproken- nauwelijks gesprekken tussen gemeente en Kringbestuur zijn geweest, en dat -als ze er al waren - er geen verslag van was gemaakt. Pauli: 'De gemeente geen bemoeienis met de financiën van ‘de Kring’, zoals ook het CDA-raadslid Marianne van der Sloot in een duidelijk en zakelijk betoog al had benadrukt: ‘Juridisch hebben we daar niets mee te maken!’.Daar werd Van der Sloot door Pauli’s antwoord nog eens in bevestigd: ’Geen controle op controle’.

Opvallend was wel dat elk raadslid bij aanvang van zijn/haar inbreng liefkozende woordjes naar de Kring, beter gezegd naar de 170 vrijwilligers, uitte, om hun inzet en verdiensten voor de stad te onderstrepen. Van der Sloot:’Ik zit elke week [met mijn vrienden/familie] in de boot..’.
Zo ook startte Pauli in zijn antwoord met een dank naar de ‘dankbetuigingen van de raadsleden..’. Het leek wel of niemand ‘de Kring’ en haar leden op de tenen wilde trappen. En Pauli benadrukte ook nog eens het financieel/economisch aspect van onder meer de vaartochten voor de stad. ‘Die 5 miljoen toeristen besteden gemiddeld per persoon 49 euro.’

Nog vóór 2013 zal in een gesprek met het Kringbestuur die financiële gang van zaken duidelijk[er] worden,alvorens het besluit valt over het wel of niet openbreken van het kontrakt met de Stichting Binnendieze..


Terug naar boven