B&W dwingt Kringbestuur tot openheid StBinnendieze

Printerversie
Gepubliceerd op: 13-10-2010 | Gewijzigd op: 14-10-2010
..........
Voor het College van B&W zijn een aantal afspraken die met de Stichting Binnendieze waren gemaakt over de vaarconcessie op de Binnendieze dd. 12 december 2008, niet nagekomen. Die constatering volgt nú pas en ook dat B&W de stichting daarover nu pas een brief schrijft.

Maar...de aanleiding van die stap richting het bestuur van de Stichting Binnendieze, zijnde de bestuursleden van de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch, is de hoop commotie die in 'De Kring' ontstond na perspublicaties en vervolgens vragen van enkele raadsleden aan B&W. 
Dientengevolge zag het Kringbestuur zich genoodzaakt verantwoording af te leggen in de afgelopen ALV die ook nog eens eerstens op 22 mei en vervolgens- door een foute procedure - op 25 juni 2010 werd belegd. Daarin gaven voorzitter Jo Timmermans en vervolgens notaris Oomen deels 'opening' van zaken*.
*zie verslag ALV dd. 25 juni 2010.

In de brief van B&W van 12 oktober 2010 staat onder meer ter verklaring:
'In de afgelopen maanden zijn wij benaderd door de pers, door raadsleden en door een individuele vragensteller over de wijze waarop de gemaakte afspraken worden nageleefd. Hoewel u steeds tijdig en correct de vergoeding aan de gemeente hebt afgedragen, hebben wij vastgesteld dat een aantal afspraken onvolledig of niet tijdig worden nagekomen. Middels deze brief brengen wij bij u deze afspraken nogmaals onder uw aandacht en verzoeken u om ontbrekende gegevens alsnog aan te leveren.

Het stadsbestuur schrijft verder dat het jaarverslag [vóór 1 december] de aantallen betalende passagiers specificeert naar soort van vaartocht en naar het toegepast tatief en dan ook nog naar aantallen volwassenen en kinderen.
Vóór 1 mei, na dat jaarverslag, dient  er door een accountant een samengesteld jaarverslag en de jaarrekening te worden aangeleverd, waarin ook weer de voornoemde aantallen voorkomen.
 
B&W stellen, dat zij over 2005, 2008 en 2009 de accountantsverklaring mist en verzoekt het bestuur deze alsnog aan te leveren.

Tot slot schrijft B&W dat zij uit de accountantsverklaring wil kunnen 'beoordelen' of de  opbrengst van het varen, die door de Kring van Stichting Binnendieze- na aftrek van de gemeentelijke vergoeding- zijn aangewend 'voor publieksgerichte activiteiten die onderdeel uitmaken van het werkgebied van de Kring' wel degelijk als zondanig zijn gebruikt. en voegt er als slotzin aan toe: 
'Gelet op de maatschappelijke belangstelling [..] , nodigen wij u uit om in de toekomst ook naar de Bossche gemeenschap jaarlijks meer openheid te geven over de bestemming van uw resultaten.

Van onze zijde krijgt u de toezegging dat het reguliere overleg tussen Stichtingsbestuur en gemeente voortaan genotuleerd zal worden.

Terug naar boven