Kring Vrienden beslist in grote meerderheid royement 4 dissidenten

Printerversie
Gepubliceerd op: 26-01-2011 | Gewijzigd op: 24-07-2012
Woensdagavond 26 januari 2011 heeft tijdens - uit een kort geding opgelegde - speciaal bijeengeroepen ALV, een meerderheid van globaal 230 tegen 49 van de ruim 300 aanwezigen leden van de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch beslist over een op de ALV van 25 juni 2010 door het bestuur uitgesproken royement van 4 Kringleden, de zgn. dissidenten.*
Dat gebeurde tijdens een door 309 leden bezochte ALV  in de Hervormde Kerk op het Kerkplein.

Over Martijn Groenendijk, Joseph Grooten, Will Hoeben en Karel Burger Dirven was, zoals eerder bericht commotie ontstaan nav hun felle en harde kritiek op het bestuur, en over de financiële gang van zaken mbt de - niet transparante - Stichting Binnendieze. Met hun soms gezochte kritiek en persoonlijke verwensingen naar het bestuur hebben zij in strijd met de statuten gehandeld en is de vereniging door hun toedoen op onjuiste wijze benadeeld. 

Een poging van Renée Spermon [Blb] tot een mediation, zoals ook in het kort geding ter sprake was gekomen, haalde het niet omdat '...het niet vooraf als agendapunt was gemeld en de statuten een dergelijk verzoek niet toestaan,' aldus voorzitter Jo Thissen.
*Royement in ALV zie artikel ALV dd. 25 juni 2010
**Zie ook 'Bewijslast van bestuur onzuiver, zeggen 'de vier' dd. 28 janauri 2011.

Onderaan nog enkele nagekomen [zwakke] zaalfoto's

De vier op woensdagavond 26 januari 2011in de Hervormde Kerk geroyeerde Kringleden in gesprek met hun raadsheer mr. Frank Jessen van Geeraedts van den Dungen Advocaten.

foto's © paul kriele, 26 januari 2011 en 2 juni 2009.
Karel Burger die blijkbaar alom als zodanig en niet als Karel Burger Dirven [zijn moedersnaam] staat ingeschreven, wenste vanavond niet gefotografeerd te worden. Over de afwijkende naamgeving van Karel Burger werd zelfs door een Kringlid vragen gesteld.

Deze foto dateert van 11 juni 2009.


Als eerste mocht Martijn Groenendijk zijn verhaal doen. Maar dat werd een langdradige en tijdoverschrijdende opsomming van- naar later bleek- allerlei onware  aantijgingen. Maar voor Groenendijk bleven het, zoals Coen Free later bestempelde, 'eigen waarheden'. 
In tweede instantie weerlegde bestuurslid Johan Strang, die op deze avond als woordvoerder optrad, aan de hand van overtuigende documentaties, de reeks beweringen van de vier dissidenten steeds met 'onjuist'. 
Drie, door Will Hoeben ten gehore gebrachte - geluidsfragmenten uit de vorig jaar gehouden ALV, waaruit de vier, staande de vergadering  werden geroyeerd,  konden de zaal en evenmin het bestuur van Groenendijks gelijk overtuigen, hoewel ze soms erg indringend klonken. 
Na een vragenhalfuurtje waarin diverse Kringleden hun zorgen over de ontwikkelingen kenbaar maakten, maar waarin in het  algemeen toch op royement werd aangestuurd, gaf -behalve de poging van Spermon geen wending in de zaak. Het voltallig aanwezige bestuur was niet van haar stuk te brengen. De uiteindelijke stemming leidde naar:
'de vier leden zijn geroyeerd en blijven geroyeerd,' zo luidden ook de slotwoorden van voorzitter Thissen. 

Alhoewel geen beste tijdopnamen, maar toch...
-Links boven: de goed gevulde kerkzaal van de Nederlands Hervormde Kerk.
-Boven: de bestuurstafel met vooraan de leden Peter van Gurp en secretaresse Antoinette de Vries en middein voorzitter JoopThissen,mr. Nieuwenhuysen de advocaat van 'De Kring' en vervolgens Johan Strang en penningmeester Marcel van Heeswijk.
-Llinks: een van de insprekers de oud-burgemeester van Boxtel Jan van Homelen
.

foto's © paul kriele, 26 januari 2011.


Terug naar boven