Opmerkelijke punten in Jaarverslag 2011 van 'Kring Vrienden'

Printerversie
Gepubliceerd op: 17-05-2012 | Gewijzigd op: 18-05-2012
[In 2e instantie -18 mei 2012 - nog aangevuld met kontrakt vaartochten en financiële positie./
Ook zijn er - na een gesprek met woordvoerder Jos Holland- wat nuances aangebracht en daar waar nodig conclusies bijgestuurd.
 
Deze week 20 hebben de leden van de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch het 'Jaarverslag 2011' ontvangen. Het is een een van de agendapunten voor de ALV van 26 juni aanstaande. Uit dat verslag lichten we enkele opmerkelijke punten.

 


Joop Thissen de voorzitter v
van de Kring Vrienden van 's -Hertogenbosch. 

foto © paul kriele, 2 mei 2010.

Sterke daling ledenbestand
Uit het jaarverslag [chronologisch gevolgd] blijkt dat het ledenbestand van ‘de Kring’ met bijna 500 leden is gezakt van rond de 2.800 in begin 2011 naar 2316 einde 2011.
De tumultueuze vergaderingen van 2010 en 2011en de complicaties mbt het optreden van de voormalige voorzitter Jo Timmermans en het royement- omgezet in een einde lidmaatschap- van vier leden, zal daar zeker aan bijgedragen hebben. Het bestuur gaat tamelijk diep [enkele alinea’s] op deze kwestie in.
Correctie: op daling ledenbestand
Bij navraag bij woordvoerder Jos Holland blijkt dat de conclusie die we hiervoor trokken, minder doorslaggevend op de terugloop van het ledenbestand is geweest. Holland: 'Er speelden tegelijk een paar omstandigheden die de terugloop mede hebben veroorzaakt: zoals een opvallend aantal overlijdens, de crisis [minder abonnementen] en een bedrijf dat zich terugtrok met gratis abonnementen voor circa 175 van haar werknemers.

Vervolg royementskwestie
Zo hebben de vier eerder geroyeerde leden van wie later hun royement is omgezet in een einde lidmaatschap,op 6 maart 2012 alsnog beroep tegen hun royement aangetekend. Ze eisen bovendien een hogere schadevergoeding [dan € 1500 de man] en een uitvoeriger toelichting bij de opmerkingen die door het bestuur [voormalig voorzitter] in hun richting zijn gedaan*
Het Kringbestuur meent deze zaak voor het functioneren van de vereniging te moeten afsluiten en tekende daarom geen hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter [7 december 2011] aan.

*Royementskwestie
Zie artikel 8 december 2011 over de 'foute' uitlatingen van voorzitter Timmermans in ALV van25 juni 2010.

Het jaarverslag, overigens erg positief opgesteld, meldt verder de vele successen van de cultuur-historische vereniging.
In dit verband benadrukt Holland de maatschappelijke opstelling van 'De Kring' als 'bedrijf', dat jaarlijks meer dan 3 ton [opbrengst rondvaarten] aan de gemeente afdraagt, maar ook de inzet van vrjiwilligers op bepaalde dagen voor minder validen en verstandelijk gehandicapten. Zo zijn er in dat verband nog wel meer activiteiten te noemen. 
.
Vaartochten einde kontrakt 2019 Nog een vorm van succes is de virtuele rondvaart op de Binnendieze, die aan bewoners van tehuizen wordt getoond. Vanwege het succes ervan zal er ook een virtuele stadswandeling worden gemaakt.
De vaartochten blijven een succes ruim163.00 in 2011 [158.00 in 2010].  Ook  de stadswandelingen zijn in 2011 weer toegenomen. 'De Kring' haakte in op de behoefte van toeristen om meer in groepsverband of als arrangement een wandeling met een gids te ondernemen. 

Aanlegsteigers kasteel Maurick en Binnenhaven
Voortbordurend op de vaartock hten op de Dommel legt Holland uit dat er nogal wat komt kijken om die rondvaarten in alle gewenste details rond te hebben. Als voorbeeld - wat ook in het jaarverslag staat- noemt hij de realisatie van een aanlegsteiger bij Kasteel Maurick. Daar spelen meerdere partijen mee onder wie de grondeigenaren en het waterschap de Dommel, die de steiger gaat maken en ook het pad naar het kasteel zal aanleggen. Dat maakt dat het soms wat langer dan gewenst gaat duren, zegt Holland, die overigens nogmaals beklemtoont dat het niet de Hertogboeren, maar juist 'De Kring' was die als eerste met een vaartocht op de Dommel begon en ook als eerste de salonboot  met de naam 'Frederik Hendrik' doopte.

Intussen is de gemeente wel druk bezig met de bouw van twee aanlegsteigers in de Binnenhaven. Ook hier spelen veel aspecten mee die niet iedereen weet of kan weten, zegt Holland. 'Neem alleen al het aspect veiligheid, de logistiek van de toeristen met al dat verkeer in de Visstraat, en de kwestie dat de Binnenhaven al eeuwen een monument. .Daarom duurt iets soms langer dan gewenst.. '

De te water lating van de  salonboot de 'Frederik Hendrik'.

foto's © paul kriele, 5 november 2010 [boven] en 23 april 2012 [r.] .
Bouw van twee aanlegsteigers in de Binnenhaven.

-Saillant aspect van invloedssfeer van ’De Kring’
Een saillant aspect van de uitbreiding van de invloedssfeer van ’de Kring’ bij het toeristisch bezoek aan de stad zijn de rondleidingen specifiek in gebouwen.
In 2009 werd met de Zwanenbroeders een overeenkomst gesloten over de rondleidingen in dit pand die voortaan ‘uitsluitend’ door gidsen van ‘de Kring’ worden verzorgd. Maar aangaande de rondleidingen in de Sint Jan is het nog niet zover. ‘De Kring’ doet wel de buitenkant [een openbaar gebied….] van de kathedraal, maar rondleidingen binnen ‘…zijn nog niet uitgekristalliseerd’, zoals dat in het jaarverslag heet.
Nog een dergelijk object is de BAM in de Bethaniëstraat. Daar loopt de afspraak dat ook hier ‘… uitsluitend ’De Kring’ de rondwandelingen gaat verzorgen’. Holland: De Kring'', als cultuurhistorische vereniging, 'doet' nu eenmaal niet de meer toeristische rondwandelingen, maar richt zich meer op geschiedenis, cultuur, en bouwkundige aspecten van de stad. Daarmee zitten we dus niet in het vaarwater van de VVV'.

-Opzet Sint Jansbolwerk zonder ‘De Kring’
IWat wel vragen oproept is, dat ‘De Kring’ de deelname aan het toekomstig infocentrum ‘Bolwerk St.Janspoort’ heeft beëindigd. Ze vindt dat ‘…de ontwikkelingen aldaar haar te ver gaan. Het is voor het bestuur niet meer vanzelfsprekend, met VVV, gemeente en Koning WilIem I-College aan dit project mee te werken’. De Kring’ blijft -in het overleg - bij het project betrokken.
-Automatisering
Onduidelijk is waarom nog steeds niet [aanzet in 2008], de automatisering door het Kenniscentrum van de informatie van de werkgroepen is gerealiseerd, hoewel het vorig jaar al tot een concept van dit project kwam.
-Publicaties
-'De Kring' gaat, zoals in de jaren 70/80 met Bossche Bouwstenen gebeurde, meer uitgaven verzorgen. De samenwerking die met Uitgeverij Wolfaert is aangegaan, is bedoeld om vaker - ism partners- niet commerciële cultuur-historische boeken te gaan uitgeven. Dat resulteerde in het eerder dit jaar verschenen boek over de vriendschapsband met Leuven getiteld ‘Eeuwen lang verbonden 750 jaar stedenband Leuven -’s-Hertogenbosch. Eind deze maand mei zal de uitgave van Ed Hupkens 'Bossche Straten en Stegen' verschijnen. Gezien de intekening bestaat daarvoor erg veel belangstelling.
-Bestuurswisseling
In het bestuur is het secretarisschap verwisseld doordat Antoinette de Vries in november 2011 haar taak beëindigde en Peter van Gurp plotseling in september vorig jaar zonder commentaar zijn bestuurslidmaatschap stopte.
Bestuurslid Johan Strang is de nieuwe secretaris geworden. Naar verwacht zal penningmeester Marcel van Heeswijk herbenoemd worden voor een nieuwe bestuursperiode van drie jaar.
Financieel
Het jaarverslag 2011 en de financiële jaarrekening vormen twee van de agendapunten van de ALV van 26 juni 2012 die plaats vindt in de Helftheuvel. 'De financiële positie van 'de Kring' is goed, zegt het jaarverslag over 2011.
Maar de jaarrekening kom niet naar de leden toe, zoals dat wel met het jaarverslag gebeurt. De leden dienen dat - desgewenst -in het Kringhuis op de Parade in te gaan zien.
De vereniging sluit het boekjaar af met een batig saldo van  € 7.851.op een totaal begroting van € 201.525. Holland geeft hier in een toelchting aan, dat de bedragen niets van doen hebben met een onroerend goed wisseling, zoals de aankoop van het hoekhuis Parade/Lange Putstraat. Die transacties vallen onder de stichting Binnendieze. 


Terug naar boven