Kring Vrienden: Bedrijfsplan+herschikken wandelingen/kort geding

Printerversie
Gepubliceerd op: 26-06-2012 | Gewijzigd op: 28-06-2012
In de Algemene Ledenvergadering van de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch  in de Heltheuvel van dinsdagavond 26 juni 2012 kondigde voorzitter Joop Thissen, nav een verzoek om wat meer inzicht in de plannen van het bestuur, aan, eind 2013 met een bedrijfsplan te komen. Dat plan spreekt zich uit over de toekomst van de heemkundekring inzake  de ambities en de invullingen van de doelstelling van de cultuur-historische vereniging.
Aanleiding was de dalende lijn zowel in ledenaantal [van 2718 in 2008 naar 2350 per 1-1--2012], als ook in de belangstelling voor allerlei activiteiten van 'De Kring', zoals monumentenbezoeken en stadswandelingen van 11.138 in 2009 naar 10.233 in 2011].
 Met name Bokhoven, de St Cathrien, de Jeroen Boschwandeling en het Paleiskwartier, kunnen zich niet meer meten met  de wandelingen en bezoeken aan het Zwanenbroedershuis [in 2009 842 bezoekers en in 2011 1518] de St. Jan [5317 in 2011] en de toren bijna 10.000 in 2011 en het stadhuis [van 898 in 2009 naar ruim 1.000 in 2011], die juist toenemen. Thissen had voor de dalende lijn ook een excuus.*

Voorzitter Joop Thissen leidde op een informatieve en even vlotte manier de ALV van 'de Kring' op 26 juni 2012 in de Helftheuvel, die toch door zeker 150 leden werd bijgewoond.
 

*zie artikel op Bastion Oranje dd. 17 mei 2012 'Enkele opmerkelijke punten uit het jaarverslag 2011'.

Een ander excuus voor bijv. de terugloop van de Bossche culinaire wandelingen [Bocuwa] ,de Bacchuswandeling[kroegentocht] is uiteraard de economie en soms ligt het ook aan de prijs [Bocuwa € 75]. 'Dat schrikt af,' zegt Thissen. 
'Je moet er voor waken dat je niet aan je succes ten onder gaat,' moest een lid even gezegd hebben.

De Jeroen Boschwandeling maakt bijv.een terug val mee. Maar Thissen had daar een antwoord op door te zinspelen op een revitalisering en het opleuken van de vaartocht op de Groote Stroom. De Kring hoopt voor 2016 achter het Zwanenbroedershuis, waar het oudste bruggetje over de Binnendieze ligt een opstapplaats te realiseren. Ook over een hernieuwde aankleding van de Groote Stroom is het bestuur met de gemeente in overleg .Door dat jaar 2016 [500ste sterfdag van Jeroen Bosch] neigt niet alleen de Kring, maar ook de stichting JB 500 zich speciaal in te zetten dat jaar tot een succes te maken. Maar buiten dat beeld, het Zwanenbroedershuis,het Jeroen Boschcentrum en Markt 29 'De Kleine Winst',  waarvan ook al betwijfeld wordt of Bosch daar wel geboren is, hebben we niet veel van Jeroen  Bosch om het de bezoekers aan de stad te laten zien,''aldus de voorzitter. 

Diverse leden vroegen regelmatig om een applaus, in het ene geval voor de werkgroepen [Kenniscentrum], de andere keer voor de vrijwilligers en dan weer voor de oud-voorzitter Jo Timmermans.  Maar dat laatste eerbetoon vond oud- Kringvoorzitter Nort  Lammers nodig nadat Karin Hilterman het rondstrooien van ere-lidmaatschappen, specifiek  voor Jo Timmermans, aan de kaak had gesteld. 
Overigens was het ook Hilterman die de terugval in leden mede aan de perikelen wijtte, die 'De Kring' in 2010 en 2011 had doorgemaakt. Lammers vond het ongepast dat zo op het eind van de vergaderig nog eventjes aan Timmermans een sneer werd meegegeven. Lammers, met geëmotioneerde stem: 'Ik ben zelf ere-lid. Ik heb  altijd met Timmermans in een bijzonder goed gezelschap verkeerd. Het geeft geen pas aan te geven dat dit een volstrekt onterechte erkenning was.'


Kort geding tegen Kringbestuur
Maar de erfenis van Timmermans is wel dat op 12 juli a.s. een kort geding dient, waarin het bestuur probeert te voorkomen dat de de 4 leden*, die in 2010 het lidmaatschap werd ontnomen, een claim indienen bij het bestuur van € 40.000. 
De vergadering begon overigens met de mededeling van voorzitter Thissen dat over het royement niet gepraat zou worden. Dat was al zo in de vorige ALV, toen de zaak bij de rechter verkeerde, en dit keer niet omdat het Hoger Beroep nog speelt, zei Thissen. 'Vragen daarover krijgen geen antwoord.' 
Toen punt 5.  'het Jaarverslag  2011' aan de orde kwam, nam de oud-defensieminister onder het kabinet Den Uyl, de in Den Bosch wonende  Bram Stemerdink, het woord.  Stemerdink had kritiek op de tekst in dat verslag 2011 over het vonnis. 'Wat hier over het vonnis staat doet geen recht aan de inhoud van dat vonnis, dat verneitigend was voor het bestuur. Ik mis pijnlijk ook maar iets van een gebaar naar degenen die geroyeerd zijn,' aldus Stemerdink, die ook nog eens aangaf lidnummer 25 te hebben. 'Dat kan het bestuur niet maken. U krijgt er nog eindloze trubbels mee. Ik mis in dat verslag een zin in de geest van: dit mag ons nooit meer gebeuren. '

Maar direct erop volgde de mededeling waaruit bleek dat de vier voormalige leden het begrip royement als een belastend ervaren. 'Er is sprake van een belastende uitspraak waardoor deze leden zich geschaad voelen. Dat is beschamend en beschadigend,' aldus de vier. Zo vertaalde Thissen in de vergadering de inhoud van het kort geding.
Om die reden heeft elk lid per overtreding een claim van € 5000 ingediend. Aangezien sprake is van 2 overtredingen komt dat volgens de 4 aanklagers neer op 2 x 4 x 5.000= €  40.000. Het bestuur deelt die visie niet, besloot de voorzitter dit bijzonder onderdeel van de ALV en dient daarom een kort geding in.  
* De vier 'dissidente' leden te weten: Joseph Grooten, Will Hoeben, Martijn Groenendijk en Karel Burger werden in de ALV van 25 juni 2010 hun lidmaatschap ontnomen. Het initiatief hiertoe nam toen Joop van Dijk, die lopende de ALV van heden, met instemming van de grote meerderheid van de aanwezige leden, tot nieuw bestuurslid werd benoemd.
Ook Harry Satter trad -met grote instemming van de vergadering- toe als nieuwe bestuurslid van 'De Kring'.

Terug naar boven