Notulen Alg. LedenVerg Kring Vrienden + reactie

Printerversie
Gepubliceerd op: 26-11-2008 | Gewijzigd op: 28-11-2009
De Algemene Leden Vergadering (AVL) van de Kring Vrienden van ‘s–Hertogenbosch kwam op dinsdagavond 25 november 2008 in de Hervormde Kerk op het Kerkplein bijeen.

Een verslag:
De sfeer
De sfeer was onbeschrijfelijk door zijn massaliteit en wanorde.
Aan de poort van de Hervormde Kerk stond vanaf 19.00 uur een rij van ruim honderd leden in afwachting om binnen te komen, waar al zo’n 300 leden plaats hadden genomen.

Ondanks de aanpak: beveiligingsbeambten ‘mocht er iemand niet goed worden’, aldus Timmermans en door de bureaucratische inschrijving- de leden moesten zich legitimeren en hun lidmaatschapkaart tonen -en door de disorganisatie van de vergadering – was het niet echt professioneel opgezet.
Hoewel het bestuur zich vergewist had van administratieve [diverse notulisten] en rechtskundige bijstand [advocaat Rob Elgers en notaris mr. Oomen], verliep de vergadering chaotisch en dat kwam niet alleen door de emoties.

Hoewel door de tijdopname onduidelijk, geeft dit toch een beeld van de overweldigende opkomst van bijna 400 van de 3.000 Kringleden, die voor een AVL op 25 november 2008 bijeenkwamen.

foto's © paul kriele, 25 november 2008.
De opposanten* op de ALV van 25 november 2008 in de Nederlands Hervormde Kerk.
Vooraan links de, door voorzitter Jo Timmermans  beklaagde, oud-secretaris Frans van Sundert, rechts naast hem de oud-voorzitter Cor Gilhaus en net zichtbaar  daar weer naast partner Marianne Strijbosch-Keser.
In de rij daarachter tussen Gilhaus en Keser in Josph Grooten. In diezelfde tweede rij links Karel Burger Dirven, die zich als kandidaat-voorzitter heeft gesteld. Rechts naast Burger Dirven, maar nauwelijks zichtbaar, de oud-voorzitter Herman van den Heuvel en dan middenin die rij Jan van Ee.

De stemming

Guus Paanakker zei aan het begin: ‘Het lijkt wel politiek, er heerst een sfeer als in Oost-Duitsland. Daar klonk indertijd ook het ‘Verboten zu Fotgrafieren’.
Was die opkomst nu zo groot, omdat ‘er rotzooi in de tent was’, zoals iemand suggereerde?
Niet volgens een verbaasde Luc vanGent die de grote opkomst positief vertaalde: ‘Enorm, dit zijn de vrienden van Den Bosch. Het lijkt erop dat men geen gedonder wil hebben.’

Maar Karel Burger Dirven, die vooraf over dit verloop bevraagd werd, liet zich niet overhalen een mening te geven. De anders zich zo profilerende Karel Burger Dirven schoof de vraag om commentaar even terzijde.

Opmerking Opposanten:
De redactie gebruikt hier consequent de term opposanten, daar waar Jo Timmermans hen met dissidenten betitelde.

De stemming 2

Slechts eenmaal bij punt 3 wijziging notulen over stemrecht - werd gestemd en dat verliep ook niet vlekkeloos. Er was een verschil gemaakt in rode [gemachtigden] en blauwe stembriefjes waardoor het tellen moeizaam verliep. Ook de procedure was niet goed om nog maar te zwijgen over de inhoud, ‘aanwezigheid van eentiende van de leden’ en daarvan de helft vrijwilligers, wilde het bestuur in het stemrecht verwerkt hebben.
Uiteindelijk bleek de stemming daarover ongeldig omdat er een tweederde meerderheid vereist was. De uitslag leverde 118 tegen en 107 vóór uitgebrachte stemmen op, ofwel 225 stemmen van de 400 aanwezige leden.

Emoties

Ook de teneur was emotioneel. Dat kwam door de indringende, aanvallende en vaak op de persoon gerichte verklaringen van de voorzitter. Op sommige momenten was Timmermans, mogelijk door zijn longaandoening, hoorbaar aan zijn stem en zichtbaar aan zijn houding geëmotioneerd. Op die momenten was het ook weer muisstil in de zaal. 

De insprekers en met name de bezorgde leden van de vereniging - Martijn Groenendijk** en Will Hoeben - en ook Joep Schultjens werden regelmatig door Timmermans teruggefloten maar wilden soms bij herhaling hun betoog hervatten.
Met name Groenendijk en Houben, die graag het bestuur over de Stichting Binnendieze wilden bevragen, kregen van JT het verwijt dat  zij zich niet aan het punt van orde hielden, of zich aan herhalingen schuldig maakten, of dus met name die Stichting Binnendieze ter sprake wilden brengen.
** Onder andere van Martijn Groenendijk en Will Hoeben zijn hun ingezonden brieven aan het BD opgenomen.

De groep opposanten heeft na de vergadering met Bastion Oranje contact gelegd om op de berichtgeving een toelichting te geven. Deze aanvullingen zijn in de vorm van noten/opmerkingen telkens toegevoegd.


Eigen notulen van de ALV van 25 november 2008 in de Hervormde Kerk op Kerkplein.
JT nam het de opposanten erg kwalijk dat ze via de pers ‘het publiek domein‘ * hadden opgezocht nog voordat het bestuur zich over hun voorstel had kunnen buigen, waardoor het imago van ‘de Kring’ ernstig –zo niet financieel – was geschaad.
‘Een kandidaat-voorzitter zou er wel voor passen om bij een stichting te solliciteren waar het zo’n zootje was. Het podium hiervoor is de ALV, aldus JT. ’Daar kun je het bestuur ter verantwoording roepen, maar niet via  de krant.
* Noot publiekdomein : Deze opposanten stellen, dat er een verzoek aan het bestuur is gedaan om een vergadering uit te schrijven. Vervolgens was het de krant [Brabants Dagblad] die erover berichtte.

JT weerlegde ook de aanmerking dat de Stichting Binnendieze losgekoppeld *** zou worden van ‘de Vereniging’.
'Dat ligt niet in de lijn van de Stichting Binnendieze, noch in die van het Stichtingsbestuur,' aldus JT die daarop via een videoscherm de verlenging van de concessie**** met 10 jaar [2009 tot 2019] liet zien. Daarvoor was deze week met de gemeente het contract ondertekend. Timmermans vertelde trots iets bedongen te hebben: 'Een van de clausules luidde dat er geen doorverkoop van die concessie mocht plaatsvinden.'  Daarop volgde applaus uit de zaal.
***Noot Loskoppeling: Voorzitter Timmermans heeft een notaris over de ontkoppeling Stichting Binnendieze en de Stichting 'Vrienden' een geheimzinnige nototie laten opstellen. Dat document was voor de opposanten genoeg reden een vergadering te doen beleggen.
****Noot kontrakt Binnendieze: Op dit door Timmermans zo rooskleurig gepresenteerd nieuwe kontrakt reageerden de opposanten ook dat in mei 2008 Timmermans van geen prijsaanpassing wilde weten en nu plots overstag gaat en anderhalve euro per kaartje overdraagt aan de Gemeente.
Uit onderzoek blijkt dat so wie so bij dergelijke kontrakten wettelijk een doorverkoop aan derden onmogelijk is.

Vervolg Timmermans:
‘We betreuren het dat een bericht over  het verkwanselen van de Stichting Binnendieze naar buiten is gebracht. Dat te doen, is een bestuurslid niet waardig,’ 
aldus JT.
Ook merkwaardig vindt JT dat '...voordat een ‘kandidaat-voorzitter’***** als punt op de agenda komt, er een tegenkandidaat wordt ingediend. En nog vreemder is het dat die kandidatuur wordt ondertekend door 2 oud-voorzitters, te weten Cor Gilhaus en Herman van den Heuvel. JT: ‘Er is slechts een profielschets gemaakt, die gesteund wordt door afgevaardigden uit vele geledingen van ‘de Kring’. Het is ongepast dat democratisch proces te verstoren en zelfs onjuist om met een tegenkandidaat te komen. Het zijn fabeltjes wat de krant hierover schreef. Het heeft de vereniging schade berokkend.’
*****Noot kandídatuur nieuwe voorzitter:
Achteraf blijkt -en dat hadden alerte leden kunnen weten- , dat Timmermans in de vergadering van mei j.l. een oproep deed om  zich kandidaat te stellen voor het voorzitterschap.

Karel Burger Dirven kandidaat -voorzitter

In het deel over zijn eigen positie als vertrekkend voorzitter noemde JT, die als het aan de orde was, steeds tamelijk direct  namen noemde, ondermeer van de persoon Karel Burger Dirven.
De voorzitter vond he tonjuist dat zou zijn gesuggereerd dat Timmermans lid zou worden van de Raad van Commissarissen. Het Brabants Dagblad had voorafgaand aan de vergadering bericht over de angst die er zou bestaan dat JT zijn invloed zou blijven houden over de vaartochten over de Binnendieze.
JT: ’Welnu, als ik om gezondheidsreden in 2009 afscheid neem, dan verzeker ik u dat een bestuur mij niet zal vragen omdat… u de reden weet van mijn aftreden…’

Over de voorgedragen Karel Burger Dirven, noemde JT uit diens curriculum ondermeer: de studie bedrijfskunde en een afgeronde studie Hogere Hotelschool in Maastricht.
JT citeerde daaruit nog meer: het gastheerschap vormt een uitstekende basis voor het voorzitterschap van de stichting. Karel Burger Dirvenheeft getoond met plezier deze functie te vervullen. Om die reden heeft de kandidaat reden om voorzitter te worden.’
JT vond de kandidaatstelling van Karel Burger Dirven, vanuit de leden, aanleiding te vermelden dat '...er ‘verdorie heel wat andere elementen nodig zijn om voorzitter te [kunnen] worden.
JT noemde nog eens de plaats van de vrijwilliger in de organisatie: ’U bent het kapitaal van de Kring Vrienden. U draagt -in weer en wind – indirect bij aan de inkomsten van de Kringen.‘
Opmerking voordracht:  De voordracht van Karel Burger Dirven als kandidaat-voorzitter is juist gebeurd vanwege diens inzet en kwaliteiten. Daarvan waren de twee oud-voorzitters, Jan van der Eerden en Joseph Grooten zo overtuigd dat ze hem kandidaat stelden.

Overlijden Jo van Liempt
Met betrekking tot de positie van Karel Burger Dirven brengt de voorzitter een tamelijk gevoelig aspect in: Het overlijden van schipper Jo van Liempt. Met dit voorval bespeelt de voorzitter op oneigenlijke wijze de zaal.  Zelf raakt JT met stemverheffing ook in vervoering  en speelt hier duidelijk in op sentimenten.
In die opstelling richt JT zich direct tot de vooraan zittende opposanten met een: ‘Waar was u toen schipper Jo van Liempt die morgen [26 november 2008] begraven wordt, zijn laatste vaart deed ? U durft nu met gerust geweten deze man [Karel Burger, pk] te adviseren als voorzitter..?
Dat oordeel is aan de leden op de ALV van mei 2009,
’ aldus JT in een muisstille en stampvolle kerk.

Maar JT was nog niet klaar met zijn beklag:
Nog 2 punten volgde, die zoals JT stelde, bekend zijn bij de oud-voorzitters Cor Gilhaus en John van den Heuvel.
'Toen Karel Burger  Dirven voor de werkgroep Bouwplannen werkte, was hij in die hoedanigheid op bepaalde punten gemachtigd voor het bestuur te opereren.*
Toen ik voor mijn ziekte in het buitenland werd behandeld, werd er met het afgegeven mandaat op een ander bouwproject met de gemeente onderhandeld. Dat verliep in overleg met onze toenmalige secretaris Frans van Sundert.

Karel Burger en Joseph Grooten werden daarop ontzegd op het bouwplan de Citadel actief te zijn, omdat zijn inbreng tegen het belang was van ’de Kring’.'  [Karel Burger Dirven is als voorzitter van de stichting Citadel betrokken bij deze materie,pk].
Het was ongepast en daarom heeft het bestuur het mandaat van Burger en Grooten ingetrokken.
Joseph Grooten en de oud-voorzitters waren met Burger Dirvens optreden en handelwijze bekend. En dan nog dienen zij Karel Burger Dirven voor als kandidaat–voorzitter…,’ aldus
JT.
*Opmerking mandaat en voordracht Burger Dirven
-Het intrekken van het mandaat van Karel Burger Dirven en Joseph Grooten gebeurde  door JT pesoonlijk zonder bestuursbesluit en juist op het moment dat de twee oud-voorzitters bij de gemeente pleitten voor een terugkeer van de Sortiebrug op de Noordkop van de Citadel. Die brug zou komen op de plaats van een daar voorziene trap of steiger.
JT gaf wel aan later die intrekking van het mandaat in een bestuursbesluit alsnog te zullen 'regelen'.
Dat is niet meer afgewacht en vervolgens is de Stichting Citadel opgericht.
Bovendien heeft Karel Burger Dirven in een gesprek met wethouder Bert Pauli [toerisme, monumenten en financiën] aangegeven, mocht hij door de leden tot voorzitter gekozen worden,  zich dan in te zetten voor een goede relatie tussrn de gemeente en de 'Kring Vrienden'. Die mogelijke verkiezing staat gepland voor de ALV van  mei 2009 en het is aan de leden om daarover een besluit te nemen.
De groep opposanten vindt het vreemd, dat JT elk verzoek om een gesprek  en/of toelichting voorafgaand aan de AVL ingediend, door zowel Joseph Grooten als door Karel Burger Dirven, heeft geweigerd. Merkwaardig is het dan wel dat de voorzitter wel via de notaris reageert met een brief. 

Weinig transparant bestuur 1
Daarop ging het over het weinig transparante bestuur en de nalatigheid om de notulen van de afgelopen ALV [mei 2008] te verstrekken.
JT: 'Het is van de gekke, dat wij iets achterhouden omdat er bepaalde kritische vragen zouden zijn gesteld. Het is de procedure om nog vóór mei 2009 de notulen te verstrekken.'
JT ging met gegevens uit het verleden, van het voorgaande [vóór 2003] bestuur in de verdediging.
-In 2001 is de statutenwijziging pas 15 maanden later ter goedkeuring aan de ALV voorgelegd.
-Het  huidige bestuur heeft dit altijd correct gedaan.

Noot Notulen mei 2008: De notulen van de ledenvergadering van mei 2008 zijn al kort na die vergadering door secretaris Frans van Sundert opgesteld en liggen al 5 maanden voor distributie gereed..  .

Het monddood maken van de leden

Gesteld zou zijn dat het bestuur de leden monddood maaktdan, zo merkte JT op, ‘Hoe durft u dat te stellen? In de zes jaar van mijn bestuur heeft zich nog nooit iemand aan de bestuurstafel gemeld.
Of: ‘Hier regeert de angst.’ Ik ken ze niet. Het zijn niet onderbouwde suggesties.’

Punt 1. JT: 'Schipper Maarten van Logteren is als schipper ontslagen Hij is ook een van de ondertekenaars van de petitie en Maarten heeft leden geworven voor deze vergadering.
Na een aantal gesprekken is Maarten door de bedrijfsleider van de Stichting Binnendieze ontslagen* als schipper.
Secretaris Frans van Sundert vermeldt dit onderwerp niet in het Verenigingsverslag..
Volgens hoofd Personeelszaken, Geert de Rooij is het proces van het ontslag van Maarten transparant en correct verlopen.
Als dit door de heren genoemd wordt als monddood maken, dan verwerpt het bestuur die suggestie.'
*Noot procedure ontslag: Hier wreekt zich het ontbreken van een huishoudelijk regelement bij de Stichting Binnendieze. De vrijwillige schippers zijn lid van de Vereniging, maar in dienst van de Stichting Binnendieze. De vraag is: welke rechtspersoon kan dit ontslag regelen? En bij welke instantie kan over dit ontslag gereclameerd worden?
Zowel een goed huishoudleijk regelement, als een koppeling tussen de Vereniging en de Stiching kunnen daarvoor een oplossing bieden.

Punt 2 JT: 'Het  weinig transparante en het monddood maken zou ook door Frans van Sundert kunnen zijn? aldus de voorzitter
In maart 2008 zegde het bestuur het vertrouwen in Frans van Sundert op door diens disfunctioneren.* Daar waren drie redenen voor.
a.vanwege voornoemde reden:  over het misbruik van het mandaat dat aan Karel Dirven was verstrekt.
b. het frustreren van een democratisch proces
Voorzitter haalt de groei van de vereniging aan die er –financieel - goed voorstaat in tegenstelling tot de jaren vóór 2003.
Maar Frans van Sundert schrijft:’ Nu het geld hard nodig is om de vereniging draaiende te houden moeten we zeker niet die Stichting Binnendieze loskoppelen.
Klink klare onzin
,' aldus JT.
Wederom haalt JT de situatie van het oude - voorgaande - bestuur aan om  feiten te weerleggen.
“Tot 2003 werden er geen accountantsverklaringen gemaakt, er was nooit controle op de financiële situatie van de vereniging en die [o.a. een samengestelde accountantsverklaring] zijn er nu wel. De Kring heeft een positief saldo.'
*Noot opzegging vertrouwen in  secretaris: Uit niets blijkt dat het bestuur het vertrouwen heeft opgezegd in Frans van Sundert. Van Sundert nam in het BD afstand van  de uitspraken van Timmermans over hem.

Relatie tot de Stichting Binnendieze [vervolg aspect/de persoon  secretaris Van Sundert]

JT:'Er is een afhankelijkheid met de Stichting Binnendieze. De Kring hoeft aan de vaartochten geen geld te verdienen. De vrijwilligers dragen bij aan een positief saldo van de Vereniging
c. Het bestuur zegde het vertrouwen op in Frans van Sundert . Noch het bestuur noch Van Sundert zouden hierover spreken.
JT: De vaste personeelsleden in het Lombardje maakten kenbaar  dat ze niet meer met het ICT-planningsysteem olv Van Sundert wilden samenwerken : ‘ Of hij eruit of wij er uit,’ was hun conclusie.
Van Sundert heeft in weerwil van afspraken de vertrouwelijke notitie van de notaris  over de toekomst van de Stichting Binnendieze naar buiten gebracht. Die regel van vertrouwelijkheid * is geschonden, aldus JT. Daarom kom ik met deze affaire naar buiten.
Een aanbod aan Van Sundert voor een afscheid in beperkte kring in december 2008 te houden, is nog niet door Van Sundert beantwoord.'

Noot: Vertrouwelijkheid: In het Brabants Dagblad heeft Frans van Sundert duidelijk gemaakt  dat hij geen stukken, waarvan overigens de vertrouwelijkheid niet vaststaat, openbaar heeft gemaakt.  

Transparant bestuur 2

We horen van deze opposanten dat 75 personen getekend hebben voor het bijeen roepen van een ALV.*
JT komt na een rekensom op een veel lager aantal van gerechtigde ondertekenaars uit.
Het blijkt dat één handtekening verlaat binnenkwam, dat er tweemaal eenzelfde persoon vermeld staat, dat één persoon geen contribuant is en nog eentje geen lid is van de vereniging en er bij weer een andere naam geen handtekening staat.
Dan hebben zich later in dat proces nog eens 13 personen teruggetrokken. Dat maakt, dat uiteindelijk slechts net iets over de 50 indieners zijn overgebleven. Onder hen zijn dus blijkbaar mensen die van toeten nog blazen weten en toch getekend hebben
,' concludeert JT.
Het bestuur betreurt dat mensen zo’n brief ondertekenen. Zij is verheugd dat daarin het aandeel vrijwilligers minimaal was. Dat zie ik als een compliment, aldus JT. Daardoor zijn we ervan overtuigd dat de vrijwilliger het er toe doet. ‘
* Noot procedure bijeenroepen vergadering:
Het is in een democratisch systeem het goed recht op welke manier dan ook, een vergadering bijeen te roepen, zeggen de opposanten in een reactie. Na zo'n verzoek was het van het bestuur eleganter geweest wanneer zij met die groep ondertekenaars in gesprek was gegaan.
Maar op verzoek van de voorzitter worden al die -50-  personen telefonisch benaderd omtrent die ondertekening.
Voorafgaand aan de ALV wordt het verzoek tot het bijeenroepen van een vergadering rondgedeeld. Zie brief ALV en moties
transparant bestuur 3
In een volgend chapiter haalt de voorzitter de –zo succesvolle en veel gelezen - Nieuwsbrief aan en plaatst daarbij een insinuerende opmerking…om de transparante werkwijze van het bestuur te adstrueren.
Het bestuur heeft een organisatie opgezet die niet louter een militaire structuur heeft. Er is overleg met het kenniscentrum, de werkgroepen en de Stichting Binnendieze die geleid wordt door een operationeel team van 4 managers.
Dat is de opzet en instelling van het bestuur: kontakten leggen met
de vrijwilligers. Zo werkt het bestuur: ‘Achter de schermen. ‘
Bij deze passage richt JT zich persoonlijk ook tot Brabants Dagbladredacteur Wim Hagemans die in het BD de opposanten citeerde.
Wij zijn altijd transparant geweest en we zitten hier dan ook heel ontspannen [..], ‘ aldus een geëmotioneerde Timmermans.

Schade berokkend aan imago van ’de Kring’
Er zijn volgens de voorzitter 2 punten die schade hebben gebracht aan het imago van ‘de Kring’.
-Het is ongepast, incorrect en ongehoord om stukken die nog niet op de agenda van het bestuur zijn behandeld, vroegtijdig naar buiten te brengen en de leden in verwarring te brengen alsof het bestuur de Stichting Binnendieze aan het verkwanselen is.
-Het getuigt van onbehoorlijk gedrag nu al met een tegenkandidaat te komen terwijl er nog geen kandidaatstelling is gedaan.
Er is zoveel imagoschade berokkend aan ’de Kring’ , dat een nieuwe voorzitter moeite zal hebben te solliciteren.
Daarop toont JT op een scherm de overeenstemming met de Gemeente over een concessieverlenging voor vaartochten *op de Binnendieze met 10 jaar. In die overeenkomst [art. 6-1] is opgenomen dat de concessie noch overdraagbaar is, noch verhandelbaar****. Hij kan alleen maar blijven bij de Stichting Binnendieze.’
Luid applaus voor de voorzitter, die besluit dat ‘hiermee elke suggestie volledig wordt ontkracht’ .

****Noot kontrakt Binnendieze: Op dit door Timmermans zo rooskleurig gepresenteerd nieuwe contract reageerden de opposanten, dat in mei 2008 Timmermans van geen prijsaanpassing wilde weten en nu plots overstag gaat en anderhalve euro [voorheen 1 euro] per kaartje overdraagt aan de Gemeente. 
De leden stellen dat zij zich zorgen maken over het toezicht vanuit de ledenvergadering op het functioneren van het stichtingsbestuur.
Juridisch is een doorverkoop van welke concessie dan ook aan derden onmogelijk.
Het contract,  dat slechts een verlenging is van het  tot 2014 lopende kontrakt  met vijf jaar [2014-2019] moet ook nog  steeds ondertekend worden.

In een volgend fase volgen vragen vanuit de ledenvergadering.
-Jos Alsemgeest vraagt de dissidenten te royeren.
-Maar Bob Heine reageert dat het wel zal goedkomen: ‘; Veertig jaar geleden waren er in Praag ook dissidenten en die hebben we later omarmd.. Dus er is nog hoop.
Maar Heine zegt er zich aan te ergeren, dat deze man [Karel Burger Dirven] de meest slechte verstandhouding had met de gemeente....
-Schipper Maarten van Logteren die na een telefoongesprek met de voorzitter twee dagen later werd geroyeerd. ergert zich er nog steeds aan dat het bestuur niet heeft gereageerd op zijn bezwaarschrift. [punt 1 bij monddood maken].
Monddood: Over de handtekeningenactie zegt Van Logteren dat er schippers waren die geen handtekening durfden zetten…
-Henk Welsh, ‘schoonmaker’/vrijwilliger bij St Binnendieze, zegt bewondering te hebben voor het bestuur. Welsh voelt zich wel verantwoordelijk met het zetten van een handtekening, maar niet voor het vervolg [perspublicatie, pk].
-Jef van Schijndel spreekt tegen dat de schipper onmondig of minderwaardig zouden zijn, er zijn geletterden en bestudeerden mannen/vrouwen bij.
JT: ‘Dat heb ik niet gesuggereerd. Er is gezegd dat we mensen monddood hebben gemaakt’.
-Joop Thijn dient verzoek in om ‘deze mensen ‘hun eretitel te ontnemen.
-Martijn Groenendijk* en Will Hoeben*  vinden het  opmerkelijk dat  een door een notaris opgestelde geheime notitie boven water komt. ‘Da’s heel pikant’. Beiden vinden dat in de ALV over de toekomst van de stichting Binnendieze in de ledenvergadering gesproken moet worden.
Op de daaropvolgende vraag van de voorzitter of het bestuur nog wel iets goeds heeft gedaan, zeggen zij blij te zijn  met de overeenkomst die met de gemeente [concessieverlenging] is gesloten.
-Theo Hoogbergen,die al 12 jaar lid is, vraagt om ‘..de generositeit van het bestuur noch een schorsing noch een royering te voltrekken, maar over te gaan tot de orde van de dag en opnieuw bezig te gaan met haar werk voor de stad.’
*Groenendijk: zie reactie

Royement van de dissidenten

Na een pauze, waarin werd beraad met de voorzitters van de werkgroepen, het kenniscentrum en de droge en natte sector, kwam de voorzitter met het [onthutsende] besluit
‘In die gesprekken zijn de gevoelens besproken die leven onder de leden en de vrijwilligers Het bestuur vindt dat er schade is berokkend door het optreden van een aantal mensen. Hier haalt JT art 7 van de statuten aan, waarin staat: ‘Alles na te laten waardoor de vereniging kan worden benadeeld.’
Besloten is de volgende leden Herman van den Heuvel, Jan van der Eerden, Jospeh Grooten en Cor Gilhaus te royeren
Ik wens niet in te gaan op: Neem die leden dat speldje af..
JT: 'We kunnen niet voorbij gaan aan de gevoelens én dat er schade is toegebracht.
Ook de kans op herhaling is groot.  Hoe moet ik dat morgen uitleggen: dat je je vereniging door het slijk laat halen, dat het imago verdoezelt en dat je geen maatregelen neemt.
Er is geen mededogen voor een aantal leden.’


JT vervolgt 'De Kring is en moet een Vriendenkring blijven, een echte vriendenkring.
Het bestuur heeft moeite als u zegt wees hoogmoedig en laten we vriendschap sluiten.'
Daarop ontstond enige commotie, verbazing en ontzetting.

Reacties op royement
-Wiet vanGent stelt, dat je op ieder moment kunt royeren.
‘Op het moment dat je overwint [ zoals vanavond,pk], kun je ook je grootmoedigheid tonen. Wees wijs, aldus Van Gent  die suggereert, dat er door velen een campagne gevoerd gaat worden [voor deze dissidenten,pk].
-Joep Schultjens, coördinator stadsgidsen: ‘Laat de briefschrijvers de eer aan zichzelf houden. Daardoor wordt het zelfreinigend vermogen van deze vergadering groter.’

Jo Timmermans liet [onder de indruk van deze sprekers] de vergadering schorsen.

Terzijde fluisterde Luc van Gent in: ‘
Van Gent constateert over de dissidenten dat zij ‘..nu ook zo oud en wijs zijn, dat ze een situatie hebben bereikt dat ze de fakkel kunnen overdragen. Maar de eigen verdiensten van deze lieden is zo sterk, dat ze zich niet aan de nukken van Jo T. gelegen laten liggen’.

Na beraad hervatting vergadering
Jo Timmermans: ‘Het bestuur hoort de roep om te royeren en wees grootmoedig. Het bestuur wenst daaraan gehoor te geven.
U bent allen gekwetst door wat er in de pers verschenen is. Het bestuur besluit niet tot royement over te gaan
Het is wel gepast te zeggen, dat het geen tweede keer moet gebeuren..’
, aldus Timmermans.

Het ter stemming brengen van de stemrechtwijziging
Zoals hierboven al even werd vernoemd stelden Jan van Hommelen, Paul Caes en Joep Schultjens vragen over de procedure en de onduidelijkheid van de voorstelen tot stemrechtwijziging en het begrip vrijwilliger.
De advocaat twijfelt even aan de clausule 'tweederde meerderheid',  die vereist is om een wijziging van de statuten te bewerkstelligen.
Uiteindelijk werd –toch - na stemming dit voorstel, naar de AVL van mei 2009 verschoven*.
*Noot Reactie Will Hoeben op deze agendering : zie Ingezonden brief van Hoeben onderaan dit artikel.

Agendapunt Stichting Binnendieze
Alle vragen mbt de Stichting Binnendieze werden niet toegelaten. De notaris had aan het begin van de vergadering uitleg gegeven hoe de verantwoordelijkheden liggen tussen de stichting Binnendieze en de Vereniging. Bij vragen daarover, die later in de vergadering daarover volgden, werd door voorzitter JT en de advocaat telkens naar de uitleg verwezen die daarover gegeven was.
Noot agendering Stichting Binnendieze: De opposanten hebben een verzoek  gedaan de stichting Binnendieze op de agenda te plaatsen. Door het niet honoreren van dat verzoek heeft het bestuur  niet volgens de statuten gehandeld. Een door 50 leden ondertekend verzoek had volgens hen gewoon behandeld moeten worden.

Behandeling van de moties

De oproep voor en AVL was vergezeld door een lijst met 6 verzoeken/ moties die de 50 ondertekenaars ter stemming wilden brengen.
Ze betreffen de wijziging van de agenda, van de statuten [stemverhoudingen mbt leden en vrijwilligers], het huishoudelijk reglement [taken en bevoegdheden bestuur], de geldmiddelen c.q. de positie van de Stichting Binnendieze, de selectieprocedure rond de voorzitter,  de omgangsvormen waarbij een nogal personlijk gerichte brief van de voorzitter van het Kenniscentrum aan de orde was.
De zes moties werden achtereervolgens behandeld door de advocaat* van de Vereniging Rob Elgers en gewikt en gewogen op: punt van orde, op herhaling [van wat reeds gezegd was] en op 'als door bestuur in behandelig zijnde/lopende zaken],of als ‘uitvoerend’ en niet in deze vergadering thuishorend.
Op deze stelling name van de advocaat werd -mede vanwege het late tijdstip van 23.00 uur-  niet meer gereageerd vanuit de zaal.
Noot Besluit advocaat van de moties:  De opposanten stellen dat de advocaat volgens de statuten niet de moties naast zich neer had mogen leggen, maar ze ter stemming had moeten brengen.zie brief en serie moties

Rondvraag en slot
Tot slot nog voor de rondvraag aanving voelde oud-voorzitter Nort Lammers zich geroepen het bestuur een hart onder de riem te steken en te complimenteren met een aantal wijze besluiten. ‘Ze heeft goed geluisterd naar de vergadering,‘ aldus Lammers. Lammers, die voorzitter is van de Stichting Jeroen Bosch Art Center, heeft het begrip 'Bende van Tien' geïntroduceerd.

Aan het eind evan de vergadering stelt voorzitter Timmermans spottend aan de ledenvergadering:  Hebben wij met onze handen in de kas gezeten? Hebben wij teveel koffie gedronken?
Een van de leden geeft als antwoord, dat daarover helemaal geen vragen zijn gesteld...

© paul kriele, 26 november 2008.aanpassingen december 2008 en januari 2009.
=================================================================

>>>Allereerste artikel van Bastion Oranje  [dinsdagnacht 25/26 november 2008].
Eerst royement en toen geen royement dissidenten ‘Kring Vrienden’ 25 november 2008.

Tegen de 400 leden maakten op dinsdagavond 25 november in een volle Hervormde Kerk een beladen, emotionele en een tot klaarheid brengende vergadering mee. Die voor de zes opposanten bijna tot een royement leidde.
Dankzij interrupties en na ruggespraak met enkele leden stuurde het bestuur deze maatregel bij om niet ‘hoogmoedig’ te blijven en toch als Vrienden met elkaar door te gaan.

Voorzitter Jo Timmermans, die in deze vergadering bijgestaan werd door –behalve collegae bestuursleden- van notulisten, onder wie Antoinette de Vries uit eigen kring en van een erkend bureau [mevr. Mutsaerts] en door een notaris-notulist zodat ‘..er geen misverstanden kunnen ontstaan’ en ook nog aan de bestuurstafel door de advocaat van de stichting Kring Vrienden, mr. Rob Elgers.
Timmermans [JT], die zich beperkte tot de inleiding en de verantwoording over het functioneren van het bestuur aan advocaat Elgers over liet, ging in een lange monoloog in op een aantal zaken. Daarin klonken nogal wat verwijten richting de opposanten/dissidenten], die soms zelfs beledigend waren en dan weer inspeelden op emotionele gevoelens van deze oppositie. Hen werd verweten in een brief, die mede-ondertekend was door 50 medestanders, om een ALV te hebben verzocht. Die brief was ondertekend door Joseph Grooten, oud-voorzitter Herman van den Heuvel, oud-voorzitter Cor Gilhaus en architect Jan van der Eerden.  Zie  brief  dd 26-10--2008 .
Een kopie van die brief, die ook tijdens de vergadering werd uitgedeeld, was de vereniging rondgegaan en door 75 [een aantal dat JT betwistte] leden mede-ondertekend.
Met die ALV moest een eind komen aan een reeks geruchten over het loskoppelen van de Stichting Binnendieze van ’de vereniging’ en er moest duidelijkheid komen over het weinig transparant functioneren van het bestuur.

Behandeling van de moties
De oproep voor en AVL was vergezeld door een lijst met 6 verzoeken/ moties die de 50 ondertekenaars ter stemming wilden brengen. Timmermans was hoorbaar aan zijn stem en zichtbaar aan zijn uitdrukkingen geëmotioneerd  en bracht met een one-manshow zijn interpretatis naar voren, waarvan de strekking vaak erg  aanvallend en op de persoon gericht was.
Pas aan het einde van de vergadering  kwam het tot de behandeling van de zes moties. Ze betreffen de wijziging van de agenda, van de statuten [stemverhoudingen mbt leden en vrijwilligers], het huishoudelijk reglement [taken en bevoegdheden bestuur], de geldmiddelen, de positie van de Stichting Binnendieze, de selectieprocedure rond de voorzitter, de brief van de voorzitter van het Kenniscentrum.
De moties werden allen door advocaat Elgers -met varianten - van tafel werden geveegd: of ze waren niet aan de orde, of het was een herhaling van wat eerder besproken was, of ze hoorden niet thuis in de ALV, of waren in behandeling of reeds in gang gezet.

stemrecht
Op het einde van vergadering verliep eerst nog het voorstel om bij stemming in een ALV het aandeel van de leden te wijzigen. Eentiende van de leden zou een ALV kunnen bijeenroepen. Dat was voorstel A.
In een aanvullend voorstel B werd daarvan gemaakt, dat van die eentiende ook nog eens tenminste de helft vrijwilliger dient te zijn.
Na veel discussie kwam dit voorstel in behandeling. Voorstel A werd aangenomen,  maar de uitslag werd ingetrokken omdat er volgens notaris Oomen geen tweederde meerderheid voor was. Er was ook commentaar op de procedure gevolgd dat die onduidelijk en rommelig was verlopen. De behandeling van het voorstel is verschoven* naar de ALV van mei 2009.
*Noot Verschuiving:  Aan deze ingreep wordt getwijfeld omdat het statutair niet mogelijk is.
==========

De heer C.M van Harmelen reageerde tot 2x toe op deze notulen:
Geachte redactie,
Op uw website meldt u dat de heer Timmermans, voorzitter van de Kring Vrienden, "met treffende feiten de aantijgingen" heeft weerlegt. Het is mij onduidelijk hoe u tot het oordeel bent gekomen dat de uitspraken door Timmermans op feiten zijn gestoeld.
Verder meldt u dat de heer Timmermans "tamelijk direct, maar met respect namen noemde". Hoezo "respect"? Het enige doel van de heer Timmermans is personen publiekelijk te beschadigen die niet gelijkdenkend zijn met hem. En daarvoor misbruikt hij de vereniging Kring Vrienden. En daardoor berokkent juist de heer Timmermans schade aan de Kring Vrienden.
Mag ik zo bescheiden zijn om u op de volgende reactie te wijzen van de
heer Popelier :
Ik was een van de velen die gisterenavond de moeite hadden genomen om naar de ALV te komen. Wegens omstandigheden kon ik niet de gehele avond blijven. Kennelijk ben ik een van de weinigen die zich mateloos
heeft zitten ergeren aan de meer dan 1 uur durende inleidende monoloog van de heer Timmerrmans. Deze "inleiding" bestond vrijwel uitsluitend uit een lofprijzing richting zichzelf en de overige bestuursleden.
Bovendien werd een en ander door de heer Timmermans zeer scherp op de persoon gespeeld. Het woord "demagogie" kwam af en toe in mijn op.
Je zou je bijna gaan afvragen hoe het mogelijk is geweest dat de Vereniging zo lang heeft kunnen functioneren zonder het huidige bestuur.
Omdat ik de stemming niet mee kon maken, heb ik mijn stembiljet, aan de heer Gilhaus overhandigd.
Hij mocht er niets mee doen, zei hij, maar voor mij was dat een symbolische waardering voor de grote waarde die de heer Gilhaus voor de Kring heeft gehad.

Vandaag [Jo van Liempt op woensdag 26 november 2008/redactie] is er een schipper begraven. Deze heeft zijn laatste vaartocht op de Binnendieze kunnen afleggen omdat de heer Van der Eerden, samen het de heer Bergé, deze binnenstadsrivier hebben behouden. Diezelfde heer Van der Eerden zou volgens de heer Timmermans en zijn bestuur nu
in aanmerking moeten komen om geroyeerd te worden. Dit op basis van de "feiten" die de heer Timmermans aan de leden heeft gepresenteerd? U bent het met deze "feiten" klaarblijkelijk eens?
Hoe gek moet de heer Timmermans en zijn bestuur geworden zijn? De heer Van der Eerden is koninklijk onderscheiden (persoonlijk door de majesteit) en heeft de ere-penning van de stad 's-Hertogenbosch mogen ontvangen. Hoezo royeren?

De ledenvergadering had veel weg van het Chinese communistische partijcongres waarin alles van te voren in scene is gezet. Compleet met bodyguards, opgetrommelde opgefokte leden en een schijnautoriteit in de vorm van een -niet functionerende- advocaat en notaris. Zouden de zogenaamde dissidenten niet eens gelijk kunnen hebben?
Achter de schermen is er al een jaar lang getracht met de heer Timmermans en zijn bestuur in gespek te komen. De heer Timmermans wilde nergens van weten. Klasse dat deze "dissidenten" niet mee gedaan hebben aan dit door de heer Timmermans in scene gezette theaterstuk. Juist zij hebben hun fatsoen gehouden waar de heer Timmermans dat niet heeft gedaan. De heer Timmermans is een slecht verliezer.

U hebt goede bedoelingen met uw website. Ik kan het dan ook niet plaatsen dat u de smakeloze opmerkingen van de heer Timmermans plaatst, ook al zijn het (door u opgemaakte) notulen. Dit is nog schadelijker voor de vereniging. Mag ik u vriendelijk verzoeken om deze notulen weg te halen. Ze degraderen niet alleen de Kring Vrienden, maar ook uw website.
Laten we eerst eens wachten op de werkelijke notulen, en ook pas dan wanneer deze door de ledenvergadering zijn vastgesteld.
Wederom dank voor uw aandacht.
C. van Harmelen

-----
*Reactie Will Hoeben in het Brabants Dagblad, 27 november 2008

Punt van orde meneer de voorzitter, punt van orde
Het is natuurlijk al van de zotte dat kritische (ere-)leden en oud-vrijwilligers de mond wordt gesnoerd worden in een inleiding door Timmermans vol aantijgingen en misplaatste sentimenten.
Maar nog vervelender is dat het democratische recht van leden van de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch belachelijk gemaakt wordt op een wijze die ongehoord en zeer zeker 'vriend' onwaardig is.
Een voorgestelde statutenwijziging zal en moet in stemming gebracht. worden, ondanks dat er diverse vragen omtrent de noodzaak en verzoeken tot stemming in een reguliere vergadering gewoonweg genegeerd werden door het bestuur.
Aan de telling werd al openlijk getwijfeld, maar laten we uitgaan dat deze klopt. Zowel zonder als mét machtigingen is het voorstel verworpen.
Waarom wordt nu dan alsnog het democratische systeem binnen de Kring door onze voorzitter onderuit getrokken en dit voorstel tot wijziging statuten doorgeschoven naar de volgende vergadering?
Blijkbaar weet de voorzitter wat goed voor ons is, daar hoeven de leden niet voor te stemmen….


Reactie van A. Woltring, vriend van ’s-Hertogenbosch, in het BD van 2 december 2008

Rol voor Timmermans in ‘Echt Bosch Tejater’
Wat een beschamende vertoning vorige week dinsdag in de Hervormde Kerk, de Algemene Leden Vergadering van de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch.
Voorzitter, de heer Timmermans, gooit tijdens een lange inleiding doelgericht met modder. Zijn gevoel voor theater en timing blijkt subliem.
Zo heeft de royementsaankondiging van ‘vrienden’ met een bijzondere staat van dienst, de juiste timing. Leden krijgen net genoeg tijd om het uitspreken van het vonnis te voorkomen, waardoor de voorzitter de barmhartige lijkt. De dreiging is duidelijk voor wie met zijn hoofd boven het maaiveld komt.
Dan de stemming over een wijzigingsvoorstel van de statuten. Ter plekke wordt één van de twee voorstellen gewijzigd. De juristen aan weerszijden van de voorzitter, laten de stemming (met volmacht) doorgaan. Chapeau! Een rommelige telling, waarmee veel tijd wordt verkwanseld, is voor de voorzitter een goede zaak.
Tijd voor een rondvraag is er nauwelijks meer. Ook een manier om mensen monddood te maken.
In mei 2009 verdwijnt naar eigen zeggen onze voorzitter van het toneel. Wie weet is er voor hem een rol weggelegd bij het ‘Echt Bosch Tejater’ en verdient hij daar wel een staande ovatie.


Reactie van Peter van Gurp, in het Brabants Dagblad van 2 december 2008
De beroepsethiek van een journalist
We hebben kunnen lezen dat Brabants Dagblad-redacteur Henk Mees lid van de Kring Vrienden wil blijven, om hoe dan ook bij de volgende Algemene Ledenvergadering zijn doorgeschoten kritiek op de Kring en zijn voorzitter te kunnen presenteren.
Helaas dus geen lid van die vereniging om een bijdrage te kunnen leveren aan de relevante cultuurhistorische zaken in de stad.
Hoe ver moet je als journalist gezonken zijn om zo’n opstelling met je beroepsethiek te kunnen verenigen?


*Groenendijk
Reactie Martijn Groenendijk in Brabants Dagblad. 9 december 2008
Bezorgdheid neemt toe bij de 'Kring Vrienden'.

In een ingezonden brief in het BD reageert Martijn Groenendijk op de aantijgingen die het bestuur van 'de Kring' in de persoon van Jo Timmermans in de ALV naar de groep bezorgde leden deed.
Omdat  'de krant ' schreef:  'J T. rekent af met kritische leden', reageert Groenendijk met zijn brief.
'Die stelling doet onrecht aan de grote groep verontruste leden die respect verdienen met hun intiaitief  voor een ALV. Zij hebben hun fatsoen gehouden door die avond te zwijgen. En met dat zwijgen hebben zij een veel groter signaal afgegeven naar de vereniging. Van een aantal leden zullen de ogen zijn geopend tijdens deze vergadering waar het functioneren van het bestuur op de agenda stond.
In een monoloog van een uur kregen de leden ongevraagd een stortvloed aan onjuiste en onterechte beschuldigingen, beledigingen en verwijten over zich heen gestort en werd zeer op de man gespeeld. Het leek wel volksmennerij , compleet met een in scène gezet  verzoek en besluit tot royement.
De Binnendieze in Den Bosch is er nog dankzij Jan vander Eerden. En de stichting Binnendieze heeft veel te danken aan Cor Gilhaus en Herman van den Heuvel. Hoezo dus royement?
Ondanks de aanwezigheid van een advocaat en notaris handelt het bestuur van Timmermans aan alle kanten in strijd met de statuten en de beginselen van behoorlijk bestuur.
Kennelijk vond het bestuur mij, tezamen met Will Hoeben, te lastige vragen stellen want twee bodyguards bleven in onze buurt rondhangen. Zo doe je dat dus.
Er was bijna sprake van een sekteachtige sfeer waarin geen tegenspraak werd geduld.
De zorgen van de verontruste leden zijn alleen maar toegenomen.
Wordt vervolgd zullen we maar zeggen, want de gewenste duidelijkheid is niet verkregen.


Terug naar boven