Project Bossche Sferen met nieuwkomers [statushouders]

Printerversie
Gepubliceerd op: 05-10-2017 | Gewijzigd op: 05-10-2017

WeenerXL zet samen met ISWW [internationale school voor wijsbegeerte] ontmoetingen met nieuwkomers [statushouders] op om met hen te komen tot integratie met de Bossche samenleving. Daartoe zijn negen zgn. ‘sfeergroepen’  opgezet dat zijn ontmoetingen onder  een bepaalde thema,  zoals, politiek, sport, kunst/cultuur, ecosfeer, filosofie en religie. Het doel is zelfstandigheid te stimuleren om in de samenleving met elkaar in contact te kunnen komen. Via de thema’s leert men de spelregels kennen.
Op plaatsen waar het betreffende thema speelt, zoals De Grote Kerk, stadion of sportclub [CHC], natuurpark Bleijendijk in Vught  komen statushouders en ook -op aanmelding -Bossche inwoners bij elkaar om over een thema te praten, ervaringen en meningen uit te wisselen. Vanuit de statushouders is het nagenoeg dezelfde club en vanuit de stad is de deelname wisselend. 

Het Bestuurscentrum waar op donderdagmorgen 5 oktober 2017 de negende bijeenkomst 'Politiek' werd gehouden.

Onder de aanwezigen zijn voornamelijk statushouders* en een aantal zich aangemelde Bossche inwoners.

*Met name uit Eritrea, Somalië en  Syrië.  

 
-Rechts: Een moment uit de quiz 'Cross the line',
waarop de aanwezigen op vragen/ stellingen
positief of negatief kunnen antwoorden door plaats A, links in de zaal, of plaats B, rechts in de zaal in te nemen. 

Donderdagmorgen 5 oktober 2017  was er in de raadszaal [Bestuurscentrum] een ontmoeting over politiek,waar het raadslid Fquad Kabbouti [PvdA] een duidelijke en uitvoerige uitleg gaf van het doen en laten van de gemeenteraad, de samenstelling, haar invloed en werkwijze, het [tot stand komen van een] raadslidmaatschap, de besluiten die zij neemt en hoe een raadsvoorstel tot stand komt en welke procedure dat voorstel doorloopt en hoe uiteindelijk daarover beslist wordt.

Uiteraard legde Fquad ook de positie van het College van Burgemeester en Wethouders [B&W] uit en van de raad en haar plaats als volksvertegenwoordiger [om de vier jaar stemmen]. De circa 40 toehoorders –mannen en vrouwen- komen uit Eritrea,Somalië en Syrië. Er hadden zich ook een vijftiental Bossche inwoners aangemeld.


In de maanden september t/m november vinden verspreid over de stad de ontmoetingen plaats: onder meer Cultuur in Perron3, religie in de Grote Kerk filosofie in AVANS Hoge School etc.

Na de uitleg van het raadslid Fquad Kabbouti was er de quiz ‘Cross the line’ met vragen en standpunten over politiek, democratie, economie of  maatschappij.
Bijvoorbeeld:
-Waar moet het meeste geld naar toe? Naar onderwijs en wegenet, of  naar de zieken /armen en defensie?
-Wat is het belangrijkste grondwetsartikelen.
De aanwezigen konden antwoorden  ‘voor’’ of  ‘tegen’,  of met ‘ja’ of ‘nee’ door op plek A of plek B in de raadszaal te gaan staan.
Daar zag je toch nog wel grote verschillen in aantallen net zoals in een 39- koppige gemeenteraad. Daar zijn zoals Kabbouti benadrukte, minimaal 5 partijen nodig zijn om een raadsvoorstel bij B&W in te kunnen dienen, afgezien nog of daar een motie of amendement op rust en wat dat nu weer betekent.

Kabbouti is een vader van een gezin met  vier kinderen en is naast een baan, nog actief in de politiek [raadslid PvdA]  en het  verenigingsleven [sportclub]. In harmonie met zijn gezin verdeelt hij die vier taken over de 24 uur die per dag beschikbaar zijn.    In de keuze om raadslid te worden was de grootste uitdaging om  mensen in de stad  te leren kennen en te vernemen wat hun wensen en problemen zijn. Maar je kunt niet alles weten. Daarom zijn er over alle partijen verdeeld, ook weer leden ieder met ieder zijn/haar eigen kennis/specialiteit .

Na de pauze waren er onderlinge gesprekken om beter met elkaar–s mening en en ideeën] kennis te kunnen nemen.

De eerstvolgende  bijeenkomst van deze ‘sfeergroepen’; gebeurt onder het thema religie en vindt plaats op maandag 16 oktober 2017  in de Grote Kerk [Kerkplein].  

Voor info bosschesferen@s-hertogenbosch.nl projectleider Bram van der Veer van WeenerXL, tevens coördinator vergunninghouders. Informatie over het project [planning] en aanmelding: https://www.s-hertogenbosch.nl/actueel/archive/2017/08/article/wil-jij-in-gesprek-met-een-nieuwkomer-523.htmlTerug naar boven