Aanpak intimidatie Hambaken/Barten succesvol, maar niet klaar

Printerversie
Gepubliceerd op: 01-07-2013 | Gewijzigd op: 01-07-2013
De interventieaanpak in de Hambaken en Bartjes-Zuid  die in 2010 werd gestart vanwege onrust en intimidaties in die wijken is een succes, dat zegt B&W in een evaluatiebrief dd. 25 juni 2013 gericht aande gemeenteraad.
Dat begrip 'succes' wordt vertaald in:  -Het heersende initimidatieklimaat is krachtig aangepakt
-Het vertrouwen in ons als overheid groeit getuige de reacties van wijkbewoners.
....
Waar ging het over..?  Het betrof 'domeinoverschrijdende zaken' van [uitkerings+belasting-] fraude, wanbetalingen, illegale stroomaftapping, hennepkwekerijen, intimidaties naar omwonenden, jeugdbendes en dergelijke, waardoor 'het welzijn, de leefbaarheid en de veiligheid ' van/in de wijk werd aangetast.
Dat alles maakte een integrale aanpak via interventie door gemeente en andere partijen [politie, zorginstellingen, belasting, sociale dienst en de douane]  noodzakelijk.

Inhoud van de acties
Door die partijen zijn onopvallende adrescontroles uitgevoerd gecombineerd met grootschalige opvallende integrale gebiedscontroles. Frauderende, intimiderende en zorgbehoevende personen en huishoudens zijn aangepakt met een combinatie van boetes, terugvorderingen, inbeslagnames, correcties en zorg. Deze aanpak was aanvullend op al ingezette reguliere sociale en fysieke aanpak in deze wijken. 

Opbrengst en effecten van de actie
De gemeente zegt dat daardoor het  vertrouwen in de overheid is hersteld, zoals veel bewoners op de actiedagen aangaven en ook de acties waardeerden.
Maar bepaalde intimidatieadressen bestaan nog steeds en zijn ook erg lastig aan te pakken: de ‘onaantastbaren’. Deze ‘kopstukken’ zijn moeilijk aan te spreken op hun gedrag.
De opbrengst van de aanpak bedraagt € 1.200.000  [aan terugvorderingen fiscus, boetes en uitkeringen]. 
Daarnaast is ook de werkelijke en gevoelsmatige veiligheid in de buurt teruggekeerd.

In de Hambaken zijn het aantal vermogensdelicten gedaald, doet zich minder geweld, vernielingen en jongerenoverlast voor. De bewoners geven als rapportcijfer voor veiligheid van 6,1. Dat was 4,8. 

In de Barten-Zuid is de veiligheidsindex  gestegen van 17,4 [2010] naar 18,3 in 2011. Het stren is er op gericht voor alle wijken 18,4. Hier is het rapportcijfer voor veiligheid van 6,2 naar 6,6 gestegen. 

In 2013 en 2014 staan opnieuw acties in de Hambaken en in Barten-Zuid gepland


Terug naar boven