Eind in zicht van parochie San Salvator

Printerversie
Gepubliceerd op: 13-09-2011 | Gewijzigd op: 16-09-2011
'Eind in zicht kan de conclusie zijn na de benoeming door het bisdom van hulpbisschop Rob Mutsaerts van de eigenzinnige geloofsgemeenschap San Salvator. Deze heeft zich bijna 60 jaar op haar manier weten te overleven. Die term overleven komt haar toe door de  getijden die het onder diverse bisschoppen heeft doorgemaakt.
De eigen manier waarop de San Salvator-parochie de liturgie en het kerk zijn beleefde en praktiseerde was aanleiding tot diverse conflicten met het bisdom. Lang heeft 'de Parade' dat gedoogd.

De uitvaart van pastor Jack Snackers op 3  november 2009. De dienst werd geleid door pastor Adri Bosch. Snackers was van 1967 -1989 pastoor van de San Salvator.

foto ©  hank affenger , 3 november 2009.,
Het kerkgebouw op het Schaarhuisplein dateert van 1955.

foto © gerard monté, 14 mei 2000.

De San Salvator kwam in de plaats van de parochie St. Lambertus waarvan de kerk op het  meest noordelijke puntje van Orthen stond, naast Huize  Meerwijk. De kerk San Salvator is in 1955 naar ontwerp van Paul de Graaf op het Schaarhuisplein gebouwd en door pastoor Jan Schouten op 2 juli 1956 geopend. en door de toenamlige bisschop mgr. Mutsaerts ingewijd.
De kerk heeft zich onder mgr. Wim Bekkers en diens opvolger Jan Bluyssen weten te handhaven en ook te manifesteren, al ging dat onder Bluyssen wel eens- na ernstige vermaningen en gesprekken in het bisschoppelijk paleis - gepaard.

Onder de bisschoppen Jan ter Schure en Toon Hurkmans werden de duimschroeven verder aangedraaid, maar maatregelen onder dreiging van bestuursbenoemingen en financieel toezicht e.d. bleven uit. Het bisdom vond dat deze geloofsgemeenschap, die op haar eigen-wijze de liturgie beleefde en praktiseerde, maar wel erg maatschappelijk gericht was, teveel afweek van de leer en met name van de regels, zoals die door het Vaticaan waren uitgevaardigd. Waar de r.k. kerk steeds meer terug gaat naar de tijd vóór het Tweede Vaticaans Concilie [eind jaren 60] houdt de Salvator juist de lijn van dat Concilie aan.

De San Salvator raakte juist door die sociale betrokkenheid en eigenzinnigheid wijd en zijd bekend, wat tot ergernis van de bisschoppen Ter Schure en later  Ton Hurkmans leidde. Maar deze bestuurders zette hun vermaningen niet om in maatregelen.
Na  Adri Bosch [1972-1982] en de tot priester gewijde Jack Snackers [1967-1987] , volgde nog een reeks pastores die de eenmaal ingeslagen weg van een meer op de mens dan op de leer gerichte kerk voortzette.
Onder hen waren de bedienaars: Karel Huiskamp, de ex-priester Wim de Bekker, Frits Bakker die huwde, Piet vanTuijl, emeritus-pastoor Martien Stiphout en de ook gewijde Bart Schoonus.

Kerkbestuur gaat niet akkoord
Of de parochie het nog langer op de  vernieuwende -'oude' - lijn redt,  zo, is dé grote vraag.
Inmiddels heeft het kerkbestuur aan het bisdom laten weten niet akkoord te gaan met de benoeming van Mutsaerts tot  waarnemend pastoor.

Zie ook artikel 'Orthen is ouder dan Den Bosch' dd. 15 november 2007 met allerlei berichten over Orthen en de parochie  San Salvator.
Zie ook de site van de parochie San Salvator

Terug naar boven