Vervuilde grond uit Bossche Broek afgevoerd en gesaneerd.

Printerversie
Gepubliceerd op: 09-05-2018 | Gewijzigd op: 09-05-2018

In de voorbij maanden zijn er grondwerkzaamheden verricht in het Bossche Broek met name langs de Sterrenbosweg en Singelgrachtweg. Daar zijn intussen nieuwe sloten en paden zichtbaar geworden.

In dat bedoelde ‘herinrichtingsplan’ vallend onder het  ‘Beheerplan Natura2000gebied’, vielen ook de Moerputten en de Vlijmense Ven.

Bovenaan De Zuidwal.

In zwart het 'Zwart Zandje'
het gronddepot,  waar
vandaan de vervuilde
grond werd afgevoerd.
De Singelgrachtweg [middenin
de tekening] loopt van rechts
naar links. De Sterrenbosweg loopt van rechts boven naar middenin beneden.

......................................................In het begeleidend rapport van Tauw, dat deze week verscheen, springen er wat onderdelen uit: stukken weiland, met name op de Noordkop, dichtbij de Zuidwal en Pettelaarseweg, langs de Sterrenboslaan, werd vroeger gebruikt als vuilstortplaats. Genoemd worden uit de historie: het ‘Zwart Zandje’  en het ‘Wit Zandje’. Twee stukken land die, toen er nog geen overdekte militaire manege in het Nachtegaalslaantje was gebouwd [*1905],  werden gebruikt als paardenmanege voor de soldaten van de Cavalerie in de stallen bij de Parade.

Concreet gezegd en inhakend op het onderzoek:  In de lagere delen, ter plaatse van het ‘Zwarte Zandje’ langs de Sterrenboschweg  was sprake van verontreinigde grond. Die kwam van drie locaties langs die Singelgrachtweg [Essentp[ad..] .


Vooraan bij de Sterrenbosweg
Het opslagdepot van  de
vervuilde grond die door
Van Beers werd afgevoerd.


foto © paul kriele,  17 januari 2018.
........................................................

Lang heeft, vooraan in de polder en afgezet met een hekwerk, een berg zwarte grond gelegen.Het graven van extra sloten.

foto © paul krele,
24 september 2017.
.....................................................


Het rapport schrijft over die grond, dat in de jaren 1948 en 1968 baggerspecie is gestort en van 1945-1948 op die manegeplek  stadsvuil en oorlogspuin is opgebracht.  Maar feitelijk, zo valt te lezen werd al voor de Tweede Wereldoorlog in dit laaggelegen gebied, genaamd ’Het Meerke’, stadsvuil gesport en kavelsloten gedempt. Met name in het weiland ten zuiden van de Singelgrachtweg [Essentpad] lag vanaf 1904 een slibdepot.


Maar er was in de jaren 30 ook sprake van grondverplaatsing van het ene naar het andere polderdeel. Die grond werd gebruikt voor een dijk. Maar ook werd de oude Dommeltak gedempt en een nieuwe gegraven.

Ook de grote sloot die loopt, gezien dwars op de Sterrenbosweg, komend vanaf de Pettelaarsevaartgraaf [achter het St. Janslyceum], richting de Vughterweg, waar thv perceel nr. 2 in de polder een oud gemaaltje  staat.

Ook haalde in 1968 de baggermolen ‘De Vecht’ opnieuw bagger vanuit de Singelgracht, die  op het ‘Zwart Zandje’ gestort werd.

 
De nieuw gegraven sloot langs de Donkerhooiweg.

foto's © paul kriele,  21 augustus 201
en 24 september 2017 [r-boven]. In 1995 is bij een inspectie geconstateerd dat juist in dit laag gelegen deel [zuidelijk van de dijk langs de Stadsdommel] zeer veel afval houtskool, batterijen, apothekersflesjes aardewerk,koper en ijzer , gesmolten glas, slachtafval en, verbrand huisvuil is aangetroffen. Het rapport gaat verder niet in op wat staat onder ‘Niet  gesprongen explosieven’. Alleen dat uit een vooronderzoek iov de gemeente  in 2013 uitgevoerd, is gebleken dat een deel van de onderzoekslocatie verdacht is.

Conclusie
Als verantwoording staat er nog dat verontreinigde grond [van drie spots]is ontgraven en afgevoerd op 20092017] naar de erkende verwerker Grondbank de Kempen  in Sterksel te weten 144.88 ton ‘sterk verontreinigde grond, bestaande uit een groot deel  ‘PAK-grond’* en 31.84 ton zware metalen grond. Er was ook nog een partij hergebruikte grond [2.520,00 m]  die afgezet werd in de Koornwaard.


*PAK betekent Poly Aromatische Koolwaterstoffen.

‘De sanering is uitgevoerd conform de randvoorwaarden uit het saneringsplan en wordt als afgerond beschouwd’.
Van Beers Hoogeloon heeft het transport verzorgd en Milieutechnisch Adviesbureau Heel heeft de keuringen verricht.  
Terug naar boven