Antwoord gemeente op vragen BosscheGroenen over'Protix' op Meerendonk

Printerversie
Gepubliceerd op: 30-08-2017 | Gewijzigd op: 30-08-2017
 Naar aanleiding van vragen door Judith Hendrickx van de Bossche Groenen [brief dd. 10-08-2017] over de komst van Protix een mengvoederfabriek die als grondstoffen de larven van de zwarte vlieg kweekt, meldt het College van B&W [brief dd.10-08-2017]:

-dat nav een verkennende studie uitbreiding van de nieuwe wijk Meerendonk onwaarschijnlijk is, omdat na onderzoek is gebleken dat er dan een aanzienlijke geluidsproblematiek aan de orde is. 
Dat vindt de fractie vreemd, zoals Helmus Boons al eerder uitte.  Ineens blijkt- tegen de actuele huizenschaarste in- dat er geen uitbreidingsplan op de Poeldonk meer nodig is,   wetende dat er een fabriek zijn oog op dat terrein, oostelijk van de laatste huizennieuwbouw heeft laten vallen[..]. 

Op de vraag waarom Protix niet voorkomt op de 'Staat van Bedrijfsactiviteiten',
meldt B&W door middel van een ingewikkelde formulering dat Protix kan dat door met een omgevingsvergunning  hiervan af te wijken. Met name voor bedrijven die naar aard en omgevingsinvloed  gelijk gesteld kunnen worden aan bedrijven in de categorie 1- 3.2 van de 'Staat van bedrijfsactiviteiten'.  Dat is in het aldaar geldende bestemmingsplan opgenomen. Maar alleen met uitzondering van bedrijven in de milieu-zoneringsplichtige inrichtingen [zeg fabrieken] mits het geen geluidszoneringsplichtige inrichtingen [zeg fabrieken] zijn.
Maar de gemeente heeft de aanvraag van Protix ingedeeld bij een bedrijfsactiviteit volgens categorie 3.2....De gemeente maakt nu voor Protix gebruik van de in het geldende bestemmingsplan opgenoemen afwijkingsmogelijkheid.
Woordvoerder Boons zegt hierop: De gemeente pas de regels zodanig aan zodat het voor Protix mogelijk is om alsnog aan de Poeldonk te kunnen bouwen. 
Die status van categorie 3.2 is door de Omgevingsdienst Brabant-Noord getoetst

Overlast door geluidhinder en stank[officieel geurmissies]
Over geluidsoverlast en stank meldt de gemeente dat Protix voldoet aan de milieuvoorschriften en wat betreft de stank  behoort Protix te voldoen aan de wettelijke normen [..].Protix heeft dit [zelf] onderzocht, zo staat er....

Wat betreft de verkeerstoename zegt de gemeente  dat in de beantwoording op de zienswijzen zal worden ingegaan hoe de verkeersafwikkelinig door Protix  zich verhoudt tot de omgeving.

Andere dan alleen Poeldonk als geschikte  locatie 
Er was geen andere geschikte locatie te vinden dan Poeldonk.  Heesch-West. De Brand, De Vutter,  Rietvelden en Treurenburg vielen af omdat de kavels ongeschikt bleken of nieuwbouw aldaar niet op tijd klaar konden zijn.


.