Actie met bezwaarschrift tegen afsluiting Van Berckelstraat:

Printerversie
Gepubliceerd op: 26-08-2020 | Gewijzigd op: 26-08-2020
Ondernemers  en bewoners in en om de Van Berckelstraat zijn een actie gestart  waarin zij bezwaar maken tegen de afsluiting van hun straat. Zij doen dat via een oproepformulier dat  huis aan huis wordt verspreid.  Daarin wordt met een handtekening instemming met dit bezwaarschrift gevraagd. De actie gaat uit van de 'Initiatiefgroep tegen sluiting Van Berckelstraat'. Het bezwaar is gebaseerd op alternatieve verkeersroutes die door de afsluiting zijn ontstaan, waardoor het verkeersproblrem zich naar elders verplaatst.

Bericht van 5 augustus 2020 Eerste ongevalletje in nieuwe 'veiliger' Van Berckelstraat

Eerst ongeval in rustiger Van Berckelstraat

Woensdag 5 augustus 2020 heeft in de vooravond een Arrivabus twee betonnen paaltjes omver gereden.  Eentje bleef onder de bus hangen en  veroorzaakte een beschadiging. De paaltjes dienen als blokkade om automobilisten tegen te houden.
Het is daar wel stapvoets manoeuvreren tussen die smalle betonnen doorgang door. Lijn 6 naar Empel deed dat blijkbaar niet.

Bericht van woensdag 5 augustus 2020 Van Berckelstraat  is fietsstraat met lijnbussen geworden
 Al is het wennen en zich aanpassen aan de regels van de verkeersregelaars, de Van Berckelstraat is eindelijk [vanaf maandag 3 augustus 2020] een fietsstraat geworden. Dat maakt een van de hoofdstraten naar de binnenstad rustiger en veiliger voor fietsers.Maar er rijden nog wel stads-en lijnbussen doorheen.De regelaars verwijzen  automobilisten via de Van der Weeghensingel naar de Orthenbrug of via de Pelssingel naar de Hinthamerbrug.
Het besluit volgt op een verzoek van omwonenden die dat via een petitie aan het stadsbestuur kenbaar hadden gemaakt.
 
..
De Van Berckelstraat biedt, na afsluiting voor autoverkeer, meer ruimte voor fietsers.  Een veilige en milieuvriendelijke oplossing. foto © hans dirkse,  5 augustus 2020.


Bericht van 24 juli 2020 Van Becrkelstraat dicht voor autoverkeer alleen fietsers en lijnbussen toegestaan

De gemeente gaat de Van Berckelstraat vanaf 3 augustus 2020 inrichten als een fietsstraat, waarbij de lijnbus te gast is. Dit betekent dat de Van Berckelstraat voor gemotoriseerd verkeer wordt afgesloten. Fiets- en bromfietsverkeer kan richting het centrum nog steeds van de Van Berckelstraat gebruik maken. De fietser krijgt hier ruim baan en er ontstaat een fijnere fietsroute naar de binnenstad.

Situatie langzaam verkeerstraat maar wel met bussen.. 
De Van Berckelstraat gaat dicht voor autoverkeer tussen de Zuid-Willemsvaart en de Noordwal. Er geldt al een verbod voor vrachtauto’s. Het afgesloten deel is dus wel te gebruiken door (brom)fietsers en voetgangers. Ook voor de lijnbus en hulpdiensten.
Autoverkeer wordt omgeleid via de Aartshertogenlaan, Van Grobbendoncklaan en Lagelandstraat. Daarbij ligt de aandacht op de belangrijke toevoerwegen zoals de Zuid-Willemsvaart en de rotonde bij de Rompertsebaan.
Ook wordt eenrichtingsverkeer op de Kasterensbrug en de Rückertbrug ingesteld. Autoverkeer kan dan niet meer het ‘schiereiland’ inrijden, maar wel snel verlaten. Dit moet ervoor zorgen dat het verkeer niet via de Noordwal of Zuid Willemsvaart gaat rijden.

 Als het plan voor de nieuwe inrichting klaar is, wordt daarmee eerst getest. De straat wordt nu tijdelijk ingericht. Met de ervaringen die worden opgehaald, wordt het definitieve ontwerp voor de inrichting verbeterd. De test vindt plaats in 2021. 
Meer informatie www.s-hertogenbosch.nl/vanberckelstraat.


Bericht bvan 2 juni 2020:  Van Berckelstraat snel 'fietsstraat;'
De gemeente gaat de Van Berckelstraat versneld inrichten als nieuwe fietsstraat.
Dat betekent, zo zegt een nieuwsbericht, dat de verkeersveiligheid en de leefomgeving wordt vebeterd.  Door 'corona' zijn er meer fietsers en voetgangers op de weg en die geven we (letterlijk) de ruimte. Daarom wordt versneld ook het autoverkeer geweerd.Maar de lijnbussen blijven er  wel gebruik van maken.
 
Inkijk in Van  Berckelstraat een
van de hoofdroutes -kmet name
voor fietsers-  naar de binnenstad.

Bewoners blijven bereikbaar en automobilisten naar de binnenstad wordt op een andere route gewezen.
gheid We voerden eerder een studie uit naar de inrichting van de Van Berckelstraat. Een nieuwe inrichting is nodig om de verkeersveiligheid en leefomgeving te verbeteren. En om te zorgen voor een betere doorstroming van fietsers en openbaar vervoer. We inventariseerden daarvoor de ideeën en wensen van direct belanghebbenden. En beoordeelden de huidige knelpunten.

Uit onderzoek en inventarisatie van de wensen van omwonenden  zijn verschillende varianten gekomen.
Wethouder Kâhya: “We versnellen het autoluw maken van de Van Berckelstraat. Om de fietsers die in d  straat in de knel komen, gaan we hen ruim baan geven. Eerst met tijdelijke maatregelen.  Minder autoverkeer en meer ruimte en veiligheid voor het langzaam verkeer.

En nu komt in het hoofdstukje 'planning ' het antwoord op 'versneld.'.. 
De gemeente kan niet zeggen wanneer de Van Berckelstraat aangepast wordt. Dat is afhankelijk van lopende wrerkzaamheden (zoals  Kanaalboulevard), afstemming met Arriva en de hulpdiensten.
Gestart wordt met een tijdelijke inrichting van een fietsstraat. Bezien wordt hoe de bus daar in past. Ondertussen wordt gestart met het maken van een definitieve inrichting samen met de belanghebbenden, waarbij gelet wordt op bijv. de bereikbaarheid van de woningen en de winkels in de straat. Als dat traject klaar is wordt eerst een proef gedaan met tijdelijke verkeersmaatregelen. 


Bericht van 17 april 2019  Politiek kaart problemen van verkeer in Van Berckelstraat aan
Puntsgewijs antwoordt [brief dd. 16042019]  de gemeente op vragen van de Bossche Groenen, die de problemen van langzaam verkeer o.a. door de Van Berckelstraat aan de kaak stelde [brief dd. 18032019]. Kern is dat er nimmer is besloten dat de Van Berckelstraat een langzaamverkeersroute zou worden zonder auto's.
Er is ook niet besloten om een nieuwe langzaamverkeersroute vanauit de Van Berckelstraat naar het Gasthuiskwartier aan te leggen. Als er al sprake is van een langzaamverkeersroute dan maakt dat onderdeel uit van het vastgestelde ruimtelijke en functionele kader voor de invulling fase 1 GZG, aldus het gemeentelijk antwoord. En waarom dat niet is gebeurd'?  vraagt Judith Hendrickx  toch nog  ten overvloede. 'Dat is al gebeurd via de 'artikel 33  vragen' dd. 26112018', aldus het antwoord. 'Het volgt zodra we  een integrale verkeerskundige afweging hebben gemaakt voor dit gebied. Daarbij streven we af op de beste variant, de wijkontsluiting en de lokale bereikbaarheid in acht nemend. De keuze valt kort na de zomer'. 

Terug naar boven