Geen rechtzaak gemeente op niet-betaling 'stichting 1522' van Puthuis

Printerversie
Gepubliceerd op: 20-04-2017 | Gewijzigd op: 20-04-2017
De gemeente schrijft op vragen van D66  [brief dd. 20 maart 2017] over de tekortkoming 'Stichting 1522' van betaling twee ton voor puthuis, dat het geen wanprestatie is. 
Deze afspraak over dit gemeenschapsgeld  zat in een overeenstemming tussen de gemeente en de stichting1522.

B&W antwoordt [brief dd. 19 april 2017], dat het een inspanningsverplichting  betreft, ofwel het leveren van een inspanning en niet tot het komen van een resultaat...! Want die verplichting betreft het  daadwerkelijk behalen van resultaat...Daarom is het lastig bewijzen voor die inspanning te vinden. Maar dat neemt niet weg dat B&W het resultaat van '1522' teleurstellend vindt.
Een juridische weg inslaan is  dan ook weinig kansrijk.  Bovendien hebben wij als gemeente een andere verhouding [dan een rechtzaak, red.]  tot maatschappelijke initiatiefnemers. 

Ontwerp architect Jan Weijts voor Puthuis.
................................................................................................... 
 


Bericht van 16 maart 2017 Stichting 1522 kan twee ton niet opbrengen.
De stichting1522, zoals de stichting achter de realisatie van het Puthuis op de Markt heet, komt met een ellenlange brief vol verwijten, excuses en uitweidingen waarom zij die tweede ton niet hoeft  op te brengen en waarom niet en waar de schuld ligt.
De gemeente is hoogst ontsteld en ontstemd,  maar kan niks meer doen omdat de stichting [zie samestelling*] zichzelf heeft geliquideerd.
In een brief [dd. 15 maart 2017] 'Inspanningsverplichting Stichting 1522 reconstructie Puthuis' licht het College van B&W de zaak toen. We betreuren het dat het de stichting 1522 niet is gelukt  om die tweede ton te verwerven. Wij vinden het resultaat dan ook teleurstellend en nemen afstand van de uitspraken'.

Onthulling Puthuis en Mariakapelletje 

foto © paul kriele, 18 december 2015. 


De brief van de Stichting1522 is ellen lang en gecompliceerd geformuleerd.  Ze stuurt ook nog eens allerlei richtingen uit. Je zou kunnen zeggen : de pot verwijt de ketel dat ie zwart ziet'. Dat verwjit  gaat ook nog eens richting Brabants Dagblad...!die ze negatieve publiciteit verwijt en de politici die van  onjuiste argumenten gebruik maken.'

Maar de conclusie die ze zelf trekt is: dat ze aan haar inspanningsverplichting heef voldaan en en daarom genoegend kan over gaan tot liquidatie..'. Daarvoor staat in haar brief dat die twee ton feitelijk ambtelijke kosten betreft en die willen potientiële geldgevers niet op zich nemen..
Hieronder volgt  een integrale afdruk.

Samenstelling stichtingsbestuur
Voorzitter Joop Tjhissen [oud voorzitter Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch], secretaris Guus Paanaker [oud-wethouder], Max Leenheers penningmeester, Coen Free [voorheen alg. directeur KW1C], advocaat Jan van Heijningen, Antoine Jacobs [voorheen Knillis raadslid en hoogleraar], Kees van den Oord [docent en historicus] en Peter Verhagen [voorheen projectleider Binnendieze].


Bericht van februari 2017: Waar blijft die tweede ton..?vraagt GroenLinks .
GroenLinks vraagt zich in een open brief aan B&W [dd. 03022017] af waar die tweede ton blijft die de stichting 1522 indertijd heeft toegezegd,  maar waarvan maar een deel is betaald. Die ton zou in 2016 worden opgehoest, maar het jaar is al voorbij.
Ergo: er is niks meer van de stichting vernomen en ook is de website niet meer actief, staat in de brief getekend door Ufuk Kâhya, die als slotvraag stelt: Wat gaat de gemeente doen om de stichting te herinneren aan die inspanningsverplichting?  

========================================

Volledig verklaring van stichting 1522 [integraal]
'S-Hertogenbosch: 21 februari 2017 Betreft: Stadsput met Onze-Lieve-Vrouwehuisje 
STICHTING 1522 EINDVERSLAG Augustus 2016 kon het bestuur van Stichting 1522 zijn 25 sponsoren [exclusief de 1420 kopers van het boek) berichten: "Met enige trots kan Stichting 1522 u mededelen dat we eind juli het resterende bedrag ad 10.000 euro aan de Gemeente hebben kunnen overmaken, waarmee we voldaan hebben aan het aan ons 'opgedragen' bedrag van 100.000 euro. (...) Uns werk zit erop. Met voldoening kijken we terug op dit bijzondere project. Mede dankzij uw steun." 
Op grond hiervan kon het Informatiebulletin Mededelingen aan de Raad, week 2016-36, de mededeling bevatten: 'Bericht 3: Ontvangen bijdrage puthuis; na de eerder ontvangen 90.000 euro, heeft stichting 1522 de resterende 10.000 euro voor de herbouw van het puthuis op de markt in juli op de gemeentelijke rekening gestort. Daarmee is de door de Stichting toegezegde 100.000 euro volledig ontvangen. Conform afspraak blijven wij de stichting wijzen op de inspanningsverplichting met als doel ook de overige 100.000 euro te verwerven.' 
Twee relevante opmerkingen in dit kader. Wat betreft de inspanningsverplichting zijn door Stichting 1522 in de loop van 2016 diverse acties ondernomen, o.a. schriftelijke en mondelinge benadering van potentiële sponsoren, twee halve pagina's oproepen in de Bossche Omroep en het starten van een veel belovende briefkaartenactie 'Anno 2065'; acties die helaas niet de gehoopte en verwachte respons hadden. Met name ook omdat de sponsorbron door het Jeroen Boschjaar inmiddels droog stond. Vandaar de opmerking van Stichting 1522: "Ons werk zit erop. ' Ais bestuur hebben we ten volle voldaan aan onze opdracht. 
Een tweede opmerking betreft de uitlating van het bestuur 'Met voldoening kijken we terug op dit bijzondere project'. Dit is slechts ten dele waar. Zeker 'waar' wat betreft het uiteindelijke resultaat van Stadsput en Lieve Vrouwehuisje, die hun plaats als waardevolle cultuur-historische objecten, wensput, verzamelpunt, [bruids)foto object, symbool van bescherming, voorspoed, geestelijke inspiratie, integratie en gastvrijheid inmiddels verworven hebben binnen de Bossche samenleving. Wat betreft het proces dat tot het resultaat geleid heeft, bestaat er bij het bestuur van Stichting 1522 allerminst voldoening; met name door de op onjuiste argumenten gebaseerde rol die bepaalde politici gespeeld hebben. Waardoor de stichting van meet af aan met een, mede door het Brabants Dagblad overvloedig geregistreerde tegenwind van windkracht 10 te maken had. 
TOELICHTING 
Na uitvoerige discussie nam de gemeenteraad op 22 januari 2013 het definitieve besluit in te stemmen met: 
1. De verdere uitwerking van de herbouw van een nieuw puthuis in combinatie met het Onze Lieve Vrouwehuisje: • Gebaseerd op de maatvoering, verhoudingen en silhouet van het puthuis uit 1522 zoals in het BAM-rapport aangegeven; • Waarbij de archeologische resten onaangetast blijven en de oudste putschacht op enige manier zichtbaar blijft; • Passend in de sfeer/verschijningsvorm van de huidige Markt; • Op een kwalitatief hoogwaardige, duurzame en vandalismebestendige wijze; 2. Het ter beschikking stellen van een krediet groot 40.000 euro [ex btw) voor het vervaardigen van een definitief ontwerp van het te reconstrueren puthuis en Onze Lieve Vrouwehuisje van 1522; 3. Voor de realisatie van een nieuw puthuis en Onze Lieve Vrouwehuisje een bedrag van 200.000 euro (ex btw) in te brengen als potentieel nieuw beleid bij de voorjaarsnota 2014, integrale besluitvorming begroting 2014; 4. De herbouw te realiseren in samenwerking met een [nog in het leven te roepen) stichting die als oogmerk heeft het college te adviseren over het ontwerp en de overige benodigde middelen te verwerven voor de realisering. Deze stichting wordt hierin door de gemeente gefaciliteerd. (Opmerking: in een amendement van VVD, CDA, Bosch Belang, Rosmalens Belang, Leefbaar's-Hertogenbosch & Rosmalen en Stadspartij Knillis wordt bepaald dat in het bestuur van deze stichting in ieder geval vertegenwoordigers dienen te zitten van Monumentenzorg, Kring Vrienden, Koning Willem I College en het bedrijfsleven, waardoor het maatschappelijk appèl wordt benadrukt en realisering bevorderd. Aldus geschiedde. En werden van de onderscheiden organisaties respectievelijk J. van Heijningen/K. van den Oord, J.Thissen, C. Free en M. Leenheers aangezocht; aangevuld met G. Paanakker, bouwkundige, P. Verhagen, restauratie-expert, en A Jacobs, betrokken Bosschenaar.) Wat opvalt in dit besluit is dat er geen sprake is van 200.000 euro als 'opdracht' voor de op te richten stichting, maar van 'de overige benodigde middelen' en dat de stichting daartoe gefaciliteerd zal worden door de gemeente, zonder dat dit begrip wordt gepreciseerd. Twee zaken die een cruciale rol zullen gaan spelen in de loop van het proces. Wat ook opvalt in het raadsvoorstel is het min of meer unieke gegeven dat de op te richten stichting impliciet wordt opgedragen voldoende draagvlak binnen de Bossche samenleving aan te tonen. Draagvlak dat door de Gemeenteraad in wezen al aangetoond was, door als volksvertegenwoordigers in meerderheid voor het raadsvoorstel te stemmen. Duidelijk tenslotte is het gegeven dat de herbouw van Stadsput en Lieve Vrouwehuisje géén idee van Stichting 1522 is, maar het gevolg van een democratisch besluit van de Gemeenteraad. 
Stichting 1522 i.o. ging, niettegenstaande deze onduidelijkheden, voortvarend te werk. Diverse gesprekken met verantwoordelijke wethouders werden belegd, evenals overleg met an^btenaren van de BAM l^a deze inleidende besprekingen werd een bouwteam gevormd, bestaande uit ambtenaren en G.Paanakker enP.Verhagen,namens Stichting 1522, dat de verantwoordelijkheid voor alle voorbereidende werkzaamheden en de uitvoering op zich nam, inclusief een nauwkeurige kostencalculatie. Maanden van constructief overleg volgden.Eind 2013 konlWeyts tot architect worden gekozen.Begin 2014werd,op voorstel van de vertegenwoordigers van Stichting 1522, Nico de Bont BV als aannemer bij het bouwteam betrokken. Dankzij de professionele inbreng van Stichting 1522 konden vervolgens de begrote kosten van 400.000 euro terug gebracht worden naar ca. 320.000 euro, zonder negatieve gevolgen voorde verlangde hoge kwaliteit.Op grond hiervan kon dc Stichting, conform het besluit van de Gemeenteraad, een bedrag ad 100.000 euro als 'overige benodigde middelen'toezeggen. Hetgeen in wezen een bijdrage van Stichting 1522 aan het totale project van IBO.000 euro zou doen zijn. Zijnde 100.000 euro bijdrage en BO.000 euro aantoonbaar minder bouwkosten.Op 25 september2013 werd Stichting 1522 officieel opgericht.Ianuari 2014werd het definitieve ontwerp ingediend bij de Welstandscommissie.OpBapril2014konB^Wde bouwvergunning verlenen en op dezelfde datum een omgevingsvergunning voor het plaatsen en reconstrueren van Stadsput en Lieve Vrouwehuisje.Ondanks dat de bouw,door wat onduidelijkheden binnen de gemeentelijke organisatie, o.a. met betrekking tot het beschikbare budgets nog niet daadwerkelijk van start kon gaan, ijverde het bestuur van Stichting 1522 via publieksacties tijdens de zaterdagse markt, de uitgave van een boek en het persoonlijk en schriftelijk benaderen van in totaal ca. BO bedrijven, organisaties en privépersonen in de voor de reconstructie benodigde middelen te vergaren. Waarbij het bestuur zich in eerste instantie richtte op de toegezegde 100.000 euro. Acties die ook in 2015 werden voortgezet. Het eerdere optimisme van het bestuur veranderde echter spoedig in zorg, veroorzaakt door een vijftal omstandigheden: de economische crisis dic bedrijven verhinderde substantiële toezeggingen te doen; de concurrentie van het naderende Jeroen Boschjaarwaaraan 'zekere'sponsoren de voorkeur gaven; het intrel^ken van de bestuurlijk vastgelegde toezegging van de Vereniging Stille Omgang in opheffing, tot een zeer substantiële bijdrage van ca 40.000 euro aan de bouwkosten van het Lieve Vrouwehuisje, dit ten faveure van de Broederschap van de Zoete Lieve Vrouw; de op onjuiste argumenten gebaseerde rol die bepaalde politici meenden te moeten spelen, daarmee indruisend tegen het raadsbesluit van 22 januari 2013; de negatieve publiciteit die het Brabants Dagblad, mede in dat kader, voortdurend genereerde, wat potentiële geldgevers, volgens eigen zeggen deed afzien hun naam aan het project te verbinden Een patstelling dreigde. 
Om deze negatieve tendens te doorbreken stond in de gemeenteraadsvergadering van 14 april 2015 het collegevoorstel op de agenda om alsnog de ontbrekende 100.000 euro beschikbaarte stellen voor de bouw van Stadsput en Lieve Vrouwehuisje.In de ogen van Stichting 1522 een terecht uitgangspunt, omdat dit bedrag voornamelijk gemeentelijke en ambtelijke kosten betrof. Na de nodige discussie, waarin de'bekende'politici wederom het raadsbesluit van 22 januari 2013 onjuist interpreteerde, werd het collegevoorstel, heel 
symbolisch, aangenomen met 15 stemmen tegen en 22 stemmen voor; gerechtigheid bestaat en toeval bestaat niet.

De daadwerkelijke bouw kon nu beginnen.En op l7 december 2015 konden Stadsput en Lieve Vrouwehuisje officieel door wethouder Van Olden'geopend'worden, in aanwezigheid van vele toeschouwers, en overgedragen worden aan de Bossche samenleving. Waarmee ook voldaan was aan de opdracht dat de bouw gereed moest zijn voor aanvang van het Jeroen Boschjaar.
Zoals toegezegd n.a.v.het raadsbesluit van l4april 2015 heeft Stichting 1522 zich ook in 2016 ingespannen om nogmaals 100.000 euro bij te kunnen dragen. Dat dit niet gelukte, is naast de reeds hierboven genoemde omstandigheden, aan twee bijkomende gegevenheden te wijten: potentiële geldgevers hebben onvoldoende interesse in een project dat reeds af is. En potentiële geldgevers zijn er niet happig op om ambtelijlke kosten van een Gemeente te financieren.
Jammer,maar het zij zo.

Zoals gezegd is het bestuur van Stichting 1.522 van mening volledig voldaan te hebben aan de opdracht en inspanningsverplichting die het had en kan het nu met genoegend overgaan tot liquidatie van de Stichting. 's-Hertogenbosch, 14februari 2017

Joop Thissen [oud voozitter 'De Kring Vrfienden'], voorzitter; Guus Paanakker [oud wethouder], secretaris; Max Leenheers, penningmeester; Coen Eree [voorheen directeur.KW1C, Jan van Heijningen [advocaat]  Antoine Jacobs [voorheenKnilis/raadlsid en hoogleraar], Kees van den Oord, Peter Verhagen voorheen projectleider.Binnendieze.


Terug naar boven