Monitoring van verkeersopstoppingen op ovonde Julianaplein

Printerversie
Gepubliceerd op: 23-05-2019 | Gewijzigd op: 23-05-2019
Bericht gemeente over monitoring van de drukte bij ovonde op Julianaplein
Op verzoek van de bewoners rond de Koningsweg is er door de gemeente  ter plekke van de ovonde een monitoring verricht

De bevindingen over de ochtendspits in eerste periode als volgt:
-De ochtendspits is drukker dan de avondspits.  
-De piek varieert, maar ligt tussen 8:20 en 8:45 uur.
-Er is met name langzaam rijdend verkeer, stilstaand verkeer komt beperkt voor.
-Gedurende een korte periode staat het verkeer wel eens stil ter hoogte van de ovonde; stilstaand verkeer komt niet langer voor dan een paar minuten.
-De periode van drukte is niet langer dan tien minuten.
-Buiten deze piekperiode is geen vertraging waargenomen.  
-De reistijdnorm gedurende de spitsperiode wordt niet overschreden.  
Over de avondspits zijn de bevindingen:
-
De avondspits ondervindt weinig oponthoud.
-Tussen 17:30 en 17:45 rijdt het verkeer langzamer.  
-Er is geen stilstaand verkeer ter hoogte van de ovonde, met uitzondering van één specifieke dag. Op 22 januari was er oponthoud in de tunnel; dit sloeg terug tot aan de ovonde.
-Buiten deze piekperiode is geen vertraging waargenomen.  
 
Gevolg inzet van NS-bussen
Ook hebben wij gekeken naar het film- en het fotomateriaal van de voorzitter van Werkgroep ’t Zandzuid bekeken, op basis van de zorgpunten van de voorzitter. Deze beelden hebben betrekking gehad op onder meer de inzet van NS-bussen bij treinstremmingen. 
 
NS-bussen en evenementenbussen Er zijn momenten geweest waar - naast de reguliere bussen van Arriva - ook NS- of evenementenbussen gebruik maken van het Julianaplein. NS spreekt in dat geval van een buitendienststelling en/of een calamiteitenstremming. Hiervoor wordt vervangend busvervoer ingezet.
In 2019 zijn er vier buitendienststellingen geweest. De laatste buitendienststelling was op 11/12 mei 2019.
Dit jaar volgen er nog 5 buitendienststellingen. Meestal in het weekend als Arriva met een aangepaste dienstregeling rijdt met minder reguliere bussen. Deze buitendienststellingen worden ruim van tevoren gepland. NS overlegt hierover met de gemeente. In voorkomende gevallen wordt met NS afgesproken om verkeersregelaars in te zetten nabij de ovonde om de extra bussen te begeleiden. Deze extra inzet verloopt over het algemeen goed.
Helaas was er in dat afgelopen weekend van 11/12 mei 2019 geen goed verloop. Dat vinden we erg vervelend, omdat bewoners en weggebruikers daar hinder en overlast van ondervonden. De oorzaak wordt momenteel onderzocht, maar zou te maken kunnen hebben met een nieuwe NS-busvervoerder die niet goed bekend is in onze stad. 

Gemeente odderzoekt bij treinstoringen opvang busreizigers op Leeghwaterlaan
Calamiteitenstremmingen ontstaan als gevolg van trein- of wisselstoringen en ongevallen op het spoor. Deze kunnen dan ook niet worden voorbereid.  We hebben in november 2018 ondervonden dat een combinatie van calamiteitenbussen met tegelijkertijd de inzet van evenementenbussen capaciteitsproblemen met zich meebrengen. Voornamelijk door het ontbreken van begeleiding door verkeersregelaars in de eerste uren. Zowel op het busstation alsmede in de directe omgeving van de ovonde is er dan kans op ernstige stagnatie, zoals onlangs in november 2018. 
 We hebben  toegezegd voor deze extra NS- en evenementenbussen een oplossing aan de westzijde van het spoor te zoeken. Daartoe hebben wij NS en ProRail gevraagd om met ons samen te werken aan een oplossing.  Dit proces is eind vorig jaar opgestart. Wij maken hiervoor momenteel ontwerpen, waarbij we streven deze zo te maken dat deze gelijk passen in de Quickwin MIRT A2 maatregelen aan het Centraal Station. Omdat we hier niet op willen wachten, bekijken vooruitlopend hierop of de voorgenomen verplaatsing van deze tijdelijke incidentele bussen al mogelijk is door gebruik te maken van het eerste deel van Leeghwaterlaan. We willen hier snel duidelijkheid over hebben en zullen de bewoners aan de Koningsweg en u daar dan over berichten.  
 
Ook monitoring tweede kwartaal
Na afloop van het tweede kwartaal zullen de beelden over die periode ook worden bekeken en geanalyseerd. De bevindingen zullen weer met de bewoners en Arriva gedeeld en besproken worden en we zullen uw raad hierover informeren.

Bericht van 4 december 2018: Reactie gemeente [brief dd. 04122018]  op vragen van D66 [brief dd.01112018] over drukte bussen op Koningsweg B&W antwoordt [brief dd. 04122018] op vragen van D66 [brief dd. 01112018 door  [Kerkhof en Verbruggen] over de te verwachten drukte [toename bussen] op de Koningsweg [in te richten Oranjeboulevard/Heetmanplein] dat indertijd de gemeenteraad zelf over deze aspecten [Onderwijsboulevard voor langzaam verkeer] en herinrichting Koningsweg e.o. tot Oranjeboulevard], hebben besloten.
 
Het nieuwe Julianaplein waar
het tot confrontaties tussen
het regulier en Arriva-verkeer leidt.


foto © paul kriele, 24 augustus 2018.
...............................................................

Wat betreft de Koningsweg, daar is het verkeer dankzij onder meer de Gementweg sterk afgenomen: van 17.500 naar 12.500  ofwel 5.000 voertuigen. In de brief van  B&W wordt de Koersnota aangehaald,  waaruit blijkt dat de ontwikkelingen volgens de verwachtingen kloppen. Met andere woorden op de Koningsweg halveert het aantal voertuigen. In 2019 komt dat uit op 8.900 ipv 17.500.  

Toename van 564 bussen door de verplaatsing van de rloute Onderwijsboulevard naar Koningsweg is niet strijdig met de Koersnota. Omdat eind 2019 het aantal elektrisch aangedreven bussen op 60 % komt te liggen. En eind 2024 alle stads -en streekbussen electrisch zullen rijden [zero emissie], zal ook nog de snelheid van het verkeer afneomen.
Een optelsom van factoren maakt dat de verschillende effecten  elkaar in balans houden.
Mochten er op het Julianaplein onverhoopt problemen opdoemen dan wordt bezien welke maatregelen nodig zijn. 

Er volgt ivm de ontwikkeling Spoorzone ook nog een knelpuntenanalyse van de hoofdinfrastructuur [binnenstad en Spoorzone].


Terug naar boven