Antwoord van B&W op vragen Bosch Belang over a.s. verkiezingen

Printerversie
Gepubliceerd op: 24-02-2021 B&W antwoordt [dd. 23022021] op vragen van een over een veilig verloop bezorgde Paul van der Krabben van Bosch Belang [brief dd.05022021] en specifiek vraagt om een uitstellen van de Tweede Kamerverkiezing. Deze verkiezingen zijn overigens geregeld bij 'De Tijdelijke wet verkiezingen covid-19'. 
B&W: - Buiten het nemen van voorzorgsmaatregelen in het stembureau, zoals bijvoorbeeld het desinfecteren, het dragen van mondkapjes en het plaatsen van kuchschermen, regelt deze wet nog een aantal zaken, die het stemmen veiliger maken. 
- Kiezers van 70 jaar of ouder krijgen de mogelijkheid om per brief te stemmen. Een briefstem uitbrengen kan per post of door afgifte van de briefstem bij een inleverpunt. Daarnaast blijft de mogelijkheid bestaan om de stem in het stemlokaal uit te brengen. - Kiezers mogen naast de eigen stem drie volmachtstemmen uitbrengen. Normaal gesproken zijn dit twee volmachtstemmen.
- Een beperkt aantal stembureaus is ook op maandag en dinsdag geopend. In ’sHertogenbosch gaat het om 25 stembureaus op beide dagen.

-Vraag 1: Op het feit dat stembureauleden zich  terugtrekken voor het werk op de verkiezingsdag of daarover twijfelen?, zegt B&W :'Ja, er zijn stembureauleden die zich terugtrekken vanwege het risico op besmetting. We hebben begrip voor deze beslissing. Wij zijn van mening dat de genomen maatregelen voldoende zijn en dat stembureauleden veilig hun werk kunnen doen.
 We hebben gelukkig een grote reserve aan stembureauleden waardoor we de vrijgevallen plekken snel opvullen..
-Vraag 2: Deelt het College de angst van de vijf burgemeesters dat de verkiezingsdag uitloopt op een superspreader-evenement?
B&W: 'Nee. We hebben de maatregelen genomen die nodig zijn om de verkiezingen veilig te kunnen laten verlopen. Deze zijn in lijn met de eisen die de Rijksoverheid stelt. We sturen met landelijke en lokale communicatie actief aan op de spreiding van stemmers over drie dagen. Daarnaast wordt de druk op het stembureau verlaagd doordat meer volmachtsstemmen kunnen worden uitgebracht en kunnen kiezers van 70 jaar of ouder per brief stemmen. Ook kunnen kiezers op de website zien hoe druk het op het stembureau is en zo het beste moment of de beste locatie kezen om te stemmen.
-Vraag 3: Is uw College of de burgemeester van plan om zich in de openbare discussie te mengen en een duidelijk standpunt in te nemen?
B&W: 'Ondanks de buitengewone omstandigheden zijn we van mening dat het democratisch proces doorgang moet kunnen vinden. Onder meer via VNG en het Veiligheidsberaad is namens het overgrote merendeel van de gemeenten gecommuniceerd dat de verkiezingen gewoon doorgang moeten kunnen vinden.