Judith Hendrickx krijgt steun van Knillis

Printerversie
Gepubliceerd op: 23-04-2020 | Gewijzigd op: 23-04-2020


Knillis zendt recatie op brief [adshesiebetuiging aan standpunt Judith Hendrickx]  Bossche Groenen naar de pers

’s-Hertogenbosch, 23 april 2020 
Geachte redactie, 
Hierbij wil Knillis gaarne zijn adhesie betuigen aan de openbare brief die de Raadsfractie van de Bossche Groenen aan de gemeenteraad heeft gericht over de Coronaviruscrisis en de financiën van de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Wij onderschrijven volkomen de analyse die deze fractie gemaakt heeft van het economisch stormweer waar onze stad nu op afkoerst. Dat dwingt ons om alle zeilen bij te zetten om daar goed doorheen te komen. 
En dan is het niet de tijd om doodgemoedereerd door te gaan met de plannen voor een nieuw Theater aan de Parade die al gauw weer vele tientallen miljoenen aan investeringen gaan kosten plus een onontkoombare jaarlijkse verhoging van het subsidie aan dit dure theater, die nu al 3 miljoen per jaar bedraagt. Bovendien is er geen behoefte aan een gigantische sloopplaats en bouwput in deze sombere tijd. Wel aan een theater, dat snel opgeknapt wordt en weer open kan voor voorstellingen, die de burgers  ook nog kunnen betalen in de komende jaren waarin ze de broekriem moeten aanhalen. Liever maar een keer vaker een Kinderrevue of een toneelstuk van Moyses Bosch dan een onbetaalbare uitvoering van het  Nederlands Danstheater.  
De huidige tekeningen voor het vernieuwde theater kunnen in de mottenballen. De volgende generatie kan ze daar weer uithalen. Misschien passen ze nog weer bij de behoeften van dan. Ze passen zeker niet bij de behoefte van de zeer nabije toekomst. 
 
Hoogachtend, 
Antoine Jacobs, voorzitter Knillis 
Toon Rekkers, secretaris Knillis


Bericht van 22 april 2020 Judith Hendrickx gaat door het stof, ofwel,  krijgt met haar voorstel voor opknappen ipv nieuwbouw theater, de wind van voren. 

 
Mevrouw Hendrickx op de solotoer met het cancelen
van nieuwbouw theater...


foto © paul kriele, 15 december 2009. 
 

Alle fracties uit de coaltie evenals de oppositiepartij PvdA [SP was en is al tegenstander van nieuwbouw..] geven fractieleider Judith Hedrickx lik op stuk met haar voorstel geen nieuwbouw theater. Dat doet zij door als alternatief een opknapbeurt voor te stellen en het overblijvende geld in een steunfonds voor de gevolgen van de coronacrisis te besteden..
'Raar , merkwaardig'dta je zo even op een middag na alle kosten gemaakt te hebben met dit voorstel kunt komen, is  een van de beschuldigingen. Zo blijkt uit een peiling door het Brabants Dagblad [dd.21042020]. 'De afspraak was toch dat we nog een debat aan dit miljoenenplan zouden weiden..'?

Bericht van 20 april 2020 Bossche Groenen de eerste die B&W  openlijk uitdaagt  theaterplan in te trekken tbv steunfonds 
De fractie van De Bossche Groenen  is de eerste die bij de gemeente openlijk 
aan de bel trekt en haar wijst op het huishoudboekje na de crisis  ! Dat doet zij in
een brief  [dd.19042020] aan de raad. Daarin brengt fractieleider Hendrickx ook nog eens de nieuwbouw van het theater ter sprake en wijst naar een opknappen van het oude. 


Burgemeester Jack Mikkers bleef in de raadsvergadering van 7 april 2020, na verzoeken van enkele raadsleden,  [zie artikel Visie op 2020 dd. 08042020] stil.  Mikkers kon geen scenario's vooor de toekomst geven'. 


De brief van De Bossche Groenen samengevat

'De wereld staat stil en het openbare leven is compleet stilgevallen. Veel burgers, bedrijven en instellingen staan in de overlevingsstand. Vragen zoals, kan ik mijn baan behouden, kan ik mijn huur nog betalen, heb ik genoeg liquide middelen om mijn vaste lasten en personeel door te betalen, zijn aan de orde van de dag.

Het Internationaal Monetair Fonds voorziet voor een economisch krimp van 7%. Het Rijk ziet  zich geconfronteerd met teruglopende (belasting)inkomsten, hogere uitgaven en het oplopen van de Staatsschuld. Ook de 'Den Bosch'  zal de gevolgen van de recessie in de portemonnee gaan voelen:  de inkomsten van de gemeente nemen af.  Horeca en culturele instellingen hebben de deuren moeten sluiten. Winkels zitten op slot. Festivals en evenementen zijn afgelast. Minder bezoekers betekent minder inkomsten en bestedingen. En ga zo maar door


Gemeentelijk huishoudboekje  op orde stellen 
De Bossche Groenen vindt dat de stad haar uitgaven nog eens kritisch tegen het licht moet gaan houden. In aanloop naar de Voorjaarsnota is het tijd  om te reflecteren. Het is prioriteit om de bestaande instellingen en voorzieningen van de stad overiend te houden. Ofwel: accenten leggen en keuzes [durven te] maken. De stad zal alle zeilen moeten bijzetten om de culturele sector en haar cultuurmakers overeind te houden.

Grootschalige investeringen in gebouwen en stenen wil de fractie daarom heroverwegen. Daarbij kijken we ook de plannen voor het nieuwe theater. De exploitatiekosten voor een nieuw theater zijn onbekend. Tegenvallers tijdens de bouw kan de stad zich niet permitteren. Het huidige gebouw kan, na een grondige renovatie, 10-15 jaar mee. Na aftrek van de bestaande kosten van renovatie  dient de gemeente het resterend bedrag uit het Structuurfonds  in een speciaal 'Coronafonds' te tstorten. 


Financiële buffer opbouwen
Hendrickx vraagt om  een financiële buffer.  In een meerjarenbegroting dienen we te kijken naar teruglopende inkomsten en oplopende uitgaven. Zoals de jaarlijkse afschrijving op bedrijventerrein Heesch-West, de oplopende tekorten op de parkeerexploitatie en teruglopende inkomsten uit de toeristenbelasting. Het te besparen nieuwbouwgeld voor het theater bestemmen voor de sectoren die het nu het hardst nodig hebben: zoals cultuur, maar ook andere sectoren, zoals het MKB, ZZP’ers, horecaondernemers, de zorg, sportvoorzieningen etc.

Het verdienmodel en de kracht van de stad is het Bourgondische karakter waar cultuur een onlosmakelijk onderdeel van uitmaakt. Laten we ervoor zorgen dat de Cultuurstad van het Zuiden ook cultuurhoofdstad blijft.
De Bossche Groenen wil graag op korte termijn met u in gesprek over de financiële gevolgen van de coronacrisis voor onze stad en haar inwoners.


Terug naar boven