Emotionele Rombouts regisseert –geïrriteerd- Nieuwscafédebat

Printerversie
Gepubliceerd op: 08-04-2014 | Gewijzigd op: 08-04-2014
Het maandelijks Nieuwscafé, opgezet door het Brabants Dagblad en de Verkadefabriek, van maandag 7 april 2014 stond in het teken van de Essent [en PNEM-gelden] van 700 miljoen, waarover de onderzoeksredactie breeduit had gepubliceerd.
Links Burgemeester Rombouts die de hoofdpersoon was -onder voorwaarden- van het Nieuwscafé in de Verkadefabriek op maandag 7 april 2014. Rechts naast hem een van de hoofdpersonen in het
College in de jaren 80 toenmalig PvdA-wethouder Hans Dona
.

foto © paul kriele, 7 april 2014.

Zowel die 700 miljoen als dat ‘breeduit’ was voor Rombouts aanleiding, gevraagd om gast te zijn in deze editie van Nieuws café, eerst minstens een pagina in de krant terug te vragen om er het juiste standpunt van het College in toe te kunnen lichten.
Dat was niet volgens de regie van de gespreksleider Theo van de Zande. Maar Rombouts eiste de microfoon en nam vrijelijk het woord om zijn zegje te kunnen doen. Ook in volgende vragen behield Rombouts -hoorbaar geëmotioneerd- nog enige tijd de regie.
De burgemeester vond dat hij er reden toe had: behalve dat hem maar op een driekwart pagina een weerwoord werd gegeven en sterker nog dat de cijfers in dat onderzoek niet klopten.
Zo erg zelfs dat De Telegraaf de teneur overnam met een krant die met ‘chocoladeletters’ opende: 700 miljoen verkwanseld.'
Rombouts: ‘Er staan allerlei fouten in het artikel,’ waarop de burgemeester nog eens, zoals hij in zijn artikel in het  BD van zaterdag 5 april j.l. had gedaan, de juiste cijfers weergaf.

   
Nico Heijmans in debat met burgemeester Ton Rombouts. 

 foto's © paul kriele, 7 april 2014
Wethouder Geert Snijders die zijn betrokkenheid met en zijn zorgen over de Bartenbrug kwijt kon.
Snijders die de portefeuille van Ruud Schouten overnam, moest erkennen dat de traditie van het toekennen tot uitvoering van een eerste prijs uit de jaren lange wedstrijd van de BAi, wellicht een verkeerde keuze is geweest.
  

Ook gaf de burgemeester alle projecten aan en het feit hoe de stad, vergeleken bij gelijksoortige steden, er voor staat, o.a. op economisch en sociaal vlak.
Maar ook dat de gemeente het huishoudboekje op orde blijft houden. Na die verkoop van Essent en de PNEM is een visie uitgestippeld. ‘Het zijn niet alleen investeringen in grote projecten geweest,’ aldus Rombouts, ‘maar ook op gebied van het onderwijs [vmbo-scholen] 200 miljoen en nog wat zaken’.. En wat die grote projecten betreft, zei Rombouts tegen van de Zande: ‘U noemt op die zes pagina’s maar één project en dat is steeds de Muzerije. Er zijn in die twintig jaar honderden projecten geweest !’
Daarover werd dan ook lang gedelibreerd.
Overigens met investeren versterk je de positie van de stad. Daar was ook CDA-er Ben Wagemakers heel duidelijk in.

Rombouts die als opponent statenlid Nico Heijmans had, kreeg bijval van diverse oud wethouders en een reeks fractieleiders die nagenoeg allen – op de eerste rij- aanwezig waren. Dat was aanleiding voor Van de Zande te wijzen op het feit dat het hier geen verkiezingsdebat betreft.

-Rechts alle fractieleiders zaten op de eerste rij. Het leek wel of ze opgetrommeld waren ..wat we ook dachten van Hans Dona en Bart Eigeman..
vlnr: Ralph Geers [VVD], er tussendoor oud PvdA-wethouder Hans Dona, dan Eric de Rooij [Groenlinks], Lisette van der Swaluw [PvdA], Ben Wagemakers [CDA], Cecile Visscher [PSP], Jan Smit [D66], Paul van der Krabben [Bosch Belang] en Jan van Son [Rosmalens Belang].
 
-Rechts onder Muziek kwam van de gitarist van de Tilburgse band Sense: Burhan Yassin.

-Links onder: Op de zeepkist stond Daan Weijlen, als lid van de steungroepouders ' Brandon moet blijven'. Daan hield een pleidooi om de petitie voor uitgeprocedeerde asielzoeker Brandon te tekenen. 


foto's © paul kriele, 7 april 2014.

Aandacht voor armoede en fondsen opzetten
Heijmans wilde bijvoorbeeld het geld niet blijvend uitgeven, maar via fondsen [milieu en energie] aan de burgers ten goede laten komen, zodat het zich terug verdient.
Oud-wethouder Hans Dona zei dat een kenmerk van de raad in het verre verleden was dat ze treuzelde met investeren. Zo ging het ook met de nieuwe concertzaal.
Dona, die als bestuurder vertegenwoordigd was in het Brabants Dagbladconcern, liet ook duidelijk blijken geheel ontevreden te zijn met de redactie van dit onderzoeksproject: ‘Ik zou me schamen als er in mijn tijd zo’n artikel had gestaan.
Als wij die gelden toentertijd [jaren 80] aan de burgerij hadden uitgedeeld, zoals er nu sprake van is, had iedereen het misschien een beetje beter gehad. Maar dat uitdelen is nooit door de gemeenteraad
gefiatteerd. De stad heeft al die jaren te lijden gehad, eerder door gebrek aan ambities gehad, dan aan teveel ambities. Het geld is zeker niet verkwanseld door het uit te geven aan de burgerij.’

Maar op de kritiek over de ingrijpende bezuinigingen o.a. op de Muzerije, reageerde Rombouts: ‘Het is nog maar de vraag of ons beleid inzake de Muzerije goed of fout is geweest en dat gaf ook Muzerijedirecteur Theo de Veer aan: ‘Het is geen verloren race geweest. We zitten nog twee jaar in de transitie. Je kunt niets voorzien.’
Rombouts, die voor deze materie sprak voor de afwezige oud-wethouder Rodney Weterings, ‘Beter een paar grote klappers uitdelen, dan iedereen wat minder’.
Het gaat om een balans, benadrukte oud-wethouder Bart Eigeman. ‘Het toenmalige College heeft daar goed naar gekeken om een evenwicht te vinden tussen cultuur, onderwijs, infra-structuur. Ook al was er veel geld in kas, we hebben juist gekozen om selectief te zijn,‘ sprak Eigeman om de keuzes van scholen bouwen, wegen aanleggen en musea vernieuwen te bevestigen. ‘Prestiges. Nee! Het geld werd elke maand bijgeschreven bij al die arbeiders, bouwvakkers en technici, die het in hun loonzakje terug vonden.’

Paul van de Krabben van Bosch Belang wilde aandacht voor de armoede: ‘Het is mooi en aardig die musea, dat theater en de bieb, maar de stad zit wel met 11.000 mensen die in de bijstand leven en 50.000 die trekken van de chronisch zieken en gehandicapten regeling’.

Bibliotheken en armoede
De idee van de vaak wel populistische Van der Krabben om een referendum over armoedebestrijding te houden, gaf geen weerklank in de volle zaal die toch op andere momenten wel geregeld klapte.
Zoals bij de opmerking van Jan Smit van D66 die pleitte voor een kenniseconomie.’Investeer in de toekomst [bieb,theater en archief], waar je iets voor je hele leven aan hebt. Maar om dat met een armoedebeleid te gaan vergelijken, dat gaat niet op. Dat is onterecht,‘ aldus Smit, die bijval kreeg van Jan van Son van Rosmalens Belang, die zei dat investeren in de bieb niet ten koste gaat van de zorg en de armoedebestrijding. 
Ondanks dat nagenoeg alle stadsbibliotheken zijn opgeheven,  is de boekenuitleen op de schoolbibliotheken juist enorm toegenomen, reageerde Hans Dona op de kritiek van sluitingen door kinderboekenschrijfster Anmemarie Bon. Maar de kritiek luidde dat door die sluitingen de jongste kinderen en volwassenen een bibliotkeek missen. Maar daar gaf Dona geen antwoord op....  .'

Kortom: alleen met sterke stad kan een sociale stad zijn. Dat viel hier en daar te beluisteren. En er moet een balans zijn tussen sociaal en investeren. Afwegen is altijd al aan de orde geweest.

De redactie van het Brabants Dagblad, die van burgemeester Ton Rombouts en Hans Dona een veeg uit de pan kreeg ivm met het artikel van de onderzoeksredactie over de Essentgelden.
vlnr. fotograaf Marc Bolsius, stadsredacteuren Robert van Lith, Domien van der Meijden
en Paul Roovers.
Gespreksleider Theo van de Zande, collega Nynke de Jong en regisseur /hoofd stadsredactie Jos van de Ven ontbreken op de foto.

foto © paul kriele, 7 april 2014.

Eric de Rooij: ‘Wat te doen? Dat is: En .. En. Dat is de balans. Dus blijven investeren, ook in de aanpak van de armoede en in het onderwijs. Maar,’ zei Eric de Rooy van GroenLinks: 'We moeten vooruit kijken en vooruit denken. Op 19 november gaat het erom of we vooruit of achteruit gaan? ‘

Tot slot kwam raadslid De Rooij met de uitsmijter: ‘We moeten dit Brabants Dagbladartikel evalueren. Dat zijn we aan ons zelf verplicht.’ Waarop Nico Heijmans repliceerde: ‘De krant bekritiseert de politiek, maar de politiek kan hier niet de krant bekritiseren.’
Maar dat neemt niet weg dat 'de krant' ook op eigen initiatief tot bezinning mag komen over deze aanpak/publiciteit, zoals uit het publiek werd gesuggereerd.

Oprechte en eerlijke Snijders over hoofdpijndossier Bartenbrug.

Wethouder Geert Snijders werd bevraagd over het debakel van de Bartenbrug. Nynke de Jong wilde graag weten hoe Snijders emoties daar over zijn. Emoties als hij die brug elke dag passeert en emoties over het mislukken en de weerklank en commentaren daarover die je in de stad hoort.  Die kritiek is ook voor Snijders waarneembaar: 'Ik ben daarvan op de hoogte, aldus Snijders en ik ken die termen.
Maar we wachten eerst een onderzoek af hoeveel tijd het kost en hoeveel geld en of er nog risico's lopen als we de brug alsnog zouden afbouwen. Dan pas kunnen we verder.  En ook doen we dat als we een nieuwe brug zouden gaan bouwen. Daar dienen we ons goed over te beraden. Snijders moest wel toegeven dat er eigenlijk geen eer meer aan te behalen valt. Maar ik hoop gauw dat dit hoofdpijndossier achter ons ligt.  Pas dan moeten we eens kijken of het ook niet aan onze eigen organisatie heeft gelegen. Daar ben ik ook wethouder voor om de hand in eigen boezem te  kunnen steken,' sprak een eerlijke wethouder .

Reactie van PvdA op arikelenreeks in BD over Essentgelden

Beste partijgenoot,

Vorige week is er veel aandacht geweest in de media (O.a. Brabants Dagblad en Omroep. Brabant) over de besteding van de zogenaamde Essentgelden. Onderzoeksjournalisten kwamen met een artikel waarin de suggestie werd gewekt dat opeenvolgende colleges in de gemeente 's-hertogenbosch onzorgvuldig zijn omgesprongen met deze gelden en deze vooral zou hebben besteed aan prestigieuze projecten. De PvdA in 's-Hertogenbosch kwalificeert dit artikel als tendentieus en het bevat tevens halve en hele onjuistheden.

De PvdA heeft de afgelopen decennia deel uitgemaakt van verschillende colleges en is juist trots op de bereikte resultaten. Er is geïnvesteerd in de stad en onze stad staat er daardoor goed voor. We scoren hoog in diverse ranglijsten, bijvoorbeeld als het gaat om woonaantrekkelijkheid en cultureel klimaat. Ook de woonlasten zijn laag in vergelijking met andere steden. Er is geïnvesteerd in een veelheid aan projecten, die ten onrechte het predikaat prestigieus hebben gekregen. Zo is er fors geïnvesteerd in onderwijshuisvesting, het VMBO, de Brede Bossche Scholen. De gemeente heeft bijgedragen aan wijkvernieuwing zoals in Deuteren, Barten Noord en Haren, Donk, Reit. We hebben een fantastische museumkwartier wat een grote positieve impuls heeft gegeven aan de lokale economie in met name de binnenstad. De PvdA staat nog steeds achter de gemaakte keuzes. Investeren in een sterke stad leidt ook tot een sociale stad, zorgt voor werkgelegenheid en geeft ons ruimte een sociaal beleid te voeren. Tevens zijn delen van de Essentgelden ingezet voor WMO en armoedebeleid.

Het huidige college heeft dan ook besloten om te reageren middels een ingezonden stuk in het Brabants Dagblad wat zaterdag 5 april is geplaatst. Het artikel kunt u ook vinden op onze website.

Met vriendelijke groeten,

Deniz Özkanli, voorzitter
Lisette van der Swaluw, fractievoorzitter
Jeroen Weyers, wethouder


Terug naar boven