Overweg Orthen: Gemeente maakte onzorgvuldig voorbereid besluit

Printerversie
Gepubliceerd op: 23-12-2021 | Gewijzigd op: 23-12-2021
De gemeente heeft de Orthense overweg in de oude rijksweg niet zorgvuldig afgesloten. Die overweg die schuin het wegdek kruiste, was gevaarlijk voor onder meer fietsers. Het leidde tot ongelukken.  Door die overweg voor gemotoriseerd verkeer af te sluiten en bovendien de Ertveldweg toe te laten voor bredere vrachtauto’s, maakte de gemeente in 2018 een fout. Een buurtbewoner had in augustus 2020 tegen dat besluit bezwaar gemaakt omdat het onzorgvuldig was en onvoldoende gemotiveerd.
Bron: Brabants Dagblad dd.22122021

Bericht van 23 april 2020: Tunnel voor langzaam verkeer in oude rijksweg in Orthen /auto's moeten omrijden 
......
Spoorwegovergang in oude Rijksweg in 0rthen.

foto's © archief[onder]  en De Bossche Groenen 2019.
..................................

De gemeente [College van B&W] heeft besloten om de spoorwegovergang in de oude rijksweg in Orthen definitief te laten vervallen en daarvoor in de plaats een fiets- en voetgangerstunnel in de buurt aan te leggen.  Auto’s gaan dan gebruik maken van de Ertveldweg en het dijklint in Orthen. Deze conclusie trekt B&W  na een onderzoek naar vier mogelijke oplossingen. Waarbij ook de inzichten en perspectieven van ProRail, bewoners en andere belanghebbenden een rol hebben gespeel
Uit alle resultaten blijkt  dat de gemeente de overweg niet op een veilige manier open kunnen houden. Met een fiets- en voetgangerstunnel in de buurt van de spoorwegovergang wordt gekozen  voor een verkeersveilige oplossing. Daarmee wordt de verbinding van Orthen met de rest van ‘s-Hertogenbosch in stand gehouden. 
Deze oplossing  heeft als voordeel dat langzaam verkeer geen wachttijd meer heeft voor het spoor.  Ook kan in de toekomst - als het nodig is- een geluidsscherm worden geplaatst. Enig bezwaar is dat de automobilist ietsjes meer reistijd nodig heeft.” 
Het maken van een tunnel voor langzaam verkeer kost veel geld. Daarvoor heeeft de gemeente nog geen geld beschikbaar. Als de raad voor deze oplossing kiest, gaat 'Den Bosch' andere overheden vragen om een bijdrage. Het resterende bedrag - hoeveel is nog onbekend-  moet de gemeente bijspringen. Dat volgt uit het uitwerkingsplan voor de  fiets- en voetgangers tunnel.

Bericht van 5 februari 2020: Raad gaat kiezen uit drie plus één varianten
Na overleg met omwonenden door wethouder Ufuk Kâhya zal de gemeenteraad in mei een besluit nemen over de aanpak van de Orthense overweg. Zij krijgt dus vier varianten voorgelegd en de mening van de Orthenaren.In de raad is de PvdA tegen variant 4.

Na de Bossche Groenen hebben ook ook de PvdA  en de SP  [brief dd. 23012020 resp. 27012020] vragen over de Orthense spoorwegovergang, met name nadat er een vierde variant [algehele afsluiting] is komen opdagen, gesteld.
De gemeente antwoordt   dat Arcadis drie varianten heeft onderzocht, voorstellen die met het verkeersatelier zijn besproken.   
-Verdere verbetering van de huidige, tijdelijke spoorwegovergang. Deze overgang voor fietsers en voetgangers is dan blijvend
-Een haakse overweg die geschikt is voor auto’s, fietsers en voetgangers;
-Een tunnel voor fietsers en voetgangers onder het spoor door.
 Arcadis deed  een aanbeveling voor een vierde variant: volledige afsluiting van de spoorwegovergang en gebruik maken van bestaande onderdoorgangen (Treurenburg en/of Zandzuigerstraat). Deze vierde variant is maandag 20 januari jl. met de 23 deelnemers van het verkeersatelier besproken.
We zijn in afwachting van het definitief rapport van Arcadis. Zodra deze rapportage gereed is wordt deze gedeeld met de raad en de deelnemers aan het verkeersatelier. Dat rapport zal met de vier varianten worden beoordelen op veiligheid, bereikbaarheid, leefbaarheid en financiële haalbaarheid. Het is aan de raad om een voorkeursvariant te kiezen. 

Vragen door Bossche Groenen  over Orthense spoorwegovergang dd 28 januari 2020
Dinsdagavond 28 januari 2020 stelt De Bossche Groenen vragen aan B&W over de voorgenomen aanpak van spoorwegovergang  in oud -Orthen.
B&W stelde drie ingrepen voor, maar voegde er eentje aan toe, een actie die nogal wat commotie veroorzaakte doordat de omwonenden niet vooraf waren ingeseind. Die variant is het totaal opheffen van de overgang waardoor bewoners van de rijksweg moeten omlopen, fietsen of omrijden viaTreurenburg of de Rietveldenweg-Zandzuigerstraat
Van deze drie was men wel op de hoogte:
1. Een verkeersbesluit te nemen om de gelijkvloerse spoorwegovergang Orthen af te sluiten voor het gemotoriseerd verkeer op een zo kort mogelijke termijn;
2. De spoorwegbeheerder ProRail de mogelijkheid te bieden een haakse oversteek voor fietsers te maken;
3. Samen met ProRail, bewoners en andere belanghebbenden de benodigde maatregelen voor de veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid voor de middellange en lange termijn verder uit te werken met als uitgangspunt een ongelijkvloerse spoorwegovergang;

Als meer omgevingsmaatregelen :
4. ProRail te verzoeken met voorrang de maatregelen ter verbetering van het woon- en leefklimaat op het gebied van geluids- en trillingsoverlast te realiseren rekening houdend met de maatregelen op korte, middellange en lange termijn 
5. De nadere uitwerking van de fietssnelweg ter hoogte van de Ertveldplas in voorbereiding te nemen ter verbetering van de noord – zuid fietsroute 

6. de kosten die gemoeid zijn met de korte termijn maatregelen voor de gemeentelijke infrastructuur ten laste van de gemeente een budget beschikbaar te stellen groot €30.000, vanuit het investeringsplan 2018 post “aanpak onveilige infrastructuur.

De Bossche Groenen vraagt: of de variant die is toegevoegd klopt, en waarom die is toegevoegd en vraagt ook  welke variant de voorkeur heeft van het College.  En tot slot:  hoe kan B&W weer het vertrouwen inwinnen van  de Orthenaren?  

Terug naar boven