Na vragen BVP: Toename toewijzing woningen statushouders,valt mee

Printerversie
Gepubliceerd op: 25-01-2017
De gemeente antwoordt [ dd. 25012017] op vragen van de BVP [brief dd. 06012017] over meer woningen die in 2016 aan statushouders zijn verleend dan het aantal dat door het Ministerie van Justitie en Veiligheid volgens een taakstelling was aangegeven, heeft te maken dat er in de laatste maanden van 2016 veel familieleden een vergunning hebben gekregen en naar Nederland zijn gekomen. Deze zogenaamde nareizigers zijn voornamelijk in november en december ingetrokken bij de eerder gehuisveste gezinsleden. Ook zij tellen mee voor de taakstelling. 
Het aantal 'teveel’ gehuisveste vergunninghouders wordt verrekend met de taakstelling van de eerste helft van 2017. Daarmee resteert voor de eerste helft van 2017 van de taakstelling van 115 een aantal van 74 te huisvesten vergunninghouders.  
 
BVP: Worden er in 2017 meer woningen aan statushouders toegekend dan de taakstelling van de staatssecretaris heeft aangegeven? Gemeente: Voor de eerste helft van 2017 zal de huisvesting van vergunninghouders niet leiden tot een verhoging van de wachttijden van woningzoekenden, deels komt dat doordat de nareizende gezinsleden naar Nederland komen en intrekken bij de eerder gehuisveste vergunninghouder (daarvoor zijn dus geen extra woningen nodig).

BVP: Worden de wachttijden van ingeschreven woningzoekenden nog langer? Gemeente: Anderzijds worden in het voorjaar 125 nieuwe tijdelijke woningen opgeleverd, waarmee er extra aanbod voor vergunninghouders én andere spoedzoekers ontstaat. Voor de eerste helft van 2017 zal naast de tijdelijke woningen slechts een zeer beperkt aantal reguliere sociale huurwoningen nodig zijn om aan de taakstelling te kunnen voldoen.
Nogmaals: de gemeente heeft geen invloed op na-reizigers: niet wat betreft het wel of niet verkrijgen van een verblijfsvergunning en niet wat betreft het moment dat zij naar Nederland komen en voor onze taakstelling geteld worden.

Mogelijke positieve saldo's die kunnen ontstaan l worden verrekend met de taakstelling voor de volgende periode, waardoor deze weer wat lager uitvalt.