KPN-complex: Infoavond Boelens de Gruyter voor omwonenden KPN

Printerversie
Gepubliceerd op: 27-11-2019 | Gewijzigd op: 27-11-2019
Boelens de Gruyter heeft omwonenden  in het Zuidwalgebied  de 'transformatieplannen' aangekondigd van het KPN-complex aan de Prins Bernhardstraat. In  de brief [dd. 26-11-2019]  nodigt de projectontwikkelaar/Investeerder hen uit voor 'een informatieavond'. 
Boelens de Gruyter, die naast Amsterdam ook in Den Bosch, aan het Nachtegaalslaantje kantoor houdt,  meldt dat de 'introductieavond met toelichting' op de plannen plaats vindt op 11 december 2019 in het KPN-gebouw aan de Prins Bernhardstraat .
 
... KPN-complex in Prins Bernhardstraat. Het voormalige magazijngebouw.


foto © paul kriele, 18 januari 2018.
.

Bericht van 8 november 2019 KPN-complex: Aanvraag bouwen via sloopvergunning
Boelens De Gruyter, de eigenaresse van het KPN-complex in de Prins Bernhardstraat, heeft  op 8 november 2019 [datum publicatie Gemeenteblad*] een sloopvergunning aangevraagd.  Tenminste die fase gaat vooraf aan een bouwvergunning  die procedureel, eerst moet worden verleend.
*Gemeenteblad:  Prins Bernhardstraat 12-14 's-Hertogebosch het verbouwen van een pand.  
Omgevingsvergunning .

Bericht van 30 september 2019 Voorlopig nog geen sloop KPN-complex
 
KPN zijde Weversplaats

Dagelijks, en zelfs op zondag, is  Ducdalf bezig met he tleeghalen van het  interieur van het KPN-complex.
Onverwacht, zelfs nog
sloop op een eerste dag van de
nieuwe week 40 van KPN's
interieur, stopte de werkzaamheden van Ducdalf en trok het materieel maandagmiddag
30 september 2019 weg. 


foto © paul kriele. 29 september 2019.

...........................................................
 

De sloop van het KPN-complex is voorlopig niet aan de orde. De gebouwen aan de achterzijde van de Prins Bernhardstraat, met name aan de zijde Weversplaats en de Mortel, gaan tegen de grond voor nieuwbouw. Dat komt omdat eerst de bouwprocedure ivm de vergunningenaanvraag nog doorlopen moet worden. Het betekent dat pas in de loop van 2020 [ 2e kwartaal] met de sloop van deze gebouwen kan worden begonnen. Dat meldt woordvoerder Rogier Rombouts van Boelens De Gruyter, de eigenaar van het complex.

Wethouder Roy Geers antwoordt dd. 03102019 naar aanleiding van de visie Zuidwalgebied:
De ontwikkelende partij voor het KPN complex zal binnen de in de visie Zuidwalkwartier opgenomen ruimtelijke en functionele kaders een bouwplan ontwikkelen en daarvoor een omgevingsvergunning aanvragen. Het college van burgemeester en wethouders zal vervolgens een ontwerp-omgevingsvergunning gedurende 6 weken ter inzage leggen. Tijdens deze terinzagelegging kunnen zienswijzen worden ingediend. Op het moment dat een ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage wordt gelegd, zal uw raad hierover geïnformeerd worden via een raadsinformatiebrief. Daarin zal verantwoord worden dat de herontwikkeling van het KPN complex past binnen de door uw raad vastgestelde kaders in de visie Zuidwalkwartier. Het college zal de eventueel ingekomen zienswijzen op het bouwplan beoordelen en een besluit nemen over de aanvraag omgevingsvergunning. 
 
Bericht van 10 mei 2019: In de  Mortel archeologisch onderzoek voortgezet
BAAC heeft vrijdag 10 mei 2019 het archeologisch onderzoek op het KPN- complex  op de binnenplaats  aan de Mortel het archeologisch onderzoek voortgezet.  Daar werden al oude muurresten aangetroffen. 
De Mortel was, voordat de Prins Bernhardstraat in 1935-1936 werd aangelegd, nog de uitvals- em invalsstraat van en naar de binnenstad. In de steeg [voorheen was het ook de Mortelsteeg...] stond ten eerste al vooraan [nr.3]  de synagoge [*1843] en een lintbebouwing van kleinere huisjes en-naast de kazerne een latrine/'toiletgroep '.
 
.......d


De binnenplaats van de KPN aan de zijde Mortel,
waar BAAC het archeologisch onderzoek voortzette.

........................................................................................................
Hier ligt de oorspronkelijk donker kleurige
ondergrond al kort onder de maaiveld.

foto's © paul kriele, 10 mei 2019. 

In de Mortel stond aan de zijde van de kazerne een enkel huisje: o.a. van een schoenmaker en een rijtuigschilder.
Aan de onevenkant begon het dus met de synagoge [vanaf 1843, later in een groter gebouw] en daarop van onder meer  een kleermaker, metselaar, muzikant [Heesbeen], granietwerker en een sigarenmaker. 
Ook zou er in deze omgeving een mansio, een groot huis van een rijke Bosschenaaar hebben gestaan.

Bericht van dinsdag 7 mei 2019: BAAC start archeologisch onderzoek KPN complex
Leden van de BAAC zijn dinsdagmorgen 7 mei 2019 begonnen met archeologisch onderzoek  op het terrein van het grotendeels  te slopen KPN-complex, gelegen tussen de Prins Bernhardstraat, Oude Hulst, Weversplaats en De Mortel.
Daar is door Barten een kuil gegraven om op oorspronkelijke donker kleurige zandlagen uit te komen. Maar de kuil van een meter of vijf diep ligt zo onhandig/gevaarlijk voor de onderzoekers dat ze er niet eens meer in mogen. Aan de zuidkant bevindt zich een oude olietank en aan de andere [gebouwen-] kant  van de kuil de grote [parkeer-]kelder onder het gebouw. Door de diepte en die tank kan er voor de archeologen gevaar voor instorten bestaan.
Dus... of er nog wat gevonden wordt is de vraag. Later zal ook op het binnenplaatsje,  aan de zijde De Mortel, een sleuf worden gegraven of het zin heeft daar verder onderzoek te doen. De medewerkers staan in witte overals omdat er mogelijk asbest in de grond zit.
Woensdag 8 mei 2019  is het onderzoek door BAAC voortgezet, maar ook dat gaf geen resultaat. 
Ontwikkelaar Boelens De Gruyter
Rogier Rombouts van Boelens DeGruyter voegt hier nog aan toe dat '...het graven van proefsleuven is bedoeld om alvast de archeologische waarde van het gebied in te kunnen schatten. Tot nu toe zijn er geen archeologische vondsten gedaan,' aldus Rombouts.  
 
.......


KPN-complex
Op het binnenterrein/parkeer
plaats van het KPN-complex
aan de Prins Bernhardstraat is
een proefsleuf gegraven of het
de moeite loont 
om, voorafgaand aan de
sloop, daar archeologisch onderzoek te gaan doen.


Op de foto's onder meer Ingrid Cleijne en Sjaak Mooren.

foto's © paul kriele, 7 mei
2019.

 

Terug naar boven