Start bouw Graduate-universiteit Mariënburg oktober 2016, mits...

Printerversie
Gepubliceerd op: 02-02-2016 | Gewijzigd op: 06-04-2016


Overvolle kapel klooster Mariënburg

De informatieavond over de toekomstige
universitaire vooropleiding Graduateschool in klooster Mariënburg trok dinsdagavond 2 februari 2016 
circa 250 bezoekers, waarvan veel omwonenden.


foto © paul kriele, 2 februari 2016.

Op de informatieavond dinsdag 2 februari2016 rond de toekomstige universiteit [Graduateschoo] in het klooster Mariënburg kwamen uiteraard bezwaren van de omwonenden [parkeeroverlast + bouwoverlast] en de procedure ter sprake. Mochten er geen bezwaren volgen dan kan op zijn vroegst de bouw van de definitieve huisvesting in oktober 2016 aanvangen. Maar al eerder -mei 2016 - kan de bouw van de voorlopige huisvesting- in een gebouw op het binnenterrein [Manresa]- al in mei dit jaar aanvangen. Omdat her hier om een tijdelijke huisvesting gaat verlopen de procedures in dat geval soepeler.
Titel Pdeng
In dat menresagebouw start in september 2016 de masteropleiding ondernemerschap naar 'Pdeng'*. Die vleugel is gelegen links achter het kloostergebouw, gezien vanaf de St.Janssingel. Het is een twee jaarlijkse opleiding waar tezamen 300 studenten aan delenemen.
Daarnaast komen er nog eens tezamen 100 studenten P'deng en een wetenschappelijke staf voor hun promotie resp. voor de begeleiding van de promovendi.

In september 2017 wordt de oplevering van de definitieve situatie verwacht.

PDEng
Pdeng is een mastertitel van een technologische opleiding. In de tweejarige opleiding wordt de technologische kennis vergroot en vindt er een training plaats hoe die in de praktijk toe te passen.
Daarnaast wordt aan professionele vaardigheden gewerkt, om  de carrièrekansen te vergroten.
Na afronding van de opleiding heeft de student de titel Professional Doctorate in Engineering (PDEng) behaald.

Koopopcontract
Kadans kocht behalve het hoofdgebouw en de kapel aan de Sint Janssingel, ook het haakgebouw [met uitzicht op het 'Stadspark' in de Uilenburg, het pand St.Janssingel 91 [v/h de Stichting Van Lanschot] en Vughterstraat 93, de voormalig rectorswoning van de zusters JMJ.
Informatie
Kadans Vastgoed [eigenaar en ontwikkelaar] en de gemeente stellen naast een emailadres* voor vragen een klankbordgroep* in met een brede vertegenwoordiging. 
Het plan verschijnt binnen twee weken ook digitaal. www.marienburgcampus.org 
Er is ook een vraagstelling mogelijk via internet: marienburg@s-hertogenbosch.nl 

De sprekers op de informatieavond rond de
oprichting van de Graduateschool in de kapel
van het klooster Mariënburg op de Sint Janssingel.
vlnr Wethouder Eric Logister, rector maginficus van de Tilburgse Universiteit Emile Aarts en Kadansdirecteur Wim Boers, eigenaar en ontwikkelaar van dit complex. 
 
-Links: Willen van der Made sectordirecteur
van de gemeente, wethouder
Eric Logister van Onderwijs, Grondzaken
en Stedelijke Ontwikkeling
en Wim Boers directeur van Kadans
Vastgoed.

foto's © paul kriele, 2 februari 2016.

De opkomst was groot. In de kapel, straks de oplopende collegezaal, zat met zeker 250 belangstellenden vol.

Markant was dat de moeder overste van de zusters JMJ, zuster Laetitiea als eerste spreker een historische terugblik gaf. Laetitia eindigde met de roeping die zij als zuster had: het onderwijs. 'Ik heb altijd gehoopt dat er -door vernieuwing- weer de tijd terugkeert naar de oorspronkelijke bestemming: onderwijs. We zijn ook als kweekschool begonnen. Daar is later het 'moederhuis' met 160 zusters bijgekomen.
We staan hier op heilige grond. Deze plaats was eeuwen lang[eerste keer vanaf 1423 met de contemplatieve orde van de zusters Fransicanessen] een heilige plaats. Pas eeuwen na de reformatie -in 1896- kocht de orde van JMJ [gehuisvest in de Postelstraat]  in de Uilenburg het zgn. Zwartmakershof. De opzet was aan de -toenmalige Westwal [later St.Janssingel] - een kweekschool te bouwen. Moederhuis en klooster in de Postelstraat waren te klein geworden.
Uit respect voor de middel eeuwse zusters hebben  we de oude naam Mariënberg teruggebracht. Onze roeping was onderwijs te geven. Dat deden we in NederIand en later in India, Indonesië, Australië en Afrika.
De eerste steen van het nieuwe Marienburg werd gelegd in juli 1897. De kosten bedroegen Hfl. 100.000, de pilaren in de kapel kostte elk  Hfl. 1000,- .Hier zijn we onze levensweg begonnen.Moeder- overste van de zusters JMJ in
Den Bosch, zuster Laetitia Aarnink.
met een teruglbik op het kloosterleven in Mariënburg  en een wens voor de nieuwe gebruikers.

foto © paul kriele,  2 februari 2016.

We zijn erg gelukkig dat klooster en kapel de bestemming onderwijs krijgen. Dat sluit aan bij de roeping die de zusters van ons klooster steeds hebben.
 We dragen het gebouw in vertrouwen over aan Kadans. Dat we dit weer een heilige plaats zal worden voor jonge mensen die werken aan hun toekomst.'
Zuster Laetitia tot slot: 'Het is goed. Er is een begin, een uitbloei en een einde.'

De overgebleven zusters hebben een appartementje gekregen in de kloosters in Boxtel en Heeswijk.


-Hieronder het hoofdgebpuw met de kapel [staks de Collegezaal] en er achter het atrium [een belevingsplein] . Rechts erachter ligt het haakgebouw [grenzend aan de tuin in de Uilenburg .Dat gaat dienen voor studentenlogies.

-Rechts: Het zgn. Haakgebouw, dat reikt tot in de Uilenburg en bestemd wordt als logies voor studenten en overblijvende professoren.Op de achtergrond de kapel die gaat dienen als collegezaal.
De nu ommuurde tuinen worden opengelegd maar wel 's avonds door een smeedijzeren hek afgesloten.

foto's © paul kriele, 20 mei 2014 [onder],
21 december 2015 [r.-onder]  en 2 februari 2016 [r.].Wim Boers van Kadans Vastgoed heeft het perceel met alle religieuze relikten gekocht. ‘Het is voor ons geen belegging,’ zo stelde Boers moeder overste gerust. 'We zijn er trots op dat we dit uniek pand hebben kunnen verwerven. Het complex blijft zoals het is. Maar we brengen het wel in de tegenwoordige tijd. Het is goed door de orde onderhouden, maar er moeten wel veel technische ingrepen gebeuren en aan de buitenkant restauratiewerk worden verricht.'
De architect is Bierman-Henket, een bekend bureau in Den Bosch.

Vughterstraat
 
Vughterstraat links de nrs. 95 en 97, maar het
derde pand van links is de voormalige rectorswoning van de zusters JMJ. Dit gesloten pand werd ook door
Kadans gekocht. Het gaat voorlopig dienen als kantoor
.

foto © paul kriele, 5 augustus 2015.

Wethouder Eric Logister en Kadans antwoorden op de vraag: 'Waarom die haast?' 'Dat we haast hebben komt ook doordat het hier om ICT en data gaat,' zo stelde ook de wethouder en de rector magnificus Emile Aarts. 'Deze branche is sterk in ontwikkeling. We willen voorkomen dat we achter lopen en professoren en student door de concurrerende opleidingen worden weggetrokken. Daarom begint al eind dit jaar de eerste bouwactiviteiten.'
Dat leidde tot vragen over veiligheid en parkeergebrek op de St. Janssingel. Het gaat om in totaal circa 300 [studenten, staf, promovendi en bewoners] personen. Bewoners komen veelal uit het buitenland en gaan per openbaar vervoer. Maar voor inlandse studenten en professoren zal een parkeerregeling op een transferium orden geregeld. Maar in de buurt zijn in totaal 75 plaatsen beschikbaar. Laden en lossen gebeurt op het binnenterrein en de aan –en afvoer van bouwmaterialen gebeurt via de Uilenburg.
Dat het druk wordt in de omgeving staat vast. Past deze aanpak wel in een Jeroen Boschjaar? was de vraag van een buurman. Maar zegt wethouder Eric Logister Je kunt de stad niet op slot zetten. Ook nieuwe ontwikkelingen dien een plek te krijgen.’

-Links boven: Emiel Aarts, de rector
magnificus van de Tilburgse universiteit.
-Boven: Wim Boers van Kadans,
de projectonwikkelaar die dit complex kocht.

Nr. 1 Hoofdgebouw met ingang en kelder in sousterrain nr. 2 Kapel die collegezaal met balkon wordt voor 220 studenten.De kapel kan ook voor bepaalde evenenementen teruggegeven worden aan debewoners van Den Bosch.
nr. 3 Atrium, binnenplein waar ontmoetingen en ontspanningsmomenten kunnen worden gehouden.
nr. 4 Manresa, eerste tijdelijk  universiteitsgebouw.
nr. 5 Haakgebouw voor een studentenhotel
nr. 6 Walpoort: Oude middel eeuwse kapel wordt kantoor
.

foto's © paul kriele, 2 februari 2016
 


In de klankbord groep zitten afgevaardigden van de gemeente, omwonende /Blb, VVE, Centrum Management, Kadans en Monumenten belangen organisaties.

Logister: ’We hebben stevig onderhandeld en hete avonden beleefd. Maar we zeiden ook dat we hiervoor niet de hele omgeving op zijn kop gaan zetten voor slechts 10 of voor slechts 5 jaar.
We gaan een duurzame samenwerking aan. In de 21ste eeuw is dit onderwijs- data science -aansluitend bij de economische opgave van de stad: de ICT economy gezond houden. Daarom moesten we deze kans gewoon pakken.’

Bijzonder is nog dat het voormalige appartement van wijlen mgr. Bluyssen opSint Janssingel 92 dienst gaat doen als beheerderswoningTerug naar boven