Koninklijke onderscheidingen van 24 april eindelijk uitgereikt

Printerversie
Gepubliceerd op: 03-07-2020 | Gewijzigd op: 04-07-2020
Bij onderstaand bericht van 24 april 2020 hoort de daadwerkelijke uitreiking van de koninklijke onderscheidingen. Dat was door de corona epidemie op 24 april j.l. niet mogelijk. Pas vrijdagmiddag 3 juli 2020 werd in het Jeroen Bosch Art Center door burgemeester Jack Mikkers aan 16 inwoners van Den Bosch de versierselen uitgereikt behorend bij hun koninkllijke onderscheiding.
De 17 gedecoreerden die op vrijdagmiddag 3 juli 2020 bijeenkwamen om de versierselen
behorend bij hun onderscheiding in ontvangst te nemen. Rechts burgemeester Jack Mikkers en middenin vooraan De kinderburgemeester Saleisha.
,

Koninklijke onderscheidingen vrijdag 24 april 2020 Burgemeester Jack Mikkers heeft vandaag, vrijdag 24 april 2020 op een wel heel originele manier de koninklijke onderscheidingen uitgereikt. Nou ja, uitgereikt, hij gaf de decorandi een telefoontje met het bericht dat ‘..het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd hen te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau’. Omdat het door de Coronacrisis niet mogelijk was de gedecoreerden thuis te bezoeken heeft de Koningstheateracademie alle 17 gedecoreerden aan ‘huis bezocht’ en -op afstand- een persoonlijk waarderingslied laten klinken. De versierselen worden later dit jaar door burgemeester Mikkers opgespeld.

Dit jaar lijkt de ‘regen’ wat karig: slechts 8 Bossche inwoners, één Empelse, zes Rosmalens en twee Nulandse inwoners werden tot lid in de Orde van Oranje Nassau verheven. Andere jaren beliep dat aantal tot in de dertig. Weet je hoe dat komt..? Mikkers vespreidt de lintjesuitreiking over het hele jaar, terwijl zijn voorganger Ton Rombouts die ceremonie concentreerde nabij Koninginnedag resp. Koningsdag.

Uit ‘s–Hertogenbosch
-Huub Finkers (91 jaar) was als vrijwilliger bij de Parochie Pastorale Eenheid Heilige Maria & Heilige Johannes [kortweg Sint Jan] [van 1977-2000] coördinator evenementen en dagelijks aanwezig als toezichthouder [1977-2000]. Ook was deze ras Bosschenaar lid van het kerkbestuur [1986 t/m 1994. In 1977 werd Finkers tot 2002 de coördinator van het team dat de beroemde kerststal van de Sint-Jan ontwerpt en opbouwt. Finkers nu 91 jaar!, die adviseur was van de Vincentiusvereniging, bleef nog tientallen jaren uren per week aanwezig voor het onderhoud van de kerkelijke objecten in goud/zilver/brons. Ook was hij actief bij de plaatselijke Taal Afasiegroep [vanaf 2000] waar hij o.a. lessen voor bereidde, les gaf, en een taaltraining ontwikkelde en de inzet van vrijwilligers coördineerde.
 
Koninginnelaan
De 91-jarige Huub Finkers nam
met zijn vrouw Jacqueline Finkers
de aubade en gelukwensen van
enige hoogte in ontvangst.


foto © henk van esch, 24 april 2020.

-Henriette van den Bosch-van den Heuvel (74 jaar) was de afgelopen 53 jaar mantelzorger en vanaf sinds 2013 vrijwilligster bij BrabantZorg [het Zonnelied] en vanaf 2018 vrijwilligster bij wijkcentrum De Stolp.

-Bert van Heeswijk (73 jaar) is vanaf 2002 als vrijwilliger actief binnen de Oeteldonksche Club en vanaf 2008 specifiek bij de Stichting Veur Mekaor en vanaf 2013 bij de Stichting Nationaal Oeteldonks Gemintemuzejum.Ook was hij bestuurslid van Sociaal Cultureel Centrum de Helftheuvel [2003-2010], bestuurslid van muziekgezelschap De Vriendenkring [2008-2018] en bestuurslid van carnavalsvereniging De Gieters [jaren ‘80 en ‘90] waarvan [2009-2012] penningmeester.

-Nanda Punt-den Bakker (73 jaar) is vanaf 1983 (deels) vrijwilligster bij de Protestantse Gemeente Daar was zij diaken [1983-2012]en daarna ouderling. Ook was zij bestuurslid van de werkgroep Speciale Gastendag [vanaf 1983], in welke periode zij als diaken heeft gefunctioneerd in de diensten van de ziekenhuiskapel. Sinds 2008 maakt zij deel uit van de schrijfgroep van Amnesty International.

- Weintje Batterink-Jaarsma (75 jaar) was vrijwilligster in de Protestantse Kerk in Bergen op Zoom [ziekenbezoek en fiets- en taallessen]. Vanaf 1993 is zij een actief lid van de Protestantse Gemeente ’s-Hertogenbosch waar zij ook aan ziekenbezoek doet. Ook was Weintje Batterink [vanaf 2010] actief bij BrabantZorg [woonzorgcentrum Noorderkroon]. Daarnaast is zij [vanaf 1995] mantelzorgster voor haar ouders, een tante, diverse vriendinnen, buren en sinds 2018 voor haar schoonzus.

-Pieter van de Laar (69 jaar) is na de tsunami in Sri Lanka [2004] begin 2005 met eigen financiële middelen naar het rampgebied gereisd om daar als wederopbouwhulp o.a. mee te helpen bij de huizenbouw en het aanleggen van waterreservoirs. In 2005 richtte hij de [Nederlandse] stichting Pikaspon Foundation op, die niet alleen geld [intussen al €1,5 miljoen] inzamelt, maar daar ook actief meehelpt en bijdraagt aan de ontwikkeling van het land. In die tijd zijn er dankzij inzamelingsacties onder meer containers met goederen naar Sri Lanka afgereisd. Vanaf die tijd zijn er ongeveer 500 huizen, een kleuterschool, zes basisscholen en twee vmbo-scholen gerealiseerd.

- Gerrie van de Meerendonk (63 jaar) uit ’s-Hertogenbosch is secretaris/aanspreekpunt van de Vereniging van Eigenaren Lepelstraat 1 t/m 31 [vanaf 1983]. Waarin verdisconteerd zit de administratie van de Algemene Leden Vergaderingen en het contact met gemeente. Daarnaast was Gerrie van de Meerendonk voorzitter van ontspannings- en sportvereniging Blinck [werknemers Essent], met o.a. de organisatie van toernooien voor diverse sporten, evenementen en jubileumactiviteiten. Decorandus onderhoudt nog steeds de website en de nieuwsbrief.

Uit Empel
-Maria van der Aa-van der Dussen (65 jaar) is coördinator van alle collectes in Empel voor de Nederlandse Brandwonden Stichting [vanaf 2000] waarvan zij lid is [vanaf 1993] en penningmeester van de EHBO-vereniging Empel [vanaf 2000]. Ook was Maria van der Aa vrijwilligster bij de Stichting Gemeenschapshuis Orthen [1998 t/m 2012], secretaris [2001 t/m 2012] en wederom vrijwilligster bij Stichting Gemeenschapshuis Orthen vanaf 2012]. Tot slot is zij actief bij de Orthense Harmonie [vanaf 1998] waar zij de bardienst en hand- en spandiensten verricht.

-Tiny Huisman-Roodvoets (80 jaar) is vrijwilligster geweest bij kindcentrum ’t Wikveld [1976-1993] en vanaf 1994 was zij daar in vaste dienst. Na haar pensionering (2004) is Tiny Huisman daar ctief gebleven op allerlei vlakken: tuinonderhoud, beheerder van de gymzaal en huishoudelijke hulp. Ook is aanspreekpunt voor de schoonmakers en voor de kinderen bij kleine ongelukjes.

Uit Rosmalen
-Els van der Sanden-Paumen (73 jaar) was in loondienst van zorginstelling Vivent [locatie Mariaoord / 1992-2006]in welke periode zij –onbezoldigd- de rol van secretaris van de cliëntenraad op zich nam. Daarnaast was zij collectant voor goede doelen [o.a. voor India] [1981-1993] en verzorgde zij de bloemen in de Christofoorkerk [Sint-Michielsgestel]. Ook was Els van der Sanden actief bij de hulpdienst van Farent [1999-2012], waar zij ook coördinator was. Tussen 2007-2016 was zij mantelzorgster voor meerdere persoon [chauffeursdiensten en financiële zaken]. In 2011 richtte Els de Familie- en Betrokkenenraad van Reinier van Arkel op waar zij nog steeds voorzitter van is.

-Henk van Bakel (78 jaar) was penningmeester van de Wereldwinkel Rosmalen [[2005-sluiting 2017] en vanaf 2004 vrijwilliger eerst in de Lambertuskerk, later in samen met de Laurentiusparochie op gebied van financiën, secretariële zaken en automatisering en digitalisering. Henk van Bakel maakt nog altijd de notulen van de bestuursvergaderingen en van het pastoresoverleg.

-Jan van den Broek (62 jaar) vrijwilliger [vanaf 1990] bij de Parochie Pastorale Eenheid Heilige Maria & Heilige Johannes [kortweg Sint Jan] in de functies: oprichter en begeleider van de jeugdcatechese [1994-2001], redacteur van het parochieblad en voorzitter van de parochievergadering [2003 t/m 2011]. Daarnaast was Jan van den Broek lid van de werkgroep woord- en gebedsvieringen [2004 t/m 2009]. Vanaf 2009 is hij lector en vanaf 2006 reisleider van parochiereizen. Jan van den Broek is ook nog bestuurslid bij de golfclub Rosmalen [vanaf 2004].

-Simone Schuurmans-Poort (76 jaar) was bestuurslid [secretaresse] van de ouderraad basisschool De Vlek [1980 t/m 1992] en aansluitend secretaris van het Schoolbestuur Stichting Onderwijs – en Wijkbelangen Sparrenburg. Zij was ook vrijwilligster bij de Parochie Pastorale Eenheid Heilige Maria & Heilige Johannes [vanaf 1985] in de functies voorganger bij Woorddiensten en lid van de Avondwakegroep. Daarnaast administratrice in de Bernadetteparochie in Maliskamp, later in de Laurentiuskerk in Rosmalen. Simone Schuurmans nam ook zitting in diverse werkgroepen en Siomone is ook acoliet. Van 2007 tot aan de sluiting van de Wereldwinkel in Rosmalen in 2017 was zij daar vrijwilligster welke werk zij heeft voortgezet in de Wereldwinkel Berlicum.

-Ingrid Nijskens (66 jaar) was vrijwilligster [vanaf 1985-1998] bij het gezondheidscentrum Samen Beter en bij de Wijkraad Oost [2000-2014] als penningmeester en redacteur van de website. Daarnaast is zij lid van de adviesraad WMO ’s-Hertogenbosch [vanaf 2012] en vervult diverse (bestuurs)functies binnen de Wijkraad Molenhoek [vanaf 2014].

-Margreet van Dijl-Glas (72 jaar) was lid van het Ombudsteam PvdA ’s-Hertogenbosch [2007 t/m 2018] en vanaf 1995 vrijwilligster bij de Wijkraad Hintham, onder meer als wijkraadslid, lid van de commissie Welzijn, secretaris van het Buurtbeheerteam, lid van de commissie 'Kijk op de Wijk’, gastvrouw en lid van de commissie 'Welzijn en Zorg’. Vanaf 2010 is Margreet van Dijl bestuurslid van Sociaal Cultureel Centrum De Biechten en vanaf 2009 lid van de commissie Belangenbehartiging van de ouderenvereniging HEVO Rosmalen.

Uit Nuland
-Piet van Schijndel (71 jaar) was penningmeester van het RIAGG [1990-1996] en lid van de Raad van Bestuur RIAGG ’s-Hertogenbosch [1996-1998]en lid van de Raad van Toezicht GGZ ’s-Hertogenbosch [1998 t/m 2003]. Ook trad Piet van Schijndel op als lid van de wedstrijdcommissie Golfclub Rosmalen [1999 t/m 2003], waarvan hij ook voorzitter werd [tot 2010]. Daarnaast was hij penningmeester van de Stichting Golffaciliteiten Rosmalen [2007 t/m 2015], waar hij [2015 t/m 2018] ook secretaris was. In 2007 was Piet van Schijndel medeoprichter en penningmeester van de Vereniging van Gepensioneerden van Van Lanschot Bankiers.

-Henk de Wit (76 jaar) was medeoprichter van de Ponyclub De Paardenvriendjes [1967], waarvan hij ook secretaris is geweest [tot 1981]. Vanaf dat jaar was hij secretaris/penningmeester van rijvereniging De Paardenvriend en in 2001 een van de oprichters van Jumping Maasdonk, waarvan hij [tot 2016] secretaris/penningmeester was. Tevens is hij Henk de Wit vrijwilliger bij recreatiepark ’t Heike [vanaf 2011]. In 2019 startte hij als vrijwilliger bij stichting Huifbed De Meierij; een stichting die mensen met een lichamelijke beperking laat paardrijden met ondersteunende middelen. Tot slot is Henk ook nog bestuurslid geweest van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sport, afdeling ’s-Hertogenbosch [1980-2005].

Terug naar boven