Reactie van 'de krant'en De Korte op NRC-artikel misbruik in Den Bosch

Printerversie
Gepubliceerd op: 17-09-2018 | Gewijzigd op: 17-09-2018
Reactie van mgr. Gerard de Korte op artikel van NRC dd. 14092018: 'Het houdt maar niet op'/  Misbruik in de katholieke kerk

Volgens onderstaande reactie van het Bossche bisdom blijken de door NRC geconstateerde /onderzochte feiten van onder meer de Bossche bisschoppen Wilhelmus Mutsaerts [1943-1960], Jan Bluyssen [1966-1984],  mgr. Jan ter Schure [1985-1998], Antoon Hurkmans [1998-2016]  en van de Roermondse bisschop Jo Gijsen [1972-1993] niet te kloppen. ... 

Het Brabants Dagblad [dd.15-09-2018] vroeg het bisdom nav dat NRC artikel om een reactie. Daaruit blijkt dat het artikel -volgens een woordvoerder van de bisschop -geen nieuwe feiten van de voormalige Bossche bisschoppen  bevat. Het zijn zaken die opgerakelld worden uit het verleden. Op een aantal beweringen valt het een en ander af te dingnen, aldus het bisdom.
Daar gaat ze dan per bisschop  'en detail 'op in. Met name een zaak van bisshcop Hurkmans en van bisschop Ter Schure.

Het Bossche bisdom zou in de tijd van Bluyssen het archief over die kwesties hebben vernietigd. 


Reactie van mgr. De Korte op artikel in NRC van 14-9-2018

In NRC van 14 september wordt bericht over de betrokkenheid van Nederlandse (hulp)bisschoppen bij seksueel misbruik van minderjarigen. De informatie is ontleend aan bestaande bronnen, onder meer het onafhankelijke onderzoek, dat de heer Deetman op verzoek van de R.-K. Kerk verrichtte en waarover hij in 2011 
publiceerde. Ook is informatie ontleend aan het onafhankelijke Meldpunt Seksueel Misbruik R.-K. Kerk.Het Meldpunt communiceerde transparant, maar noemde geen namen vanwege de 
vertrouwelijkheid van de procedures met name in het belang van de klagers. Hierbij ging het in het overgrote deel van de gevallen om verjaarde zaken en overleden aangeklaagden. Overigens was het daarbij nooit de bedoeling van de R.-K. Kerk dat slachtoffers niet mochten spreken over wat hen is overkomen, zoals kardinaal Eijk benadrukte in een rondetafelgesprek met de Tweede Kamer (29 juni 2016).

Zoals uit het onderzoek van de commissie Deetman naar voren kwam, waar het gaat om betrokkenheid van bisschoppen bij misbruikdossiers, geldt dat, waar het ging om de wijze waarop bisschoppen met misbruikdossiers omgingen, in bepaalde gevallen in het verleden priesters een nieuwe benoeming konden krijgen, terwijl zij eerder misbruik hadden gepleegd. In bepaalde gevallen was het misbruik bekend, en moet worden geconstateerd dat er in die situaties onvoldoende zorgvuldig werd gehandeld door bisschoppen die deze priesters een nieuwe benoeming gaven. In bepaalde gevallen was het misbruik niet bekend bij de bisschop die de benoeming gaf en was er sprake van onvoldoende zorgvuldige informatie-uitwisseling tussen bisschoppen en hogere oversten.

Op aanbeveling van de commissie Deetman in haar rapport uit 2011 heeft de R.-K. Kerk maatregelen getroffen met als doel te bewerkstellingen dat dit soort situaties nu niet meer voorkomt. Deze regelingen maken integraal onderdeel uit van het preventiebeleid van de Nederlandse bisdommen, ordes en congregaties.
Preventiebeleid Sinds 2005 kent de Nederlandse Kerkprovincie een verplicht antecedentenonderzoek van priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers en religieuzen wanneer deze in een ander bisdom of religieus instituut gaan werken (vernieuwd protocol per 1 november 2012).

Per 1 januari 2014 is er voor de benoeming van priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers, religieuzen en bepaalde vrijwilligers en functionarissen een regeling in het leven geroepen betreffende de verplichting tot het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Deze eis geldt ook voor het aannemen van kandidaat-priesters, -diakens en -pastoraal werkers.

Sinds 2014 geldt de Gedragscode Pastoraat. Hiervoor wordt aangesloten bij gedragscodes die in andere sectoren van de Nederlandse samenleving gangbaar zijn. Na een evaluatie, met name door de pastorale teams in de bisdommen en door religieuzen binnen de KNR, is de Gedragscode vernieuwd. De vernieuwde Gedragscode Pastoraat werd per 13 april 2018 van kracht. Aanpassingen in de Gedragscode Pastoraat ten opzichte van de vorige editie zijn onder meer: 1) de uitbreiding van de werkingssfeer (niet alleen beroepskrachten die met minderjarigen werken, vallen onder de werking van de Gedragscode Pastoraat, maar ook vrijwilligers die met minderjarigen werken; daarnaast geldt de Gedragscode Pastoraat nu ook voor beroepskrachten en vrijwilligers die werken met mensen met een verstandelijke beperking, of anderszins kwetsbare personen); 2) de reeds bestaande bepaling met betrekking tot de verplichting tot het doen van aangifte bij een verdenking van seksueel misbruik van een minderjarige werd verder aangescherpt (bij een klacht van seksueel misbruik van een minderjarige tenminste met een schijn van waarheid, doet de kerkrechtelijk verantwoordelijke daarvan onverwijld aangifte bij het openbaar ministerie c.q. de politie); 3) een verduidelijking werd opgenomen dat de behandeling van klachten over het gedrag van personen voor wie de Gedragscode Pastoraat geldt, is geregeld in het Reglement R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag.

In november 2017 zijn de pastoors van parochies en de besturen en/of verantwoordelijken van katholieke geloofsgemeenschappen van migranten (niet zijnde een parochie) geïnformeerd over de eisen die worden gesteld aan buitenlandse priesters c.q. (priester-) religieuzen uit het buitenland die zonder zending en benoeming tijdelijk werkzaam willen zijn in een parochie. De informatie is via de KNR ook gezonden aan de hogere oversten van ordes en congregaties. Priesters uit het buitenland die zonder zending en benoeming tijdelijk werkzaam willen zijn in een parochie moeten in alle gevallen beschikken over een geldig celebret (canon 903/CIC/1983). Wanneer zij voor een korte periode (maximaal zeven dagen) pastoraal actief zijn in een parochie of geloofsgemeenschap van migranten, hebben zij voorafgaand daaraan een schriftelijke verklaring nodig van de pastoor of het bestuur van de geloofsgemeenschap. Wanneer zij voor een langere periode pastoraal actief zijn, is daarnaast ook een volledig ingevuld ‘Testimonial of Suitability for Priestly Ministry’ nodig.

Sinds 2010-2011 is men zich in de R.-K. Kerk van de ernst van grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik diep bewust en wordt intens aandacht besteed aan het voorkomen daarvan. Seksueel misbruik mag nergens voorkomen, maar zeker niet in de Kerk, die de opdracht heeft het Evangelie van Christus voor te houden.


Bericht van 6 september 2018 Brief van bisschop Gerard de Korte nav Misbruik in de Kerk 
Integrale weergave van de brief waarvan mgr. Gerard de Korte vraagt die aanstaand weekeind 8 en 9 september 2018 in de kerken voor te lezen.

TROUW BLIJVEN IN MOEILIJKE TIJDEN

Broeders en zusters, De afgelopen weken is onze Kerk helaas vaak negatief in het nieuws geweest. Er was het nieuws over seksueel misbruik van minderjarigen in de Verenigde Staten. En op het hoogste niveau van onze Kerk wordt onze goede paus ervan beschuldigd niet adequaat te hebben gereageerd op signalen van misbruik. Alles bijeen veroorzaakt het recente nieuws bij velen pijn en verdriet. 

  Mgr.Gerard de Korte
over seksueel misbruik in de Kerk
.

foto © paul krie,le  5 maart 2016.
..................................................................

Meerdere slachtoffers van seksueel misbruik die ik in het verleden heb gesproken, hebben met mij contact opgenomen en verteld dat hun pijn door het nieuws opnieuw wordt opgerakeld. Niet weinig gelovigen in de parochie voelen verdriet om zoveel negatieve berichten. Religieuzen, priesters en bisschoppen zijn in het recente verleden ontrouw geweest aan hun roeping. Ze hebben misdrijven gepleegd en levens van mensen ernstig beschadigd. Door hun gedrag hebben zij mensen niet bij God gebracht maar in veel gevallen het geloof in het hart van mensen op de proef gesteld of zelfs gedoofd. Dat vormt een reden tot diepe schaamte.

In Nederland kwam in 2010 het misbruik van minderjarigen aan het licht. De Nederlandse bisschoppen zijn vanaf dat moment intensief bezig om recht te doen aan de slachtoffers van het misbruik. Zij hebben zich tot het uiterste ingespannen, en zullen dat blijven doen, om de Kerk te zuiveren en te vernieuwen. Alle aanbevelingen van de commissie Deetman, die onderzoek deed naar het seksueel misbruik van minderjarigen binnen onze Kerk, zijn opgevolgd. Een groot aantal maatregelen is genomen om slachtoffers erkenning te geven en tegelijk om te voorkomen dat nieuwe slachtoffers worden gemaakt.

Natuurlijk is blijvende alertheid geboden, maar ik heb de vaste overtuiging dat onze Kerk in Nederland een veiliger plek is dan in het verleden, met name ook voor kinderen en jongeren.

In deze dagen van crisis wordt onze verbondenheid met de Kerk op de proef gesteld. Mag ik u vragen om juist nu het lastig is, trouw te blijven? Nu wij voor de Kerk een uitermate moeilijke tijd beleven, kan niemand worden gemist. Binnen de geloofsgemeenschappen van onze parochies vinden ontzettend veel goede dingen plaats. Zaken die ons moed en hoop kunnen geven. Ik denk aan het samen vieren van Gods liefde zoals zichtbaar geworden in Jezus Christus. Ik noem ook allerlei activiteiten op het terrein van geloofscommunicatie en catechese. Niet in de laatste plaats wijs ik graag op allerlei vormen van diaconie en ander dienstbetoon, binnen en buiten de parochies. Ik denk dan niet alleen aan de zorg voor ouderen en eenzamen maar ook de inzet voor vrede, gerechtigheid en het behoud van Gods schepping.

De Kerk van ons land en heel bijzonder van ons eigen bisdom van ‘s-Hertogenbosch heeft alleen toekomst als velen het geloof van hun doopsel serieus nemen. Laten wij in deze duistere dagen dicht bij Christus en zijn Evangelie blijven, ook door allen die het moeilijk hebben nabij te zijn. Wij hebben in deze tijd behoefte aan katholieken die, ondanks alles, hun geloof blijmoedig beleven. 
Dank voor alle gelovigen, priesters, diakens, pastoraal werkers en alle andere gedoopten, die in trouwe volharding aan hun geloof gestalte geven.

Laten wij, onder de inspiratie van de Heilige Geest, onze vriendschap met Christus zichtbaar maken in de wereld van vandaag.

September 2018 

Mgr. dr. Gerard De Korte Terug naar boven