B&W reageert naar de gemeenteraad op onrust over Kaaihalplannen

Printerversie
Gepubliceerd op: 15-02-2019 | Gewijzigd op: 16-02-2019
B&W reageert naar de gemeenteraad op onrust over Kaaihalplannen

Inleiding: de informatie vanuit B&W naar de gemeenteraad en naar de initiatiefnemers
De gemeenteraad is  per brief [15-02-2019] door wethouder Mike van der Geld [namens burgemeester Jack Mikkers] geïnformeerd over het standpunt van de gemeente rond de plannen voor een theaterhal [de  Kaaihal] aan de Tramkade. Die plannen komen van de Stichting  Alles voor Kunst en TheateradParade [TAP].
De raad is geïnformeerd  over het initiatief Nieuwe Kaaihal   [raadsinformatiebrief,  dd. 23-11-2018], er is een conceptnotitie door B&W van de initiatiefnemers aan B&W  [dd. 3-1-2019] ontvangen, dat gevolgd werd [dd.5-2-2019] door een meer uitgewerkt plan [zonder businesscase]. Intussen meldde Libema zich aan met  een theater in een van de Brabanthallen. De raad heeft op 12 februari 2019 het standpunt van TAP ontvangen.
Nav van vragen uit de raad gaf Mike van der Geld namens het College maandagavond 11 februari 2019  een toelichting over de Nieuw Kaaihal aan de commissie Bedrijvigheid. Daar kondigde de wethouder aan de vragen van de raadsleden schriftelijk te gaan beantwoorden.

Kaaihal voor slechts 5 jaar..
Aan de hand van de rits argumenten en overwegingen hieronder opgesomd en nader belicht, is de conclusie: een goedkopere en demontabele Kaaihal voor slechts vijf jaar en pas daarover belissen eind 2019 ivm overleg aan te stellen bouwteam en inbreng aannemer voor het nieuw te boiuwen  theater op de Parade..
Daarnaast spelen ook nog een allerlei bij elkaar geraapte elementen[financiële en tav algehele programmeringen] en bezwaren mee....
'Maar alles is bespreekbaar,'aldus wethoduer Mike van der Geld... 
 

Links op de foto:  De Kaaihal op de plek van
de twee grote loodsen aan de zijde Veemarktkad
e.

foto © paul kriele,  7 mei 2013.
...........................................................................................

Via  bezwaren en het prijzen  van het initiatief  loopt het antwoord van het College naar  aanbod voor een onderzoek  en een gebiedsontwikkeling [alsnog binnen 5 jaar] .

Bezwaar
Van der Geld noemt eerst de invalshoeken die bij een afweging een rol spelen: Gebiedsontwikkeling ’t Zand, afspraken mbt Tramkade, de programmering op vlak van cultuur en evenementen in relatie tot de beschikbare podia en andere voorzieningen.
Mede door de lopende afspraken over de gebiedsontwikkeling voor tien jaar aan de Conceptbouwers  en Social Label zou een Kaaihal voor haar termijn van tien jaar bedoeld, die gebiedsontwikkeling met vijf jaar vertragen… 
Lofprijzing voor het Kaaihalinitiatief
Daarnaast erkent de gemeente nog eens dit initiatief [Kaaihal]omdat het past bij onze ambitie Cultuurstad van het Zuiden te zijn, het biedt voor het TAP de door haar zelf gewenste oplossing voor een tijdelijk theater. B&W prijst de hierdoor ontstane samenwerking tussen TAP en de Verkadefabriek.
Aanbod voor onderzoek en snellere gebiedsontwikkeling
Dan vervolgt de wethouder zijn brief met het aanbod om samen met de initiatiefnemers een onderzoek naar de haalbaarheid van de Kaaihal te gaan doen binnen een exploitatietermijn van vijf jaar. Dus tot en met 2025. Van derGeld: We willen ons inspannen om dit planologisch [verkeer, parkeren, financieel en vergunningen e.d.]  mogelijk te maken. Omwonenden worden hierbij betrokken.
En als  ‘een maar..’
Het is nog wel te vroeg, zegt Van der Geld, ook afwegend tegen het bestaande [culturele] aanbod en afspraken die er al zijn gemaakt,   te concluderen of dit cultureel experiment leidt tot een structureel nieuwe culturele voorziening.
‘Maar de gemeente,’ zo onderstreept de wethouder nog eens, ‘kan  dit initiatief voor een theaterhal een plaats op de Kop van ’t Zand krijgen.’ ‘Maar over de plek wil de wethouder zich nog niet uitlaten vanwege financiële aspecten , woningbouw en wat de  maatschappelijke meerwaarde kan zijn.
‘Het past in het met ons eerder overeengekomen satellietmodel. Wij bekijken het ook als aandeelhouder van de Zuid- Nederlandse Theater  Maatschappij  [ZNTM]  die het TAP exploiteert.
Bij een besluit over die nieuwe Kaaihal moeten we nog het bouwteam voor het nieuwe theater op de Parade afwachten. Daar bovenop  stipt  Van der Geld fijntjes nog even het door de raad vastgestelde krediet  [kosten € 60 miljoen], de selectieprocedure voor een aannemer bij aan.
Van der Geld besluit met: ‘De definitieve noodzaak voor een tijdelijke theatervoorziening   vormt een belangrijk voorbehoud m. b.t. het door de gemeente te nemen standpunt.  Misschien komt er daarom dan ook een goedkopere en meer tijdelijke [voor 5 jaar] variant van die Kaaihal .Bericht van 7 februari 2019: PvdA bekritiseert houding politiek rond plannen Kaaihal 
Fractieleider van de PvdA Pieter Paul Slikker pleit voor een ruimere visie op de plannen van de Verkadefabriek en Willem Twee [coöperatie Alles voor de Kunst] voor de verbouw van de Kaaihallen tot een [tijdelijk] theater. Slikker vat die houding van de politiek samen met spruitjeslucht .
De fracties van CDA VVD, D66 Groen Links Rosmalens Belang en zijn tegen die uitgaven/kosten en weten  de kosten van de bouw en de opbrengtsparkeerkosten  en het terugsluizen van de huur van het dan gesloten TheateradParade naar 'Verkade' en Willemtwee, zo te vertalen dat die toch op de gemeenschap /gemeente komen te liggen.
Den Bosch Cultuurstad van het Zuiden  de slogan die Mike van der Geld * in zijn speech woensdagavond nog eens herhaalde,  volledig wordt teniet gedaan.

*Zie de speech van wethouder Mike van der Geld [dd.6-2-2019] onder meer over kunst, cultuur en samenwerken en het plan voor een theaterthal 'De Kaaial' op voormalig Koudijsterrein aan de Tramkade.
En onderstaand bericht : LocatieTramkade in beeld voor tijdelijk theater dd. 23-11-2018

Bericht van 23 november 29018 Locatie Tramkade in beeld voor tijdelijk  theater
Locatie Kaaihallen, een nog te bouwen hal aan de Tramkade [voorheen Koudijs], is in beeld als tijdelijke centrale locatie tijdens de bouw van een nieuwe theater aan de Parade. De Verkadefabriek ambieert dat te gaan realiseren.  
Op 3 juli 2018 werd al in een raadsvoorstel aangegeven dat de programmering tijdens de bouw doorgaat op bestaande podia. En dan  mogelijk gebruik wordt gemaakt van een tijdelijke centrale locatie. Ook de St. Cathrienkerk blijft in beeld. 
Tramkade
Links van de voormalige Koudijsgebouwen-locatie
de Kaaihallen-
is het tijdelijk theater gepland.


foto © paul kriele, 25 mei 2011.
................................................................... 
 
De hal op de Tramkade zal naast programma’s van de Verkadefabriek, onderdak bieden aan urban cultuur en evenementen. Het wachten  is nog op het besluit van  de Zuid Nederlandse Theater Maatschappij [ZLTM], de  exploitant van TheateradParade en de toestemming van B&W. 
B&W ziet de Tramkade als een culturele hotspot die de positie van Den Bosch als cultuurstad kan versterken. 


Terug naar boven