B&W reageert naar de Raad op uitslag onderzoek Rekenkamer

Printerversie
Gepubliceerd op: 09-02-2022 | Gewijzigd op: 09-02-2022
College B&W niet eens met de conclusies en voorstel van aanpak Cultuursubsidies door de Rekenkamer

In het onderzoek van de Rekenkamer mbt behandeling van cultuur subsidies en meer nog het behalen van de doelen van dat beleid komt onder meer naar voren dat de fracties te weinig grip hebben op dat beleid en de relatie tussen gemeentelijke cultuursubsidies en het behalen van de daarvoor gestelde doelen. Die zijn te vaak of onduidelijk, zo stelde  ook de Rekenkamer.

Reactie B&W op onderzoek Rekenkamer
B&W willen in deze oude coalitie en tegen de verkiezingen aan, niet reageren op dat onderzoek van de Rekenkamer. De raad moet zelf bepalen of en wat zij met de uit dat onderzoek voortvloeiende aanbevelingen gaat doen. Ze reageert wel naar de raad. B&W vindt dat het onder meer gaat om zeer relevante thema’s, waarover B&W zich al hadden beraden. Maar zij stelt dat zij fundamenteel van mening verschilt met de Rekenkamercommissie. Die pleit in haar aanbevelingen en conclusies terug te gaan naar een oude bestuursstijl waarin controle en sturen op cijfers centraal staan in de subsidie relatie naar de organisaties. Dat betekent teveel bureaucratie, aldus B&W.
Wij geloven in een bestuursstijl uitgaande van samenwerking en vertrouwen. Met de hieruit voortvloeiende creativiteit kan onze Cultuurstad van het Zuiden verder worden versterkt.
De Rekenkamercommissie stelt terecht dat B&W de impact van cultuur en de gemeentelijke investeringen beter zichtbaar moeten maken. Zij pleit er ook voor de Cultuurnota uit te breiden met een uitvoeringsprogramma en een beter inzicht in de relatie ‘doelen’ en ‘cultuursubsidies’.

B&W besluit haar reactie op het rapport met de vraag of de raad met het College van B&W de lijn van vertrouwen en samenwerking wil bestendigen?

Bericht van 30 januari 2022:  Weinig samenhang tussen beleid en subsidies,  aldus de Rekenkamer.
De gemeente moet met organisaties [op cultuur gebied] afspraken kunnen maken die gekoppeld zijn aan eventueel te ontvangen subsidies, aldus de Rekenkamer 

De  Rekenkamercommissie  ’s-Hertogenbosch heeft onderzoek gedaan naar de samenhang in beleid over subsidies voor cultuur. Daaruit blijkt dat er weinig samenhang bestaat tussen die subsidies en het aspect cultuur. Zij kreeg weinig duidelijk of met deze subsidies de doelen op het gebied van cultuur worden bereikt. De doelen van het Bossche cultuurbeleid zijn vaak niet duidelijk, aldus de Rekenkamer.  Met ander woorden het is niet helder of en wanneer het doel is bereikt.
Het streven naar  de titel ‘Cultuurstad van het Zuiden’ roept de vraag op: Wat is dat precies?  Immers  of dit soort cultuurdoelen worden gehaald is lastig en voor een gemeenteraad niet goed  controleerbaar.  Ook is het niet duidelijk wat cultuursubsidies bijdragen aan de doelen van het cultuurbeleid. Ook is niet helder wat de gemeente bedoelt met ‘cultureel ondernemerschap’. Dat gaat over het verkrijgen van eigen inkomsten door organisaties die subsidie krijgen. Maar voor die organisaties bestaat daraover onduidelijkheid.
 Uitvoeringsplan
De Rekenkamercommissie beveelt aan om in een uitvoeringsprogramma  de meetbare prestaties te koppelen aan heldere doelstellingen. Zodat met  de betreffende organisaties  afspraken gemaakt kunnen worden die gekoppeld zijn aan de te verkrijgen subsidies.

De gemeenteraad behandelt het rapport op 8 maart 2022. Het college van burgemeester en wethouders stuurt nog een reactie naar de gemeenteraad.

Terug naar boven