Zuiderplas: 'Exploitant draagt zorg sanitair en afwatering'

Printerversie
Gepubliceerd op: 10-09-2018 | Gewijzigd op: 10-09-2018
In antwoord op vragen van de PvdA [brief dd. 8 augustus 2018] meldt de gemeente [brief dd. 04-09-2018] dat niet zij maar de exploitant de verantwoording draagt voor het vegen, legen van goten en afvoer, putten en riolering rondom het strandpaviljoen van de Zuiderplas. Dat is bij contract vastgelegd, aldus die brief.

Bericht van 1 augustus 2018: Tegengestelde meningen aanpak Zuiderplas gemeente en de klankbordgroep

In een notitie hebben de externe leden van de Klankbordgroep Zuiderplas* hun meningen geventileerd over de toekomst van het recreatiegebied Zuiderplas. Die standpunten sluiten vaak niet aan bij wat de gemeente heeft vastgelegd in het ‘Ontwikkelkader Zuiderplas’. De leden voelen zich niet serieus genomen  omdat:

- er geen suggesties noch ideeën zijn overgenomen

-het ontbreekt aan argumenten van de gemeente

-er heerst binnen de ambtelijke organisatie weinig ambitie om wenselijke ontwikkelingen of eerdere besluiten  te initiëren of te realiseren. Dien tengevolge heeft de groep wat opmerkingen:

-De leden missen in de SWOT-analyse, ‘Proberen het gemotoriseerd verkeer te weren’. Die zinssende is zonder overleg weggelaten. 

Toekomst
recreatiegebied Zuiderplas.


foto © paul kriele, 21 juni 2017. 
....................................................
 

-Ook is volgens hen de screening van de pasjes, waarvan er zoveel onterecht worden, gebruikt, noodzakelijk om ongewenst extra autoverkeer terug te kunnen dringen. De externe Klankbordgroep heeft geen begrip voor het gemeentelijk argument dat het hier gaat om ‘verkregen rechten’.

-De Klankbordgroep :’Leden van de watersportverenigingen moeten 2,5 km extra omrijden. Dat geeft overlast aan fietsers en wandelaars. Onze oplossing is verzwaar de nabij gelegen houten brug .Maar de gemeente stelt dat dat te duur wordt en er een extra verkeersbelasting ontstaat... De gemeente zegt ook dat daar geen extra geld voor is. De leden merken hier op: 'Dan haal het maar ergens anders vandaan. Of….als er later wel geld vrijkomt, besteedt het dan aan de verbetering van de autoluwheid, de natuur, de biodiversiteit en recreatieve voorzieningen'.

-Het blijkt ook dat de aanvankelijk uitvoerige tekst over de upgrading van de recreatieplas van categorie D naar C is weggelaten. De externe leden: 'Die upgrading geeft extra verkeersdruk ivm de te verwachten toename van motor- en scooterverkeer [de jeugd!] en de hinder voor de sporters'.

-Er bestaat ook nog onmin over waar een  parkeerplaats in te richten.

-De externe leden willen geen evenementen met extra geluidssterkte. Maar de gemeente kan daarin niet meegaan ivm ‘het huidige beleid’....

* In de Klankbordgroep zitten zowel interne leden (ambtenaren als ontwerpers ecologen, waterexperts) als  externe afgevaardigden van de belangengroeperingen: Wijkraad Zuid, IVN, stichting Heempark, stichting Boom en Bosch, stichting ter bescherming van Bossche Broek, Bossche Milieugroep,  stichting Moerasvrienden.Terug naar boven