Presentatie nieuw College van B&W

Printerversie
Gepubliceerd op: 19-05-2022 | Gewijzigd op: 19-05-2022
Nieuw College van B&W: 24 mei presentatie
Op 24 mei 2022 zal het nieuw samengestelde College van Burgemeester en Wethouders zich presenteren. Dat kan nu doordat de fracties van D66, VVD, Groen Links, Rosmalens Belang, CDA en PvdA met een bestuursakkoord hebben ingestemd. 'Een akkoord op ‘goed geregelde hoofdlijnen, maar wel met scherpe en ambitieuze keuzes. Er is een stevige financiële basis gelegd [..},’ aldus bericht formateur Alexander Pechtold [brief dd.19052022] . Pechtold schrijft, dat hij dat er op heeft aangestuurd alle partijen met elk zijn eigen kleur ook zichtbaar heeft gemaakt en niet samen heeft laten smelten tot een grijs compromis’. Dat maakt dat de partijen hiermee een goede basis hebben gelegd voor hun samenwerking de komende periode.
De presentatie gebeurt in een openbare bijeenkomst in het Design Museum [vanaf 19.00 uur] .

Behandeling in gemeenteraad Op 31 mei 2022 neemt de gemeenteraad een besluit over het bestuursakkoord. Na een inhoudelijke behandeling vraagt de coalitie aan de raad dit akkoord te ondersteunen. In die vergadering worden ook de voorgedragen wethouderskandidaten benoemd en beëdigd.
Formateur Alexander Pechtold heeft zijn werk afgerond. Er is een bestuursakkoord. Het nieuwe College van B&W kan zich gaan  presenteren. 

Bericht van 4 mei 2022 Nieuw College met zes wethouders: begint met een zware last.

*Formateur Pechtold denkt  eind mei met een bestuursakkoord te kunnen komen van de zes partijen D66, VVD, Groen Links, Rosmalens Belang, CDA en PvdA. [Zie hieronder voor de zes wethouders].
De presentatie van dat akkoord gebeurt op  dinsdagavond 24 mei en de behandeling in de gemeenteraad op dinsdag 31 mei 2022.


Bezuinigingen tegen de € 200 miljoen !
Nog vóór het aantreden van een zevenkoppig College staat het nieuwe college voor een zware last. Er wacht hen keuzes/ besluiten over projecten ten bedrage van miljoenen €160 à 200 miljoen. Grote bezuinigingen staan voor de deur. Niet alleen hangt er  de onzekerheid over  bijdragen uit het gemeentefonds boven het  hoofd van  de nieuwe bestuurders,  maar zelf staat zij voor een enorme post bezuinigngen. 

Hoewel de reserves van ’s-Hertogenbosch € 500 miljoen bedragen, is dat geen strooigeld. En Den Haag…? daar hoef je niet op te rekenen. Het kabinet worstelt zelf met een aantal openstaande rekeningen: zoals de tekorten op de zorg Zorg, ons leger op sterkte brengen en afhandeling aardbevingsschade Groningen.
Enkele voorbeelden die de Haagsche financiën in een kritisch vaarwater brengen. Maar ook het nieuwe college van ’s-Hertogenbosch staat voor een zware opgave met een aantal pijnpunten. Inclusief financiële dilemma’s. Een opsomming volgt hieronder.

Pijnpunt 1: Ontwikkeling Tramkade De nieuwe coalitie staat voor het besluit : Wat te doen met de Tramkade?’ Er gebeurt daar -op het gebied van vastgoed en de invulling als plek van cultuur plek- helemaal niets. De situatie is zo: het gebied is qua eigendom in tweeën verdeeld. Westelijk van de Tramkade ligt het complex ’Koudijs . Dat is in eigendom van de gemeente. Oostelijk bezit vastgoed Cornelius Huygens de panden in dat gebied. Ook hier is een Pijnpunt : ‘Waar halen we het geld vandaan om de Kop van ‘t Zand aan te pakken?’ De grote vraag is: Wie heeft de plannen? En wie gaat als eerste investeren? Er ligt nog geen totaal plan op tafel voor de invulling van de Kop van ’t Zand.

Pijnpunt 2. De nieuwe Diezebrug Over een iets verlegde en lage Diezebrug is al veel gezegd en geschreven. Maar de kosten van globaal € 10 miljoen staan niet op de begroting. Als het al bij €10 miljoen blijft.

Pijnpunt 3: Verbouw [renovatie en restauratie] van de Bibliotheek [onderdeel van Huis73]. Al jaren ligt bij de gemeente de aanpak van het verouderde, niet als bieb geschikte pand op de hoek Hinthamerstraat-St .Josephstraat op tafel. Die aanpak staat begroot voor € 20-25 miljoen. Maar dat bedrag is nog niet opgenomen in de gemeente begroting.

Pijnpunt 4: Nieuwe locatie Design Museum Den Bosch [nieuwbouw of huur] Dat het Designmuseum voor zichzelf een nieuwe locatie heeft bedacht kwam zo maar uit de lucht vallen door ontwikkelingen bij buurman Het Noordbrabants Museum. Kosten nieuwbouw €15 of €20 miljoen als het er al voor kan. Of in onderbrengen in bijvoorbeeld de” nieuwe-V&D”, een mooie verrijking aan de Markt. Zou niet verkeerd zijn maar geen euro voor beschikbaar.

Pijnpunt 5: Jaarlijkse exploitatie theater De jaarlijkse exploitatie van het Theater aan de Parade was €3.8 miljoen. Komen we in het nieuwe Theater daar ook mee uit? En komen we uit met de €65miljoen beschikbaar voor de nieuwbouw?

Pijnpunt 6: nieuw station NS en het Rijk zijn het er over eens dat Den Bosch vanwege het toenemend reizigersvervoer toe is aan “uitbouw” van het station. Verbreding van de Passerelle, de achterkant van het station toegankelijker maken inclusief een fietsenkelder zijn enkele zaken die aangepakt moeten worden. Streefjaar 2030. Ook hiervoor heeft de gemeente heeft geen euro opgevoerd in de gemeente-begroting. En het gaat al gauw om enkele tientallen miljoenen voor het gemeentelijke aandeel.

Pijnpunt 7 : Zuid-Willemspark inclusief Sluis 0-park! Het Zuid-Willemspark is al lange tijd een veel gehoorde kreet. Maar rondom Sluis 0 zit er geen schot in. De renovatie van de Sluis en herinrichting naar een parkachtig stuk kanaal wordt steeds opgeschoven. Er is €9 miljoen opgevoerd in de gemeentebegroting. Maar blijkbaar redden we daar niet mee.

Deze zwaarwegend financiële pijnpunten zullen door de onderhandelende partijen van een antwoord moeten worden voorzien. Dat geld ook voor de volgende –waarschijnlijk- nieuwe opgaven van het aanstaande college:
Woningbouw
Het bouwen van meer woningen D66 gaat voor 5000 woningen meer tot 2030 en energiebesparingsmaatregelen voor de 25.000 woningbouw- corporatiewoningen. Kost dat de gemeente geld ja wel als je je ambities wil waarmaken.
Het nieuwe College van B&W staat voor een enorme opgave, uit het bestuursakkoord dat 24 mei wordt gepresenteerd zal blijken of dit nieuwe team keuzes durft te maken.
 
............................................
....................................
-Bovenaan: Mike van der Geld  van D66
-Hierboven Ralph Geers [VVD] van de op een na grootste fractie.. 
-Hieronder: Ufuk Kâhya van Groen Links
.....................................
 
....................................
-Hierboven: Roy Geers van Rosmalens Belang. Een keuze die naast het aantal van vier zetels ook [noodgedwongen] volgt door het lokale karakter van een nieuwe coalitie...
-Hieronder: Mike van der Geld [ D66]  kiest als vijfde en zesde wethouder een CDA-er met Marianne van der Sloot [onderaan] en een PvdA-er met  Pieter  Paul Slikker.
......................................
 

Bericht van 1 apri 2022. Informateur/verkenner  Alexander Pechtold zoekt  naar College van B&W met zes partijen
Verkenner Pechtold adviseert, na gesprekken met alle in de nieuwe raad vertegenwoordigde partijen, voor een College van B&W met zes partijen. Dus met zes wethouders.  De zesde zou een politicus van de PvdA moeten zijn en niet van de Bossche Groenen. De voorkeur voor de PvdA komt van Groen Liinks, CDA en Rosmalens Belang. Daarom is zijn advies in de komende fase onderhandelingen te voeren met zes partijen: te weten  D66, VVD, Rosmalens Belang, GroenLinks, CDA en..dus de  PvdA. Doel is om met deze partijen te komen tot een stabiele en slagvaardige coalitie.
Verkenner Alexander Pechtold adviseert
College met zes wethouders.
....

Debat in gemeenteraad Komende dinsdag 5 april presenteert de heer Pechtold zijn bevindingen aan de gemeenteraad. Daarna is er gelegenheid voor de gemeenteraad om onderling in debat te gaan over het advies. 

Belangrijke [onderbouwde] thema’s  Pechtold heeft naast zijn advies aan de gemeenteraad, ook belangrijke thema’s [straks voor de coalitie] benoemd., zoals   klimaatbeleid, wonen, bereikbaarheid en het tegengaan van ongelijkheid. Er moeten door het nieuwe College wel duidelijk, met concrete invulling- keuzes gemaakt worden, stelt de verkenner.  En die keuzes moeten ook  financieel gedekt worden.

Trots meer uitdragen Een van de belangrijkste andere bevindingen is dat ‘s-Hertogenbosch, een beetje een stad is van klappen met de handen in de zakken.  Men is terecht trots op de stad, maar dit wordt weinig daadkrachtig uitgedragen naar buiten de stad. In een stad die nooit af is, is daadkracht nodig om vooruitgang te kunnen boeken. Wat meer zelfbewuste kracht zou de politici  niet misstaan.
De indruk is dat de vergelijkbare steden de lobby naar provincie, rijk en EU veel beter op orde hebben. In de komende periode is de verwachting dat hier met zes wethouders meer ruimte voor zal zijn. Er is ook bereidheid hier met elkaar afspraken over te maken. 

Daadkrachtig en ambitieus akkoord De heer Pechtold heeft zich bereid verklaard om ook de volgende fase van onderhandelingen te begeleiden: “Ik heb met veel genoegen deze verkenningsfase uitgevoerd. De hernieuwde kennismaking met ’s-Hertogenbosch is me zeer goed bevallen.
Pechtold tot slot terugkijkend
Het is echt een stad om trots op te zijn. Als de formerende partijen dat ook willen, ben ik graag bereid om een volgende fase te begeleiden. 
Het is mijn overtuiging dat er een daadkrachtig en ambitieus akkoord mogelijk is. En dat er een jong energiek team klaar staat om er voor ‘s-Hertogenbosch werk van te gaan maken.” Door die ervaring in de stad maakte Pechtold kenbaar ook vervolgens als formateur te willen dienen voor de samenstelling van een nieuwe Bossche coalitie.

Bericht van 23 maart 2022: Nieuw College van B&W met zes wethouders
Als verkenner r is Alexander Pechtold [op voordracht van D66 fractieleider / grootste partij] Mike van der Geld, aangesteld  Aan de hand van de voorkeuren en programma's van vijf fracties die deel gaan uitmaken van een nieuwe coalitie, volgt de keuze voor zes wethouders.


Voor de grootste factie zijn dat D66 [zes zetels]  met Mike van der Geld en René van den Kerkhof.
 VVD als tweede grote fractie [5 zetels] met Ralph Geers
Groen Links  [4 zetels] Ufuk Kâhya 
Rosmalens Belang [4 zetels inkl. restzetel] met Roy Geers
als zesde wethouder: of  PvdA  [drie zetels]  Pieter Paul Slikker of  CDA als kleinste fractie [ 3 zetels] Marianne van der Sloot. Dat  waren 2 zetels maar het CDA kreeg er een restzetel bij.....

Terug naar boven