Herstart Jongerencentrum De Poort

Printerversie
Gepubliceerd op: 18-11-2021 | Gewijzigd op: 18-11-2021
Jongeren aan de slag in jongerencentrum de Poort
Jongeren zijn deze week samen met de jongerenwerkers van PowerUp073 en Hambaken Connect enthousiast aan de slag gegaan in Jongerencentrum de Poort. De eerste activiteiten zijn het schoonmaken en het opnieuw inrichten van het jongerencentrum. Wij vinden het belangrijk dat jongeren zo snel mogelijk weer hun talenten kunnen ontwikkelen en ontplooien op deze locatie.
Om ervoor te zorgen dat jongeren en buurtbewoners ook op deze plek weer kunnen sporten, zetten we een sportcontainer neer tot het moment dat het nieuwe Cathletics Sportpark is geleverd.
n het kader van leren op locatie hervat het Koning Willem I College haar activiteiten weer in het jongerencentrum vanaf 22 november, zij waren tijdelijk uitgeweken naar de Hambaken aangezien hen de toegang tot het jongerencentrum de Poort onlangs werd geweigerd. Verder worden ook de activiteiten weer opgestart zoals open inloop alsook de besloten inloop voor specifieke groepen zoals de Meidenclub.
Verder wordt ook een Jongeren Informatie Punt opgestart en starten de jongerenwerkers weer met individuele gesprekken met jongeren en ouders en spreekuren JPP. Ook wordt de huiswerkbegeleiding -en ondersteuning weer opgestart en wordt het centrum gebruikt voor stagiaires, studenten en uiteraard de jongerenwerkers.

Bericht van 3 november 2021 Gemeente meldt dat De Poort gewoon open is.
De gemeente meldt heden 3 november 2021  in een bericht :
Het beeld is ontstaan dat de gemeente jongerencentrum de Poort wil sluiten. Dat is niet het geval. De gemeente heeft per 1 april 2021 de subsidie aan Stichting Jeugdwerk Maaspoort beëindigd. Deze stichting ontving tot die datum subsidie voor het verzorgen van jongerenwerk in het jongerencentrum. Omdat de stichting sinds 1 april geen rol meer heeft bij het uitvoeren van het jongerenwerk, heeft de gemeente haar gevraagd om het pand te verlaten. Jongerencentrum de Poort blijft gewoon open voor alle jongeren uit ’s-Hertogenbosch Noord. HambakenConnect en PowerUp073 gaan er activiteiten organiseren. Ook de open inloop blijft bestaan.

Bericht van 2 november2021: Oppositie wil dat B&W zich beraadt over sloop interieur De Poort


De voor het Jongerencentrum  De Poort verantwoordelijke wethouder  Ufuk Kâyha.

foto © paul kriele, 12 juni 2019.
Zes leden van de oppostie in de gemeenteraad stellen vragen aan het College van B&W over de situatie en toekomst van De Poort. De fracties willen  dat de ontmanteling van het jongerencentrum bevroren wordt.  Zij sturen met een brief [dd. 2-11-2021] er op aan dat vanavond 2 november 2021 het College zich daarover beraad. 
In het jongerencentrum hebben intussen- vóór de uiterlijke datum van  uitzetting van het bestuur op 4 november 2021- jongeren de inrichting gesloopt en de apparatuur meegenomen. Dat vertegenwoordigt een waarde van vijfenhalve ton, aldus een woordvoerder. De raadsleden vinden dat de verantwoordelijke wethouder Ufuk Kâyha ter verantwoording moet worden geroepen over het verspilde gemeenschapsgeld.


Bericht van 21 oktober 2021: Gemeente neemt beheer De Poort over
De gemeente neemt het beheer van het Jongeren centrum De Poort in Maaspoort over. Aan Hambaken Connect en PowerUp073 gaan de activiteiten voor jongeren in Maaspoort op zich nemen. Intussen heeft de rechter het bestuur van de stichting Jeugdwerk Maaspoort gedwongen uit het centrum te vertrekken en de sleutel in te leveren. Dat weigerde zij nog in augustus omdat zij vond dat de gemeente het einde van de overeenkomst niet goed had onderbouwd. Samen met de beheerder zorgen de jongerenwerkers van beide jongerenorganisaties voor een open inloop van het jongerencentrum te beginnen met het samenstellen van een jongerenraad dat belangrijk is voor het ontwikkelen van een activiteitenprogramma. Ook jonge vrijwilligers krijgen de kans hun talenten verder te ontwikkelen. De jongerenwerkers van de Poort gaan senior vrijwilligers werven. Deze laatste zullen de jongeren vrijwilligers gaan begeleiden. Over een half jaar vindt een evaluatie plaats.
 
Jongerencentrum De Poort in  Maaspoort, dat in beheer komt bij de gemeente,  gaat verder met Hambaken Connect en PowerUp073. 

Bericht van 4 augustus 2021: Bestuur weigert de sleutel van De Poort in te leveren.
In een brief heeft het bestuur van de stichting Jeugdwerk Maaspoort aan de gemeente gemeld dat zij de sleutel van het Jongerencentrum niet per 16 augustus 2021 zal inleveren. Haar advocaat meldt daarin dat er onvoldoende informatie is gegeven om aan de oplevering van De Poort mee te kunnen werken. De beslissing om de overeenkomst  te beëindigen, zo zegt de advocaat, is niet goed onderbouwd.

Bericht van 29 juli 29021 Beheer over de Poort door bestuur Jeugdwerk Maaspoort ingetrokken
De gemeente heeft na alle commotie en het onderzoek rond het functioneren van de Stichting Jeugdwerk Maaspoort mbt het Jongerencentrum De Poort het werk van de stichting opgeheven. Daarvoor in de plaats is een Jongerenraad* ingesteld.
De basis van deze ingreep is een gehouden onderzoek waarvoor onder meer rector Alma van Bommel van het Pierson College als kwartiermaker werd ingeschakeld. Zij heeft nav dat onderzoek een advies [rapport ‘Jongeren Gehoord’] uitgebracht waarin blijkt dat er geen plaats meer is voor de Stichting Maaspoort in het Jongerenwerk aldaar.
De gemeente gaat nu zelf het activiteitenbudget en het pand beheren.
* De Jongerenraad die ondersteuning krijgt van de jongerenwerkers van Hambaken Connect en PowerUp 73, gaat de programmering van De Poort grotendeels bepalen.

Bericht van 24 juli 2021: Rechter beslist: Subsidiekraan terecht dichtgedraaid dd.23072021
Vrijdag 23 juli 2021 heeft de rechter beslist dat de gemeente de subsidie voor jongerencentrum De Poort terecht [besluit 7 december 2020] heeft dichtgedraaid..Dat gebeurde na een vernietigend rapport  over het functioneren van het nieuwe bestuur.  In dat besluit staat ook dat een onafhankelijk adviseur een  evaluatie zou uitvoeren.. Op basis daarvan valt het besluit van de gemeente.

Bericht van 23 april 2021:  B&W stellen een kwartiermaker aan voor Jongerencentrum De Poort
Na de verwikkelingen rond het beheer van het Jongerencentrum De Poort  in Maaspoort en het daarop wegsturen van het bestuur en de intrekking subsidie,heeft B&W nu Alma van Bommel ,voormalig rector ds.Pierson College benoemd tot  kwartiermaker 
Haar opdracht en de uitvoering daarvan moet zorgen voor een voortbestaan van Jongerencentrum  De Poort voor en door alla jongeren in Noord./Maaspoort, zo staat het in het voorstel /verslag van B&W [dd.. 20-04-2021] aan de gemeenteraad te lezen. 

De kwartiermaker heeft enkele opdrachten gekregen voor het herstel van functioneren Jongerencentrum De Poort, zoals
-voorstel tot uitvoering van opdracht jongerenwerk in Noord [uiterlijk vóór de zomer van 2021]
-inclusief de hele opdracht,  zoals locatie gebonden, ambulant en familiegericht]
-daarbij zowel de jongeren als wel de partners te betrekken 
-uitslag [constateringen] onderzoek BMC daarin  meenemen
-de motie van de gemeenteraad dd. 7 juli 2020 dient mede als uitgangspunt
-maak de opdracht juridisch sluitend en uitvoerbaar
-in de uitvoering dienen minimaal twee partijen [Hambaken Connect en PowerUp073 betrokken te zijn

 Bericht van 6 april 2021 B&W houdt vast aan wegvallen subsidie voor bestuur Jongerencentrum De Poort. na falen bestuur.
B&W licht haar besluit aan fracties in de raad* toe en gaat in overleg met advocaat van bestuur De Poort
In haar har  brief staat onder meer: ; 
De conclusies van het onderzoek van BMC, dat wij vorige week met u hebben gedeeld, zijn indringend en urgent. Wij kunnen deze niet naast ons neerleggen. Wij vinden het niet verantwoord om de situatie die, zoals blijkt uit het onderzoek ook effect heeft op de werkvloer en het gevoel van welkom zijn in de Poort, zo langer te laten voortduren. Na bijna anderhalf jaar is het tijd dat de focus komt te liggen op de jongeren in Noord en de bijdrage die het jongerenwerk kan leveren aan de talentontwikkeling van alle jongeren in Noord.
Het bestuur van Stichting Jeugdwerk Maaspoort is een juridisch traject gestart en heeft een advocaat ingehuurd. Onze advocaat heeft inmiddels contact opgenomen met de advocaat van Stichting Jeugdwerk Maaspoort en
hem uitgenodigd voor een overleg op korte termijn. U zult begrijpen dat wij eerst dat overleg voeren en u daarna verder berichten.

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch,
De gemeentesecretaris, drs. B. van der Ploeg De burgemeester, drs. J.M.L.N. Mikkers

Bericht van 5 april 2021: Steun van politiek voor bestuur De Poort 
In het ontstane  meningsverschil tussen de gemeente met het bestuur van het Jongerencentrum De  Poort  in Maaspoort over het disfunctioneren van het bestuur, krijgt het centrum onverwachte steun vanuit de politiek.
*Raadsleden van PvdA,SP, Gewoon ge-Dreven, Leefbaar 's-Hertogenbosch en De Bossche Groenen verzoeken B&W te wachten met het intrekken van de subsidie tot de bezwaarprocedure is verlopen. De fracties bezoeken op 7 en 8 april a.s. heb centrum om het verhaal van de kant van het bestuur te aanhoren. Inmiddels is door het bestuur een advocaat aangetrokken om haar juridisch bij te staan in dit conflict. 

 Bericht van 29 maart 2021 Gemeente zegt samenwerking met bestuur Jongerencentrum De Poort op
De gemeente heeft de samenwerking met het bestuur van Jongerencentrum De Poort in Maaspoort per onmiddellijk opgezegd.
De reden is een  disfunctioneren van het bestuur, dat nog geen half jaar aan is [zie bericht hieronder].
Het centrum blijft wel open voor activiteiten, maar de organisatie ontvangt geen subsidie meer. In de aanstelling van dat nieuwe bestuur werd afgesproken een  onafhankelijk onderzoek te doen instellen. Daaruit blijkt  nu een urgent beeld is ontstaan, waarop het  College van B&W moet handelen. Zo staat in het bericht. En verder: als motivaties : slechte samenwerking met  andere organisaties en geen goede omgang met de jongeren. Dat betekent, aldus wethouder  Ufuk Kâhya dat het bestuur niet in staat is zijn opdracht uit  te voeren'..

Bericht van 4 december 2020 : De Poort gaat verder onder nieuw  bestuur 
De gemeente heeft na veel overleg en samenspraak -en op haar voorwaarden van haar condities aan het nieuwe bestuur* van Jongerencentrum De Poort- op proef opnieuw aan de stichting Jeugdwerk Maaspoort subsidie verleend tot 1 april 2021. Dat bestuur heeft zich o.a. akkoord verklaard samen met PowerUp73 en Hambaken Connet te werken aan de realisatie van het werkplan Jeugd en Jongerenwerk in Noord. Stichting Jeugdwerk Maaspoort gaat haar governance inzetten om de bestuurlijke slagkracht te vergroten en de basis te leggen voor samenwerking tussen de driepartners in Noord.

*Dat bestuur bestaat uit vier jongeren met een Poort-achtergrond en drie meer ervaren bestuurders.

Bericht van 12 oktober 2020 Nieuw bestuur voor Jongerencentrum De Poort 
Er is een nieuw bestuur aangesteld voor het Jongerencentrum de Poort op Maaspoort. Het bestaat uit vier jongeren, die een Poort-achtergrond hebben en drie leden met een bestuurlijke ervaring, zo meldt Dtv vandaag 13102020.
Het bestuur wil streven de Poort als zelfstandig jongerencentrum te behouden, zoals ook de politiek dat wenste. Haar plan wordt afgestemd op de samenwerkingsovereenkomst met Power Up 073 en Hambaken Connect.

Bericht van 30 mei 2020 Jongerenwerk De Poort staat op springen
In een raadsinformatiebrief stelt de gemeente: Hoewel het bestuur van de Poort heeft ingestemd met een constructief overleg over de versterking van het ambulant jongerenwerk, heeft deze stap geleid tot spanningen binnen de Poort. Mede op grond daarvan heeft het bestuur haar opdracht teruggegeven. Voor de korte termijn hebben wij het bestuur gevraagd om de activiteiten te continueren. Het bestuur heeft hiermee ingestemd. Op deze manier kunnen de jongeren* gebruik blijven maken van de, in verband met Corona aangepaste, activiteiten van de jongerenwerkers van de Poort.

Met het oog op de samenwerking in Noord hebben wij Hambaken Connect en PowerUp073 gevraagd om gezamenlijk een voorstel te doen voor de uitvoering van onze opdracht in Noord, inclusief het aandeel van de Poort. Belangrijke uitgangspunten voor ons zijn dat de Poort als bruisend centrum van het jongerenwerk in Noord behouden blijft; dat jongeren, vrijwilligers en jongerenwerkers actief bij de Poort zich betrokken blijven voelen en ook betrokken worden bij de toekomstige invulling van de activiteiten in de Poort, zoals bij andere jongerencentra in de gemeente ook het geval is; en de mogelijkheden van de accommodatie optimaal benut worden.
Conclusie Gezien de constructieve gesprekken met zowel het bestuur van De Poort als met PowerUp073 en Hambaken Connect hebben wij het vertrouwen dat PowerUp073 en Hambaken Connect samen met een goed voorstel zullen komen om per 15 juli aanstaande de opdracht te kunnen uitvoeren.

Afspraken over preventief jongerenwerk.
Voor Noord zijn in 2019  ihkv de lokale inkoop basisondersteuning door de gemeente afspraken gemaakt met drie organisaties: PowerUp073, de Poort en Hambaken Connect. De achtergrond was dat  zij elkaar aanvullen en gezamenlijk een compleet aanbod bieden. Versterking van het preventief jongerenwerk [o.a. ambulante inzet van jongerenwerkers]  was onderdeel van de afspraken.

*De jongeren zijn een petitie gestart omdat ze vrezen  opgeslokt te worden door  Farent [!]  of Power Up073.


Terug naar boven