Overzicht berichtgeving Treurenburg

Printerversie
Gepubliceerd op: 13-08-2008 | Gewijzigd op: 30-11-2012
bericht 17 november 2009
Schijndelse bedrijven verhuizen naarTreurenbrug
In 2010 vestigen IGM Brausse en Vinfoil zich op Treurenburg. De bedrijven van Vincent van der Heijden zitten in Schijndel te krap en er is geen vooruitzicht op uitbreidingsmogelijkheden. IGM Brausse doet de verkoop van Chinese cartonnagemachines en Vinfoil produceert folieverpakkingsmachines.
Donderdag 19 november 2009 gaat de eerste paal voor de nieuwkomers de grond in en volgend jaar [2010] juni komen de eerste van de vijftien medewerkers naar Den Bosch.

Bericht 14 november 2009: Primeur voor Henkelman Beheer
Vrijdag 13 november 2009 hebben de Afvalstoffendienst en Henkelman bv Beheer het 1e energiecontract getekend. Op bedrijventerrein Treurenburg wordt door de Afvalstoffendienst een biomassacentrale gerealiseerd. De warmtevoorziening voor de kantoren en bedrijfsgebouwen van de Afvalstoffendienst gebeurt straks met snoeihout uit de regio. Via een warmtenet kunnen ook de overige bedrijven daar  gebruik maken van deze duurzame energie. H

Henkelman bv Beheer, dat gespecialiseerd is in het assembleren, fabriceren en verhandelen van vacuüm verpakkingsmachines, heeft met de nieuwe vestiging op Treurenburg de primeur.
Henkelman dat tien medewerkers telt, zat vanaf 1994 op de Veemarktkade.

Voortgang met aanpak luchtkwaliteit 
3 juni 2008
De gemeente gaat ondanks dat er -volgens de wettelijke normen geen knelpunten meer zijn - toch verder met de verbetering van de luchtkwaliteit. De  Brugstraat, Grobbendoncklaan, Vughterweg en Zuidwal waren de meest vervuilde
verkeersstraten, maar na metingen blijkt dat ze nu onder de normen vallen. Oorzaak: de concentraties zijn afgenomen en de wetgever heeft de normen aangepast.
Voor de gezondheidstoestand en om de leefbaarheid te verbeteren, aldus wethouder Jetty Eugster, gaat de gemeente toch verder in de verbetering, want er zijn nog kwetsbare plekken zoals scholen, kinderdagverblijven en locaties waar ouderen
wonen. Bij scholen en kinderdagverblijven kunnen schermen worden geplaatst die de vuile lucht afhouden, of worden filters in gebouwen geplaatst.
De Maasbruggen bij  Treurenburg met uitzicht op de Maasboulevard.
foto © gerard monté, 14 augustus 2003.


Ook door meer [gemeente-]auto's op aardgas te laten rijden en een vulpunt voor aardgas te openen wordt de vuile uitstoot voorkomen. Die aanpak valt onder het 'vergroenen van het wagenpark'. De Afvalstoffendienst rijdt al op de minst vervuilde diesel. En volgend jaar komen er ook kleinere, ipv de grote stadsbussen in gebruik. De gemeente overweegt met omliggende steden, na het weren van vuile vrachtauto's, ook een milieuzone voor bestelauto's in te stellen. Ze let wel op de gebruikers ervan die meestal tot de kwetsbare - kleine- ondernemers behoren.

Totaal geeft de gemeente daar tot 2011 vier en een half miljoen euro voor uit. In dat bedrag zit ook de opening van een biogasverbrander [Treurenburg] voor snoeihout, wat nu in Cuijk gebeurt en veel uitstoot oplevert door het op -en
neerrijden. Dat wordt met die installatie voorkomen.

Partijen maken afspraken aanleg/herstel natuur ihkv Groene Delta , 16
januari 2008
Op 16 januari 2008 is in het Eetcafé De Boerderij op de Herven een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen partijen die betrokken zijn bij 'de Groene Delta', ofwel de natuur in en om Den Bosch. De overeenkomst met gemeenten rond Den Bosch, provincie, Brabants Landschap, Vereniging Natuurmonumenten, de Hertogboeren en Milieufederatie, Waterschappen en Staatsbosbeheer moet uiteindelijk leiden tot uitvoering van tal van natuurprojecten. Daarin zitten vervat onder meer de aanleg van ecologische zones, tussen bijv. de Gement en het Engelermeer [de Maasroute op palen], het terugbrengen van oude – soms waterrijke - natuurzones, en de aanleg van een fietsroute langs de verdedigingslinie van Frederik Hendrik [1629] en de aanleg van vispassages [Crevecouer].

Impressie Bedrijfspark Treurenburg  30 decmber 2007 .

Rechts Het trukkerscafé Treurenburg en boven de spoorbrug over de Maas bij Hedel.  foto's © gerard monté, 30 december 2007.
 

-Boven: Het terrein Treurenburg langs de weg naar Hedel en langs het spoor naar Utrecht, dat bestemd is voor lichte tot min of meer zware industrie. Links het crossterrein.
-Rechts boven: Midden de oude sluis , nu viaduct.
-Rechts: De sluis aan de overkant  bij Treurenburg.

foto's © gerard monté, 30 december 2007.

 

Hierboven: De plek van de oude sluis Nu l.igt er het viaduct onder spoorlijn naar Utrecht.    De parallelweg, rechts de weg Den Bosch Hedel.
 
Ook aan die Westzijde van de weg Den Bosch-Hedel ligt het Genieterrein
foto's © gerard monté, 30 december 2007
De waterzuiveringsinstallatie in het gebied Kerkwijk aan de Westzijde van de weg Den Bosch-Hedel

Treurenburg
Ook particulieren zijn of worden aan dit streven gekoppeld , zoals uit voorbeelden blijkt. Rond kasteeltje Meerwijk, dat in eigendom is gekomen van een industrieel, komt na overleg geen gecultiveerde siertuin maar een natuurtuin. Achterlangs is een fietspad voorzien en mogelijk zal het oude pontje naar Engelen worden heropend. Zelfs wordt er aan gedacht kasteel Meerwijk weer in het water te plaatsen. 
Als 2e voorbeeld: Truckerscafé Treurenburg ligt zowel nabij het Bedrijfspark Treurenburg, maar ook bij de natuur [Maasuiterwaarden]. Voor beide doelgroep: als lunchcafé en ook als passantencafé kan het straks van
betekenis zijn.
Het bijzondere van Den Bosch is dat de natuur er zo dicht bij ligt. Wethouder  Jetty Eugster die een ondeugende bui had, prikkelde de toehoorders om gewoon eens tegen de regels in een natuurgebied binnen te gaan. Met die oproep sloot
zij zich aan bij het motto: 'De Groene Delta lokt je naar buiten'.

De Maasbruggen vanuit een ballon gezien.
foto © peter van gogh, 16 augustus 2005.

De gemeente kiest -meer directief - scenario klimaatbeleid 21 november 2007.

B&W spreekt zich uit voor extra inspanning en extra inzet in middelen om het klimaat te beheersen. Ipv enkele projecten denkt het College gemeentebreed, zoals 25% energiebesparing bij nieuwbouw gemeente, vanaf 1 januari 2008 gebruik van groene stroom in straatverlichting en gemeentekantoren. Dat is een keuze uit 3 scenario's.

Deze voornemens, gericht op de gemeente, maar ook op woningbouw, verkeer en vervoer, staan in een discussienotitie over het toekomstige klimaatbeleid in de  gemeente.

Verdere voornemens zijn bijv. het energiezuiniger maken van gemeentekantoren [zoals Stadskantoor], scholen en sporthallen.  Met de woningbouwcorporaties wordt gestreefd naar het energiezuinig labelen van
minimaal 17.000 woningen in 2010, tegen nu 12.000 huizen.  Op daken van flats en hoge kantoorgebouwen wil de gemeente kleine, stille windturbines plaatsen die groene stroom leveren.
Volgend jaar staat de eerste windturbine in Treurenburg als antwoord op het streven van het kabinet in 2020 20% van de energie uit zon en/of wind te betrekken. Ook wil zij bedrijven er toe aanzetten extra energie te besparen op gebied van
verwarming en verlichting [20-40% in 2012].
Voordat dit scenario in discussie komt vergadert in december 2007 de gemeenteraad over deze ideeën en ambities.

Antwoord gemeente op stop nieuwe bedrijfsterreinen 19 september 2007.
In reactie op het manifest van de Vereniging Milieudefensie om geen nieuwe bedrijfsterreinen aan te leggen, verwijst de gemeente naar haar visie 'Bedrijfsterreinen 2005-2015'. Milieudefensie, die spreekt van een overaanbod, wil met die stop de leegloop van bestaande terreinen doorbreken. Uit de gemeentelijke visie blijkt dat de aanleg van nieuwe  edrijfsterreinen een sluitstuk vormen. 'Ontwikkeling gebeurt alleen indien strikt noodzakelijk'. Prioriteit ligt bij verbetering van bestaande terreinen en het efficiënter inrichten van bestaande gebieden. In die visie is onder meer rekening gehouden
met de terugval in de economie en de verplaatsing van werk naar lage lonenlanden.

In weerwil van die effecten stijgt de werkgelegenheid [vwb de handel en zakelijke dienstverlening] in de stad én op de bedrijfsterreinen. Dat maakt dat de vraag, aldus de visie, hoog blijft. Meer dan 250 bedrijven staan op de wachtlijst. Momenteel zijn Treurenburg, de Groote Wielen [Grote Vliet] en Empel-Zuid in ontwikkeling of in beeld. Voor al of niet aanpak van de Kloosterstraat als hoogwaardig bedrijfspark is de knoop nog steeds niet doorgehakt.

Krediet verhuizing Afvalstoffendienst [Treurenburg] 28 juni 2007.
De Afvalstoffendienst verhuist definitief van Boschveld naar Treurenburg. De gemeenteraad moet dat karwei voor 33 miljoen euro. nog fiatteren. Het bedrag  gaat zitten in de bouw van een nieuw kantoor en in de afvalinstallaties. Het
terrein langs een nieuw aan te leggen weg -parallel aan de huidige weg naar Hedel - voor milieustation en overslag/sorteerhal, stalling van KCA-wagens en de vuilniswagens - kan voor 15 jaar de capaciteit aan. Bij de Afvalstoffendienst werken door het jaar heen 160 personen, al of niet als uitzendkracht. Met die verhuizing komen  eerendonk en Boschveld vrij voor  stedenbouwkundige ontwikkelingen.
   
Eerste bedrijf op Treurenburg
28 maart 2007.
Het eerste schaap is over de dam: Midi Center [Alkmaar] gaat bouwen op het nieuwe - maar zich moeizaam ontwikkelende - bedrijventerrein Treurenburg. Vandaag -woensdag 28 maart 2007- werd met het stadsbestuur de reserveringsovereenkomst ondertekend. Daarbij waren aanwezig onder meer wethouder Roderick van de Mortel en Zonneveld-Burgers, projectleider van Midi Center. Met deze vestiging heeft Midi Center, dat in september 2007 gaat
bouwen, haar derde bedrijfsverzamelgebouw in de stad. De gemeente meldt dat - nu de Brand vol raakt - zich voor Treurenburg meer gegadigden hebben aangediend. Dat heeft mede te maken met de versoepeling in bouweisen. Aan twee wensen is tegemoet gekomen: kleinere bouwkavels en het vervallen van een ondergrondse parkeergarage.

Café Treurenburg dat goede tijden doormaakte toen de A2 nog door de stad liep.

foto © gerard monté, 2001.
Het steeds vollere Bossche bos 1 februari 2007.
Het 'Bos van de hertog' raakt steeds voller bebouwd. De gemeente zoekt nog wat plekjes om de gaatjes te vullen, maar dan.  In de nota Uitgangspunten buitengebied' staat dat er bijv. nog plekjes zijn voor huizenbouw, want behalve om natuurbehoud, gaat het daar in die nota om. 
Doel van die nota is de bestemmingplannen voor te bereiden en een inschatting te maken waar nog gebouwd kan worden. Zo zijn er nog de agrarische - en natuurgebieden, waaraan de gemeente veel waarde hecht. Voor die gebieden bij bijv. Bokhoven, in het Bossche Broek, de Moerputten, het Engelermeer, de Rosmalense polders en in de uiterwaarden, gaat de gemeente, met inspraak van de burgers, de wijkraden en  belangenorganisaties, één nieuw bestemmingsplan maken, waarover de raad uiteindelijk moet beslissen.

Afgezien van de grotere bouwlocaties zoals het Paleiskwartier en Wilemspoort en bebouwingsverdichting in de binnenstad en in oude wijken] liggen er nog - minimale - bouwplekken in het buitgebied, zoals ondermeer de Hondsberg, Deutersestraat, de Woerd en Kruisstraat Oost en West. Soms kunnen op de plek van een bestaande voorziening [bijv. boerderij] die vervalt, huizen komen.

Voor wat betreft bedrijfsterreinen, die na de ontwikkeling van Treurenburg en het afketsen van de Kloosterstraat zijn opgeraakt, raakt de stad uitgeput en richt zich meer op Oss en Waalwijk.  Al ziet de hertog zijn jachtgebied geminimaliseerd, een boom zal hij er ook nauwelijks nog aantreffen ook al telt de stad circa 4000 bomen.  'Den Bosch scoort goed' 10 november 2006.  
In een persbericht laat de gemeente weten, dat Den Bosch in diverse onderzoeksaspecten nog steeds goed scoort. Uit de jaarlijkse enquête van Elsevier blijkt de stad [ op de algemene ranglijst ] licht gedaald te zijn [..]. Als toplocatie staat de stad op plaats vier [was 3] en als sterkste binnenstad op plaats 2.

Ook de potentie van kantorenstad komt uit op 6, een stijging met 5 plaatsen.Centrum plus Paleiskwartier eindigen zelfs op vier bij de best presterende  kantoorlocaties. Dat was in 2001 nog een 24ste plaats. Het Paleiskwartier wordt als voorbeeld gesteld van een succesvolle stadsontwikkeling. Die 4e plaats van de beste 32 kernsteden vloeit voort door de groei van arbeidsplaatsen bij de financiële instellingen, zakelijke dienstverlening en de handel. Terugval viel er te constateren bij de industrie en de bouwnijverheid, maar dat was een algemeen verschijnsel. Groei is te zien [volgens de economische monitor die de gemeente laat uitvoeren] bij starters en de zakelijke dienstverlening en ICT [+ 2,5%].  De gemeente fixeert zich nu op de ontwikkeling van de bedrijfsterreinen  Treurenburg [dat in belangstelling door allerlei regels tegenvalt], de Groote Vliet [Rosmalen], Empel-Zuid en de Rosmalense Plas.

Bijstelling vestigingsregels rond 'Treurenburg ' 3 november 2006.

Het lukt niet best met de vestiging van nieuwe bedrijven naar het bedrijfsterrein dat eerst nog Maaspoort heette en intussen wijselijk is omgezet in Treurenburg. De regels zijn zo scherp en vergaand dat nauwelijks kandidaten op deze locatie langs de weg naar Hedel afkomen.  Niet langer hoeft per see in twee lagen of meer lagen te worden gebouwd en is
een ondergrondse parkeergarage niet meer verplicht. De gemeente heeft van haar kant de kavels verkleind dat mogelijkheden biedt voor kleinere - en ook niet afvalverwekende - ondernemers. Met deze verruimende maatregelen hoopt de gemeente alsnog bedrijven te trekken.  De gemeente is zo gefixeerd op de ontwikkeling van nieuwe locaties omdat
bestaande terreinen vol raken en de Kloosterstraat bijna zeker een meer groene bestemming zal krijgen.

Toch windmolen op Treurenburg
7 juni 2006.
De Provincie heeft geen bezwaar tegen het plaatsen van een windmolen op Treurenbrug. Dat is vreemd omdat het provinciaal beleid de aanleg van een windpark voorstaat en niet één enkele molen. Bovendien lopen er bezwaren van het
'Buurtcomité Solitaire Molen' tegen de komst van een windmolen, die gesitueerd wordt Noordelijk langs de Maasroute. Deze bezwaarmakers kunnen alsnog bij Gedeputeerde Staten een beroep aanteken tegen de plaatsing, die 'gedeeltelijk'
is goedgekeurd.. In het land maakte iemand die nog geen 100 meter van een molen afwoonde, met succes bezwaar vanwege het geluid dat deze molen 's nachts maken.

Gezicht vanuit de Maasbrug op café Treurenburg.
foto © gerard monté, 30 december 2008

Windmolens worden niet geplaatst omdat dit systeem zoveel goedkoper is dan traditionele energieopwekking, integendeel door de aanleg, en zeker doordat het om een enkel exemplaar gaat, is het veel duurder en is de opbrengst ook nog eens -relatief - gering. Het is meer het argument 'milieu' waardoor gemeenten windmolens willen plaatsen.

Komst windturbine op Treurenburg dubieus
23 augustus 2005.

De gemeente gaat één windturbine plaatsen vooraan in het nieuwe bedrijfspark Treurenburg. Dat raadsvoorstel past in het bestemmingsplan 'Treurenburg Windturbinelocatie' dat op 4 oktober 2005 door de raad wordt behandeld.
Er zitten twee zaken tegen:  De bewoners -verenigd in het 'Buurtcomité Solitaire Molen' -hebben bezwaar gemaakt. Eerst deden zij dat tevergeefs op de inspraakprocedure. Nu doen zij dat nog gericht op de locatie Noordelijk naast de Maasroute. Daar zou die kolos, die zij vergelijken met een Boeing 747, overlast door geluid en slagschaduw kunnen veroorzaken. Het comité mag op 7 september 2005 in een aparte commissie ROB haar standpunt komen toelichten.
Een tweede argument tegen één windmolen is, dat de Provincie tegen het 'hier en daar' bouwen van één -incidentele - windmolen is, zo kwam Bastion Oranje bij navraag te ore. Toestemming vanuit de provincie wordt pas verleend bij de bouw van minimaal drie molens per gebied.


Markant en historisch punt is het viaduct in de Sluisweg onder de spoorlijn naar Utrecht..
foto© gerard monté, 30 december 2007.
De weg vanuit Empel/ Maaspoort naar Hedel.
foto © gerard monté, 30 december 2007.

Nieuwe stations in megaverkeersplan 22 januari 2004

Vandaag donderdag 22 januari 2004- presenteert de provincie een mega-verkeersplan. Dat plan van 680 miljoen euro behelst betere en snellere verbindingen tussen de vijf grote steden, z,owel over de weg als met de trein. Voor Den Bosch bevat het nieuwe stations in Maaspoort [Treurenburg] en een station te bouwen in de nieuwe stedelijke zone over de A2 nabij Rosmalen. De Dieze-spoor- brug die een bottleneck is voor het treinverkeer naar Utrecht en Nijmegen wordt verbreed. Bussen krijgen tussen de grote steden eigen wegbanen om de files te kunnen ontwijken. Met het plan wil de provincie ism de steden voorkomen dat in Brabant dezelfde verkeersproblemen ontstaan als in de Randstad. In Brabant scoren Eindhoven [rondweg] en Den Bosch als steden met de grootste verkeersproblematiek


Terug naar boven