Op Coudewater kan -eind 2023 - gebouwd worden

Printerversie
Gepubliceerd op: 08-07-2022 Het bestemmingsplan voor Landgoed Coudewater is gereed. Daar in de vertrouwde groene omgeving circa 400 woningen [waarvan 100 sociaal] en  in die 400 zitten 250 appartementen en 150 grondgebonden woningen. De monumentale panden en de bomenstructuur blijven behouden. De gemeenteraad neemt na het zomerreces een besluit over het bestemmingsplan.


Evenwichtig plan
Het bestemmingsplan is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen de VOF Land van Coudewater en de gemeente. De VOF is een samenwerking tussen BPD en Van Wanrooij Projectontwikkeling. De VOF heeft een intensief participatietraject doorlopen met belanghebbenden in de directe omgeving.
Voor de groene inrichting van het landgoed is intensief samengewerkt met het Groene Hart, IVN en Boom&Bosch. Daarmee is er een evenwichtig plan ontstaan waarin de duurzame instandhouding van het landgoed is geborgd met respect voor de monumenten, boomstructuren en al het prachtige groen.
Start bouw
Bedoeling is dat begin 2023 de verkoop start van de eerste woningen. Eind 2023 start dan de bouw. Nadat het bestemmingsplan is goedgekeurd, start de VOF met het bouwrijp maken van het gebied. Dit betekent dat er nieuwe kabels, leidingen en riolering worden aangelegd. En dat het terrein geschikt gemaakt wordt voor woningbouw. Kenmerkend voor Coudewater is het vele groen. De plannen voor het landgoed zijn zo gemaakt, dat we het waardevolle groen zoveel en zo goed mogelijk behouden. In het plan verdwijnt wel een aantal bomen (circa 200) en struiken. Het gaat dan vooral om bomen en struiken die er slecht aan toe zijn. Of die niet als monumentaal worden beschouwd. De kapvergunning hiervoor wordt binnenkort verleend.
Voor de te kappen bomen komen 500 nieuwe bomen bij.  Bij dit  zorgvuldig proces is overleg met het Groene Hart, Boom& Bosch en Boomadviseur Cobra Groeninzicht gevoerd. Het resultaat is dat alle waardevolle en monumentale bomen blijven staan en dat er veel nieuwe bomen bij komen.