Voorgeschiedenis Nieuwbouw Jeroen Boschziekenhuis

Printerversie
Gepubliceerd op: 01-10-2004 De hoofdingang van het nieuwe ziekenhuis is gesitueerd aan de stadskant De huidige toegangswegen lopen vanaf de Vlijmense kant naar het huidige Alexanderziekenhuis....


Het complex van het Jeroen Boschziekenhuis, locatie Groot Ziekengasthuis, zoals de naam sedert 1 januari 2002 is.
De gebouwen op deze locatie zijn gedoemd te verdwijnen
.
 
foto © paul kriele, 10 april 2002.

 


Inleiding: status, structuur en opzet nieuw[e]  ziekenhuis[-organisatie].

Het nieuwe Bossche ziekenhuis behoort tot de categorie Topklinisch Ziekenhuizen [STZ] , dankzij de vele- bijzondere - specialismen en vooral de opleidingsmogelijkheden.
De fusie is een gevolg van een de toenaderingspoging van de twee ziekenhuizen te weten Willem Alexander en Groot Ziekengasthuis die daarmee rekenenden op nieuwbouw. Pas in latere fase is er Carolus/Liduina bijgekomen.
In de tijd dat sprake was van het vertrek van specialismen uit de Bossche regio nar Tilburg, Utrecht en Nijmegen stelden de professoren Van van Montfoort en de Ro een rapport op waaruit als conclusie een dwingende samenwerking kon worden getrokken.

Nieuwbouw
Het nieuwe ziekenhuis wordt geleid door een nieuw stafbestuur dat - niet uit 9 zoals voorheen- maar uit zeven personen bestaat, ingedeeld in departementen. De samenstelling is zodanig dat naast de voorzitter, zes overigen ieder een aandachtsgebied krijgt toegewezen.
Het nieuwe ziekenhuis bevat 968 bedden.

De eerste selectie van architecten is achter de rug. Met die selectie houden zich de Raad van Bestuur en de medische staf bezig. Er zijn acht architecten in deze race overgebleven. Nu moet de keuze nog worden gemaakt .
Den Bosch staat voor de situatie dat- gezien de lokatie aan de rand van de stad- een interessant, misschien experimenteel bouwplan kan worden uitgevoerd en dus voor een modern bouwende architect met als een ander aandachtsgebied dan de zorgsector, kan worden gekozen.
Anders zou het liggen wanneer op lokatie Groot Ziekengasthuis een nieuw ziekenhuis moest komen, zoals in 1960..
Het GZG-terrein is in eigendom gekomen van van HBG en Heijmans die gaan daar een stedenbouwkundige ontwikkeling aan: sloop en/of ter plekke nieuwbouw.
Maar wat te doen met het Carolus? Het probleem rond de nieuwbouw is de hoge boekwaarde van dit Carolus dat erg geschikt lijkt voor een verpleeg-annex zorghotel. Met deze keuze wordt de boekwaarde die op 50 miljoen gulden wordt geschat overkomen.
Zijdelings staat het feit van de regio ziekenhuizen, Veghel St.Josef en Annaziekenhuis in Oss Zij zijn ook in een fusie opgegaan tot Bernhove. Maar niet verwacht wordt dat dit fusieziekenhuis fiat voor nieuwbouw krijgt. Ze hingen/ hangen qua samenwerking en bepaalde faciliteiten aan bij het BMC.

Berichten van 2000-2004
Kapel vergeten  3 oktober 2004
Het nieuwe - paviljoenachtig opgezette -ziekenhuis van de architecten Bas Molenaar en M. Hendrikx [EGM-architecten] heeft echter nog één grote misser: de opdrachtgever is vergeten een kapel bij het bouwplan te betrekken. Inderhaast is een commissie* benoemd die dit stiltecentrum voor de christelijke ! ziekenhuizen ‘het Groot ‘, Willem Alexander en het even Bossche, als katholieke Carolus moet gaan voorbereiden.
Het Bossche Jeroen Boschziekenhuis wordt- nagenoeg - het grootste [770 bedden en 220 specialisten] ziekenhuis van Nederland. © paul kriele, http://www.bastion-oranje.nl/
*Commissie kapel: De leden van die commissie zijn mr.Ton Rombouts, Jac Stienstra, Joop Jansen [ex- Heijmans] en dr. Léon Eijsman. Later is aan deze commissie nog Karin Rademaker van Golden Tulip hotel Central toegevoegd.
Bouwaanvraag kapel..
Door die omissie is dat ontwerp pas verlaat van de tekentafel gekomen. Pas op 19 juni 2006 werd voor de kapel een bouwaanvraag ingediend.. .

Nieuwbouw Jeroen Boschziekenhuis vertraagd , 29 juni 2004.  
De nieuwbouw van het Jeroen Boschziekenhuis raakt een jaar vertraagd. Oorzaak is dat veel grote bouwprojecten bij het Ministerie van Gezondheid moeten worden ingepast, aldus de verklaring van de directie.
Praktisch verschuiven er zaken: zoals de oplevering van het nieuwe ziekenhuis op de locatie Vlijmenseweg wordt 2009 ipv in 2008. Het vrijkomen van het GZG in de binnenstad valt ook een jaar later. Ook het Carolus zal langer open blijven, maar dat is gezien de boekwaarde die op het gebouw drukt, alleen maar gunstiger.

De nieuwe stadsontwikkeling op de locatie GZG schuift uiteraard ook op. Daar ondervinden de nieuwbouw Bibliotheek icm het Stadsarchief de gevolgen van. Ook de parkeerproblematiek rond het Tolbrugkwartier kan niet eerder worden aangepakt. zie hieronder over ontwikkelingen naar nieuwbouw en architecten   

Problemen op weg naar nieuwe JB-ziekenhuis  12 april 2004.
De opening van het nieuwe JB-ziekenhuis op de locatie Alexaderziekenhuis is gepland begin 2008. Dat jaar sluit het Groot Ziekengasthuis en worden de gebouwen - behalve Mariapaviljoen en klooster- gesloopt. In die eerste fase verhuizen de poliklinieken eerst nog naar het Carolus. Dat ziekenhuis blijft toch al een cruciale rol spelen in de aanloop naar nieuwbouw.
Problemen doemen op in het licht van de ministeriële eis van een totale fusie van de drie bestaande Bossche [inklusief Boxtel en Zaltbommel] ziekenhuizen. Dat zou sloop van het Carolus kort na 2008 betekenen. Maar op die bouw rust nogal een hoge boekwaarde die de sloop op korte termijn onverantwoord maakt. De gemeente heeft zich bovendien ook nog als kandidaat voor dat complex teruggetrokken. Dat maakte dat het Carolus als ziekenhuis minimaal tot 2012 [afronding alle nieuwbouwfase] moet blijven functioneren.

Dan is er nog een logistiek probleem: de hoofdingang van het nieuwe JB-ziekenhuis komt aan de stadskant ipv aan de huidige Vlijmense kant van het complex. Voor de aan - en afvoer van de – in totaal 4100 –medewerkers en de - jaarlijks - 3 miljoen patiëntenbewegingen betekent de huidige Vlijmense weg een catastrofale flessenhals! Het gereedkomen van deze ontsluitingsweg [Gementweg] wordt niet eerder dan in 2010 verwacht! En dan zijn er nog de stilgehouden problemen in de maatschappen chirurgie, radiologie, intensivisten en internisten…..

start nieuwbouw huidige GZG [binnenstad]
De oude volksbuurt De Pijp werd rond 1960 door slopershamers van de wereldbodem weggevaagd. De Pijp afgeleid van de straatnaam Lange Tolbrugstraat, lag aan weerszijden van die straat. Ook de dwarsstraten Korte Tolbrugstraat, Suikerstraat en Hoge Nieuwstraat, behoorden tot die wijk. Daar woonden veelal autochtone Bosschenaren. Aan de Noordzijde liep de Zuid-Willemsvaart. Via de huidige Marktstraat kwam je aan de zuidkant de wijk binnen. 

Op deze locatie verrees eind jaren zestig geleidelijk aan een geheel nieuw ziekenhuiscomplex. Het kwam in de plaats van de oudbouw aan de zijde Nieuwstraat. Van die bouw staan nog de Technische Dienst [Mariapaviljoen met aangrenzende bouw] overeind, evenals het zusterklooster met kapel. 
De verpleegstersflat aan de Zuid-Willemsvaart en de hoofdingang zijde Tolbrugstraat met de revalidatieafdeling zijn het eerst gerealiseerd. 

Molenaar ontwerpt nieuw ziekenhuis   20 december 2002
Bas Molenaar van EGM architecten uit Dordrecht is aangewezen als de architect voor het nieuwe Jeroen Boschziekenhuis, een eerste ontwerp dat hij samen met collega Mario Hendrikx gaat concretiseren.

De opzet is een aantal niet al te hoge gebouwen van 5 à 6 bouwlagen naast elkaar. In dat stedenbouwkundig ontwerp temidden van een park [aansluiting op de Gement], kunnen zowel de Gemeente, die aanvankelijk opteerde voor een imponerende hoogbouw [!], als het ziekenhuis zich vinden. Ook de combinatie van de hoofdfuncties met de commercie, spreekt de Raad van Bestuur aan. De verklaring is dat in de toekomst de poliklinieken de meeste bezoekers trekt. Daar vinden de onderzoeken, dagbehandeling en gesprekken met specialisten plaats. Om die bezoekers tussendoor te kunnen opvangen zijn horeca en tal van zorggebonden winkels er ruim vertegenwoordigd.

‘Uit dit idee van EGM,’ zegt de RvB, ‘blijkt niet alleen de betrokkenheid van dit bureau bij de zorg, maar die opzet staat ook borg voor een menselijke maat.’  

Na deze eerste visie begint de gedetailleerde invulling van het ontwerp aan de hand van gesprekken tussen het ziekenhuisbouwteam met de architect Bas Molenaar.
Molenaar was eerder betrokken bij de realisering van het- inmiddels voormalige - gerechtsgebouw op de hoek Zuidwal/Spinhuiswal. Zijn naam staat ook onder het hoofdkantoor van de ANWB en het toekomstige ziekenhuis van Nijmegen.  

Afronding fusie ziekenhuizen , 31 maart 2002.  
Maandag 15 april vindt in het stadhuis de oprichting plaats van de Vereniging Medische Staf Jeroen Boschziekenhuis. Daarna is er- meer symbolisch bedoeld- een eerste vergadering van die Vereniging waarbinnen de ruim 200 Bossche specialisten zijn georganiseerd. Deze voor de maatschappen bijzondere dag wordt besloten met een diner in de Raadskelder.
Het is feitelijk de afronding van de fusie [officieel per 1 januari 2002] van Carolus/Liduina, het Willem Alexander en het Groot Ziekengasthuis. Maar nu volgt nog de integratie van alle vakgroepen die met name voor de radiologen en de anesthesisten die nog enige hobbels met zich zal meebrengen.

Aan de eerste fusie van de Bossche ziekenhuizen [GZG en WAZ] ligt het rapport van de professoren Van Montfoort en de Ro ten grondslag. Daarin pleitten zij voor een samenwerking [vooraleer tot nieuwbouw zou kunnen worden besloten] omdat er steeds meer specialismen, zoals radiotherapie en neonatologie, uit de Bossche regio vertrokken…

De apotheose van de fusie is vervolgens het proces van nieuwbouw waarvoor, dankzij de concept-goedkeuring van Minister Borst, inmiddels definitief groen licht is gegeven.
De Raad van Bestuur en de Medisch Staf gaan -na een eerste selectie- uit de acht overgebleven architecten, hun keuze maken. De opening van het nieuwe Jeroen Boschziekenhuis met 970 bedden is, na de oplevering in 2007, in 2008 gepland.

Nieuwe naam:Jeroen Bosch Ziekenhuis  1 juni 2001.
 Het Jeroen Boschziekenhuis is deze week begonnen met het plaatsen van nieuwe logo’s. De nieuwe naam Jeroen Boschziekenhuis komt op alle drie de ziekenhuizen te staan. De naam bestaat uit neon letters, op dak en gevel aan te brengen. Buiten de naam Jeroen Boschziekenhuis krijgt elke locatie de naam van resp. Carolus, Alexander en voluit Groot Ziekengasthuis.
Alleen bij de onduidelijke ingangsituatie van het Carolus komt apart nog het woord hoofdingang boven de algemene ingang.

Het nieuwe fusieziekenhuis [per 1-1-2002] heet Jeroen Bosch Ziekenhuis. De Boxtelnaar J. Voets is de winnaar van deze wedstrijd met en weekeindje Amsterdam.
Met deze keuze vervallen andere suggesties zoals: ‘Bossche ziekenboeg’, ‘Janus Kiepziekenhuis’, ‘Maximaziekenhuis’ of trendynamen als Orbis- of Alfaziekenhuis. De naam Jeroen Bosch Ziekenhuis [JBZ] werd door 22 inzenders voorgesteld. Bij 66 inzenders kwam de naam Jeroen Bosch voor !

Dr. Frans Croonen verwacht niet, dat- zoals vijf jaar geleden met Bosch Medisch Centrum- de naam veel commoties zal oproepen. ‘Het is een herkenbare, originele ziekenhuisnaam, die ook nog een beetje gevoel oproept,’ aldus de voorzitter van de Raad van Bestuur.

Zo ziet het nieuwe logo van het fusieziekenhuis er sedert 1 juni 2001 uit.

foto © gerard monté, 12 december 2002.
 


Uitslag nieuwe naam Bosch’ ziekenhuis 28 mei 2001.
Per 1 juni 2001 heeft het Bosch’ Medisch Centrum, bestaande uit drie Bossche ziekenhuizen en Liduina in Boxtel een nieuwe naam. Welke? Dat wordt op die dag bekend gemaakt. Aan de wedstrijd voor een nieuwe naam hebben 525 personen deelgenomen die tot 315 verschillende namen kwamen. Eén suggestie kreeg de voorkeur van 28 inzenders. Dr. Frans Croonen, voormalige huisarts en tegenwoordig voorzitter van de Raad van Bestuur maakt vrijdag 1 juni de naam - die pas op de fusiedatum 1-1-2002 in gaat- bekend. Tegelijkertijd vliegt er een vliegtuigje boven de regio met de nieuwe naam erop. De winnaar ontvangt een weekeind Amsterdam. 

Vertrek directielid Beijers   25 juli 2000.
drs. Ruud Beijers vertrekt per november als lid van de Raad van Bestuur van het fusieziekenhuis BMC en Carolus/Liduina[CLZ].
Beijers treedt in dienst van een internationaal Wervings-en selectiebureau.
De oorspronkelijk kinderarts was tot 99 lid van de tweehoofdige directie van het BMC en daarna lid van de Raad van Bestuur van de gefuseerde ziekenhuizen.
In die hoedanigheid begeleidde Beijers de ingrijpende verbouwing, verhuizing en de functieherschikking.
In zijn opvolging wordt niet voorzien, collegae Croonen, Meuelemans en De Kubber nemen voor hem waar.  
Terug naar boven