Jaarverslag 2006 Jeroen Boschziekenhuis II

Printerversie
Gepubliceerd op: 30-05-2007 In eerste instantie -30 mei 2007- hebben we, aan de hand van het begeleidend persbericht gereageerd op het jaarverslag ‘Jeroen Boschziekenhuis 2006’. Nadere bestudering noopt ons deze registratie bij te sturen.
In dat jaarverslag stelt het ziekenhuis '... zich bewust te zijn van haar belangrijke functie als zorgverlener en als grootste werkgever in de stad en hecht aan samenwerking en dialoog met partners'. Dat vonden we in eerste instantie een te mooie zin, maar het is als aanhef bedoeld van de missie die de directie zich ten doel heeft gesteld.
kwaliteit

Het jaarverslag is evenwichtig opgebouwd en correct van samenstelling. Het bevat alle onderdelen die je van een zorgorganisatie mag verwachten. Zelfs het aspect kwaliteit wordt benoemd en meer dan dat. De Raad van Toezicht is daar overigens ook erg mee behept en houdt er zicht op. De frequentie waarmee ze dat doet, daar schort het een beetje aan. De Kwaliteitscommissie van de RvT komt slechts 3x per jaar bijeen.

Het hoofdstuk ‘Raad van Bestuur’ [ 3.1.2.] vervolgend komen er wat ‘punten van problematiek’, zoals de problemen met enkele specialismen aan de orde. Alhoewel het jaarverslag een neerslag is, rijst de vraag wat er - buiten de inzet van de Raad van Toezicht - gedaan wordt om daar een oplossing voor te vinden?

Organisatie
Minder interessant is het organogram, waarvan het ons verbaasd dat op het echelon directeuren er vier staan benoemd: te weten de directeur Revalidatie, directeur Patiëntenzorg, Directeur ondersteuning Patiëntenzorg en een directeur Financiën. Dat is nog oké. Maar de als gelijkwaardige in het organogram geplaatste ICT, Hotelservice en Bouw en de combinatie Sociale Zaken, Leerhuis en Kwaliteit vallen rechtstreeks onder de Raad van Bestuur .. ? De vraag is waarom deze twee anders in de organisatiestructuur worden ingedeeld.
In de eerste vastlegging van het jaarverslag stelden we dat het ‘Jeroen Bosch’ zich in woelig vaarwater bevindt. Daar zijn enkele fusies en het samensmelten van tientallen specialismen mede debet aan.
Onder de rubriek 'Overleg met adviesorganen' [3.1.3.1.] staat onder meer de zin 'integratie van de medische vakgroepen'. Dat kun je op verschillende manieren opvatten/uitleggen: bijv. het in loondienst nemen van deze specialisten of hen meer betrekken bij de organisatie ...?

intramurale zorg
De directie [RvB] haakt ook in op de tendens naar meer samenwerking met en informatie aan de huisartsen. Dat gebeurt al op diverse locaties in het land.
Het is van de RvB van het JB een nobel streven om die info aan de huisartsen, wat betreft onderzoeken die in het ziekenhuis zijn gebeurd, uit te breiden met allerlei andere onderzoeken, zoals ECG's en röntgen. Dat voorkomt dat de patiënt niet telkens voor een uitslag naar het ziekenhuis hoeft. Een bekend en oud voorbeeld daarvan is bijv het bloedonderzoek. 

Ook een 'relatiebeheerder Huisartsen', die benoemd gaat worden, sluit goed aan bij het streven naar betere samenwerking en communicatie met de huisartsen.

In het aspect nieuwbouw [waar zit de afdeling Bouwzaken in het organogram?] blijkt het Jeroen Bosch intensief in overleg te zijn met de gemeente in '... een goede doch zakelijke sfeer'. Die goede verstandhouding is met de aanleg van de randweg en de ontwikkeling van Willemspoort erg noodzakelijk, zelfs onvermijdelijk, omdat het ziekenhuis niet zonder deze ontsluiting en goede bereikbaarheid kan.
budget en begroting
Het onderdeel exploitatieontwikkeling, een van de belangrijkste zaken van de organisatie, sluit af met de verwachting dat - ondanks de kortingen [2,2 miljoen] door de overheid, 2007 naar verwacht positief kan worden afgesloten. 
© paul kriele, 3 juni 2007.

1e Reactie op Jaarverslag 2006 Jeroen Boschziekenhuis 30 mei 2007

Het Jeroen Bosch ziekenhuis stelt in het jaarverslag over 2006, dat alles goed gaat in de organisatie. Daarover wordt overigens niet gerept want het ziekenhuis met ‘dochters’ in Boxtel en Zaltbommel en 240 specialisten [29 specialismen] bevindt zich in woelig vaarwater.

Het jaarverslag [tevens een financiële vastlegging over 2006] meldt wel de standaard cijfers, zoals stijgend aantal opnamen [+3%], dat het jaar werd afgesloten met 3 miljoen euro plus en een eigen vermogen van 20 miljoen. Met de helft daarvan zou de directie de duurdere nieuwbouw van 40 miljoen alsnog kunnen financieren of aan de hoge eisen van de specialisten kunnen beantwoorden. Maar er is voor een zuiniger en minder groot ziekenhuis gekozen. In 2006 werden er weer meer polikliniekbezoeken [+1%] en minder ligdagen van patiënten [0,2 dagdeel gezakt] geregistreerd.
Over de nieuwbouw schrijft de directie in het jaarverslag dat, ‘… dankzij de inzet en flexibiliteit van alle betrokkenen kunnen we terug kijken op een geslaagde verhuisoperatie waarin de patiëntenzorg op goede wijze doorgang vond’.
Speerpunten in de zorg van dit opleidingsziekenhuis zijn Oncologie, Geriatrie, Moleculaire Diagnostiek en Invitro Vertilisatie [IVF]. 

Terug naar boven