Organisatie van inkoop jeugdhulp+maatschappelijke ondersteuning

Printerversie
Gepubliceerd op: 12-06-2014 | Gewijzigd op: 12-06-2014
Bij nieuwe zorgaanpak: zes Speciale wijkteams en de opzet van wijkpleinen.
Vanwege de nieuwe zorgtaken, die terugvallen van het Rijk naar de gemeenten [o.a. WMO, AWBZ] heeft de gemeente de inkoop van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning georganiseerd. De gemeente moet voor 1 oktober 2014 met de zorginstellingen overeenkomsten sluiten om zorg in te kunnen kopen. 

'Doordat o. a. de jeugdzorg en de langdurige zorg voor mensen met een beperking veranderen en er minder geld voor beschikbaar is, staat zelfredzaamheid van inwoners en meedoen naar vermogen centraal” zegt wethouder Jeroen Weyers (Jeugd en Onderwijs).
“We kijken naar wat iemand nog wel kan, in plaats van naar wat iemand niet meer kan. En zorgen ervoor dat inwoners die hulp of ondersteuning nodig hebben, dat ook krijgen”.
Uitgangspunt is om de ondersteuning dicht bij de mensen te houden. Daarom komen er zes Sociale Wijkteams en meerdere wijkpleinen verspreid over de gemeente. Daar kunnen inwoners terecht met vragen op het gebied van hulp en ondersteuning.

Inkoop van hulp en ondersteuning: innovatie en resultaat
De gemeente moet voor 1 oktober 2014 alle overeenkomsten sluiten met een groot aantal instellingen op het gebied van jeugdzorg, langdurige zorg en welzijn. “Er wordt daarbij meer gestuurd op resultaten voor inwoners” aldus wethouder Geert Snijders (Welzijn/zorg). “We krijgen te maken met meer vraag en minder financiële armslag. Daarom willen we innovatieve oplossingen zien bij instellingen. Daarmee kunnen we in de toekomst voldoende hulp van goede kwaliteit blijven bieden.”
De gemeente werkt voor de Jeugdwet samen met gemeenten in Brabant-Noordoost (negentien gemeenten). Voor de Wmo 2015 werken we samen in de Meierij (zeven gemeenten). Sommige (basale) hulp koopt de gemeente lokaal in, andere (gespecialiseerde) hulp juist regionaal.

2015: overgangsjaar
2015 is een overgangsjaar. Inwoners met een indicatie van Bureau Jeugdzorg die doorloopt tot uiterlijk eind 2015, behouden de rechten. Dat geldt ook voor inwoners met een AWBZ-indicatie voor extramurale individuele begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en een klein deel van de persoonlijke verzorging. Voor inwoners met een AWBZ-indicatie voor beschermd wonen duurt het overgangsrecht vijf jaar.

Persoons gebonden budget, Pgb
Inwoners die voor de duur van hun indicatie in 2015 een Pgb hebben, behouden dit. Instellingen kunnen in 2015 hun diensten blijven leveren aan inwoners bij wie de indicatie doorloopt tot uiterlijk eind 2015. Wel krijgen zij vanaf 2015 te maken met budgetkortingen, die de komende drie jaar oplopen.