Aanstaande ALV: Kring Vrienden beperkt inspraak

Printerversie
Gepubliceerd op: 24-05-2010 | Gewijzigd op: 29-05-2010
Joop Thissen [*1944] beoogd nieuw voorzitter van de  Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch.

foto © paul kriele, 2 mei 2010.
 

Op de aanstaande Algemene Ledenvergadering van de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch -- woensdag 2 juni 2010  - zal hoogstwaarschijnlijk Joop Thissen als de nieuwe voorzitter en opvolger van Jo Timmermans worden benoemd.
Tot op heden zijn nog geen tegenkandidaten bekend.
Opvallend zijn intussen enkele wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement en de Statuten.
Zie voor nieuwe voorzitter artikel over Joop Thissen dd. 24 januari 2010.
>> Nav deze publicatie ontving Bastion Oranje van oud-voorzitter Nort Lammers en een voor haar bekend kringlid nog een reactie. In het kort staan diie reacties onderaan de pagina.

De leden hebben pas in het Pinksterweekeind voor het eerst in een uitgebrede versie de documenten [onder meer convocatie ALV, Jaarverslag 2009 en het Huishoudelijk Reglement] ontvangen. Dat laatste is na de emotionele en ontstuimige Leden Vergadering van vorig jaar [2 juni] aangepast.
Bekend was al wel dat het bestuur aan de stemmingen restricties heeft gekoppeld,
-zoals het bijeenroepen van een ALV. Eerst gold door tenminste 50 gewone leden. Voortaan geldt minimaal eentwintigste [of 5%] van het aantal stemgerechtigde leden.
-Ook voor het indienen van een tegenkandidaat-bestuurlsid is anders geworden:  eerst was dat teminste10 leden, voortaan is dat  2% van het totaal aantal stemgerechtigde leden.
-Ook de benoeming van ereleden, waarin voorheen de leden inspraak hadden, is gewijzigd. Het bestuur heeft die procedure naar zich toegetrokken.
-Over de 'geheimhoudingsplicht' van de leden is in het Huishoudelijk Reglement een nieuw artikel opgenomen, waarin globaal staat, dat het de leden en vrijwilligers van 'de Kring' zijn onthouden om aan derden- vanuit hun positie als Kringlid' -gegevens te verstrekken die de belangen van de Kring[-leden] kunnen schaden.
-Alle  leden konden voorheen gebruik maken van eigendommen en faciliteiten van 'De Kring'.  Dat  wordt door het nieuwe reglement beperkt tot: uitsluitend vrijwilligers én na toestemming van het bestuur.

Reacties op statutenwijziging
1. Nort Lammers [zelf oud-voorzitter] reageerde ook en vindt de kritiek van de redactie wel wat te ver gaan. Over deze wijzigingen is uit en ten na binnen de Kring gedebatteerd en bij herhaling in de vak-en overleggroepen besproken. Dat ging er kritisch en ruimhartig aan toe. , aldus de voorzitter van de werkgroep Kleine Monumenten. die aangeeft dat deze besluiten dus volgens een democratisch proces tot stand zijn gekomen/ 'geaccordeerd'.
'Jammer dat Bastion Oranje juist deze dingen er uit pikt en ze op sensationele wijze presenteert. Het zijn besluiten die toch echt nodig waren. Door de ontstuimige groei van het leden aantal, moesten wel de percentages van stemrecht en deelname aan bestuurrverkiezingen worden aangepast. Vergeleken bij de jaren 80 zijn we nu driemaal zo groot geworden,' zegt Lammers.

2.Kringlid NN beklaagt zich over de beperkte openheid, vooral waar het om de cijfers van uitgaven gaat, met name die van de stichting Binnendieze. Het kringlid vermoedt dat de extra uitgaven van bijvoorbeeld de altaartableaus [engelenfiguren] en de carnavalsmaskers voor het Oeteldonks Gemintemuzejum en het aandeel van 'De Kring' in het Oordeelspel uit het potje 'Binnendieze' komen. Daar maakt Jo Timmermans goede sier mee,' zegt schrijver NN.
'Het zijn cadeautjes, maar niet van 'De Kring', want deze uitgaven zijn nergens in de stukken terug te vinden. Een openbaar toezicht had nu geregeld kunnen worden,' zegt de briefschijver die om een mogelijk royement te voorkomen, Bastion Oranje verzocht om dit anoniniem te publiceren. NN verwijst daarbij naar een bepaalde, nieuw opgenomen clausule in het huishoudelijk reglement [ art.17], dat de geheimhouding [..] regelt.Terug naar boven