De jaarlijkse ‘Bossche’ lintjesregen iets vervroegd

Printerversie
Gepubliceerd op: 27-04-2012 | Gewijzigd op: 22-08-2016
Doordat het maandag pas Koninginnedag is, is dit jaar de uitreiking van de Koninklijke onderscheidingen vervroegd naar vandaag vrijdag 27 april 2012. Burgemeester Ton Rombouts heeft de versierselen in de Raadszaal van het Bestuurscentrum aan 27 personen* opgespeld.

Van de 10 vrouwen en 17 mannen komen er 9 uit Rosmalen, 1 uit Engelen en 17 uit Den Bosch. Vier inwoners worden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau, 22 tot Lid in de Orde van Oranje Nassau en 1 tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Bestuurscentrum.
Burgemeester Ton Rombouts temidden van de zojuist door hem gedecoreerden Bossche en Rosmalense burgers, die van H.M koningin Beatrix een koninklijke onderscheiding ontvingen.

Achterin herkenbaar vlnr.: Ben van den Thillart [5e vl.] Bernard Kuenen en Peter de Kubber en in dezelfde rij prof Figdor [ 2e v.r.]


foto © henk van esch, 27 april 2012.De gedecoreerden in Den Bosch en Rosmalen:

-Mevrouw Dieneke .J.M. Wijnen uit 's-Hertogenbosch Lid in de Orde van Oranje Nassau
Deze zuster bij de Congregatie van Dochters van Maria en Josef, is al ruim 50 jaar actief in het kerkelijk leven, de mantelzorg en het gehandicaptenwelzijn. Van 1993 tot en met 1997 was zij mantelzorgverlener t.b.v. een hulpbehoevend gezin. Sinds 1996 is Dieneke Wijnen (mede)realisator van en vrijwilliger t.b.v. het ouderinitiatief Woongroep 'Dolfijn' (geopend in 2010), t.b.v. het zelfstandig wonen van negen jongeren met een beperking. Sinds 2001 is zij mantelzorgverlener t.b.v. een weduwnaar (een thans 89-jarige hulpbehoevende man). Sinds 2003 is zij mantelzorgverlener t.b.v. een hulpbehoevende medezuster van het klooster..

-Heer Jan L. A. Vlek uit ‘s-Hertogenbosch Lid in de Orde van Oranje Nassau
Jan Vlek is vanaf 1968 vrijwilliger op het gebied van de zwem- en biljartsport, het kerkelijk leven, ouderenwelzijn en bewonersbelangenbehartiging. Vlek is sinds 1994 koster t.b.v. de Emmausparochie, van 1997- 2007 secretaris van de Biljartverenging 'De Kruiskamp' en vanaf 2000 vrijwilliger t.b.v. de Katholieke Bond voor Ouderen(KBO), afdeling Den Bosch/Groot-West. Vanaf 2000 is hij secretaris van de Bewonersvereniging 'Commissaris van der Hartenlaan'.

-Mevrouw Ans Vermeijden- van Spronsen uit Engelen Lid in de Orde van Oranje Nassau
Mevrouw Vermeijden ontplooit vanaf 1965 activiteiten op het gebied van het kerkelijk leven [e Protestantse Kerk in Nederland (PKN)], cultuurhistorie, zorg en welzijn alsmede t.b.v.de Bestuursraad Engelen/ Bokhoven. Tussen1984-1996 bekleedde zij het ambt van ouderling (en scriba in de periode 1980-1990). Voorts beheert zij het archief, treedt zij op als toezichthouder van het gebouw en geeft zij rondleidingen. Van 1972 t/m 1982 was zij lid van de Bestuursraad van Engelen / Bokhoven. In 1985 heeft zij de Heemkundekring ‘Angrisa' te Engelen opgericht en is daar sindsdien actief [auteur] lid van. Sinds 1995 is zij vrijwilliger t.b.v. het Stadsarchief. Tussen 2006-2008 was zij co-auteur van 'De Oude Lambertus', waarin de geschiedenis van de middeleeuwse kerk wordt beschreven. Op 2 januari 2011 werd decoranda uitgeroepen tot 'Engelaar van het jaar'.

-Peter.J. M. de Leeuw uit Rosmalen Ridder in de Orde van Oranje Nassau
mr. Peter de Leeuw is sinds 1979 in dienst van de gemeente en vanaf 1992 als hoofd Bestuursondersteuning, waarin hij verantwoordelijk is voor de ondersteuning van het college van B&W en de gemeentesecretaris, en in die functie zich bezig houdt met het beleid omtrent bestuurlijke ontwikkelingen, en leiding geeft aan de afdeling Juridische Zaken en secretaris is van het Ambtelijk Managementteam.Zijn bijzondere positie mede als vraagbaak en raadgever op tal van terreinen komt ook tot uiting bij de collegevorming en de opstelling van het collegeprogramma. De Leeuw was kwartiermaker voor de volstrekt nieuwe functie van griffier, was mede-initiator van de introductie van mediation bij de andere B5-steden. De Leeuw heeft een jaar de functie van Hoofd Personeelsbeheer waargenomen en was projectleider van de wijkvernieuwing in de Graafsewijk, direct na de grote rellen in het jaar 2000. Decorandus is daarna tot begin 2011 verantwoordelijk geweest voor het veiligheidsbeleid van de stad en de organisatie van de rampenbestrijding.
Daarnaast bekleedde Peter de Leeuw tal van bestuursfuncties in het maatschappelijk leven.

- Jacques.J.J. van Dongen Lid in de Orde van Oranje Nassau
Jacques van Dongen is al ruim 50 jaar actief op het terrein van welzijn, werknemers-belangenbehartiging en (cultuur)historie. Van 1959 tot 1961 was hij vrijwilliger bij de St. Vincentiusvereniging in Tilburg. Van 1963-1971 was hij bestuurslid/vicevoorzitter van de personeelsvereniging O&O van het Energie- en Waterbedrijf ’s-Hertogenbosch. Vanaf 1970 is hij juridisch adviseur arbeidsrecht en belastingen. Vanaf 1994 was van Dongen vice-voorzitter van de Stichting Red de Moerputtenbrug en vanaf 1994 vicevoorzitter en bestuurslid (pr-zaken) van de Stichting Federatie Behoudt de Langstraat-spoorbruggen. Vanaf 1998 is hij adviseur van de Stichting Spoorbrug Geertruidenberg.

-Mevrouw Gon C.M Verhoeven Lid in de Orde van Oranje Nassau
Gon Verhoeven die zich inzet voor de afdeling Maaspoort [o.a. bestuurslid] van de Nationale Vereniging De Zonnebloem, maakt voorts vanaf 1991 deel uit van het regionale bestuur.

-Mevrouw Jelske Faber-Bouwhuijsen Lid in de Orde van Oranje Nassau
Jelske Faber heeft sinds 1978 (bestuurlijke) vrijwillige activiteiten ontplooid op het terrein van zorg, kerkelijk leven en welzijn. Vanaf 1978 is zij vrijwilliger tbv de afdeling Brielle en vicevoorzitter (sinds 1992) van de regionale afdeling 's-Hertogenbosch van de Nationale Vereniging de Zonnebloem. Decoranda is tevens actief (als hoofd) t.b.v. de vakantieweken. Sinds 2007 verzorgt zij een tribune t.b.v. mensen met een beperking om de carnavalsoptocht bij te kunnen wonen. Vanaf 1992 is zij vrijwilliger t.b.v. het geriatrisch Verpleeghuis 'Hof van Hintham'. Van 1993-2005 is zij diaken van de Protestantse Gemeente. Van 1993-2005 was zij vrijwilliger t.b.v. het Zorgcentrum 'De Herven' (Vivent). Decoranda verrichtte tot 2001 vrijwillige activiteiten naast haar hoofdfunctie bij het verpleeghuis. Vanaf 1993 is zij vrijwilliger t.b.v. de Protestantse Gemeente [organisatie jaarlijkse gastendag en de herfsttrip]. Verder was zij tot 2008 betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse Kerstactie. Vanaf 2006 is zij lid van het College voor de Diaconie van de Protestantse Gemeente te ’s-Hertogenbosch. Vanaf 2009 is zij bestuurslid van de Stichting 'Hart van de Stad' en heeft mede het opvangcentrum voor dak- en thuislozen gerealiseerd.Ook organiseert zij de jaarlijkse Kerstproeverij.

-Ben F.W. M. van den Thillart uit ‘s-Hertogenbosch Lid in de Orde van Oranje Nassau
Ben van den Thillart is sinds 1965 actief op het gebied van sport, buurtcohesie, welzijn en (ondernemers)belangenbehartiging o.a. als bestuurslid/ voorzitter van een badmintonvereniging. Van 1974 t/m 1985 was hij voorzitter van een Sociaal Culturele Accommodatie, van 1980 t/m 1997 voorzitter van het Wijkgebouw De Slinger. Sinds 1980 penningmeester van de automobielclub De Hertogrijders, van 1984 t/m 1995 voorzitter van de NVM [afd. Den Bosch e.o.], vanaf 1993 lid en sinds 2001 vice-oorzitter van het Centrummanagement en sinds 1993 bestuurslid van de V.V.E, Centrum 's-Hertogenbosch. Van den Thillart is vanaf 1999 ook nog bestuurslid van de ondernemersvereniging Hartje ’s-Hertogenbosch vanaf 2005 actief lid van de Studiekring Thomas More en vanaf 2009 voorzitter van de Stichting Bi-zone Centrum 's-Hertogenbosch.

-Heer Aad van der Steen uit Rosmalen Lid in de Orde van Oranje Nassau
Aad van der Steen ontplooit vanaf 1983 (bestuurlijke) vrijwillige activiteiten op het gebied van honk en softbalsport, cultuur, wijkwelzijn en buurtcohesie. Sinds 1983 is hij vrijwilliger t.b.v. en sinds 1986 bestuurslid (thans voorzitter) van de honk- en softbal-vereniging 'De Gryphons' te Rosmalen. Van 1984 t/m 2003 was hij vrijwilliger en vanaf 1986/1990 bestuurslid (lid van het Boerenparlement) van de 'Oeteldonksche Club van 1882’. Vanaf 1995 is hij voorzitter van de Wijkraad Sparrenburg en betrokken bij de organisatie van diverse activiteiten, zoals kunstroutes en jubileavieringen. Vanaf 2004 van der Steen actief lid van het Bewonersradenoverleg ’s-Hertogenbosch, vanaf 2006 kerngroeplid van de Stichting 'De Groene Vesting' te 's-Hertogenbosch. En vanaf 2008 mede-initiator en voorzitter (sinds 2009) van de Sportalliantie Rosmalen en vanaf 2009 medeoprichter en voorzitter van het Overleg Wijkraden Rosmalen en vanaf 2010 mede-initiator en voorzitter van de Stichting Sinco in Den Bosch tbv het digitaal platform voor bewoners 'Ons Laer'.

-Ing. Piet H.W. Spierings uit Rosmalen Lid in de Orde van Oranje Nassau
Piet Spierings ontplooit sinds 1973 (bestuurlijke) vrijwillige activiteiten op het terrein van belangenbehartiging t.b.v.de Nederlandse Krijgsmacht, wijkwelzijn, politiek, koorzang, kerkelijk leven en zorg. Van 1973-2003 was hij penningmeester van de Koninklijke Vereniging Nederlandse Reserve Officieren (KVNRO), afdeling ’s-Hertogenbosch.
Sinds 1986 was hij voorzitter van de Stichting Wijkraad Hintham. Van 1998 tot 2003 (gedurende bepaalde perioden) was hij tevens voorzitter van een klankbordgroep m.b.t. de plannen om te komen tot een centrum voor wonen, zorg en welzijn en een educatief jeugdcentrum te Hintham, van 1994 - 1995 raadslid van de gemeente ’s-Hertogenbosch, alsook tussen 2005 – 2006. Spierings is vanaf 1996 secretaris (tot 2001) en voorzitter (2001-2008) van en vrijwilliger t.b.v.de Zanggroep Evergreen te Vught. En vanaf 2003 is hij commissaris 'activiteiten' van de KVNRO, afdeling Brabant-Oost. Vanaf 2005 is Spierings vrijwilliger bij de Pastorale Eenheid Groot Oost en vanaf 2005 bestuurslid van de Officiersvereniging 'Van Brederode' te Vught en vanaf 2006 secretaris van de Cliëntenraad van het Woonzorgcentrum Anthoniegaarde.

-Drs. Jos C.A.M. van de Sande uit Rosmalen Ridder in de Orde van Oranje Nassau
De heer Jos van de Sande was van 1981-1986 arts bij de GGD Noordoost-Friesland en van 1986-2001 hoofd Algemene Gezondheidszorg en medisch coördinator van de GGD Stadsgewest ’s-Hertogenbosch en sinds 2001 manager Algemene Gezondheidszorg (ook lid managementteam) van de GGD Hart van Brabant.
Decorandus speelde een belangrijke rol bij het signaleren en het onder de aandacht brengen van de ernst van Q-koortsuitbraak en introduceerde de landelijke screening van TBC- patiënten in detentie en was hij één van de initiatiefnemers van de screeningsbussen die landelijk werden ingevoerd.
Van de Sande is lid van de Projectgroep Infectieziekten, lid van de Stuurgroep Seksueel Overdraagbare Aandoeningen en van de Stuurgroep TBC regionalisering.
Van de Sande heeft zich ontwikkeld tot een gezaghebbend professional en dient als voorbeeld voor anderen binnen de gezondheidszorg en is door de Nederlandse Public Health Federatie en GGD Nederland gekozen tot Meest Invloedrijke Persoon Publieke Gezondheid 2010.

- Heer Jo M.H. Putmans uit Rosmalen Lid in de Orde van Oranje Nassau
Jo Putmans is vanaf 1972 actief op het gebied van de badmintonsport, het verenigingsleven, een vereniging van eigenaren en welzijn. Van 1972 tot 1985 was hij oprichter en voorzitter van de badmintonvereniging BC Argus in Heeswijk-Dinther en van 1980-1988 bestuurslid van Verenigingsbelangen Heeswijk Dinther Loosbroek (HDL) en van 1991-2005 oprichter en voorzitter van de alleengaanden- en alleenstaandenvereniging "Nieuw Perspectief” in Rosmalen en vanaf 1991 daarvan redactielid, van 1997-2007 was Putmans voorzitter van de V.V.E. in Rosmalen en vanaf 2007 secretaris..

-Mevrouw J.A. Prins-Kuijpers Lid in de Orde van Oranje Nassau
Mevrouw Prins ontplooit sinds 1990 op bestuurlijk niveau activiteiten voor de plaatselijke afdeling van De Zonnebloem, onder meer als voorzitter en leidster van een groep vrijwilligers bij ontspanningsmiddagen en uitstapjes, het Zomerfeest, de Ziekendag en de kerstviering.

- Mevrouw let H.E. Pennings-Heijen uit Rosmalen Lid in de Orde van Oranje Nassau
Iet Pennings ontplooit bestuurlijke activiteiten sinds 1973 op het gebied van onderwijs, zorg, sport, vrouwenemancipatie en kerkelijk leven. Pennings was van 1973-1989 penningmeester van het schoolbestuur van de Lambertusstichting, en van 1982-2007 vrijwilliger bij en penningmeester van De Zonnebloem [St. Lambertus], vanaf 1994 koster van het Vennehof (Stichting Gedachteniskapel Rosmalen) en voorts medeoprichter van turnvereniging OJC en penningmeester van de Nederlandse Vereniging Voor Huisvrouwen.

-Mevrouw Miek A.W. Peeters-de Best Lid in de Orde van Oranje Nassau
Mieke Peeters ontplooit (bestuurlijke) activiteiten sinds 1975 op het gebied van onderwijs, cultuur en kerkelijk leven. Zij was van 1975-1986 leesmoeder en handwerkmoeder t.b.v. basisschool Paus Johannes, vanaf 1981 leider van de kostuumcommissie van de Vereniging Bossche Opera, vanaf 1985 vrijwilliger bij de Annaparochie [Boschmeersingel] en thans lid van de Parochieraad en van de liturgiegroep.

-Mevrouw Gonny P.W. van der Linden-van den Bergh Lid in de Orde van Oranje Nassau
Gonny van der Linden ontplooit sinds 1986 activiteiten voor de kinder- en hobbyclub ’t Sluske. Zij is vanaf 1986 vrijwilliger bij de kinder- en hobbyclub ’t Sluske, vanaf 1995 aldaar boekhouder.

-Heer Jo H.C van Lieshout uit Rosmalen Lid in de Orde van Oranje Nassau
Jo van Lieshout verricht sinds 1970 (bestuurlijke) activiteiten voor de samenleving op het terrein van zorg, kerkelijk leven en welzijn. Zo is hij vanaf 1970 vrijwilliger bij de Rosmalense EHBO-vereniging en vanaf 1990 acoliet en koster H. Maria Parochie in Rosmalen en vanaf 1995 vrijwilliger bij de Seniorenvereniging HEVO zoals onder meer bezorger clubblad en lid van de reiscommissie en vanaf 1995 vanuit Cello vrijwilliger bij De Binckhorst.

-Heer drs. P.J.J. de Kubber uit Rosmalen Ridder in de Orde van Oranje Nassau
Peter de Kubber was van 1992-2011 werkzaam en lid RvB [vanaf 1995] van het Jeroen Bosch Ziekenhuis waar hij de drijvende kracht achter de realisatie van de nieuwbouw ter vervanging van drie oude en niet meer efficiënte ziekenhuizen.
De Kubber is vanaf 1992 bestuurslid (1992-1998), voorzitter (1998-2005) en voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Rabobank 's-Hertogenbosch. In die functie heeft De Kubber de fusie van drie Rabobanken ['s-Hertogenbosch, Rosmalen en Vught] voorbereid tot de Rabobank 's-Hertogenbosch en Omstreken [1998] waarvan hij voorzitter werd.
Van 2000-2008 is De Kubber bestuurslid (2000-2006) en voorzitter (2006-2008) van de Onderlinge Waarborgmaatschappij Centramed B.A.
Van 2002-2009 was decorandus penningmeester en secretaris van de Samenwerkende Topklinische Opleidingsziekenhuizen en vanaf 2003 voorzitter van het Kringbestuur van de Rabobank Noordoost-Brabant en vanaf 2006 bestuurslid van de Stichting lZZ.

-Heer Caspar H.R. Huijsmans uit Rosmalen Lid in de Orde van Oranje Nassau
Caspar Huijsmans ontplooit sinds 1975 (al dan niet op bestuurlijk niveau) verdiensten op het terrein van de cultuur en een plaatselijke afdeling van de Rotary. Huijsmans was van 1975-1992 bestuurslid van de Jan van Eyck Academie en voorzitter van de Kunst Stichting Rosmalen en vanaf 1989 lid van de Rotary Club 's-Hertogenbosch Oost en vanaf 1996 voorzitter van de Stichting "Tom Slager", vanaf 1999 tot 2009 was hij bestuurslid van de Nieuwe Brabantse Kunst Stichting (in 2008 gewijzigd in Noord-Brabantse Kunst Stichting NBKS).

Heer Frans L. van Gent Ridder in de Orde van Oranje Nassau
Frans van Gent is eigenaar van een judoschool in 's-Hertogenbosch. Daarnaast was hij van 1980-1990 werkzaam als docent zelfverdediging voor de politie te Vught en van 1980-1993 sportleraar/judoleraar op het Instituut voor Doven en Slechthorenden en van 1999-2004 docent elementaire zelfverdediging bij de Dienst Justitiële Inrichtingen.
Als wedstrijdjudoka werd hij in de periode van 1966-1980 diverse keren kampioen van Zuid-Nederland, kampioen van Nederland en Open Nederlands kampioen. Hij maakte deel uit van de Nationale judoploeg onder leiding van Anton Geesink in diezelfde periode.
Vanaf 1980 tot op heden is Van Gent actief in de gehandicaptensport en vanaf 2004 actief in het lesgeven en begeleiden van kinderen met een achterstand, kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, o.a. in het speciaal onderwijs in 2009 en 2010. In 2005 ontwikkelde decorandus op vrijwillige basis een nieuw fenomeen namelijk ‘Schooljudo’, aan de hand van een project in België (Universiteit in Leuven), waarbij kinderen op scholen in achterstandwijken begeleid werden middels judovormen.
Naast genoemde sporten is decorandus ook actief geweest en nog steeds actief in het ontwikkelen van nieuwe trends in de sport. Zo was hij in 1982 de grote animator in Nederland van de net overgewaaide sport aerobics. In 1997 bedacht hij als eerste de wedstrijdsport streetdance in Nederland. In 1990 stichtte hij de Dutch Championships Aerobic and Fitness Federation (DCAF), welke tot op heden bestaat.
Zijn organisatorisch talent werd ook door de wereldbond FlSAF (Fédération lnternationale des Sports Aerobics et Fitness) opgemerkt en dat resulteerde erin dat de door Eurosport uitgezonden World amateur aerobic championships in 1998 in Den Bosch plaatsvonden.

-Prof. dr. Carl G. Figdor Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
Carl Figdor is in 1982 gepromoveerd bij het Nederlands Kanker Instituut [UvAmsterdam], van 1982- 1984 was Figdor hoogleraar Celbiologie aan de Universiteit van Twente en sinds 1984 hoogleraar Tumorimmunologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en oprichter (in 1994) en hoofd van de afdeling Tumorimmunologie van het Universitair Medisch Centrum St. Radboud.
Figdor heeft zich ook ontwikkeld tot een van 's werelds belangrijkste experts in de toepassing van beeldvormende technieken om de moleculaire processen in het immuunsysteem zichtbaar te maken. Decorandus speelde een belangrijke rol hij het ontstaan van het Nijmegen Centre for Molecular Life Sciences (NCMLS]. Figdor is lid van de KNAW en van talrijke internationale wetenschappelijke commissies, zoals de Wetenschappelijke Raad van het Nederlands Kanker Instituut, beoordelingscommissies van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO, van de Editorial Board van de European Journal of lmmunology en van verschillende visitatiecommissies in ons land, evenals in Frankrijk, België, Spanje en Portugal, waarbij hij onafhankelijk oordeelt over de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek.
Decorandus heeft meer dan 300 publicaties in nationale en internationale tijdschriften op zijn naam staan. Ook heeft decorandus meer dan tien patenten op zijn naam staan. Hij trad bij 27 promoties op als promotor. Voor zijn exceptioneel werk heeft decorandus in 2006 de Spinozaprijs ontvangen, en in 2010 de Koningin Wilhelmina Onderzoeksprijs van het KWF, waarbij een bedrag van 2 miljoen euro tot zijn beschikking kwam voor specifiek onderzoek. Ook ontving hij de Van Loghum Award van de Dutch Society of Immunology (1999) en de Eijkman Medal (2000).

-Heer Fons I. Brenninkmeyer Lid in de Orde van Oranje Nassau
Fons Brenninkmeyer ontplooit sinds 1986 (bestuurlijke) vrijwillige activiteiten (deels gerelateerd aan de hoofdfunctie) op het terrein van media, (milieu)educatie / onderwijs, welzijn en verkeersveiligheid. Vanaf 1986 is hij programmamaker (tot 1989 en sinds 2003), voorzitter (1998- 2003) en presentator (sinds 2003) van de Seniorenomroep 'ORVA'. Van 1994 tot 1998 was Brenninkmeyer initiatiefnemer en bestuurslid van het 'Milieu Educatie Centrum' te Vught, lid van het plaatselijke 'Platform Lokale Agenda 21 Vught' en vanaf 2002-2008 stimulator voor Brede Scholen in Vught. Van 2004-2006 was decorandus pleitbezorger omtrent zaken betreffende het achterstandenbeleid, Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) en verkeersveiligheid.

-Mevrouw An M.A. de Bekker-Broeren uit 's-Hertogenbosch Lid in de Orde van Oranje Nassau
An de Bekker heeft sinds 1965 vrijwillige activiteiten ontplooid op het terrein van kerkelijk leven, welzijn en zorg. Vanaf 1965 is zij vrijwilliger t.b.v.de Kapucijnenkerk te 's-Hertogenbosch. Zij verzorgt de wekelijks lezingen, collecteert en assisteert de celebrant tijdens de zondagsdiensten. Tevens heeft zij gedurende bepaalde perioden vluchtelingenwerk verricht en was zij actief t.b.v. de 'Vastenactie' en de Stichting Missie in Ontwikkeling en Vrede (MOV). Vanaf 1971 is zij bestuurslid van de 'ouderenactiviteitencommissie Muntel, Vliert en Binnenstad' van de Welzijnsonderneming Divers en vanaf 1974 ziekenbezoeker bij de Nationale Vereniging de Zonnebloem en vanaf 2003 vrijwilliger in de kapel van het JB-ziekenhuis.

-Mevrouw Bep H.J. van Alphen-van der Bruggen Lid in de Orde van Oranje Nassau
Bep van Alphen ontplooit sinds 1990 (bestuurlijke) en vrijwillige activiteiten op het terrein van kerkelijk leven, ouderenwelzijn, onderwijs en vluchtelingenwerk. Van 1990 tot 2000 was zij secretaris van de Patiëntenvereniging 'Het Medisch Deelgenootschap' te 's-Hertogenbosch. Ook fungeerde zij o.a. als gastvrouw tijdens de spreekuren en verrichtte zij schoonmaakwerk. Vanaf 1990 is zij vrijwilliger t.b.v. de St. Lucasparochie te 's-Hertogenbosch. Zij was/is o.a. actief t.b.v. de Missie Ontwikkeling Vredesvraagstukken en ontwikkeling (MOV), het contactblad 'De Kroniek', het bejaarden- en ziekenbezoekwerk, de 'Migrantengroep' en de taal- en naailessen voor allochtone vrouwen (o.a. t.b.v.de Indonesische zusters in de Congregatie). Voorts is zij actief t.b.v. de parochie-fusiegroep. Verder verricht zij pastorale zorg aan een Tibetaans gezin en is zij actief t.b.v. het breiwerk voor een kindertehuis in Letland. Vanaf 2009 is zij vrijwilliger t.b.v. het Bejaardencentrum ‘Zuiderschans’ te ’s-Hertogenbosch. Decoranda herstelt wekelijks kleding voor de bewoners van het bejaardencentrum. Daarnaast helpt zij de bewoners met breien, haken en textielvormen. Tevens naaide zij kleding t.b.v.de plaatselijke Vrije School, o.a. voor de Kerstspelen. Voorts assisteert zij haar echtgenoot met zijn vrijwillige activiteiten t.b.v.de Stichting Vluchtelingenwerk. Decoranda wordt gekwalificeerd als iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen.

-Heer Ad A.A. van der Aa Lid in de Orde van Oranje Nassau
Ad van der Aa heeft vanaf 1985 (bestuurlijke) activiteiten ontplooid op het terrein van muziek, sport en wijkcohesie. Van 1985-2000 was hij penningmeester van de Orthense Harmonie. Ook organiseerde hij diverse buitenlandse muziekreizen en muziekfeesten. Vanaf 1998 is Van der Aa penningmeester van de Stichting Gemeenschapshuis Orthen [Nico Schuurmanshuis] en geeft hij computerlessen aan senioren. Vanaf 1998 is decorandus penningmeester van de Commissie van Ingezetenen van de afdeling Orthen en beheert het buurtgebouw Fort.

-Heer Clement E. van den Bulck Lid in de Orde van Oranje Nassau
Clement van den Bulck is vanaf 1979 als musicus (klarinettist) verbonden aan Het Brabants Orkest (HBO). Daarvoor was hij docent 'klarinet', 'basklarinet', 'saxofoon' en 'ensemblespel' tbv diverse muziekscholen en tevens actief als dirigent en stimulator van diverse muziekgezelschappen.
Daarnaast was Van den Bulck lid [v/a 1990] en aansluitend voorzitter [maart 1996-april 2006] van de ondernemingsraad van HBO. Hij heeft een belangrijke impuls gegeven aan de artistieke en zakelijke ontwikkeling van het orkest. Ook is decorandus vanaf 1995 bestuurslid/kaderlid (van het vakgroepsbestuur 'klassieke muziek') en vanaf juni 2011 tevens lid van de sectorraad van Vakbond FNV Kunsten Informatie en Media (KIEM).

- Bernard Kuenen Lid in de Orde van Oranje Nassau
Horecabaas en bestuurder Bernard Kuenen, van Grand Café Silva Ducis is vanaf 1994 actief op (bestuurlijke en vrijwillige activiteiten voor de samenleving op het terrein van (o.a. de beroepspraktijkvorming in) de horeca. Vanaf 1994 is Kuenen penningmeester van de stichting Bourgondisch ’s-Hertogenbosch en penningmeester van de Stichting Promotie Evenementen Parade en vanaf 1996 bestuurslid [thans voorzitter] van de brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN), afdeling 's-Hertogenbosch.
Daarnaast is decorandus langdurig lid van het team 'Bezoekersmanagement' en heeft hij zitting in diverse commissies en werkgroepen op het gebied van lokale regelgeving. Als leermeester leidt hij vanuit het praktijkcentrum veel horecamedewerkers op.Terug naar boven